Skip to main content

hatalom

07.27 Az ima hatalma

„És közületek öten százat elűznek, és közületek százan elűznek tízezret, és elhullanak előttetek a ti ellenségeitek" (3Móz 26,8).

12.03 Sem erővel, sem hatalommal

"Az én beszédem és igehirdetésem pedig nem emberi bölcsességen alapuló meggyőző szavakban állott, hanem Szellemnek és erőnek a megmutatásában" (1Kor 2,4).

06.14 Menny és Föld Ura

Dátum: 
2019.06.14

Máté 11,20-27

03.24 Erős Isten

Dátum: 
2019.03.24

Ézsaiás 9,6-7

02.21 Királyi Hatalom a Népeken

Dátum: 
2019.02.21

Zsoltárok 22,23-32

KIRÁLYI HATALOM A NÉPEKEN

Micsoda különbség van a 6. vers "férge" és a 28. vers "Királya" között! Minden hívő ember szívét töltse el túláradó örömmel, hogy Urunk, Jézus Krisztus a legmagasabb helyre emelkedett. Ez a cím egyik a sok közül, amelyet a dicsőség magasságaiban visel.

02.18 Üdvösségem Szarva

Dátum: 
2019.02.18

Zsoltárok 18,3.36-43

ÜDVÖSSÉGEM SZARVA

Easton Bibliai szótára így írja le a "szarv" szó használatát: "Ezt a szót használják képletesen is az erőre és tisztességre. A szarvak kiábrázolnak hatalmat, uralmat, dicsőséget... A szarvak szimbólumai a királyi méltóságnak és hatalomnak is."

Ez néhány szép gondolatot sugall üdvösségünkkel kapcsolatban is. Dávid látta Isten üdvösségének hatalmát, amikor veszélyben volt. A mi üdvösségünk messzemenően nagyobb, mint Dávidé.

02.04 A menny Istene, nagy és félelmetes

Dátum: 
2019.02.4

Nehémiás 1,1-11; 4,14; 9,32

A MENNY ISTENE... NAGY ÉS FÉLELMETES

Isten felindította Círuszt, Perzsia királyát, hogy engedje el népét, hogy újraépítsék a templomot Jeruzsálemben. Múlt az idő, és most Nehémiás előkelő pohárnoki pozíciót töltött be Artaxerxesnél, egy későbbi királynál. De szíve még mindig szülőhazájában volt, különösen pedig Jeruzsálemben. Hallott népének ottani szenvedéséről és a városfalak lerombolt állapotáról.

12.18 Immánuel

Dátum: 
2019.12.18

Íme, egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el. (Ezs 7,14)

Kodály Zoltán Adventi ének című műve egy középkori himnusz feldolgozása. Ez a himnusz Ézsaiás könyvének négy Messiás-jövendölését sorolja fel, így ragyogtatja fel az eljövendő Krisztus nagyságát.

07.27 Több, mint puszta szó

Dátum: 
2019.07.27

„Nektek adom meg a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket" (Csel 13,34).

07.21 Eszter (1)

OLVASNIVALÓ: 
Eszter 2,7-17

Amikor Eszterről szó kerül a 2,7-ben, megtudjuk, hogy héber neve Hadassa, ami azt jelenti, hogy "mirtusz", Neh 8,15. Eszter perzsa jelentése "csillag". Úgy tűnik, ez kapcsolatban van egy pogány istenséggel, míg a Hadassa jól megvilágíthatja a prófécia egyik elemét. A mirtusz egyszerű örökzöld cserje, leveleinek gyógyhatása van. A prófétáknál a mirtuszra történő utalás az Úr Izráellel kapcsolatos helyreállító kegyelmét jelzi, valamint az átok teljes eltávolítását, Ézs 41,19; 55,13; Zak 1,8.10-11. Milyen vigasztaló ez, ha az Eszter könyvében feljegyzett hátteret és végső kimenetelt nézzük!

03.10 Celofád lányai

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 27,1-11; 36,1-13; Józsué 17,3-4

"Add nekem/nekünk": Káleb egy hegységet kívánt, Aksza vízforrásokat; a lányok örökséget. Celofád lányai hittel és határozottan ismertették kívánságukat Mózessel és lzráel vezetőivel, 4Móz 27,1-11, még amikor lzráel a pusztában volt, amikor Kánaánba nem léptek be, és meg kellett még hódítani. Istenben és ígéreteiben való teljes bizalmuk nyilvánvaló; ahogyan Henry/Scott megjegyzi: ők az "öt bölcs szűz" (Mt 25,1-13). Céljuk egyértelműsége is dicséretre méltó - "adj nekünk". Ha egész lzráel ilyen nyilvánvaló hitet és bátorságot tanúsított volna, az egész örökséget birtokba vették volna.

02.19 Mózes imái

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 17,8-13; 32,7-14; 4Mózes 27,15-18

Maga az Úr úgy tekintette Mózest, mint a közbenjáró imádság legnagyobb embereinek egyikét, akik valaha éltek, Jer 15,1. Ma három olyan alkalmat veszünk szemügyre, amikor Mózes Istenhez fordult másokért.

01.21 Isten imádása

Dátum: 
2019.01.21

...mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. (Mt 6,13)

A kétszer három kérés ebbe a keretbe van foglalva. Az indítás a gyermek őszinte bizalma: mi Atyánk. A befejezés az érett felnőtt bizonyossága, aki tudja, kihez imádkozott: tied az ország, a hatalom és a dicsőség. A kisgyerek és a tapasztalt felnőtt együtt van jelen a hívő emberben.

11.10 Az ima hatalma

„Mindnyájan együtt buzgólkodtak az imádkozásban" (Csel 1,14).

10.14 Micsoda név!

„Micsoda név által vagy micsoda hatalommal cselekedtétek ti ezt?" (Csel 4,7).

09.29 Az ezeréves birodalom áldásai

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 11,1-12,6

ARRA, AKIT a 7. fejezetben Immánuelnek nevezett, itt úgy utal, mint „vesszőszál Isai törzsökéből". Ő Dávidnak nagyobb fia; Dávid Ura, valamint Dávid Fia, Zsolt 110,1; Mt 22,42-45. Jézus maga mondta; „Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága", Jel 22,16. Az Ő alkalmas volta arra, hogy a világmindenség feletti uralmat gyakorolja, onnan van, hogy birtokában van Jahve Szelleme hétszeres teljességének, 1-2. v.; vö. Jn 3,34.

06.22 A hívő ember magatartása másokkal szemben

OLVASNIVALÓ: 
Róma 13,1-14

A hívő ember helyes viszonyulása a hatalomhoz.Isten a rendnek a híve, nemcsak a gyülekezetben (1Kor 11,34; 14,40; 16,1; Kol 2,5), hanem a társadalomban is (Tit 3,1; 1Pt 2,13-17); és a keresztyénnek felelőssége van mindkét szférában. Az 1Tim 2,1-3-ban, ahol Isten vágya van kijelentve a nyugalomra és békességre vonatkozóan, az imádság fontossága van aláhúzva. Ezzel kapcsolatban jó, ha emlékezünk rá, hogy Ábrahám imája a hegyen nagyobb befolyást gyakorolt Sodoma dolgaira, mint amit Lót ért el a városban.

04.25 Hatalom ima által

OLVASNIVALÓ: 
János 14,12-31

AZ ÚR úgy utalt tetteire, mint amelyek bizonyítják, hogy egy az Atyával (11. v.); ehhez hasonlóan azok a cselekedetek, amelyeket az apostoloknak kell majd cselekedniük, Krisztussal való egységük bizonyítékai lesznek. Még nagyobb cselekedeteket fognak véghez vinni; nem hatalomban, hanem szellemi területen. Az Úr cselekedetei főképpen lzráelre korlátozódtak, de az apostoloknak szélesebb körű szolgálatuk volt, amint az az Apostolok Cselekedeteiben fel van jegyezve. A cselekedetek egy bizonyos értelemben még mindig az Úréi lesznek (Mk 16,20).

03.29 A hatalom kérdése

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 20,1-47

FEJEZETÜNK néhányszor a hatalom kérdését érinti, és az Úr Jézust úgy látjuk, mint Aki tekintélyt követel tanításának minden területén. Megkérdőjelezték hatalmát (1-8.v.) néhányan, akik úgy tűnik, a Szanhedrintől jövő küldöttséget alkották. Lehet, hogy a Bemerítő Jánossal kapcsolatos kérdés feltevésével nemcsak őszinteségüket vonta kétségbe, hanem vallási vezetői hatáskörüket is. Ha hivatali tisztségüknél és felelősségüknél fogva nem voltak képesek döntést hozni János felől, hogyan vezethették a népet, és hogyan alkothattak ítéletet Őróla, aki nagyobb volt Jánosnál?

Tartalom átvétel