Skip to main content

megtérés

04.17 Mi is történt akkor?

Dátum: 
2019.04.17

Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? (Lk 24,18)

Egy halott Krisztus emlékével, az élő Krisztus nélkül csak ilyen csüggedten járhat az ember, ahogy ez a két emmausi férfi. Ma is többen mennek így kifelé a templomból, a vallásból, kedves, de halványuló emlékekkel, nem tudva, hogy Krisztus él.

03.05 Víztől és Lélektől

Dátum: 
2019.03.5

...ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. (Jn 3,5)

Az újjászületésben megváltozik az ember helyzete: Isten ellenségéből Isten gyermeke lesz. És megváltoznak a képességei is: képes lesz Isten akarata szerint élni, mert Isten Lelke vezeti. „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai." (Róm 8,14)

02.13 József (6)

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 43,15-45.28; 49,22

Józsefnek testvéreivel való bánásmódja azzal érte el a csúcspontját, hogy poharát megtalálták Benjámin zsákjában, 44,12. Júda, aki leginkább benne volt József eladásában, 37,26, most elfoglalja a vezető helyet bűnbánatukban is, 44,14.16. Szavai a bűnösökét tükrözik: "... Mit szóljunk, és mivel igazoljuk magunkat? Az Isten büntetése utolérte szolgáidat." Bűnbánatuk őszinteségének utolsó próbája az, hogy vajon sorsára hagyják-e Benjámint, 44,17, ahogyan Józseffel tették sok idővel ezelőtt.

01.27 Valóságos megtérés

Dátum: 
2019.01.27

"Ott majd visszagondoltok arra, hogyan éltetek, és mi mindent tettetek: hogyan tettétek magatokat tisztátalanokká. Akkor megundorodtok magatoktól, olyan sok gonoszságot követtetek el" (Ez 20,43).

09.22 Kikutathatatlan, de megérinthető

„És az egész sokaság igyekezett Őt megérinteni" (Lk 6,19).

09.11 Kiálts az Úrhoz

„Térjetek hozzám, hogy megtartassatok, földnek minden határai" (Ézs 45,22).

08.05 Így talált meg Ő

„Ezek pedig azért vannak megírva, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és hogy e hitben életetek legyen az Ő neve által" (Jn 20,31).

07.24 Isten szerinti szomorúság

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 7,1-16

PÁL a korintusiakat a szívében hordozta (3. v.). Azt kéri, hogy tárják elég szélesre a szívüket az ő számára, hogy szeretetüknek mindenkori tárgya legyen (2. v.). Miért is ne? Nem ártott nekik. Nemcsak dicsekszik velük, hanem megvigasztalódott a velük kapcsolatos hírekkel (4-7. v.). A levél, amit nekik küldött, problémát jelenthetett, de nem sajnálja az erkölcsi eredmények miatt (8-9. v.). Bűnbánatot eredményezett. Felvázolja a helyzetet, amely miatt így járt el (9-10. v.).

Amiért a földön vagyunk

"Miért vagyunk ezen a földön, ha már egyszer megtértünk?". Hiszen, ha már az Úréi vagyunk, a legfontosabb dolgok rendeződtek, nyugodtan mehetnénk a mennybe, hiszen az Úr Jézus helyettünk már meghalt, az életét odaadta értünk, kifizette a váltságdíjat, az út kinyílt, a menny vár bennünket. Miért nem visz el akkor bennünket, miért maradunk még itt a földön?

A válasz három fontos részből állt össze: 

05.13 Pál megtérése

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 9,1-22

A KEGYELEM csodája a damaszkuszi úton fordulópont, nem csupán Pál életében (1Tim 1,12-15), hanem magában az Apostolok Cselekedeteiben is, mert Istennek a pogányokhoz küldött külön követének elhívását és felkészítését jelenti. Mivel később az az apostol lesz, akire a Gyülekezettel kapcsolatos igazság különösképpen rá van bízva (Ef 3,3-9). Helyes, hogy az ő megtérését összekapcsoljuk néhány alapvető tanulsággal ebben a tárgykörben.

Little Joe 3

(Örökország album)

/:Szóljon most az ének, arról az öreg cowboyról,
Akit ismerhetsz már rég, hallhattad történetét.
Ha megjelent a kisvárosban, vagy játszott a bendzsóján,
Mindig maga előtt görgette a boros hordóját.

Egy nap leült velem szembe, és a múltjáról mesélt,
Könnyes szemmel mondta el: Nem volt mindig jó ember,
Gyakran kemény volt a szíve, és csak magára figyelt,
Ha rászóltak: "Ez nem lesz jó!", csak ennyit mondott "rock-and-roll".

04.04 A hadműveletek megkezdődnek

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 2,1-24

A FEJEZET LÉNYEGE három tényező köré gyűjthető; egy város, egy vallomás és egy fonál.

03.28 Üdvösség és ítélet

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 19,1-48

OLVASUNK EGY vámszedőről (1-10. v.). Volt már olyan érdekes feltételezés, hogy ez ugyanaz az ember, akiről az Úr az előző fejezetben beszélt (18,13-14). Akár így van, akár nem, az Úr azért jött, hogy őt megkeresse (10. v.), az pedig meghívta Őt az otthonába. Szeretnénk ismerni az otthonban lefolyt beszélgetést, de csak az ezt követő eseményeket ismerjük, és ezek azt bizonyítják, hogy ebben az emberben csodálatos változás ment végbe. Nemcsak vámszedő volt, hanem fővámszedő, és előrehaladása közben nagyon gazdag ember lett.

03.26 Az Ő eljövetelének fényében

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 17,1-37

AZ ENGESZTELHETETLEN szellem probléma (3-6. v.). Az Úr azt mondja, hogy ha valaki vétkezik ellenünk, és megbánja, meg kell bocsátanunk neki. Azzal lehetett érvelni, hogy ha ismétlődik a vétkezés (hétszer), bizonyos kétségek merülhetnek fel a megbánást illetően. De a lecke világos - ha megbánta, bocsáss meg neki. Lehetnek kétségeink a megbánás őszintesége felől, de a mi dolgunk a megbocsátás. Megérthetjük a tanítványok kérését, hogy „növeljed a mi hitünket", mert az állandó megbocsátás meghaladja az emberi erőt.

03.22 Ha meg nem tértek

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 13,1-35

A MEGTÉRÉS a gondolkodásmód megváltoztatása, amely az egyént arra indítja, hogy bízzon Istenben és hagyjon fel a bűnnel. Ez életbevágó része az Isten emberekkel való bánásmódjának. Szóltak az Úrnak azokról, akiket Pilátus megöletett, valamint azokról, akik meghaltak, amikor egy torony rájuk omlott, úgy gondolva, hogy azok, akik így jártak, nagyon bűnösök voltak, ezért ítéltettek meg. „Ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek": Krisztus válasza eltekint azoktól, akik ezeket a szerencsétlenségeket elszenvedték, hanem hallgatói felé és felénk irányul.

02.11 Megtérések és viták

OLVASNIVALÓ: 
Márk 2,1-28

KAPERNAUM MÁR előkelő helyet foglalt el az előző fejezetben, és a ház ismét helyszíne egy újabb csodának. Az elbeszélés ezt a házat a figyelem gyújtópontjába helyezi (1-12. v.). Ez volt a vonzerő háza. „Meghallották, hogy otthon van" (1. v.). Az Ige háza volt „Hirdette nékik az igét" (2. v.). A félbeszakítás eredményeképpen, amely először a rokkant férfi bűneinek megbocsátásához vezetett - akit négy barátja a mennyezeten keresztül hittel leeresztett -, majd ezután erejének visszanyeréséhez, az áldás háza lett (5-11.

180 fokos fordulat

Video: 
Video

A "Hitler, Isten és a Biblia" című könyv alapján készült (magyar feliratos).
A film rámutat arra, hogy a mai emberek ugyanazon a normák és morál szerint élnek, mint a nácik korszakában.

10.30 Igazságban járás

„Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak," 3János 1,4

János apostol nyilván ismerte azt az örömöt, amit akkor érzünk, ha személyesen megnyertünk valakit Isten számára. Végtelen boldogságot jelent, ha valakit az Úr Jézushoz vezethetünk. János számára azonban még ennél is nagyobb öröm volt az, amikor látta, hogy hitben gyermekei növekedtek, és állhatatosan megmaradtak az Úr mellett.

09.29 Az Úrtól jön

„Az Úrtól jön a szabadulás!" Jónás 2,10

Mindnyájan ismerünk túlbuzgó „lélekmentőket", akik szüntelenül nyüzsögnek, a gyanútlan pacienseiket kabáthajtókájuknál fogva megragadják, gyorsan végigmennek velük a lélekmentés valamilyen receptjén, és addig szorongatják őket, míg azok végül is vallást tesznek, csakhogy végre megszabaduljanak ezektől a kellemetlen emberektől. Ezt mint megtértet kipipálják, és további áldozatok után néznek. Ez lenne az evangelizáció?

06.25 Akartam, de ti nem akartátok

„Fiam, Absolon! Fiam, fiam, Absolon! Bárcsak én haltam volna meg helyetted, fiam, fiam, Absolon!" 2Sámuel 19,1

Absolon apjának, Dávidnak jajveszékelése olyan hívő fájdalmát tükrözi, akik hitre nem jutott rokonaikat siratják, akikért éveken át imádkoztak. Van-e erre a fájdalomra balzsamolaj Gileádban (Jer 8,22)? Hogyan kell az ilyen esetet fogadnunk az Írás szerint?

Tartalom átvétel