Skip to main content

Versek, amiket meg kell tanulni.:

2Tim 2:13  Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja.

Zsolt 139:8  Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy.

Péld 25:28  [Mint] a megromlott és kerítés nélkül való város, [olyan] a férfi, a kinek nincsen birodalma az ő lelkén!

Péld 16:32  Jobb a hosszútűrő az erősnél; és a ki uralkodik a maga indulatján, annál, a ki várost vesz meg.

Zsid 11:39  És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet.

Zak 2:8  Mert így szól a Seregeknek Ura: Dicsőség után küldött engem a pogányokhoz, a kik fosztogatnak titeket, mert a ki titeket bánt, az ő szemefényét bántja.

Zsolt 77:19  Mennydörgésed zúgott a forgószélben; villámlásaid megvilágosították a mindenséget; megrázkódott és megindult a föld.

Zsid 11:27  Hit által hagyta oda Égyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant.

Zsid 11:6  Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.

 

PKende:

Néha az üzenet, amiről beszélünk, egy kicsit távolinak tűnik. Úgy mondhatnánk, nem kapcsolódik az életemhez. Ha megnézzük az Újszövetségben azt találjuk, az írók így írtak. Igazából nem mindennapos dolgokról írtak. Azt is mondhatnánk, hogy a császár, uralma, zsarnoksága, ezek komoly dolgok, írniuk kellett volna róluk, mégse tették. Mert ismertek egy nagyobb zsarnokságot, a bűn zsarnokságát. Azt is kérdezhetnénk, akkor miért nem írtak a szociális, társadalmi helyzetről? Voltak a szabadok, rabszolgák. Ha valamit meg akarsz változtatnod arról kéne írnod! Mégse tették. Ellenkezőleg. Az igazán sokkal nagyobb társadalmi különbségről beszéltek, ami aközött az ember között van, aki meg van váltva, és aki nincs. Ez a két különbség számít.

Pál, miért nem beszéltél a férfiakról, nőkről? A nők akkor el voltak nyomva. Pál azt mondta mind egyek Krisztusban. Ennyi a feminizmusról. Mind egyek vagyunk Krisztusban. Az üzenet távol áll tőlem egy szinten, másik szinten szól hozzánk minden korban, minden időben. Ezért van, hogy nem prédikálunk a politikáról. Ebben hiszünk. Ez nem ezen a szinten játszódik, nem ezen a szinten bánunk a dolgokkal. Várhatnánk, hogy a pásztor odamegy hozzád, berak egy jó helyre, jól megmondja, mi a gond veled. Ha Krisztust prédikáljuk egy más szinten, az mindannyiunk életét megérinti, akkor tényleg elváltozunk. A kegyelemről szeretnék beszélni.

A kegyelem annyira fontos téma számunkra, mert így kapcsolódik hozzánk Isten. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy értsük, mi ez, mi nem. Abban reménykedem, ezt meg tudom határozni.

Az üdvösségünk

Ef 2:8  Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;

Ef 2:9  Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

Miről beszél ez?

Néhány dologról.

  1. képtelenségemről. Ez az, amink van. Ezzel bírunk. Ez annyira messzire megy. Ef2, 5 Mikor  halottak voltatok a bűneitekben, nem tudom, mennyire éreztétek magatok képesnek. Lehet, van egy nyavalyás napod, lehet fáradt vagy. Nem érzed magad képesnek, képzeld el, halott vagy, ott fekszel egy koporsóban. Hasonlítsd azt az állapotot a mostanihoz. Határozottan több a képességed. Mikor azonban Isten kifizette értünk az árat, olyanok voltunk, mint a halottak, semmit nem tudtunk tenni. A világunkban nem akarod, hogy az emberek tudják rólad, mennyire képtelen vagy. Mikor elmész az állásinterjúra, azt mondod, mindenre képes vagyok, ha nem megtanulom. Ha a világban képtelen vagy, akkor az kirúgást eredményez. Valaki jól beléd rúg. Isten természetében az más.
  2. Képesség. Szavakba se tudod önteni, mennyire képes. Ő szólt, és az egész világegyetem, a nagy dolgoktól, a mikrókig meg lett teremtve. Ha azt képzeljük Isten olyan, mint a világ, mint mi,  akkor az Ő képes volta csak arra volna jó, hogy meneküljünk tőle.
  3. Irgalom: Ef 2:4  De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett. Ez egy módon rokon a kegyelemmel. Ugyanannak a dolognak a két oldala. Az irgalom, ami miatt nem kell fizetned a bűneidért, a kegyelem, ami valami olyat ad, amit soha meg nem érdemeltél volna. Istennel a képtelenség, gyengeség erőtlenség nem vezet ahhoz, hogy beléd rúgjanak. Hanem szeretet, törődést, kezdeményezést vált ki Istenből. Az Ő természetében ezt a 3 dogot látjuk.  Mikor mi próbálunk irgalmasnak lenni, szentimentálisak vagyunk, azt nem javítjuk ki, akit ki kellene, és kijavítjuk, akit nem kellene. Mikor kegyelmesek próbálunk lenni, kegyelemből olyat adunk neki, ami lerombolja őt. Odaadjuk neki a legújabb lövöldözős játékokat. Szeretünk egészen addig, míg... Egész nehéz dolgunk van, mert Isten irgalmas, de nem szentimentális, ő kegyelmet, ad, elveszi a bűnt, de nem szentimentális velünk, Ő szeret minket. Isten szeretete soha nem fog vádolni. Ez az, ahogy Isten kapcsolódik hozzánk, ő látja a képtelenségünket, ad nekünk, ez a kegyelem. Olyan képességet ad, hogy el tudjunk valamit végezni, ad ajándékokat, hogy szolgáljunk, ad hozzánk, ez a kegyelem. Mikor erre gondolunk, arra gondoljunk, Isten soha sem fog másmilyen módon kapcsolódni hozzánk, Rm10, 4 a törvény vége Krisztus.  Néhány keresztény nagyon szeretné behozni a törvényt. Hogy tudnék feletted uralkodni. Miért tennéd, amit én akarok? Ez a nagyszerű oldala. A Szent Szellem miatt nagyon is értjük mindezt, látjuk, hogy működik, mert ő munkálkodik bennünk, tanít bennünket. Mikor szentimentális vagyok, akkor a Szent Szellem nem örvendezik, tanít engem, ezt nem így  kéne tennem. Mikor kegyelemes vagyok természeti módon, akkor a szent Szellem megoltódik, mert ez nem valódi dolog.

Néha úgy érzem, szükségem van kontrollra. Megtörténhet, hogy uralkodni akarok. Ehhez szükségem van a törvényre. Kr. Mt5, 17-ben betöltötte a törvényt. Ezzel befejezte. A lelki ismeretem lehet természeti, megmondhatja nekem, fizetned kell ezért, mert nincs igazad. Nem vagy tiszta. Vétkeztél.  A kegyelem semmit nem követel, hogy tegyem jóvá.

Zsid9, 14

Gyakran holt cselekedeteink vannak, amik nem mennek sehova. Azért csinálom őket, hogy megnyugtassam a lelkiismeretem. Isten soha nem mondja, ha ezeket elvégezted, akkor majd rendben leszel velem. Miért van ez Istenem? Ő az ő igazságosságát adta nekünk.

Róm 10:3  Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek.

A kegyelem egy módon nagyon kemény. Semmit nem hagy nekem, azt mondja nekem, te úgy, ahogy vagy semmit nem tudsz megtenni.

Törvény azt mondja, menjél följebb, följebb, egyre jobsban viselkedsz majd egyszer igaz leszel.

Isten azt mondja, nem így van. A törvénynek vége van. Én kegyelem alapján kapcsolódok hozzád. Semmilyen más kapcsolódás nem érdekel.

Minden igazságunk, mint a koszos ruha.

 

 


MI a kegyelem célja az életünkben?

 

Kr. nekünk adta az ígéreteit, ezt semmi meg nem változtathatja. A kegyelem az adóján múlik. A kegyelem nem változott meg.

 

Mikor még halottak voltunk, annyira képtelenek, akkor Rm2, 4 az Ő hosszú tűrésében várt ránk.

Ef 2:3  A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is:

Ha hívő vagy, akkor elfogadjuk őt, imádkozunk

Ha reménykedem, hogy ő valamiből kiszabadíthat, az irgalom, kegyelem miatt van. Ez Isten ajándéka a számukra, ugyanilyen ajándék az emberek felé.

A kegyelem nem azt jelenti, hogy folytathatom a gyengeségeimben. Péld24,16 Azért kaptuk a kegyelmet, hogy fel tudjunk állni, a kegyelem azért adatott, hogy ki tudjak jönni a bűnömből. Ezért fogadtam el. Hogy teszi ezt Isten? Mi azt mondanánk, nem bocsátok meg neked. Egész addig, míg nem tudom biztosan, ezt a dolgot soha többé nem teszed.

Áldott az az Ember, akinek a bűnét az Úr nem tartja számon. Munka nélkül azt mondja, megbocsátok neked, itt van a kapcsolat. Tudod, mit kaptál? Ezt nem írom fel a számládra, szabad vagy, nem kell visszamenned.

1. van egy kompromisszum. Miért történhetett ez meg?

Tit 2:11  Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek,

Tit 2:12  A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:

Mikor kinyúlnék a bűnért, a kegyelem azt mondja várj!

Megújultál, új vagy. Hagyd hátra. A kegyelem nem azért adatott, hogy ugyanolyan maradj, hanem hogy növekedj.

Ez Isten munkája, ami tanít. Ha a kegyelme, nem hatalmas a szívemben, akkor elkezdek valamit megtűrni az életemben. Embertől való függőség, képernyőhöz való függőség. Miért van ez rendben? Mert nem hallom a kegyelmet, a törvény azt mondja, próbálj meg jobb lenni. Hagyjál már, fáradt vagyok, a törvény azt mondja, légy tökéletes. Elkezdek kompromisszumokat kötni.

2Kor 11:4  Mert hogyha az, a ki jő, más Jézust prédikál, a kit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, a mit nem vettetek, vagy más evangyéliomot, a mit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek.

Görögül azt jelenti, gyönyörűségesen. Ott van egy személy, tanít téged: „Jézus azért nem ilyen ám!” Ilyen, olyan Jézus. Az evangélium nem csak az, hogy higgy. Ott van az, hogy higgy, és legalább keresztelkedj meg! Higgy és... Néha megtörténik, van egy hívő, aki beszél nagy szeretettel az Úrról, személyes tapasztalatokról beszél, úgy vagy, hogy jaj. De ezek a korinthusbeliek, mikor ott volt köztük egy eretnek, olyan jó, hogy itt vagy, úgy szeretlek, Isten azt mondja, undorító. Miért kötnél kompromisszumot.

2, együttműködés. MI fog történni, ha megtűrök némi bűnt. Valamit, ami megpróbál felettem uralkodni. Ez lehet egy barát, aki csak azért van ott, hogy elvonjon Istentől. Ha elkezdek együttműködni vele, hamarosan nem lesz választási lehetőségem. A döntésem már meg lett hozva, mikor megtűrtem a félelmet, azt a pletykálkodó személyt az életemben, akkor azon a pontján az életemnek együtt működtem vele. Ez van Sám16-ban. Ott van Sámson feje Delillának fejében. Mond meg nekem a titkot, Sámson együtt működik vele, elúszik az árral, ez meg fog történni az életemben, ha nem vigyázok ezzel.

3, megadom magam. Ez a következő lépés. Bír16, 16 Sámson lelke... Miért történt ez? Mert Delila addig nyaggatta. Ott lesz a folyamatos nyomás. Ha az ellenség látja, hogy nincs hatalmam, örömöm  Istenben, akkor csak végig akar vinni az útján.

Ha nem hallgatom ehelyett az Igét, akkor csak a nyomás fog folyamatosan beszélni hozzám. Egyszer csak megragad engem, el fog vonni engem, ez a megadás. Mikor ezt megtettem, akkor mélyen megfertőz engem. Mélyen. Mélyre fog menni a lelkemben, mert már amúgy is feladtam az összes védelmemet, ez ott van bennem, tud működni az életemben.

4, irányítani fog engem.

Péld 5:22  A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg.

Két törvény között választhatok. Ha a sajátomat választom, az nem fog nekem képességet adni. Lehet eljutok arra, hogy a bűnöm irányítson engem. Mire van ott szükségem? Szükségem van Isten csodájára, hatalommal, irgalommal. Isten kivon minket ebből! Lehetséges, de miért mennék el odáig? Hogy csoda legyen, hogy folytatni tudjam Istennel? Mennyivel egyszerűbb azt mondani, hogy Kol3, 14 a te szereteted veszem fel, járok abban, tudom, hogy szeretsz engem, érteni akarom a kegyelmet, akarok benne járni. Mikor gyenge vagyok, azt akarom mondani, a te kegyelmedre van szükségem. Mikor erős vagyok, uram, szükségem van a kegyelmedre, mikor ezt mondom, hihetetlen erőforrásba kapcsolódok be. Ez Isten munkája az életemben.