Skip to main content

Bibliamagyarázat

23. zsoltár

Szerző: 
R.B. Thieme

Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizek­hez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az Ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.

1500 bölcs gondolat

Szerző: 
Charles Heddon Spurgeon

C.H. Spurgeon minden, a kötetünkbe felvett gondolata mélyen a Szentírásban gyökerező és így szinte reflektorfénybe állítja a szellemi-lelki - sokszor rejtett - isteni igazságokat. A szerzőre jellemző az Istentől kapott, finom, tiszteletteljes humor, amely még érthetőbbé teszi a gondolatait

Spurgeon1500BolcsGondolat

Halál a városban

Szerző: 
Francis A. Schaeffer

Death in the City (1969)

HalalAVarosban

Teológiai alapismeretek

Szerző: 
Charles C. Ryrie

Dr. Charles C. Ryrie - aki a Teológia Doktora címét a Dallasi Teológia Szemináriumon, a Filozófia Doktora címét pedig az Edinburgi Egyetemen szerezte - nyugdíjba vonulásáig a Dallasi Teológia Szemináriumon, mint a Rendszeres Teológia professzora tanított.

TeologiaiAlapismeretek

Isten kegyelme

Szerző: 
William MacDonald

Amikor valaki valóban tudatára ébred annak, amit Isten kegyelme érte tett, akkor ez megváltoztatja egész életét. Soha többé nem lesz az, aki volt. Először is tudatára ébred saját méltatlan voltának. Szinte hihetetlennek tűnik előtte, hogy Isten egy ilyen bűnös emberrel szemben, mint amilyen ő, ilyen nagy szeretetet tanúsítson.

IstenKegyelme

A Rómaiakhoz írt levél

Szerző: 
W.E. Vine

Ha kíváncsi vagy arra, hogy mit üzen számodra a Biblia, de nem tudod, hogy hol kezdj hozzá az olvasáshoz...Ha szeternéd megérteni a lényegét, de megláttad, hogy 1200 oldal és azt kérdezed: nincs valahol összefoglalva?... akkor a Római levelet érdemes elolvasnod!

ARomaiakhozIrtLevel

A zsoltárokról

Szerző: 
C.S. Lewis

C.S.Lewis talán a legnépszerűbb szerző hazánkban. Könyvei külön polcot érdemelnek.

AZsoltarokrol

Helyesen fejtegetvén az igazság beszédét

Szerző: 
C.I.Scofield D.D.:

A 2Timóteus 2-ben a hívő ember hétféle jellemzőjét látjuk. Az Ige nevezi őt fiúnak (1. v.); katonának (3. v.); atlétának (5. v.); földművesnek (6. v.); munkásnak (15. v.); edénynek (21. v.); és szolgának (24. v.). Minden jellemző mellé odateszi az apostol a megfelelő intést. Mint fiát inti Timóteust, hogy erősödjék meg a kegyelemben.

HelyesenFejtegetvenAzIgazsagBeszedet

Biblia kommentár

Szerző: 
William MacDonald

William McDonald: Ószövetség:
A nemrég időskorában elhunyt szerző munkásságának koronája, szolgálatának legszebb gyümölcse ez a kommentár.

MacDonaldKommentar1.jpg

A teremtés bibliai tanúságtétele

Szerző: 
Werner Gitt

- Tér és idő - A teremtéstörténet - Özönvíz - Óceánok - Hegységek - Az emberiség eredete és születése - ....stb. Ha elgondolkodunk emberi létünk ételméről, elkerülhetetlen három alapkérdéshez érkezünk: Honnan jövünk? - Miért élünk? - Merre tartunk?

ATeremtesBibliaiTanusagtetele

A Szent ismerete

Szerző: 
A.W.Tozer

Kortársaink közül kevesen gyakoroltak Amerikában olyan nagy hatást a keresztyének szolgálatára, mint A.W.Tozer. Nevezik őt 'a 20. század prófétájának' is, mivel erőteljesen felszólítja az egyházat a Biblia valóságos Istenének mély és igaz megismerésére.

ASzentIsmerete

Krisztus hét szava a kereszten

Szerző: 
G.R.Brinke

Szembetűnő Jézus lelki nyugalma szenvedéseiben. Aki életét az Atya kezében tudja, nem fél a gonosztól, még ha "a halál árnyékának völgyében is jár" (Zsolt 23,4). Ezt a lelki nyugalmat élvezte a három férfi a tüzes kemencében és Dániel az oroszlánok vermében.

KrisztusHetSzavaAKereszten

Isten nem köt kompromisszumot

Szerző: 
A.W.Tozer

Isten csak azokkal beszél, akik időt szakítanak arra, hogy meghallgassák. A Vele törődő ember kapcsolatba lép a Magasságossal, és megismeri az Úr titkait. Az ilyen ember meglátja a szomorúságot, érzi a világ bajait, és osztozik testvérei terheiben. Mivel A.W.Tozer Isten jelenlétében élt, világosan látott, és prófétaként szólt a Gyülekezethez. Illés lelkesedésével kereste Isten dicsőségét, Jeremiás sírásával jajgatott Isten népe hitehagyásán, mégsem volt az elkeseredés prófétája. E könyv fejezetei fontos üzeneteket tartalmaznak.

IstenNemKotKompromisszumot

Isten utáni vágy

Szerző: 
A.W.Tozer

A lélek békessége, a valódi istenkeresés gyümölcse ritkán van meg a huszonegyedik századi keresztyénekben. Túl sokan úgy fogadják a lélek zaklatottságát mint normát, és már nem keresik Istent teljes szívükből. Az Isten utáni vágy című munkájában a "kemény eledel" nagy része A.W.Tozer egyéni élményeinek olvasztótégelyébol került ki. A "Nincstelenség boldogsága" című fejezet tükrözi elkeseredett küzdelmét azért, hogy egyetlen leányát Istenhez vezesse.

IstenUtaniVagy

Last Age, avagy a holnap félelme

Szerző: 
A. Steinmeister

A szerző az újszövetségi próféciák alapján vizsgálja a mai időket, és megmutatja a kiutat a zsákutcából, valamint világosan és egyértelműen elénk állítja Jézus Krisztust, akiben az egyetlen választ kapjuk korunk és életünk kérdéseire.

LastAge

Noé

Szerző: 
George R.Brinke

17 elmélkedés Nóéról...

Noe

Bocsáss meg, Ember vagyok

Szerző: 
Dr. Carl H. Stevens

A bukás az élet része , A fenevad természete, Erkölcs, Emberi gyengeség, A szellemi harc, Igazi átalakulás, Emberi felelősség, A bukásra koncentrálni, A gyülekezet szelleme, Ékesség - hamu helyett.

BocsassMegEmberVagyok

Közelgő lódobogás

Szerző: 
Billy Graham

Fölveti a hívők nagy kérdését: Ha a Messiás már eljött, miért olyan gonosz a világ?
A zsidók kérdése így szól: Ha a világ olyan gonosz, miért nem jön a Messiás?

KozelgoLodobogas

A boldogság nem véletlen

Szerző: 
dr.Carl H. Stevens

dr.Carl H. Stevens egyedi és felfrissítő magyarázatot ad számunkra Jézus Krisztus bevégzett munkájáról, és annak alkalmazásáról az emberre nézve a A boldogság nem véletlen című könyvben.

ABoldogsagNemVeletlen

A SzentLélek

Szerző: 
Billy Graham

A keresztyénség 2000 éves története során senki annyi embernek és annyi helyen nem hirdette a jó hírt, mint Billy Graham. Azzal nem mondunk sokat, hogy mind az öt világrészben igét hirdetett. Előtte mások is megtették.

ASzentlelek
Tartalom átvétel