Skip to main content

Király

03.12 Az uralkodó hatalmának alávetve

„És neked adom a mennyek királyságának kulcsait" (Mt 16,19).

Mi tette Pétert alkalmassá, hogy Isten szószólója legyen, és megnyissa a hit ajtaját először a zsidók, majd a pogány népek előtt? Mielőtt Péter szólt, őt kellett valakinek megszólítania: mielőtt a mennyek királyságának kulcsát használhatta, meg kellett ismernie a mennyek királyságának vele szemben támasztott követelményeit.

12.25 Királyoknak Királya

Dátum: 
2019.12.25

Jelenések 19,15-21

12.20 Szentek Királya

Dátum: 
2019.12.20

Jelenések 15,1-4

11.02 A Szentély Szolgája

Dátum: 
2019.11.2

Zsidók 8,1-3

10.30 Békesség Királya

Dátum: 
2019.10.30

Zsidók 7,2-6

10.29 Igazság Királya

Dátum: 
2019.10.29

Zsidók 7,1-3

10.19 Isten

Dátum: 
2019.10.19

Zsidók 1,7-9

08.08 Izráel Királya

Dátum: 
2019.08.8

János 19,8-16

05.31 Király az Egész Földön

Dátum: 
2019.05.31

Zakariás 14,1-9

05.15 Mennyei Király

Dátum: 
2019.05.15

Dániel 4,31-34

02.23 Dicső Király

Dátum: 
2019.02.23

Zsoltárok 24,1-10

DICSŐ KIRÁLY

Tegnapi olvasmányunkban megjegyeztük, hogy az Úr, Jahve a jó Pásztor, aki gondoskodik népéről. A mai napi olvasmányunk azonban azt mutatja, hogy ugyanaz az Úr elfoglalja az Őt megillető helyet, mint alkalmas uralkodó, akié a világuralom.

02.21 Királyi Hatalom a Népeken

Dátum: 
2019.02.21

Zsoltárok 22,23-32

KIRÁLYI HATALOM A NÉPEKEN

Micsoda különbség van a 6. vers "férge" és a 28. vers "Királya" között! Minden hívő ember szívét töltse el túláradó örömmel, hogy Urunk, Jézus Krisztus a legmagasabb helyre emelkedett. Ez a cím egyik a sok közül, amelyet a dicsőség magasságaiban visel.

09.11 A bölcsek

OLVASNIVALÓ: 
Máté 2,1-2.7-12

Nem tudjuk megmondani, hány bölcs férfi volt ott. Azt sem tudjuk pontosan, honnan jöttek - talán Perzsiából; lehet, hogy Babilonból. Minden bizonnyal pogányok voltak, és ez nagyon szép - Újszövetségünkben első kérdésük ez volt: "Hol van Ő?", és ezt kérdezik majd a Messiást kereső pogányok is. A bölcsek kérdésére a válasz bizonyos értelemben az Újszövetség többi része, amely a kereső lelkeket mindig az Üdvözítőhöz irányítja.

04.11 Saul - a nép választása

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 8,1-9,2.15-17

Saul, Izráel első királya úgy jelenik meg a Szentírásban, mint boldogtalan, sőt tragikus alak. Neve azt jelenti, hogy "akit kértek”, és mennyire találó volt ez, mert a nép közös követelése volt, hogy király uralkodjon felettük, hogy végül is ő foglalja el a trónt. Noha az események kialakulásához a népnek az a felismerése is hozzájárult, hogy Sámuel fiai képtelenek bíróként úgy helytállni, hogy végül apjuk helyébe lépjenek, ezt a tőlük jövő kérést Isten már régen előre látta, 5Móz 17,14.

04.06 Egy király, egy Úr

Dátum: 
2019.04.6

"Az Úr lesz a király az egész földön. Azon a napon az Úr lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név" (Zak 14,9).

01.21 Melkisédek, a király-pap

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 14,17-24; Zsidók 5,1-10; 7,1-17

Van két olyan vers, amelyeket Isten sohasem mulaszt el idézni a 110. zsoltárból. "Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá." "Pap vagy te örökké Melkisédek rendje szerint." Az 1. verset hatszor idézik az Újszövetségben, a 4. verset pedig ötször. Mennyire gyönyörködik az Úr az Ő Király-papjában! Nekünk is mennyire ezt kellene tennünk!

09.24 Szuverén, mindenek felett való

OLVASNIVALÓ: 
1Timóteus 6,13-22

PÁL EZT a levelet azzal fejezi be, hogy újra megerősíti Timóteusnak adott megbízását, és ezt Isten jelenlétében teszi, Aki az élet fenntartója annak minden formájában, az az erőforrás, amelyből minden élet származik, valamint Krisztus Jézus jelenlétében, Aki Ember voltának idejében tökéletes hűséget mutatott Poncius Pilátus előtti bizonyságtételében. Ennek a szakasznak a hangneme és elrendezése folytán világos, hogy az apostol azt akarta, hogy Timóteus ezt a felelősséget szigorú megbízásnak tekintse, amelyet meg kell tartania az Úr Jézus Krisztus megjelenéséig.

08.27 Melkisédek rendje szerinti pap-király

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 110,1-7

A 110. ZSOLTÁRT 14-szer idézik az Újszövetségben, gyakrabban, mint bármilyen más ószövetségi igehelyet és mindegyik esetben az Úr Jézus Krisztusra alkalmazzák. Maga Urunk hatalmazott fel minket erre, aki azt mondta, hogy Dávid a Szent Szellem ihletése alatt írt, Mt 22,41-46. Megállapítását két szempontból hangsúlyozta: először, hogy Dávid volt a zsoltár szerzője; másodszor pedig, hogy Dávid a Szent Szellem által ihletve nevezte a Fiát Urának. A farizeusok elfogadták ezt a szempontot és nem kísérelték meg vitatni.

08.16 Mennyei királyság

„Királyának pedig hatalmat ad" (1Sám 2,10).

A Bírák könyve a hit megújulásának krónikája. Isten népének történetében ismételt visszaesések következtek be, de Isten hol itt, hol ott embereket választott ki, hogy ők vezessék vissza a népet a hit útjára. Ma is várhatunk vajon megújulásra? Gondolataink természetesen erre irányulnak, de ez lenne Isten igazi célja vagy valami más?

Tartalom átvétel