Skip to main content

döntéshozatal

12.23 Hogyan lehet személyesen részem a váltságban?

"Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, csak a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében" (Gal 6,14).

12.22 Az Atya vonzása

"Senki sem jöhet énhozzám, csak ha az Atya vonzza" (Jn 6,44).

09.08 Tedd meg magad!

"Ezekkel rontunk le okoskodásokat és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek" (2Kor 10,5).

06.03 Az ÚR titka

"Az Úr bizodalmas az Őt félőkhöz" (Zsolt 25,14).

01.01 Ragaszkodjunk a lényeghez

"...az én esengő várakozásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy nyíltsággal magasztaltatik majd Krisztus az én testemben akár életem, akár halálom által" (Fil 1,20).

09.20 Kiderül

Dátum: 
2019.09.20

Géhazi... ezt gondolta: Lám, az én uram... nem fogadta el tőle, amit hozott... Majd utánafutok, hogy kapjak tőle valamit! (2Kir 5,20)

Géhazi Isten emberének, Elizeusnak a szolgája volt. Vele sem tesz kivételt Isten? Nem, mert ő nem azt nézi, hogy kik vagyunk, hanem hogy mi van a szívünkben. Sőt: akik hozzá közel vannak, azokat szigorúbban fogja, mert csak akkor használhatók az ő számára, ha tiszta az életük. S aki csak szájával tiszteli őt, de szíve távol van tőle, azt megítéli.

08.16 Nem rója fel

Dátum: 
2019.08.16

A szeretet... nem rója fel a rosszat. (1Kor 13,4-5)

Mindnyájunkat érnek sérelmek. Akarva-akaratlanul bántjuk egymást. Olyan ez, mintha egy kis (néha nagyobb) követ dobnánk egymáshoz. Rosszulesik, fáj, esetleg maradandó sérülést is okoz. Hogyan fogadjuk a sértést, bántást?

05.28 Félutas hívők

Dátum: 
2019.05.28

Orpá megcsókolta az anyósát,... visszatért népéhez és isteneihez. (Ruth 1,14-15)

Naomi azt tanácsolta özvegyen maradt menyeinek, hogy maradjanak otthon, ő pedig visszamegy elhagyott hazájába egyedül. Ők azonban ragaszkodtak ahhoz, hogy együtt menjenek. Útközben ismét emlékeztette őket arra, hogy számukra előnyösebb lenne népük körében maradni. Ekkor egyikük, Orpá, visszafordult, Ruth azonban azt kérte, hogy többé ne unszolja erre, mert ő már eldöntötte, hogy anyósa népét és Istenét választja.

05.22 Dönteni kell

Dátum: 
2019.05.22

Ekkor sokan hittek benne... A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogy ha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák. (Jn 11,45.57)

Lázár feltámasztása olyan egyértelmű bizonysága volt Jézus isteni hatalmának, hogy nem lehetett félremagyarázni. Ezért állásfoglalásra kényszerített mindenkit. A Jn 11 vége négy csoportot említ:

04.20 A küszöbnél

Dátum: 
2019.04.20

De azok unszolták és kérték: „Maradj velünk, mert esteledik...!" Bement hát, hogy velük maradjon. (Lk 24,29)

A két emmausi férfi megérkezett a falujába. Véget ért az a csodálatos bibliaóra, amelyet Jézus tartott nekik, megmagyarázva útközben a róla szóló próféciákat. Most ott állnak a házuk bejáratánál, Jézus pedig készül továbbmenni. S akkor kezdték őt unszolni, és behívták magukhoz.

04.09 Pilátus kibúvói

Dátum: 
2019.04.9

Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit..., vizet hozatott, megmosta kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt: „Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől." (Mt 27,24)

Pilátus több kísérletet tett arra, hogy megmentse Jézust, de ezért ne neki kelljen vállalni a felelősséget.

04.08 Pilátus

Dátum: 
2019.04.8

Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról... (Jn 18,37)

A nagytanács halálra ítélte Jézust, de az ítéletet végrehajtani csak a római helytartó hozzájárulásával lehetett. Viszik tehát Jézust pénteken reggel Pilátushoz. Pilátus, Tiberius császár veje, Kr. u. 26-36-ig Szíria tartomány prokurátora volt. A Jézus elleni politikai vád: királynak vallja magát.

01.25 A szenvedés oka és célja

Dátum: 
2019.01.25

Ekkor magába szállt és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok! (Lk 15,17)

Nyomorúságaink idején gyakran feltesszük a kérdést: miért van szenvedés? Mi a szenvedések valódi oka? És van-e értelme? Ha Isten szeret, miért engedi, hogy ártatlan embereket megkínozzanak, kicsi gyerekek éhen haljanak, mások tehetetlen beteggé váljanak, életük delén meghaljanak?

01.19 Lót néhány kockázatos döntést hoz

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 13,1-13; 19,1-26

Az a finom közjáték, amely lezajlott Ábrahám között, aki várt egy városra, valamint Lót között, aki a városban élt, szemléletesen mutatja be naponkénti döntéseink fontosságát.

Lót apja korán meghalt, és nagyapja nevelte, amíg Táré is meg nem halt Háránban. A szóhasználatból úgy tűnik (Táré vette Lótot; Lót ment Abrámmal), hogy Lót Háránban érte el nagykorúságát, és úgy döntött, hogy nagybátyjával együtt utazik el az ígéret földjére. Ha így van, ez bölcs döntés volt részéről; úgy látszik, az utolsó bölcs döntése volt, amelyet meghozott.

01.08 Minek örüljek?

Dátum: 
2019.01.8

...teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.(Zsolt 16,11)

Az embert nagyon meg tudja gyötörni, ha döntenie kell és tanácstalan, ha magára marad nehézségei között, ha bizonytalanná válik a jövője, ha úgy érzi, ki van szolgáltatva ismeretlen erőknek, s ha nem tudja, mi lesz vele, amikor meghal.

07.01 A keresztyén ember és a bíróságok

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 6,1-11

LEHETNEK ÉS vannak is konfliktusok testvérek között. Hogyan kell azokat megoldani? Vegyük figyelembe, hogy fejezetünknek ez a szakasza kizárólag olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek hívő társak között merülnek fel. Nyilvánvaló, hogy a korintusiak perre mentek egymással (6-7. v.), és Pál kifejezi meglepetését hiányos tájékozottságuk miatt (2a. v.). Az előttük álló nagyobb felelősség fényében (2-3. v.) képeseknek kell lenniük rá, és joguk van ahhoz, hogy ítéljenek saját belső ügyeikben. Hogyan írja le Pál az emberi törvényszékeket? „Az igaztalanok" (1. v.) és „hitetlenek" (6. v.).

Két lehetőség

Michael egy olyan típusú srác volt, aki tényleg meg tudott őrjíteni.

25. A Kármel hegyi Istenítélet 1Kir 18

Igehely (történet):      A Kármel hegyi Istenítélet 1Kir 18.

Aranymondás:             Lk 6,46 Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?

Óracél:                         Hozzanak egy szilárd döntést, hogy ők az Urat fogják követni.

Tartalom átvétel