Skip to main content

bűn

05.23 Jeroboám (1)

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 11,26-40

Jeroboám neve elszakíthatatlanul összekapcsolódott a következő dermesztő szavakkal: "aki bűnbe vitte Izráelt", és ösztönösen eszünkbe jutnak bálványimádó tettei. Biztos jövőnek örvendezhetett volna. Ő azonban mindezt eldobta magától, és ugyanaz a próféta, aki megjövendölte felemelkedését, megjövendölte bukását is; 1Kir 11,29-31; 14,1-11. Nem lehetünk engedetlenek Isten szava iránt súlyos szellemi veszteség nélkül.

05.07 A bűn megoldása

Dátum: 
2019.05.7

Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. (Jón 1,4)

Jónás nem akar elmenni Ninivébe, hanem menekül Isten elől. Aki ezt teszi, egyre mélyebbre süllyed. A hajó alján mély álomba merül. Sokan keresik a narkózist a bűn megoldása helyett.

05.06 Isten elől is Istenhez

Dátum: 
2019.05.6

El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsísba meneküljön az Úr elől. (Jón 1,3)

Az „indulj", „kelj fel" kifejezés ezt is jelenti: jöjj létre, valósulj meg! A teremtő Isten megbízása ez. Mert miközben egy ember életében megvalósul Isten akarata, aközben valósul meg az az ember, és lesz azzá, akinek Isten teremtette. Aki Istentől kapott küldetését végzi, az a helyén van, annak békessége van.

04.13 Saul hibái

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 13,1-15; 15,1-23

Azt szokták mondani, hogy "a hatalom hajlamos megrontani, az abszolút hatalom pedig abszolút megrontja az embert!" Bizony, ez a dolog Saulnak, Izráel első királyának az életében bebizonyosodott. Miután elfogadta a maga számára a legfőbb uralkodó hatalmát, olyan helyzetben látta magát, mint aki a nemzet ügyeit a saját szeszélyei és elképzelései szerint uralhatja. Lassú a tanácskérésben, és még lassúbb annak megfogadásában. Olyan embernek mutatkozik, aki elég önfejű ahhoz, hogy még Isten érdekeit is semmibe vegye a sajátja kedvéért.

03.31 Lélekjelenlét

Dátum: 
2019.03.31

"Nem kell félned a hirtelen fölrettenéstől, sem attól, hogy viharként rád törnek a bűnösök. Mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától" (Péld 3,25-26).

Mikor Isten ítél, nem az övéit akarja megijeszteni. Nem azért ítél, hogy ártson az igazaknak, hanem éppen azért, hogy megvédje őket.

03.02 Józsué gyengeségei

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 11,11-17.24-29; Józsué 9,1-15

Kevés ember vitt véghez olyan sok jót, mint Józsué. Felelős volt egy kétmilliós nemzetért, és több mint 600 000 emberből álló hadsereget vezetett. Attól a naptól fogva, hogy harcra vállalkozott Amálek ellen, egészen megindító búcsúbeszédéig (amely a Józs 24-ben van feljegyezve), teljes szívvel Isten szolgálatára szánta magát. Hibái? Bizony Józsuénak voltak hibái is - de kevés volt. Nézzünk meg kettőt; az első kisebb, a második pedig súlyosabb.

01.25 A szenvedés oka és célja

Dátum: 
2019.01.25

Ekkor magába szállt és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok! (Lk 15,17)

Nyomorúságaink idején gyakran feltesszük a kérdést: miért van szenvedés? Mi a szenvedések valódi oka? És van-e értelme? Ha Isten szeret, miért engedi, hogy ártatlan embereket megkínozzanak, kicsi gyerekek éhen haljanak, mások tehetetlen beteggé váljanak, életük delén meghaljanak?

01.04 Kain, a földművelő

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 4,1-8

Kain kezdettől fogva kötődött a megátkozott földhöz, mint "a föld művelője". Ez tette őt valószínűleg fizikailag erősebbé testvérénél, Ábelnél, aki pásztor volt. Azonban nem Kain foglalkozása vezetett tragikus következményekhez maga és családja számára, hanem alapvető jelleme.

01.02 Ádám, a vétkező

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 3

Isten minden pozitív utasításán kívül, amelyeket Ádámnak meg kellett tennie, csak egyetlen negatív irányelvet kapott, és ez volt az engedelmesség próbája - "a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.", 1Móz 2,17.

12.06 Az oroszlán ordítása

OLVASNIVALÓ: 
Ámós 1,1-2,16

ÁMÓS NAPJAI a bőség napjai voltak, 3,15. A gazdagok szégyentelenül kizsákmányolták a szegényeket, 2,6 stb. A vallás üres formaságait kínos lelkiismeretességgel betartották, 4,4. Ekkor lépett a színre Ámós, a tékoabeli pásztor az Izraelnek szóló üzenettel, az Isten bűnnel szembeni megalkuvást nem tűrő igazságosságáról! Az Úr szava először csak annak a hat nemzetnek szólt, amely Izráelt és Júdát körülvette. Noha különleges kijelentés nélkül voltak, de nem voltak felelősségtől mentesek, Róm 1,19-20. Az ismétlődő kijelentés, hogy „Három bűne miatt...

11.30 A balgaság gyümölcse

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 4,1-5,15

ITT KEZDŐDIK az Úr üzenetének tulajdonképpeni hirdetése, 4,1.

11.25 Vele együtt megfeszíttettél

„A mi óemberünk vele együtt megfeszíttetett...hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek" (Róm 6,6).

10.12 A szolga egy katona

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 49,1-26

AZ ÉZSAIÁS 40-66 HÁROM szakaszra oszlik, amelyek mindegyike kilenc fejezetből áll. Az első két szakasz, a 40-48. fej. és a 49-57. fej, hasonló szavakkal végződik: „Nincs békesség, így szól az Úr (Istenem), az istenteleneknek!".

08.17 A vétekáldozat zsoltára

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 69,1-37

A ZSOLTÁR CÍME a következő: „Az éneklőmestemek a sósannimra". A sósannim szó liliomokat jelent. A négy zsoltárt, amely ezt a címet viseli, hagyományosan a páska időszakával kapcsolták össze. A Szentírásban a liliom négy helyen található meg, amelyek annak a négy zsoltárnak felelnek meg, ahol a címet megtaláljuk.

A völgy lilioma - a kereszt, Zsolt 69.

A mező lilioma - Salamon teljes dicsőségében, Zsolt 45.

A tövisek közt lévő liliom - megpróbáltatás és nyomorúság, Zsolt 80.

A kertben lévő liliom - bizonyságtétel és győzelem, Zsolt 60.

07.24 Isten szerinti szomorúság

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 7,1-16

PÁL a korintusiakat a szívében hordozta (3. v.). Azt kéri, hogy tárják elég szélesre a szívüket az ő számára, hogy szeretetüknek mindenkori tárgya legyen (2. v.). Miért is ne? Nem ártott nekik. Nemcsak dicsekszik velük, hanem megvigasztalódott a velük kapcsolatos hírekkel (4-7. v.). A levél, amit nekik küldött, problémát jelenthetett, de nem sajnálja az erkölcsi eredmények miatt (8-9. v.). Bűnbánatot eredményezett. Felvázolja a helyzetet, amely miatt így járt el (9-10. v.).

06.11 Az első Ádám és az utolsó Ádám

OLVASNIVALÓ: 
Róma 5,12-21

A BŰNÖKET, amelyek rombolják a társadalmat, és az emberiséget kiteszik Isten haragjának, most nyomon követi a bűn gyökeréig a mi bukott természetünkben: leszármazásunk hosszú, de egyenes úton visszamegy az első Ádámra úgy, hogy természeti életünk gyakorlatilag az ő életének megörökítése. Ugyanúgy, ahogyan Lévi dédapjának „ágyékában" volt, és úgy tekinthető, mint aki benne volt az utóbbi cselekedetében (Zsid 7,9-10), úgy voltunk mi is Ádám ágyékában. Ebben az értelemben az ő bűne magában foglalta az ő ivadékainak teljességét, úgyhogy mindenki vétkezett őbenne (Róm 5,12).

05.31 Pál Festus előtt

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 25,1-27

PÁL KÉTÉVES fogsága Cézáreában, valamint annak meghiúsulása, hogy akár Félix, akár Festus igazságot szolgáltasson neki, két dolgot bizonyított: az ember változatlan bűnösségét és az apostol megingathatatlan hitét.

04.27 A Szent Szellem és a világ

OLVASNIVALÓ: 
János 16,1-11

A VILÁG gyűlölködése, valamint a Szent Szellem segítsége a bizonyságtételben, amelyre általánosan utalt az utolsó fejezet, ebben a szakaszban részletesebben ki van fejtve. A tanítványok üldözése a zsinagógákból történő kizárástól és a gyűlölködéstől kezdve egészen megölésükig terjedhet. Ami ennél is rosszabb, ezt a fanatizmust úgy tekintik majd, mint Isten szolgálatát, és mindenki nyíltan végezheti (2. v.).

04.15 Az Úr teljes kegyelemmel és igazsággal

OLVASNIVALÓ: 
János 8,1-11

A 7. FEJEZET utolsó verse helyesen a 8. fejezet elejéhez tartozik. Az Úr szüntelenül közösségben volt Atyjával - micsoda példa ez számunkra! Miközben tanított a templomban, a vallási vezetők elé hoztak egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Azt kérdezték Jézustól, hogy meg kell-e kövezni a nőt az 5Móz 22,22 szerint, vagy sem. Igyekeztek az Urat dilemma elé állítani. Egyrészt, ha megerősíti a törvény kötelező érvényességét, valójában szembe kerül a római törvénnyel, minthogy a halálbüntetést megtiltották a zsidó hatóságoknak.

02.28 Az engesztelés napja

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 16,1-34

MIELŐTT ÁTTEKINTENÉNK magát a napot, vegyük észre, hogy amikor a jubileumi év eljött, az engesztelés napján, 3Móz 23,27-28 (szó szerint: engesztelések), nyitották azt meg, 3Móz 25,9.

Tartalom átvétel