Skip to main content

meghallgat

06.18 Ne gondolkozz tovább, indulj el!

"És Péter... járt a vízen és Jézushoz ment. De látva az erős szelet, megrémült" (Mt 14,29-30).

02.13 Odaadással hallgasd Őt

"Szólj Uram, mert hallja a te szolgád" (1Sám 3,10).

10.24 Dávid, a vezetett ember

Dátum: 
2019.10.24

Dávid újra megkérdezte az Istent, és az Isten azt felelte neki... Dávid úgy tett, ahogyan az Isten megparancsolta neki... (1Krón 14,13-17)

Dávid királynak nagyon sokat kellett hadakoznia, különösen a filiszteusok támadták gyakran az országot. Ő tapasztalt katona volt, mégis minden ütközet előtt megkérdezte Istent, hogy mit tegyen. Mindig úgy cselekedett, ahogyan Isten tanácsolta, és sok győzelmet aratott, olykor nagy túlerővel szemben is.

10.13 Háromszoros ígéret és a föltétel

Dátum: 
2019.10.13

„De megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat" (2Krón 7,14).

 Tévelygő emberek vagyunk, még ha az Úr nevét viseljük is. Milyen nagy kegyelem, hogy az Úr mégis kész megbocsátani nekünk. Ezért valahányszor vétkezünk, siessünk Isten kegyelmének trónusához és kérjük bocsánatát.

10.10 Kihallgatni vagy meghallgatni?

Dátum: 
2019.10.10

...azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról... (Jn 18,37)

09.25 Miért nem ad foltnak valót Isten?

Dátum: 
2019.09.25

Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhából... (Mt 9,16)

Ha új anyaggal foltoznak meg régi ruhát, az csak addig jó, míg nedvesség nem éri. Ha például kimossák, az új összehúzódik, és körben kiszakítja a régit. Egészen mások a tulajdonságai az újnak, mint a réginek.

08.13 Mielőtt és mialatt kiáltasz

Dátum: 
2019.08.13

„Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom" (Ézs 65,24).

08.06 Ézsaiás: A szolgálatra való elhívás

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 6,8-13

Ézsaiásnak megtapasztalása volt Istenről, és a szeráf szolgálatán keresztül alkalmas lett arra, hogy a Mester felhasználja. Most hallja Isten hangját, aki önként jelentkezőt keres. A próféta Isten szavára válaszolva felajánlja magát Isten szolgálatára. Az isteni társalgás, amelyet hallott, így végződött: "Kit küldjék el és ki megyen el nékünk?", és Ézsaiás válaszolt: "Ímhol vagyok én, küldj el engemet!'

06.29 Felhívás imádságra

Dátum: 
2019.06.29

„Kiálts hozzám, én válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekrõl nem tudhatsz!" (Jer 33,3).

06.06 Mindig meghallgat

Dátum: 
2019.06.6

„...meghallotta az Úr hangos sírásomat! Meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr!" (Zsolt 6,9-10).

05.09 Az ige ereje

Dátum: 
2019.05.9

Ninive lakosai azonban hittek Istennek... (Jón 3,5)

Isten újra küldi Jónást Ninivébe, s ő ekkor már engedelmeskedik. De sok bajt elkerülhetnénk, ha az első szóra engednénk az Úrnak!

Ninive mohósága és kegyetlensége hírhedt volt akkor. Isten minden gonoszságot megítél, de az ítélet előtt igéjével figyelmeztet. Minden ige intés is: térjetek meg, mert ha nem, jön az ítélet!

02.24 Úgy hallgassatok oda, hogy meghallgattassatok!

Dátum: 
2019.02.24

"Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek" (Jn 15,7).

Jól jegyezzük meg, hogy hallgatnunk kell Jézus Krisztus szavára, ha azt akarjuk, hogy Ő is meghallgasson minket. Ha nincs fülünk Krisztus számára, neki sincs füle a számunkra. De amilyen mértékben odahallgatunk, olyan mértékben hallgat Ő is reánk.

01.31 Isten mindig meghallgat

Dátum: 
2019.01.31

"Meg is fog hallgatni Istenem" (Mik 7,7).

A barátok hűtlenné válhatnak, de Isten nem fordul el a megváltottaktól, sőt meghallgatja minden kérésüket. Azt mondja a próféta: "Még asszonyod előtt is, akit magadhoz ölelsz, vigyázz, hogy mit mondasz! Mert... az embernek saját háza népe is ellensége" (7,5-6). Ez nagyon keserves állapot, de Isten még ilyen esetben is hűséges (barát) marad, és elmondhatjuk neki minden bánatunkat.

01.10 Kire nézek?

Dátum: 
2019.01.10

Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. (Zsolt 34,5-6)

Amire nézünk, annak az erőterébe kerülünk. Aki a bajaira néz, annak mindig lesz oka keseregni, panaszkodni. Aki az ellenségeire néz, félni fog. Aki önmagára, az vérmérséklete szerint vagy elbizakodik, vagy elcsügged.

És akik az Úrra néznek? Azok örömre derülnek.

09.16 Féld istenedet

OLVASNIVALÓ: 
Prédikátor 5,1-7

AZ ÚR FÉLELME az igazi bölcsesség kezdetét és megőrzését jelenti. Ennek a fejezetnek a félelme a rabszolga félelme inkább, mint a fiú tiszteletteljes félelme. Hiányzik a bizalom, bizakodás és szeretet megjegyzése, mégis, az itt adott tanács jó. Ez felkészítés a szentségre és eszünkbe kell, hogy jusson, hogy Isten az Ő szentjeinek Gyülekezetében található. A keleti gyakorlatot látjuk, amely leveti saruit a helyiség ajtajában; az odaadó imádó is leveti úti cipőit, megpróbálja mentesíteni magát a világi nyugtalanságtól és szentségtelen céloktól Isten házában.

03.22 Nincs más Isten!

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 5,1-21; 6,1-15

EZ A KÉT fejezet feltárja Izráel Istenének egyedülálló jellemét. A környező nemzeteknek bőven voltak isteneik. Az ő bálványszobraik megfoghatóak, mégis élettelenek voltak. Azok imádatában nem volt biztonság, vagy békesség. De Isten választott népe számára, akik ismerték Őt, noha az Úr Isten láthatatlan volt, mégis valóság. Isten dicsősége és nagysága látható volt, amikor törvényeit nekik adta, 5,24 - ez valóban csoda volt!

03.21 Hallgass figyelmesen - Isten szólt!

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 4,1-13.32-40

HALLGATNI nem mindig olyan könnyű, mint amilyennek látszik! Ez a fejezet a figyelmes hallgatásra való felszólítással kezdődik, amikor Isten rendeléseire és végzéseire tanít, 1. v. Csak ilyen módon képes élni a nemzet, és véglegesen birtokba venni az országot. Az Úr nyitott füleket keres, úgy, hogy Igéjét befogadják. Életbevágóan fontos, hogy az Igét a maga teljességében értékeljék és engedelmeskedjenek neki. Az ihletett igazságot nem szabad megmásítani - ez minden korban fontos.

03.14 Hogyan hallgatod?

„Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok." Lukács 8,18

Keresztyén életünkben nemcsak arról van szó, hogy mit hallunk, hanem arról is, hogyan hallgatjuk azt.

Lehet Isten Igéjét közömbös magatartással hallgatni. Olvashatjuk a Bibliát mint minden más könyvet, s közben nem gondolunk arra, hogy benne a mindenható Isten szól hozzánk.

03.13 Mire figyelsz?

„Vigyázzatok, hogy mit hallotok!" Márk 4,24

Az Úr Jézus figyelmeztetett minket, hogy gondosan figyeljünk arra, amit hallunk. Felelősek vagyunk azért, hogy ellenőrizzük azt, ami füleinken bemegy, és felelősek vagyunk azért is, hogy amit hallunk, azt hasznosan alkalmazzuk.

Én fordultam el, nem Ő

Az igazak várakozása örömre fordul. (Péld 10,28)
Fülöp így szólt Nátánaélhez: "Megtaláltuk azt, akirõl Mózes írt a törvényben, akirõl a próféták is írtak: Jézust, a József fiát, aki Názáretbõl származik." (Jn 1,45)

Uram, Istenem, ha rossz úton járnék, terelgess engem!

Tartalom átvétel