Skip to main content

Király

09.11 A bölcsek

OLVASNIVALÓ: 
Máté 2,1-2.7-12

Nem tudjuk megmondani, hány bölcs férfi volt ott. Azt sem tudjuk pontosan, honnan jöttek - talán Perzsiából; lehet, hogy Babilonból. Minden bizonnyal pogányok voltak, és ez nagyon szép - Újszövetségünkben első kérdésük ez volt: "Hol van Ő?", és ezt kérdezik majd a Messiást kereső pogányok is. A bölcsek kérdésére a válasz bizonyos értelemben az Újszövetség többi része, amely a kereső lelkeket mindig az Üdvözítőhöz irányítja.

04.11 Saul - a nép választása

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 8,1-9,2.15-17

Saul, Izráel első királya úgy jelenik meg a Szentírásban, mint boldogtalan, sőt tragikus alak. Neve azt jelenti, hogy "akit kértek”, és mennyire találó volt ez, mert a nép közös követelése volt, hogy király uralkodjon felettük, hogy végül is ő foglalja el a trónt. Noha az események kialakulásához a népnek az a felismerése is hozzájárult, hogy Sámuel fiai képtelenek bíróként úgy helytállni, hogy végül apjuk helyébe lépjenek, ezt a tőlük jövő kérést Isten már régen előre látta, 5Móz 17,14.

04.06 Egy király, egy Úr

Dátum: 
2018.04.6

"Az Úr lesz a király az egész földön. Azon a napon az Úr lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név" (Zak 14,9).

01.21 Melkisédek, a király-pap

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 14,17-24; Zsidók 5,1-10; 7,1-17

Van két olyan vers, amelyeket Isten sohasem mulaszt el idézni a 110. zsoltárból. "Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá." "Pap vagy te örökké Melkisédek rendje szerint." Az 1. verset hatszor idézik az Újszövetségben, a 4. verset pedig ötször. Mennyire gyönyörködik az Úr az Ő Király-papjában! Nekünk is mennyire ezt kellene tennünk!

09.24 Szuverén, mindenek felett való

OLVASNIVALÓ: 
1Timóteus 6,13-22

PÁL EZT a levelet azzal fejezi be, hogy újra megerősíti Timóteusnak adott megbízását, és ezt Isten jelenlétében teszi, Aki az élet fenntartója annak minden formájában, az az erőforrás, amelyből minden élet származik, valamint Krisztus Jézus jelenlétében, Aki Ember voltának idejében tökéletes hűséget mutatott Poncius Pilátus előtti bizonyságtételében. Ennek a szakasznak a hangneme és elrendezése folytán világos, hogy az apostol azt akarta, hogy Timóteus ezt a felelősséget szigorú megbízásnak tekintse, amelyet meg kell tartania az Úr Jézus Krisztus megjelenéséig.

08.27 Melkisédek rendje szerinti pap-király

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 110,1-7

A 110. ZSOLTÁRT 14-szer idézik az Újszövetségben, gyakrabban, mint bármilyen más ószövetségi igehelyet és mindegyik esetben az Úr Jézus Krisztusra alkalmazzák. Maga Urunk hatalmazott fel minket erre, aki azt mondta, hogy Dávid a Szent Szellem ihletése alatt írt, Mt 22,41-46. Megállapítását két szempontból hangsúlyozta: először, hogy Dávid volt a zsoltár szerzője; másodszor pedig, hogy Dávid a Szent Szellem által ihletve nevezte a Fiát Urának. A farizeusok elfogadták ezt a szempontot és nem kísérelték meg vitatni.

08.16 Mennyei királyság

„Királyának pedig hatalmat ad" (1Sám 2,10).

A Bírák könyve a hit megújulásának krónikája. Isten népének történetében ismételt visszaesések következtek be, de Isten hol itt, hol ott embereket választott ki, hogy ők vezessék vissza a népet a hit útjára. Ma is várhatunk vajon megújulásra? Gondolataink természetesen erre irányulnak, de ez lenne Isten igazi célja vagy valami más?

08.14 A királyi vőlegény és menyasszonya

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 45,1-17

A 45. ZSOLTÁR ÍRÓJA témáját annak a személynek és a jelenetnek hatalmas dicshimnuszával vezeti be, amelyről írni akar. Nehezen tud érzéseinek parancsolni. Szíve felbuzgó forráshoz hasonló, szája olyan, mint a szónoké, témája egy költemény zenei kompozíciója, nyelve gyorsíró tolla. Minden tehetségét igénybe veszi, hogy magasztalja a királyi vőlegénynek és menyasszonynak dicsőségét, 1. v.

08.11 A dicsőség királya

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 24,1-10

NAGYON VALÓSZÍNŰ, hogy a 24. zsoltárt akkor írta Dávid, mikor felvitte isten ládáját a Sionba, és Jeruzsálem lett az imádat központja, Dávid pedig elfoglalta a trónt, mint király, 2Sám 6. De a zsoltár előremutat egy olyan nap eljövetelére, amikor a dicsőség Királya fogja elfoglalni világuralmi trónját. Az emberi történelem folyamán sok trónbitorló bukkant fel, hogy erre a trónra üljön, de mindegyikük elbukott abban, hogy megfeleljen a 3-4. versben lévő kihívásnak és minősítésnek: „Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az Ő szent helyén?

08.05 A felkent király

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 2,1-12

A MÁSODIK ZSOLTÁR a Messiás hivatali dicsőségét hangsúlyozza. Gondolatainkat a jövőre irányítja, amikor a trónon fog ülni, és minden ellensége a lába alatt lesz.

08.04 Az áldott férfi

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 1,1-6

AZ 1. ÉS 2. ZSOLTÁR bevezetés az egész könyvhöz. Mindkettő Krisztusról beszél. Az 1. zsoltárban Ő a boldog Ember - ez erkölcsi dicsősége; a 2. zsoltárban Ő a felkent Király - hivatali dicsősége.

Az a kifejezés, hogy „boldog ember", hétszer fordul elő a zsoltárokban, ő az elhagyott ember a Zsolt 22-ben, a feddhetetlen ember a Zsolt 37,37-ben, és a te jobbodnak férfia a Zsolt 80,18-ban.

07.14 Te vagy!

„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia" (Mt 16,16).

06.14 Így vitték el Júdát

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 24,8-25,30

A KIRÁLYOK KÖNYVEINEK utolsó szakasza azzal kezdődött, hogy Akház megvásárolta Asszíria segítségét az Úr házából és a király házából származó kincsekkel, és mélyreható változtatásokat vezetett be a templom udvarában ennek következményeként, 16,8-18. Azzal fejeződik be, hogy ugyanazoknak a házaknak a kincseit, továbbá az arany templomi edényeket elvitték Babilónia királyának, 24,13, ezt követően pedig felgyújtották a templomot, az udvar különböző tömör réz tárgyait összetörték és elvitték, 25,9.13-17.

06.13 Legyen a könyv élő számomra, Uram

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 22,8-23,25

JÓSIÁSSAL KAPCSOLATBAN a Királyok könyve azokat a változtatásokat hangsúlyozza, amelyeket uralma 18. évében vezetett be, amikor az Igét megtalálták.

06.12 Az Úr buzgó szeretete cselekszi ezt

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 19,14-34

EZÉKIÁS KÉT ALKALOMMAL szenvedte el az asszíriaiak istenkáromló gúnyolódását (1) egy szóáradatban, 18,17-35; (2) egy írott szövegben, 19,8-13. Igeszakaszunk Ezékiásnak ezek közül a másodikra adott válaszával foglalkozik, valamint Ézsaiásnak ezzel kapcsolatos jövendölésével.

06.11 Így hurcolták el Izráelt

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 17,1-23

MÉLYREHATÓ ELEMZÉS található itt a mi figyelmeztetésünkre a nemzet betegségéről, amely annak halálához vezetett.

06.10 Szíria istenei romlására voltak

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 16,1-20

AKHÁZ KÜLÖNÖSEN GONOSZ király volt, noha egy jó királynak volt a fia, 15,34-35, és apja volt egy kimagaslóan jó királynak, 18,1-8. A szentség nem örökletes tulajdonság!

06.09 Lásd szeretetét, de lásd fenségét is!

„Szeme olyan volt, mint a tűzláng, és lába hasonló volt a kemencében izzó aranyfényű érchez, hangja pedig olyan, mint sok víz zúgása" (Jel 1,14-15).

06.09 Miért akarsz a szerencsétlenséggel harcra kelni?

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 14,1-20

AMÁSIA URALKODÁSÁNAK bevezető összegzése, 14,1-4, másik példáját mutatja egy olyan királynak, akinek jóra való hajlandósága mellett határozott fenntartásokat kell hangoztatnunk. Ebben inkább apjához, Jóáshoz volt hasonló, mint Dávidhoz. Fontos, hogy a legjobb példát kövessük, amely előttünk áll, 1Kor 11,1

06.08 Először tanították; végül elszegényítették

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 11,21-12,21

JÓÁS KEZDETBEN jó király volt, 11,21-12,3. Ez alatt az időszak alatt megismerte Jójáda istenfélő befolyását, aki akkor főpap volt, 2. v. Jójáda megadta Istennek a szentélyben, ami jár és szájában is az igazság törvénye volt, Mal 2,6-7. De azok az előnyök, amelyeket elért az Ő istenfélő tanítása által, csak Jójada életében tartottak. Amikor Jóás támasza eltávozott, nyilvánvalóvá vált, hogy inkább a támasztól függött, mint az Úrtól.

Tartalom átvétel