Skip to main content

szív

10.02 Hol van a szíved?

„Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti, megtartja azt" (Lk 17,32-33).

08.15 A látás egyszerűsége

„Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják" (Mt 5,8).

Itt egy Istentől megkívánt szívbeli állapotról van szó, hogy kegyelme célja beteljesüljön. A szív tisztasága olyan állapot, ahol nincs akadálya annak, hogy Istent lássuk. A mennyek királysága itt van, nincs tehát ok arra, hogy Őt ne lássuk, hacsak mi magunk nem állítunk fel akadályokat és korlátokat.

A szíved kell

Nem szavaidra, hanem szívedre van szüksége az Úrnak. Péter megígérte az Úrnak, hogy életét adja – és... Mária Magdaléna nem szólt egy szót sem.

Péld 23. 26 Add nekem, fiam, a szívedet, és tartsd szemed előtt útjaimat!

08.17 A Szíveket Ismerő Isten

Dátum: 
2019.08.17

ApCsel 15,1-11

05.21 Salamon és az asszonyok

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 11,1-25

Mielőtt elborzadva emeljük fel kezünket, mindnyájunknak emlékeznünk kell a bennünk rejlő gonoszságra. Pál apostol ehhez hasonlóan szól: "ügyelve magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is." Gal 6,1. Salamon életének utolsó fejezete szomorú olvasmány, és az egész ezekkel a baljóslatú szavakkal kezdődik. "Salamon király pedig megszeretett sok idegen asszonyt, mégpedig a Fáraó leányán kívül a moábiták, ammoniták, edomiták, sidonbeliek és hitteusok leányait".

Szívedet, teljesen

"Adjad, fiam, a te szívedet, nekem..." - mondja a Teremtőd és Megváltód, Isten. 

07.18 „Egy felkészült írástudó"

OLVASNIVALÓ: 
Ezsdrás 7,1-28

EZSDRÁS FINEÁS LESZÁRMAZOTTJA volt, akinek meg volt ígérve az örökös papság, vö. 4Móz 25,12-13. A szellemi tevékenység embere volt. Ezsdrásnak, mint írástudónak, jól kellett ismernie az Igét. Tanulta és gyakorolta a törvényt és alkalmas volt a tanításra is, mint „felkészült írástudó"! A „felkészültség" nem írói képességére utal, hanem gondolkodásmódjára. Mennyire volt alkalmas gondolkodásmódja az Istennek való szolgálatra? A 10. v. adja meg a választ.

02.18 Több, mint elegendő

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 35,20-29; 36,1-8

A 35. ÉS 36. FEJEZETBEN megkezdődik a Szent Sátor elkészítése. Az első fázist a 35. fejezetben jegyzi fel: az emberek ajándékokat hoznak az Úrnak. Meglepő annak sokfélesége, amit hoztak. Némelyek kis dolgokat hoztak, némelyek nagyokat. Némelyek olyan dolgokat hoztak, amelyek önmagukban csekély értékűek; mások olyat hoztak, ami nagyon drága. Az ajándékozásban a vezérlő motívum a szív hajlandósága volt, 35,21-22.29. Annak megértése volt a döntő, amit Isten értük tett, és az, ahogyan hordozta őket.

A fekete lufi

Egy néger kisfiú nézte a léggömbárust a vásárban. Az árus jó üzletember lévén eloldozott egy piros lufit, amely felszállt a magasba, és egy sereg reménybeli fiatal vásárlót vonzott oda. Aztán felengedett egy kéket, majd egy sárgát és végül egy fehéret is. Egymás után felszálltak a magasba, mígnem eltűntek a szem elől. A kis néger egy darabig álldogált egy fekete léggömb előtt, majd megkérdezte:
- Uram, ha elengedné a feketét is, az is felszállna olyan magasra, mint a többi?

letoltes.jpg

A szívem - Krisztus otthona

Szerző: 
Robert Boyd Munger

Az efézusiakhoz írt levelében Pál apostol az alábbiakat írja: „Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan meg­erősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetek­ben" (3,16-17). Egy másik fordítás szerint: „Hogy Krisztus letelepedjen, és otthonra leljen a szíve­tekben, hit által" (Weymouth).

A kupaktanács

Az Elme, ha jól dolgozik, kutat és elemez, akkor gyorsan közel kerül az Igazsághoz. De a Szív és az Akarat csak nehezen enged! - Igen tanulságos tanácskozás szemtanúi lehetünk e rövidfilmben. Mintha mi is jelen lennénk... "Most azért távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek köztetek vannak, és adjátok oda szíveteket az Úrnak." (Józsué 24,23) (35 perc)

Új szív

Video: 
Video

Új szívvel egészen máshogyan érez az ember, és másként látja a dolgokat.
Új szívvel nem jelent gondot hinni Istenben, és elfogadni másokat.
Ettől az új szívtől boldog az életem minden egyes perce.
Ha azt kérdeznéd: "Én is kaphatok új szívet?"
Azt mondom: "Persze, persze, persze!"

Azt kívánom, érezd meg az örök tavasz édes illatát.

Vigasztaló

Egyedül te ismered minden embernek a szívét. (1Kir 8,39)
Aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. (Róm 8,27)

Új szívet kaptunk

Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Isten! (Zsolt 70,5b)
Valahány ígérete van Istennek, azokra õbenne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsõségére általunk. (2Kor 1,20)

Uram, hadd ismerhesselek meg jobban, mert szükségem van rád!

Új szív, új lélek

Isten neve legyen áldott örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. (Dán 2,20)
Nagyok és csodálatosak a te mûveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya. (Jel 15,3)

Új szívet kaptunk

Erõm és énekem az Úr, megszabadított engem. (2Móz 15,2a)
Amikor erõtlen vagyok, akkor vagyok erõs. (2Kor 12,10)

Uram, biztass, mikor újat kezdek veled!

Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. (Ez 36,26)

Tartalom átvétel