Skip to main content

gőg

06.03 Ő tudja, és ez nekem elég

„Minden szőlővesszőt, amely bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen" (Jn 15,2).

Gőg az utolsó

Amint a halál az utolsó ellenség, úgy a gőg az utolsó bűn, amelynek el kell töröltetnie.

11.28 A szegénység jótéteménye

"...megigazulnak ingyen az Ő kegyelméből..." (Róm 3,24).

11.14 Isteni tervek felfedezése

"Az Úr vezérelt engem ez utamban..." (1Móz 24,27).

02.08 Teremtő Istenem

Dátum: 
2019.02.8

Jób 35,1-16

12.06 János munkája

Dátum: 
2019.12.6

Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! (Lk 3,4)

Keresztelő János nagyon fontos lelki munkát végzett az egész nép életében. Fő erénye az volt, hogy hirdette az igazságot, és kemény mondanivalóján semmilyen meggondolásból nem volt hajlandó változtatni. Tudta, hogy hallgatóinak kell megváltozniuk, ha nem akarnak elveszni. Bármire hivatkoznak, semmi nem segít rajtuk, csak az Istenhez való visszatérés.

11.24 A keresztény szabadság

Dátum: 
2019.11.24

...többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. (1Pt 4,2)

06.24 Uzzijjá felfuvalkodottsága

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 26,15-23

A siker csapdát rejteget. Uzzijjá bölcs elődje mondta: "Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság." Péld 16,18. (Magyar Bibliatanács ford. 1991). Sajnos, ez túlságosan is igaznak bizonyult Uzzijjá esetében. A 15-16. vers arról tájékoztat bennünket, hogy "csodálatos segítséget kapott; végül igen megerősödött. Amikor azonban megerősödött, vesztére felfuvalkodott". Uzzijjá vége szomorú példája lord Acton kijelentésének, hogy "a hatalom általában megrontja az embert, és a teljes hatalom teljesen megrontja az embert".

06.18 Ítélkezés

Dátum: 
2019.06.18

A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok... ne ítélkezzünk egymás felett... (Róm 14,1.13)

Gyakori bűnünk, hogy az illető távollétében megtárgyaljuk hibáit, gyengeségeit, és elítéljük. Isten ezt nagyon rossznak tartja.

04.30 Abner

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 26,13-16; 2Sámuel 2,8-9.22-23; 3,12.27.32-34

Abner nyilvánvalóan rátermett és tehetséges férfi volt. Dávid úgy hivatkozott rá, mint bátor emberre, és halála után megjegyezte, hogy "nagy fejedelem esett ma el az Izráelben", 2Sám 3,38. Miért ment tehetsége veszendőbe?

02.26 A kivonulás fáraója

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 5,1-2; 8,25-28; 10,8-11.24; Róma 9,17-24

A kivonulás fáraója úgy áll a Szentírás lapjain, mint a gőgösség és az önfejűség példája. Arcátlan gőgje megnyilvánult elsőként és utolsóként feljegyzett szavaiban; "Kicsoda az Úr, hogy engedjek szavának", és "Űzöm, utolérem őket... Kardomat kirántom, s kiirtja őket karom", 2Móz 15,9. Önfejűsége kifejezésre jutott abban, hogy állandóan megtagadta, hogy megalázkodjon Isten szava vagy hatalma előtt, és ismételten megkeményítette szívét.

11.21 Tanítás egy hitetlen király számára

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 4,1-37

NABUKODONOZOR BIZONYSÁGTÉTELE, 1-9. v. A tanítást akarva, vagy akaratlanul kapja az ember. Mindkét esetben ugyanaz lesz az eredmény, de nagyon nyilvánvalóan különbözik egyik a másiktól. Dániel hajlandó volt tanulni, mint ifjú, 1. fej., és ezért Isten szolgája volt egy életen keresztül. Nabukodonozor nem tanult a 2-3. fej. tapasztalataiból, így Isten nevelése fokozódott vele kapcsolatban. Nyolc évről van szó a 4. fejezetben, amelynek végén a megalázott Nabukodonozor felfogta, hogy mi történt vele. (A 19,25-33. v.

11.20 Megszabadulás a tüzes kemencéből

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 3,1-30

AZ ARANYSZOBOR, 1-7. v. A király gőgje, mint „az arany fejé", azt eredményezte, hogy eltávozott az álomkép értelmezésétől, és úgy tekintett saját királyságának dicsőségére, mintha örökké fennállna, felállíttatta tehát ezt a szobrot teljesen aranyból. Arany volt a fejénél és arany a lábánál - ez a lábujjak vas-cserép keverékének elutasítása, és hitvány akaratlan utánzata a menyasszony szerelmesével kapcsolatos bizonyságtételének: „Az Ő feje, mint a választott drága megtisztított arany... Az Ő szárai... tiszta arany talpakra fundáltattak", Én 5,11-15.

09.30 A vádak könyve (1)

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 13,1-16,14

A „VÁD" ISTENI kijelentés, rendszerint ítélet, amely ránehezedik azoknak az embereknek a szellemére, akik kapják. A próféta tiszte nem volt sem könnyű, sem népszerű. Isten ítéletének hirdetése sohasem lehet gyönyörűség.

06.30 Az elszakadás okai

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 10,1-19

EZ A FEJEZET Izráel szomorú elszakadását jegyzi fel, amikor az északi tíz törzs megtörte a Dávid házához való hűséget, és elszakadt Júdától, valamint Benjámintól.

Az Isten népe közti szakadás közvetlen okai nyilvánvalónak és egyszerűnek tűnhetnek. De a háttérben lévő okok bonyolultabbak, gyakran sokkal korábban történt eseményekben és felmerülő érzésekben találhatóak. Izráelben a következőket találjuk:

06.09 Miért akarsz a szerencsétlenséggel harcra kelni?

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 14,1-20

AMÁSIA URALKODÁSÁNAK bevezető összegzése, 14,1-4, másik példáját mutatja egy olyan királynak, akinek jóra való hajlandósága mellett határozott fenntartásokat kell hangoztatnunk. Ebben inkább apjához, Jóáshoz volt hasonló, mint Dávidhoz. Fontos, hogy a legjobb példát kövessük, amely előttünk áll, 1Kor 11,1

03.25 Átkelés a Jordánon

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 9,1-29; 10,12-22

A MÓZES 5. KÖNYVE úgy írható le, mint a Józsué könyve „előszobája". Mózes kijelenti annak bizonyosságát, hogy Izráel birtokba veszi az ígéret földjét. Abban a szavában, hogy „ma", a közelség hangsúlyozását, valamint a meghódítás bizonyosságát látjuk. Óriásokkal biztosan találkozni fognak, de Isten hatalma előttük megy, és pusztítja ellenségeiket. A győztes oldalán voltak, 9,1-3. Bizonyosak lehettek örökségük felől.

01.24 Ezek a kicsinyek

OLVASNIVALÓ: 
Máté 18,1-14

AMIKOR a tanítványok azon vitatkoztak, hogy ki lesz a legnagyobb a királyságban, az Úr egy kis gyermeket állított elő, válaszának találó illusztrálásához (1-2. v.). Egy kisgyermeknél teljesen idegen a gőg, a dölyfösség és az önző ambíció. Az Úr figyelmeztette a tanítványokat, hogy hacsak gondolkodásuk irányvonala meg nem változik, és nem tanulnak bizalmat és alázatosságot egy gyermektől, sohasem kezdhetik el megtanulni, hogy mi a szabály Isten útján.

Az alázat az egyetlen módszer

Az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: Kit küldjek el, ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj! (Ézs 6,8)

Krisztus így imádkozott: "Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem õket a világba." (Jn 17,18)

Jöjj közel hozzám, ó Jézus, várom, hogy megszólíts!

Tartalom átvétel