Skip to main content

elfogadás

08.09 Isten megváltó munkája

„Az az angyal, aki megszabadított engem minden gonosztól, áldja meg e gyermekeket" (1Móz 48,16).

06.06 Fogadj el, és segíts!

„Egymás között mindnyájan öltözzétek fel az alázatosságot" (1Pt 5,5).

05.29 Koldus vagyok én vagy Isten szolgája?

„Senkinek nem ártottunk, senkit meg nem rontottunk, senkit meg nem csaltunk" (2Kor 7,2).

04.18 Mennyit fogadsz el?

„És amikor megtöltötte az edényeket, mondta az ő fiának: Hozz ide még egy edényt. Felelt az: Nincs több edény; és akkor megállott az olaj" (2Kir 4,6).

01.26 Elvégeztetett

Mikor pedig elvette Jézus az ecetet, így szólt: Elvégeztetett" (Jn 19,30).

01.21 Fogadd el helyreigazító eljárását

Fel ne menjetek, mert nem lesz közöttetek az Úr, hogy el ne hulljatok a ti ellenségeitek előtt" (4Móz 14,42).

06.09 A legközelebbi legjobb tennivaló

"Kérj, ha még nem kaptál! Aki kér, mind kap" (Lk 11,10).

10.18 Önszeretet?

Dátum: 
2019.10.18

A második (parancs) ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Mk 12,31)

Egy új keletű tévtanítás szerint a szeretet kettős parancsa három, mert nemcsak azt mondja, hogy szeresd Istent és felebarátodat, hanem azt is, hogy szeresd önmagadat. A helyes önértékeléshez és önmegvalósításhoz szüksége van az embernek arra is, hogy megtanulja szeretni önmagát. Mit ír erről a Szentírás?

09.25 Isten elfogadta az áldozatot

Dátum: 
2019.09.25

„Ha az Úrnak úgy tetszett volna, hogy megöljön bennünket, nem fogadott volna el a kezünkből égőáldozatot és ételáldozatot, nem láthattuk volna mindezt, és nem hallhattunk volna most ilyent" (Bír 13,23).

08.14 Bemegyek ahhoz

Dátum: 
2019.08.14

...az ajtó előtt állok, és zörgetek... (Jel 3,20)

08.08 Szenvedések közt

Dátum: 
2019.08.8

Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr! (2Tim 3,11)

Jézus Krisztus előre felkészítette Pált, hogy sokat kell majd az ő nevéért szenvednie. Az apostol az utolsó levelében így emlékezik vissza: milyen üldöztetéseket viseltem el! Azonban soha nem dicsekedett szenvedéseivel, és nem panaszkodott miattuk. Vállalt mindent Krisztusért és mások üdvösségre segítéséért.

06.18 Elizeus háromnál többet várt

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 13,10-19

Ezek Elizeus utolsó pillanatai. Nyitott ablak előtt játszódtak le, 17. v. A nyitott ablak azt sugallja, hogy a lélek Istentől vár valamit, Dán 6., míg a csukott ajtó, 2,4 arra utal, hogy a lélek Istennel visszavonultságban van. Elizeus kezének a királyéra való ráhelyezése erő átadására enged következtetni, 16. v. Meg kell jegyezni, hogy az erőt az előtt adja át, mielőtt a feladatot megparancsolja, 17. v. Így az Úr Jézus is ad, mielőtt parancsol, és felhatalmaz, amikor elküld; vö. Jn 20,21-22; Csel 1,8. Miközben engedelmeskedünk parancsainak, ismerjük fel és leszünk tudatában erejének; vö.

06.06 A szabadító Isten

Dátum: 
2019.06.6

Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg! (2Móz 14,14)

Visszatérő kérdés: mennyiben Isten munkája, és mennyiben a miénk az üdvösség? A vörös-tengeri átkelés története világos választ ad erre.

05.28 Félutas hívők

Dátum: 
2019.05.28

Orpá megcsókolta az anyósát,... visszatért népéhez és isteneihez. (Ruth 1,14-15)

Naomi azt tanácsolta özvegyen maradt menyeinek, hogy maradjanak otthon, ő pedig visszamegy elhagyott hazájába egyedül. Ők azonban ragaszkodtak ahhoz, hogy együtt menjenek. Útközben ismét emlékeztette őket arra, hogy számukra előnyösebb lenne népük körében maradni. Ekkor egyikük, Orpá, visszafordult, Ruth azonban azt kérte, hogy többé ne unszolja erre, mert ő már eldöntötte, hogy anyósa népét és Istenét választja.

12.06 Mindenre van erőm Krisztusban

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít" (Fil 4,13).

04.01 Ebál és Garizim

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 27,1-13; 28,1-19

AZ ÁLDÁS ÖRÖME életbevágóan fontos volt Izráel nemzete számára. Ebben volt egyetlen reményük a növekedésre és boldogulásra. Az Ábrahámnak tett korábbi ígéretben, amikor Isten kihívta őt Úr városából, 1Móz 12,1-3, az áldás és átok egybe volt kapcsolva. „Megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt." Az áldás és átkozás joga Istené, és Izráel jóléte azon mérhető, hogy tapasztalják-e Isten áldását.

11.22 Elfogadni és adni

„Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem..." 1Korintus 13,1

06.29 Ítéletre sem megy

„Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki hallja az én Igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe." János 5,24

Olyan felismerést találunk itt, amely már nem egy életet gyökeresen átalakított.

02.26 Elismerés, de kitől?

„Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek?" János 5,44

Ezekkel a szavakkal az Úr arra utal, hogy nem lehet egy időben az emberek tetszését keresni, és Istennek is kedvében járni. Azt is világossá teszi, hogyha már egyszer az emberek elismerésére törekedtünk, akkor a hitéletre nagy ütést mértünk.

Mese egy kislányról

Valamikor hajdanán, mikor még az utcán köszönt egymásnak ismerős és ismeretlen is egyaránt, élt egy kicsiny kisleány. Egy szántó-vető házaspár gyermekeként látta meg a napvilágot. Nem voltak játszótársai, mert környezetükben csupa gazdagok éltek, akik nem engedték a szegény gyermek közelébe csemetéjüket. A kislány távolról figyelhette csak a többiek életét. Fájdalmai elől egy képzeletvilágba menekült. Kopott ruháján a foltokat ékszernek látta. Kukoricababáját hercegnőnek nevezte. A Nap izzó hevét simogató aranyzuhatagként élvezte, és amíg más árnyékba menekült, ő azt mondta: 

Tartalom átvétel