Skip to main content

A Babiloni nagy parázna, ami annyi nyomorúságban volt, és Isten prófétái megölték. Annyira csalárd volt, annyira romlott volt, amit tettek, ahogy rabszolgasorba kerítették az embereket. A mennyei seregek előtt végül megítéltetik. A mártírhalált halt szentek kiáltottak, meddig kell még tűrnünk. Isten tökéletes igazságában voltak, mert ott voltak a mennyben. Ahogy a mennyei kórus alleluját kiállt. Jel4, 11 azokat a dolgokat mondták, ami a teremtéssel kapcsolatos, majd pedig azokat, amik a megváltással kapcsolatosak. Most a végső megváltás miatt allelujáznak. Zsolt102, 25 ott van ez a szó, hogy alleluja. Gyakran akkor kerül elő, mikor azt látjuk, a gonosz megítéltetik. Isten igéjében ekkor olvassuk legtöbbször. Ahogy erre a 4 allelujára gondolunk, nagyon sokszor történt, hogy ezek után hallottam, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát a mennyben. Először is, jobb, ha hozzászokunk ehhez, hogy alleluját énekeljünk. Ez egy mennyei jelentet, már most dicsérjük az Urat! Isten megérdemli a dicséretet, áldást, nem értem, miből lettünk megváltva. Meg lettünk váltva abból a lehetőségből, hogy bűnt kövessünk el. A sátán hatalmából meg lettünk váltva. A Biblia tanítja, hogy megdicsőült testünk lesz. Ott lesz az a nagy sokaság, mert akkor pontosan látni fogják a bűnös természetük nélkül, hogy mi az, amire meg lettek váltva. A gödörből, a pokolból megmenekültünk. Arra is rá kell döbbennünk, mi az, amire meg lettünk váltva. Az első fontos dolog a dicsőségre. Doxa. Sok értelmű Isten igéjében. Pl. ha befogadom Isten igéjét, és Isten igéje életté válik 2kor3, 6 a test leple elvétetik tőlem, a Szent Szellem elkezd szolgálni felém. Mindannyian elváltozunk dicsőségről. Dicsőségre. Isten igéjének változása az életünkben. Ahogy megértjük ezt az elvet, megértjük, hogy Istent dicsérni olyan, mintha a dicsőségét tükröznénk vissza. Isten igéjével alkalmazva, minden helyzetben történik. Az Ószövetségben volt a Sekkina dicsőség. Ami betöltötte a Szent hajlékot. 2Móz40, 33 Salamon idejében betöltötte a templomot, ez Isten sekkina dicsőségének elve. Nem láttam még, te sem. De ez a drága sekkina, arra tekintett Isten. 1Kor2, 8 azt olvassuk, hogy Jézus a dicsőség Ura. Jn1, 4-16 Mt17, 1 a színeváltozás hegyén az ő teste megdicsőült. Ők leborultak, ez is Isten dicsőségét mutatta meg, ami gyakran együtt járt valami hatalmas dicsőséggel. Isten lényege mutatkozik meg, Istent fogják látni. Már láttuk ezt a visszatükröző dicsőséget, ahogy a Szellemmel betöltött hívők alkalmazzák ezeket életükben. Most Isten természetének abszolút lényegéről beszélünk. Isten dicsősége. Garantálom, mikor majd ott leszünk a megdicsőült testünkben, akkor a sokasággal együtt kiálltjuk majd, alleluja. Mint a mennydörgő kórus, olyan hangos lesz. Nem fogjuk visszatartani magunkat, mert nem lesznek ott konzervatív keresztények, még a személyiségünk sem fog gátolni, csak elengedjük, kiálltunk, része leszünk ennek a mennyei kórusnak, együtt kiálltjuk, alleluja. Mikor meglátjuk ezt a jelenetet, és Isten jelenlétében rádöbbenünk erre, Isten élő és írott igéjében történik, kiáltod, hogy alleluja. Még el se kezdtem felfogni, mi is lesz ez, de a legnagyszerűbb dolog lesz az életünkben, mikor megértjük a teljes abszolút dicsőségét Istennek. Isten az Ő szelleme által mutatja meg a dolgokat. A dicsőség, és tisztesség. Timé. A tisztességre gondolunk most. Azt szeretném, ha hallanátok, mi az, amit a Szent Szellem mond. 3Móz27-ben, mikor felszenteltek valakit, akkor különös tisztességnek tulajdoníttatott. Nagy árat tulajdonítani neki. Elismerés. Hatalmas nagy tisztességet jelent. Ahogy erre a szóra gondolunk, Jézus értékét soha nem mérték fel úgy, ahogy kellett volna. Jézus nem uralkodik a Földön, kivéve az emberek szívében. 2Kor4, 4 a Sátán uralkodik most. A média legnagyobb része nem tiszteli. Sok család nem tiszteli őt, pedig ő teremtette az embert, mégse tiszteljük a szabad akaratunkkal. Jézus nincs megtisztelve úgy, ahogy kellene. Nem csak a teremtés miatt, nem csak az üdvösség miatt, hanem ebben a versben azért is tisztesség jár neki, mert az üdvösséget a végső beteljesedésre juttatta el. A Biblia azt mondja, 1pt2, 17, hogy mindenkit tiszteljetek. Miért mondja azt Isten igéje, „Neked hatalmas nagy értéked van”? Mert Isten tisztességgel, és dicsőséggel koronáztatott meg. Azok miatt a dolgok miatt, amit tettünk az életünkben. Jézus nekünk tulajdonította a saját tulajdonságait nagy értéket tulajdonít a lelkünknek. Ezért halt meg Jézus értünk. Jézus hatalmas értéket tulajdonít az embernek. Ő koronázta meg az embert. Az embereknek tisztelni kéne a vezetőket, a férjeknek a vezetőket. Tisztességgel és dicsőséggel lett megkoronázva. Mikor a férj a feleségre néz, a gyengébb edényre, rátekint, nagy értéket tulajdonít neki. A feleség nem csak része a lakásnak, hanem nagy értéke van neki. A férfiak, és a nők, mindenkinek úgy kéne gondolni Istenre, hogy a jövedelmük zsengéjével őt tiszteljük meg. Nagy értéket tulajdonítunk Isten munkájának, a léleknyerésnek. Egymást nagyra értékeljük. A megválómnak nagy értéket tulajdonítunk. Minden egyes szónak nagy értéket tulajdonítunk, lehet, nem értjük ezt, mégis nagy értéket tulajdonítunk az irgalomnak, ami örvendezik. Mikor Sátán belép. Sátán mindenféle módon próbál befolyásolni bennünket, utána azt mondja nem én voltam. Mi elfogadjuk Isten igéjét, őt értékeljük naggyá, mindennek nagy értéket tulajdonítunk, amit Isten tesz. Tiszteljük őt. Hála Istennek ezért a szóért. A gyülekezet megtiszteli a lelkipásztorát. Fil2, 19 Tudják, ő bűnös, mégis nagy értéket tulajdonítanak neki, Isten ajándékot adott nekik, hogy kommunikálják Isten igéjét. A pásztoroknak tanulmányoznia kell addig, amíg bele nem fárad. Tisztelik őt a hivatala, és az üzenete miatt, ami Istentől való. A gyülekezet kettős tiszteletben részesíti a pásztort. Kommunikálja a dolgot a külső fül számára, a belső fül számára. Tanítsuk a gyülekezetünket Jézusért. Isten segítsen bennünket, hogy ne vádoljunk, rágalmazzunk. Isten embere, aki szolgálja a gyülekezetet. A hivatala miatt, üzenete miatt. Bízzunk Istenben. Nagy értéket tulajdonítunk neki. Egymást jobban értékeljétek, mint önmagatokat. Az érzelmeidben a bizonytalanság olyan területekről származik, ahol Isten igéjét visszautasítottad. Prédikátor tanít, hogy éljek, aztán azt mondja valaki, ezt figyelmen kívül hagyom, ára lesz ennek, meg kell fizetni az árat, hogy nem tulajdonítottak nagy értéket annak, amit hallottak, pedig ott volt Isten jelenléte, mégis megakadályozta a hozzáállásuk, akaratuk, mert nem volt ott a talaj, aláztat, megtörtség, nem tisztelték meg Jézust ebben a folyamatban. A tanárainkat meg kell tisztelni a Bibliaiskolában, az általános, középiskolában is. Ha elolvassátok Mt10, 3Mózesben, még az is fel van jegyezve, ha valaki egy pohár vizet ad másnak, Jézus annak is nagy értéket tulajdonít. Mi ott vagyunk a mennyben, és Jézust meg fogjuk tisztelni. Semmi nem fog akadályozni minket, mert tisztesség lesz ott és dicsőség. Rátekintünk a megdicsőült testére. És kiáltani fogunk. Mózes azt mondta, szeretném látni a dicsőséged. Isten azt mondta, nem láthatod. Úgy beszéltek egymással, mint barát a baráttal. Senki nem láthatja a dicsőségemet, különösen nem természeti testben. Dicsőség és hatalom és tisztesség egyedül az Úré. Megtiszteljük Istent az igazi lényegéért. Azt is mondja, hogy hatalom a mi Istenünké. Abban a pillanatban, mikor hittünk Istennek. Milyen csodálatos pillanat volt. Megfizetett a bűneinkért. Most fogunk belépni ennek a megtapasztalásába, nagy örömbe. Mikor ott leszünk meglátjuk, megértjük Isten hatalmát. A liberálisok, akik nem hisznek, nem értik, milyen nagy dolog volt semmiből teremteni valamit. Nem volt az nagy dolog neki, hogy a Vörös-tengernél bemutassa a csodákat? Hogy felhő, és tűzoszlop vezesse őket, a cipőik nem koptak meg? Nem volt nagy dolog, hogy megállítsa a holdat, mert övé minden hatalom! Itt az idő, hogy a gyülekezet megértse, Isten mindig a rendelkezésre áll. Isten hatalma, hogy Isten feltámasszon egy halott testet. Istennek hatalma van, hogy megváltson, helyreállítson, megőrizzen.

Zsid4, 12 Isten igéje hatalommal bír, hogy kikutassa a motivációkat. Ott leszünk a mennyben, és a szemünk előtt teljesedik be az egész. A 4 alleluja, látjuk a nagy paráznát, az ő lerombolását, látjuk az Isten hatalmának csodálatos megjelenését.

Mikor az odafelvalókkal törődünk, akkor nagy kapacitással rendelkezünk, ez csak olyan valaki  lehet, akit Isten koronázott meg dicsőséggel, tisztességgel. Jobb, ha hozzászoktok, mert ti is kiáltani fogjátok, alleluja. Az üdvösség teljes lesz. A második nagy allelujában, nem akarom ezt kihagyni, hogy 1kor12, 22-23-ban. A Biblia azt mondja a leggyengébb tagot is tiszteld meg Kr. testében, és nagy értéket tulajdonítani Neki

Az első alleluja az üdvösség miatt van, mert igazak, igazságosak az ő ítéletei.

Jel 19:3  És másodszor is mondának: Alleluja! és: Annak füstje felmegy örökkön örökké.

Zsolt104, 35-ben volt az első alleluja, hogy Isten megítéli a népét. A katolikus papok megöltek 500 ezer anabaptistát. Most más korban élünk. Az a rendszer ölte meg őket. Itt van ez a vallásos rendszer, a Babilon, nem csak a katolikus papokat jelenti, ahogy pusztítanak, elpusztítják az emberek életét. Most végére érünk, mert megítéltetik mindaz, ami zajlik a tömegek ellen, a gonosz, ami hatással volt Isten intézményére. Sátán terve, hogy mindezt megfertőzze. Minden pénz, ami belekerült a Babiloni rendszerbe, most vége lesz ennek. Isten népe pedig kiálltja, hogy alleluja. Van ennek oka. Isten tudja, hogy van ennek oka. Nagyon különös ez. Az első alleluja, mikor Isten megítéli a gonoszt, a végső , mikor a mennyei sereg alleluját énekel. Mert Isten megítéli a gonoszt. Ekkor az igazságnak, igazságosságnak dicsérettel működnie kell. Péld1, 26-28 olyan lesz ez, hogy Isten kiveti azt. a kereskedők, szállítók sírnak, Isten kineveti őket az ő korlátlan jótéteményem miatt.

Jel 19:4  És leborula a huszonnégy Vén és a négy lelkes állat, és imádá az Istent, a ki a királyiszékben ül vala, mondván: Ámen! Aleluja!

Itt az egyetlen hely, ahol az Ámen megelözi a Alejuhat, mindenki csatlakozott erre. Az eső elismeri Isten nagyságát.

Ez előtt a alleluja előtt az volt, hogy legyen úgy.

  1. alleluja, 6. vers Zsolt97, 1 Zsolt2, 6-8 proszikkal lógóknak nevezték, úgy tűnt a világrendszerben Sátán uralkodik, de most a Úr uralkodik. Ő uralkodik a szellem által. Alázat által. Az Úr uralkodni fog ezer éven át. Jön a második visszajövetel, és az Úr fog uralkodni. Bekapcsolod a híreket, az összes hír.

A lényeg, hogy az Úr fog uralkodni, mások lesznek az értékek. Amikor az igazság fog uralkodni, az nem azt fogja mondani a híres kosaras, hogy biztonságosan kell szexelni, hanem nincs szex, mielőtt össze nem házasodsz. A HIV nagyon sokszor azért történik, mert nem tiszteljük Isten igéjét.

 

Összefoglalás.

3 testről beszélt, melyikben vagyunk most?

Az első az emberi test. Mikor megszületünk ez a BIOSZ éltet, aztán jön a ZOÉ élet. Ha ez bejön az ujjászületés által. Leéljük az életet az emberi testben, ha valaki ujjászületik, akkor picit már megvan a ZOÉ életünk, ami megy tovább. Sok teológus azt mondja alszunk egyet.

Lesz a szellemi testünk, majd a megdicsőült testünk.

1, meg lettünk váltva. Múlt idő.

2, ahogy a testünk megdicsőül, meg vagyunk váltva, színről-színre elváltozunk.

3, mikor megválunk a hústestünkről is.

Doxa. Dicsőségre lettünk megváltva.

Beszélt 2 dicsőségről.

1, elváltozás dicsősége 2kor3, 17 és 2kor3, 6 Ezt a tapasztalati igazság által történik.

  1. az Ószövetségi dicsőség Mt17, 1 2MÓZ40.??? Sekkina DICSŐSÉG.

A dicsőség Isten természetének egyik jellemzője. Mennyi jellemzője van neki? Ryli szerint 14-15. Mikor valaki eljut arra a pontra, hogy Isten szereti, eljut Isten dicsőségének egy fontos pontjára, de ez még nem Doxa. Ahogy járunk, tanítványok vagyunk, Isten egyre nagyobb az életünkben. Nézzük Isten igazságosságát, ami tökéletes. Látjuk, ő nem részlehajló, megbünteti a gonoszt, közben szeret. Így felfoghatunk valamit az ő dicsőségéről. Miért fontos, hogy felfogjuk Isten dicsőségét? Hogy tudjuk mondani, alleluja. Sok kereszténynek, akkora Istene van, mint önmaga, ekkor ez még jó Isten, mert nem nem nagyobb nála. Minél nagyobbá teszünk valamit a szívünkben, annál jobban tudunk tőle elfogadni. Minél több imádatot adunk valakinek, annál jobban elfogadunk tőle. Alleluja. Meddig tartana ez BibliaIskola, tan nélkül? Kb. 2 percig tart, és belefáradunk. Mikor megmenekülök egy halálos betegségből, mondhatom Alleluja. Pillanatnyi örömök. Kell, hogy értsük Isten dicsőségét. Ez a BibliaIskola célja, hogy megértsük Isten dicsőségét.

A dicsőség az, mikor értéket tulajdonítok valaminek, menj haza, kelj fel úgy, mekkora értéket tulajdonítok Istennek. Amekkora Istened van, akkora hited van. Nagyon nagy Istenünk van, de hányszor hívjuk segítségül? Mindig. Akkor dicsőséget tudunk adni a helyi gyülekezetnek, az életnek, a missziónak. Mikor megértem Isten dicsőségét, akkor értéket tulajdonítok mindennek. Értéket tulajdonítok egy másik embernek, a pásztornak.

Beszélt a kettős tisztességről, nem a személyt tiszteljük, hanem a hivatalt. Különben szentimentális leszel. Első, második alleluját tiszteld.

Az első alleluja az üdvösség miatt van.

2, megítéli a gonoszt.

3, Úgy legyen. Isten nagyságának.

4, Krisztus uralkodik. Zsolt2, 6-8