Skip to main content

bölcsesség

05.16 Az igazság ára

"Szerezz igazságot, és el ne add; sem a bölcsességet, az erkölcsöt és értelmet." (Péld 23,23).

01.24 Bátran meríts Belőle

Az Úristen bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel" (Ézs 50,4).

06.09 A legközelebbi legjobb tennivaló

"Kérj, ha még nem kaptál! Aki kér, mind kap" (Lk 11,10).

12.26 A bölcsek útja

Dátum: 
2019.12.26

Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben..., íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe... (Mt 2,1)

09.11 A bölcsek

OLVASNIVALÓ: 
Máté 2,1-2.7-12

Nem tudjuk megmondani, hány bölcs férfi volt ott. Azt sem tudjuk pontosan, honnan jöttek - talán Perzsiából; lehet, hogy Babilonból. Minden bizonnyal pogányok voltak, és ez nagyon szép - Újszövetségünkben első kérdésük ez volt: "Hol van Ő?", és ezt kérdezik majd a Messiást kereső pogányok is. A bölcsek kérdésére a válasz bizonyos értelemben az Újszövetség többi része, amely a kereső lelkeket mindig az Üdvözítőhöz irányítja.

08.24 Isten az emberi bölcsesség felett

Dátum: 
2019.08.24

„Mert meg van írva: »Elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem«" (1Kor 1,19).

08.23 Szeresd és kövesd az igazi bölcsességet

Dátum: 
2019.08.23

„Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek" (Péld 8,17).

08.02 Mondd, ha nehezedre esik is

Dátum: 
2019.08.2

„Most azért menj! Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj" (2Móz 4,12).

06.23 Felkészített szolga

Dátum: 
2019.06.23

Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle...(Józs 1,7)

A honfoglalás nagy vállalkozását Józsuénak kellett vezetnie. Ő alkalmatlannak tartotta magát erre. Isten azonban nem belelöki szolgáit a feladatokba, hanem felkészíti őket, és menet közben is tanácsolja, bátorítja. Hogyan készítette fel Józsuét?

06.08 Kérjünk bölcsességet!

Dátum: 
2019.06.8

„Ha pedig valaki nem elég bölcs, kérjen bölcsességet Istentõl, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja" (Jak 1,5).

05.22 Sába királynője

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 10,1-13

A pogány királynő sok mérföldet utazott, hogy meglátogasson egy férfit, akinek "bölcsessége nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak bölcsessége és Egyiptomnak egész bölcsessége. Sőt bölcsebb volt minden embernél", 1Kir 4,30-31. De az Úr Jézust, "akiben van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve", népe elutasította. Elmulasztották felismerni nagy kiváltságukat, és nagy ítéletet fognak magukra zúdítani, Mt 12,41-42. Mi mennyire becsüljük kiváltságainkat? Jegyezzük meg a következőket.

05.20 Hű és okos sáfár

Dátum: 
2019.05.20

Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? (Lk 12,42)

05.18 Salamon munkája

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 5,1-18

Miközben "mind az egész föld kívánta látni Salamont, hogy hallhatnák az ő bölcsességét, melyet Isten az ő szívébe adott", 1Kir 10,24, ő rendkívül szorgalmasan munkálkodott. Bölcsességének méltó párja volt életműve. Séba királynőjének elállt a lélegzete, amikor látta (többek között) "Salamon minden bölcsességét és a házat, amelyet épített". Salamon építő király volt. Megépítette "az Úr házát", "saját házát", "a libanoni erdő házát", valamint "Jeruzsálem falát", különböző más városokkal együtt. Hajóépítő iparral is rendelkezett, 1Kir 9,26.

05.17 Salamon bölcsessége

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 3,1-28

Noha "Salamon minden dicsőségében" sem öltözött úgy, mint "a mező liliomai", meg kell bizony kísérelnünk, hogy megfejtsük kétségtelen nagyságának titkát. Végül is, már ami a múltat illeti, Izráel felett annak "arany korában" uralkodott. Látni fogjuk, hogy uralmát bölcsesség, munka, imádat és gazdagság jellemezte. Sajnos, a végén asszonyok jellemezték.

05.02 Ki adja a legtöbbet gyermekének?

Dátum: 
2019.05.2

...a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban, és anyádban, Eunikében lakott. (2Tim 1,5)

04.18 Dávid, az Isten szíve szerinti férfi

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 16,10-12.17-21; 17,20.28-29.32-37

Isten úgy írta le Dávidot, mint "szívem szerint való férfiút,... ki minden akaratomat véghez viszi", Csel 13,22. A mai olvasnivalónk ennek a férfiúnak kedves jellemvonásait szemlélteti.

03.19 Gedeon - bölcsesség és bölcstelenség: szellemi és nem szellemi gondolkodás

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 8

A csatában a korsókat összetörték úgy, hogy a fény láthatóvá vált. Pál ezt arra használja fel, hogy bemutassa: életünket oda kell szánnunk Istennek, 2Kor 4,6-10.

Tartalom átvétel