Skip to main content

alázat

07.29 A tövis és a kegyelem

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 12,1-21

AZ EGYIK legkegyetlenebb gyanúsítás, amivel Pált illették, az volt, hogy Istennek nem tetszően jár. Támadói rámutattak a (hús)testében lévő tövisre (7. v.). Nem világos, hogy mi volt ez, de a kifejezések fizikai jellegűek, és utalások vannak arra, hogy gyötrelmes volt. Pál rákényszerült, hogy megmagyarázza, miért van ez a testi gyöngesége, és ezt cselekedve megtör egy tizennégy éve önként magára vállalt hallgatást. Tizennégy évvel ezelőtt ő, „egy ember Krisztusban", óriási megtapasztalást élt át.

07.27 Krisztus alázatossága és szelídsége

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 10,1-18

„MAGAM PEDIG, én, Pál kérlek titeket" (1. v.). Ez különleges hangsúlyt kap, jelezve, hogy Pál ennek a versnek nemcsak nyelvtani, hanem vitatott témája is. A fejezet tele van utalásokkal azokra a vádakra, amelyeket ellene felhoztak, és részét képezi az apostol védekezésének, amely a 13. fejezetben is folytatódik. Némelyek azt mondták, hogy ő „alázatos", félénkszívű, amikor közöttük van, de „bátor" akkor, amikor távol van (1. v.). Azt állították, hogy „test szerint" él (2-3. v.), hajlamos önmaga felmagasztalására (8. v.), és leveleit arra használja, hogy megijessze őket (9. v.).

07.26 A zsidó Márdokeus

OLVASNIVALÓ: 
Eszter 2,2-11,21-23; 3,1-6

MÁRDOKEUS benjáminita volt, Saul leszármazottja, 2,5. Az ő munkája volt tehát, hogy befejezze az Amálek elleni háborút, vö. 2Móz 17,8, a Saulra bízott munkát, vö. 1Sám 15,3. Magához fogadta nőrokonát, Esztert, mint saját lányát, és amikor valószínűvé vált, hogy királynő lesz, vele való törődését nem hagyta abba, amint azt bizonyítja az asszonyok házának udvara előtti járkálása, 2,11. Állandóan az volt a célja, hogy segítse a lányt előmenetelének nehéz ösvényén.

07.20 A szomorú pohárnok

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 2,1-20

NEHÉMIÁS A PALOTÁBAN lakott, és úgy látszik, hogy a király kedvence volt. De Mózeshez hasonlóan a szíve a megalázott testvéreivel volt egy, és szíve buzgó volt, hogy bizonyságot tegyen Istenéről. Noha sohasem látta Jeruzsálemet, atyáinak városát, szerette azt, és érzéseit a Zsolt 137,5-6 szavaival lehetett összefoglalni. Testvérei jöttek, és szomorú beszámolóval szolgáltak neki Jeruzsálem helyzetéről, úgy, hogy sírva fakadt, Neh 1,4. Nem ő volt az utolsó, aki sírt Jeruzsálem felett. Nála messzemenően nagyobb Személy is ezt tette, vö. Lk 19,41.

06.29 Az uralkodó imája

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 6,12-25; 7,1-3

SALAMON MOST MINT király, népének jelenlétében imádkozik. Az imádság, akár egyéni, akár nyilvános, nem a személyes hivalkodás alkalma. Miért volt akkor egy nagy bronz emelvény felépítve a templom udvarában? Azért, hogy minden jelenlévő láthassa, és részt vehessen Salamon imádatában. Hasonlítsuk össze Nehémiás fából készült emelvényével, amelyet akkor használtak, amikor felolvasták a Szentírást Izráelnek, Neh 8,4-5. Egy faszerkezet, még ha Nehémiáséhoz hasonlít is, nem nagyon vetekedhetett Salamon gazdagságával.

06.16 Az imádság kiváltsága

OLVASNIVALÓ: 
1Krónika 4,9-10

KÉT vers van, amelyek nagyon érdemesek arra, hogy emlékezzünk rájuk 4,9-től. Jábes mindnyájunk előképe születésében, példa számunkra életében. Minden emberhez hasonlóan fájdalom közt született. Nevének jelentése „szomorú", amely megfelelő lehet bármelyikünknek, mert Ádám bűnének hatásai még velünk vannak, 1Móz 3,16; Jn 16,21. De miért írták úgy le, mint aki „testvéreinél tiszteletreméltóbb volt"? Miben különbözött tőlük? Ha semmi másról nem tudunk is, mindenkinek emlékezetes lehet őszinte imája, Jak 5,16. Az imádság szomorúság helyett örömet hoz, Fil 4,7-től.

04.06 Az első győzelem

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 5,13-6,27

ÁTMENTEK A JORDÁNON, eltávolították a gyalázatot (lásd Kol 3,5), megtartották a páskát 38 év után (fontos a sorrend), és most új tápláléka van Izráelnek, az ország régi gabonája. Ez Krisztusra mutat a feltámadásban! Jerikó most szemben áll Izráellel, a harc azonban nem annyira a kánaániták és izráeliták között áll fenn, hanem Isten és a Sátán között!

02.22 Tanulságok az alázatban

OLVASNIVALÓ: 
Márk 9,30-50

SZOMORÚ JELLEMZÉS a tizenkettőről, hogy az út folyamán, amikor az Úr ismét beszélt nekik a haláláról és a feltámadásáról, ők csak saját ambícióikkal voltak elfoglalva. Az Úr ezt követő tanítása arra a kifejezésre összpontosított, amelyet háromszor ismételt meg: „az én nevemben". Egy kis gyermeket középre állítva a pozíció alázatának leckéjére tanította őket (35-37. v.). A gyermeki hit egyszerűsége a szellemi nagyság jele. Pál a „Krisztus iránt való egyenesség"-ről beszélt a szilárd bizonyságtétellel kapcsolatban (2Kor 11,3).

01.24 Ezek a kicsinyek

OLVASNIVALÓ: 
Máté 18,1-14

AMIKOR a tanítványok azon vitatkoztak, hogy ki lesz a legnagyobb a királyságban, az Úr egy kis gyermeket állított elő, válaszának találó illusztrálásához (1-2. v.). Egy kisgyermeknél teljesen idegen a gőg, a dölyfösség és az önző ambíció. Az Úr figyelmeztette a tanítványokat, hogy hacsak gondolkodásuk irányvonala meg nem változik, és nem tanulnak bizalmat és alázatosságot egy gyermektől, sohasem kezdhetik el megtanulni, hogy mi a szabály Isten útján.

01.06 Igazi boldogság

OLVASNIVALÓ: 
Máté 5,1-16

AZ 5-7. FEJEZETET gyakran nevezik „Hegyi beszéd"-nek. Ez a beszéd a menny királyságának „Magna Cartá"-ja. Jézus úgy kezdte üzenetét, ahogyan a Zsoltárok könyve kezdődik - az igazán boldog ember leírásával. Az Úr szerinti boldogság ismertetőjele merőben más, mint a világé. A világ azokat nevezi szerencsésnek és számítja boldognak, akik könnyen boldogulnak, gazdagok vagy híresek. A meg nem tért ember számára a boldogságot rendszerint a megbecsülés, a gazdagság vagy az érzéki gyönyör jelenti. Krisztus boldogság-mértéke ettől nagyon különbözött.

11.07 Menj haza a tieidhez!

"Menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad." Márk 5,19

09.20 Mélyre lehajolni

Lónak puszit ad a kislány

"Ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat." Róma 12,16

08.14 Megtört szív

„Isten előtt a töredelmes szellem a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg Istenem!" Zsoltár 51,19

Isten teremtett szellemi világában nincs szebb jelenség, mint amikor a hívő őszintén és igazán megvallja összetöretettségét. Az ilyen ember Isten számára kedves; Ő ellenáll a büszkéknek és kevélyeknek (lásd Jak 4,6), de nem áll ellen a megtört szívűeknek és alázatosaknak.

06.18 A legfontosabb szolgálat

„Tiszta és szeplőtelen kegyesség (istentisztelet) az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól." Jakab 1,27

03.14 Hogyan hallgatod?

„Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok." Lukács 8,18

Keresztyén életünkben nemcsak arról van szó, hogy mit hallunk, hanem arról is, hogyan hallgatjuk azt.

Lehet Isten Igéjét közömbös magatartással hallgatni. Olvashatjuk a Bibliát mint minden más könyvet, s közben nem gondolunk arra, hogy benne a mindenható Isten szól hozzánk.

03.09 Szelídség

„A Szellem gyümölcse pedig: ...szelídség..." Galata 5,22

Ha a „szelídség" szót használjuk, hajlamosak vagyunk arra, hogy kapcsolatba hozzuk a gyöngeséggel, lágysággal, félénkséggel. Pedig a szelídség, mint a Szellem gyümölcse, valami egészen mást jelent: természetfölötti erőt.

02.21 Megelégedve

„Én a saját népem körében lakom." 2Királyok 4,13

01.16 Második lehetőség

„Az Úr Igéje másodszor is szólt Jónáshoz." Jónás 3,1

Ebből az üzenetből reménység és ígéret sugárzik. Ha valaki csődöt mond, ez Isten számára még nem ok arra, hogy most egyszerűen leírja őt.

01.02 Különbnek tartani másokat

"Alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál" Filippi 2,3b.

Másokat magunknál különbnek tartani - természetellenes dolog; a bukott ember természete tiltakozik ellene. Emberileg egyszerűen lehetetlen, önmagunktól nincs is erőnk ilyen természetfölötti életet élni. Isten ereje által azonban lehetséges, hogy énünket megfeszítve tartsuk, és így másokat tiszteljünk.

Nem igazi férfi

Darrell Loomis kamionsofőr volt. Minden héten Cincinnatiból szállított árut Atlantába. Kedvenc étterme a Joe's Diner (Joe étkezdéje) volt. Útjai során minden alkalommal itt étkezett.

Tartalom átvétel