Skip to main content

hatalom

12.18 Immánuel

Dátum: 
2018.12.18

Íme, egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el. (Ezs 7,14)

Kodály Zoltán Adventi ének című műve egy középkori himnusz feldolgozása. Ez a himnusz Ézsaiás könyvének négy Messiás-jövendölését sorolja fel, így ragyogtatja fel az eljövendő Krisztus nagyságát.

07.27 Több, mint puszta szó

Dátum: 
2018.07.27

„Nektek adom meg a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket" (Csel 13,34).

07.21 Eszter (1)

OLVASNIVALÓ: 
Eszter 2,7-17

Amikor Eszterről szó kerül a 2,7-ben, megtudjuk, hogy héber neve Hadassa, ami azt jelenti, hogy "mirtusz", Neh 8,15. Eszter perzsa jelentése "csillag". Úgy tűnik, ez kapcsolatban van egy pogány istenséggel, míg a Hadassa jól megvilágíthatja a prófécia egyik elemét. A mirtusz egyszerű örökzöld cserje, leveleinek gyógyhatása van. A prófétáknál a mirtuszra történő utalás az Úr Izráellel kapcsolatos helyreállító kegyelmét jelzi, valamint az átok teljes eltávolítását, Ézs 41,19; 55,13; Zak 1,8.10-11. Milyen vigasztaló ez, ha az Eszter könyvében feljegyzett hátteret és végső kimenetelt nézzük!

03.10 Celofád lányai

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 27,1-11; 36,1-13; Józsué 17,3-4

"Add nekem/nekünk": Káleb egy hegységet kívánt, Aksza vízforrásokat; a lányok örökséget. Celofád lányai hittel és határozottan ismertették kívánságukat Mózessel és lzráel vezetőivel, 4Móz 27,1-11, még amikor lzráel a pusztában volt, amikor Kánaánba nem léptek be, és meg kellett még hódítani. Istenben és ígéreteiben való teljes bizalmuk nyilvánvaló; ahogyan Henry/Scott megjegyzi: ők az "öt bölcs szűz" (Mt 25,1-13). Céljuk egyértelműsége is dicséretre méltó - "adj nekünk". Ha egész lzráel ilyen nyilvánvaló hitet és bátorságot tanúsított volna, az egész örökséget birtokba vették volna.

02.19 Mózes imái

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 17,8-13; 32,7-14; 4Mózes 27,15-18

Maga az Úr úgy tekintette Mózest, mint a közbenjáró imádság legnagyobb embereinek egyikét, akik valaha éltek, Jer 15,1. Ma három olyan alkalmat veszünk szemügyre, amikor Mózes Istenhez fordult másokért.

01.21 Isten imádása

Dátum: 
2018.01.21

...mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. (Mt 6,13)

A kétszer három kérés ebbe a keretbe van foglalva. Az indítás a gyermek őszinte bizalma: mi Atyánk. A befejezés az érett felnőtt bizonyossága, aki tudja, kihez imádkozott: tied az ország, a hatalom és a dicsőség. A kisgyerek és a tapasztalt felnőtt együtt van jelen a hívő emberben.

11.10 Az ima hatalma

„Mindnyájan együtt buzgólkodtak az imádkozásban" (Csel 1,14).

10.14 Micsoda név!

„Micsoda név által vagy micsoda hatalommal cselekedtétek ti ezt?" (Csel 4,7).

09.29 Az ezeréves birodalom áldásai

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 11,1-12,6

ARRA, AKIT a 7. fejezetben Immánuelnek nevezett, itt úgy utal, mint „vesszőszál Isai törzsökéből". Ő Dávidnak nagyobb fia; Dávid Ura, valamint Dávid Fia, Zsolt 110,1; Mt 22,42-45. Jézus maga mondta; „Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága", Jel 22,16. Az Ő alkalmas volta arra, hogy a világmindenség feletti uralmat gyakorolja, onnan van, hogy birtokában van Jahve Szelleme hétszeres teljességének, 1-2. v.; vö. Jn 3,34.

07.27 Az ima hatalma

„És közületek öten százat elűznek, és közületek százan elűznek tízezret, és elhullanak előttetek a ti ellenségeitek" (3Móz 26,8).

06.22 A hívő ember magatartása másokkal szemben

OLVASNIVALÓ: 
Róma 13,1-14

A hívő ember helyes viszonyulása a hatalomhoz.Isten a rendnek a híve, nemcsak a gyülekezetben (1Kor 11,34; 14,40; 16,1; Kol 2,5), hanem a társadalomban is (Tit 3,1; 1Pt 2,13-17); és a keresztyénnek felelőssége van mindkét szférában. Az 1Tim 2,1-3-ban, ahol Isten vágya van kijelentve a nyugalomra és békességre vonatkozóan, az imádság fontossága van aláhúzva. Ezzel kapcsolatban jó, ha emlékezünk rá, hogy Ábrahám imája a hegyen nagyobb befolyást gyakorolt Sodoma dolgaira, mint amit Lót ért el a városban.

04.25 Hatalom ima által

OLVASNIVALÓ: 
János 14,12-31

AZ ÚR úgy utalt tetteire, mint amelyek bizonyítják, hogy egy az Atyával (11. v.); ehhez hasonlóan azok a cselekedetek, amelyeket az apostoloknak kell majd cselekedniük, Krisztussal való egységük bizonyítékai lesznek. Még nagyobb cselekedeteket fognak véghez vinni; nem hatalomban, hanem szellemi területen. Az Úr cselekedetei főképpen lzráelre korlátozódtak, de az apostoloknak szélesebb körű szolgálatuk volt, amint az az Apostolok Cselekedeteiben fel van jegyezve. A cselekedetek egy bizonyos értelemben még mindig az Úréi lesznek (Mk 16,20).

03.29 A hatalom kérdése

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 20,1-47

FEJEZETÜNK néhányszor a hatalom kérdését érinti, és az Úr Jézust úgy látjuk, mint Aki tekintélyt követel tanításának minden területén. Megkérdőjelezték hatalmát (1-8.v.) néhányan, akik úgy tűnik, a Szanhedrintől jövő küldöttséget alkották. Lehet, hogy a Bemerítő Jánossal kapcsolatos kérdés feltevésével nemcsak őszinteségüket vonta kétségbe, hanem vallási vezetői hatáskörüket is. Ha hivatali tisztségüknél és felelősségüknél fogva nem voltak képesek döntést hozni János felől, hogyan vezethették a népet, és hogyan alkothattak ítéletet Őróla, aki nagyobb volt Jánosnál?

03.24 Jó emlékezet

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 8,1-20

MÓZES 5. KÖNYVÉNEK egyik kulcsszava, hogy emlékezzél. Ez az angol szövegben 14-szer fordul elő, és mai olvasmányunknak fő témája. Mózes ragaszkodik hozzá, hogy Isten Igéjének első helyen kell lennie választott népének életében. Amire szükségük volt, az az, hogy megtartsák a parancsolatokat életük és boldogulásuk érdekében, 1. v. A fejezet végén az ítélet oka félre nem érthető módon hangzik el: „mert nem hallgattatok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára", 20. v.

03.15 A királyság előízei

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 9,1-27

JÉZUS „ÖSSZEHÍVTA... tizenkét tanítványát", és erőt és hatalmat adott nekik minden démon és betegség felett. Az Ő hatalma volt az evangelizálás eszköze. „Semmit az útra" ne vigyenek; az Ő hatalma elegendő lesz minden helyzetben, amivel találkoznak. A tanítványok, „hirdetve az evangéliomot, és gyógyítva mindenütt", nagy nyugtalanságot okoztak Heródesnek. A zsarnok így szólt; „Kicsoda hát ez, aki felől én ilyen dolgokat hallok?" (9. v.).

02.12 Kegyelem és hatalom

OLVASNIVALÓ: 
Márk 3,1-35

SZOMORÚ KÉP a farizeusok természetéről, hogy amikor látták az Urat és a száradt kezű embert a zsinagógában, keresték az alkalmat, hogy bevádolják a szombatnapon végzett gyógyítás miatt (2. v.). Ez olyan magatartás volt, amely az Urat haraggal és keserűséggel töltötte el (5. v.). Ez igazságos harag volt, amely nem bűn (lásd: Ef 4,26) - harag a gondolkodásuk állapota miatt, amelyet keserűség kísért szívük keménysége miatt.

02.09 Izráel a Sinai hegynél

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 19,1-25

MOST egy nagyon fontos ponthoz érkeztünk Izráel történelmében (lásd az idő feljegyzését, 1. v.), ahol Isten kijelenti magát nekik, először is kegyelmében, azután pedig a törvény parancsolataiban. Mielőtt a törvény megjelent, a tökéletes kegyelem működött. Izráel zúgolódása eddig is hallható volt, de a kegyelem válaszolt rá. Most kinyilvánítják arra való hajlandóságukat és képességüket, hogy megcselekszenek mindent, amit Isten kíván tőlük, 8. v. Az 5-6.

01.11 Az Ő szava és keze

OLVASNIVALÓ: 
Máté 8,1-34

KÜLÖNBÖZŐ ESEMÉNYEK történtek, amelyek azt illusztrálják, hogy „a király szava hatalmas" (Préd 8,4).

12.06 Jobb elkerülni

„Ha Efraim megszólalt, mindenki rettegett, naggyá lett Izráelben. De vétkezett Baállal, ezért halál vár reá." Hóseás 13,1

Hatalmas erő és tekintély sugárzik az igaz ember szavaiból. Amikor szól, hatással van mások életére. Szavainak súlya van. Úgy tekintenek rá, mint akinek kijár a tisztelet és az engedelmesség.

08.19 Imádkozzunk a feljebbvalókért!

„A bírákat (szó szerint: isteneket) ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd!" 1Mózes 22,27

Tartalom átvétel