Skip to main content

ABT 2009-10-12 - A tanácsadás alapjai

Mikor ujjá születtél, szellemi lénnyé lettél. Olyanná, aki közösségben lehet az Atyával. Azt szeretnénk, élvezzétek az Istennel való járásotokat.

20 éves voltam, mikor BibliaIskolába kezdtem járni. 4 évig jártam oda. Tanultam dolgokat, amiknek nem csak akadémiai, hanem szellemi jellemzői is voltak. Ez a tanulás olyan tanulás, amit egész életünkben alkalmazhatunk. Mikor elvégeztem a Biblia Iskolát, alkalmaztam, alkalmaztam a dolgokat, amiket tanultam. Ez nem csak az én életemben, hanem a többiek életében is működött, akik ugyanazt a tanítást kapták. Éveken át hatással volt az életükre. Amit most teszel az életedben, hogy tanulsz, és van saját Bibliád, néhányotok számára, hogy olvassátok a Bibliát, teljesen új dolog. Nem szégyelljük, hogy nem ismerjük annyira a Bibliát, olyan is lehet itt, akinek nehéz a régi nyelvezet, de olvasnak, ebben a BibliaIskolában lehetséges, hogy hallod, és szert teszel olyan oktatásra, tréningre, ami által hallok, megtanulok beszélni, olvasni, megtanulom alkalmazni a dolgokat. Ennek az eredménye, hogy tanítvány leszek, növekszem a tudásomban, szellemi megértésemben. Minden helyzetben van egy iránytűm. Senki nem tudja, mik ezek a dolgok. Péld28, 1 ne dicsekedj a jövőddel, mert nem tudod, mit hoz a holnap. Ennek ellenére, lehet egy olyan irányultságunk, ami Jézus szavaiból származik. Ebben gyakoroljuk magunkat 2tim2, 15 tanuljuk az igét, tanulmányozzuk a Bibliát. Áldott az az ember, aki nem a gonoszok tanácsán jár, nem ül a vétkesek székében, hanem az Úr törvényén elmélkedik éjjel-nappal. Eljössz a BibliaIskolába, van egy várakozásod Istentől.

Rajzol egy személyt, aki megtanulja péld3, 5-öt.

Péld 3:5  Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.

Péld 3:6  Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.

Lehet, hogy könnyen tudjuk idézni, de soha nem nőjük ki ezeket a verseket, ez a referencia, hogy az Úrban bízzak teljes értelmemmel. Amit itt tanulsz az Isten szolgálata, elkezdesz Istenben bízni. Megadom magam, hiszek, bízom Istenben életem minden területén. Az Úrban bízni.

Van testünk, lelkünk, szellemünk. Az óra sokat beszél a szellemi emberről, Kr. szolgálatáról feléd.

Mikor egy ember Istenben bízik, akkor először is ujjá kell születnie, akkor a világosságban él. 1Jn1, 7-9 akkor az életed teljes bizalom a szellem által. Ef5, 17

Isten szelleme 3 dolgot ad neki.

  1. Intuíció
  2. lelkiismeret, tudatában van az igazságnak, és ha hibát követ el. Az élete megváltozik a szellemi embereknek, mikor közösségben vannak Istennel megváltozik a szellemi életük. Ott van Isten ismerete Jer9, 23-24 nem észérvekre, hanem az intuícióra alapul.
  3. Az imádat. Szellememben imádom az Urat. Luk1, imádat van a szellememben. Olvasunk azokról az emberekről, akik közösségben voltak Istennel, és Isten indította őket. Olvasunk szellemi emberekről, akik hittek Istenben. Zsolt91, 1 Titkos elrejtett mannát megtalálták.

Mikor az emberek gondozzák a szellemi járásukat Istennel. Éhesek vagyunk a válaszokra, a szabadságra, az örömre, a célra, a definíciókra. Hogy Isten vezessen bennünket. Rm8, 15-16. mikor eljössz ebbe az iskolába, akkor az oktatás izgalmassá válik. Ha az életed alapja Péld 3, 5 az Úrban bízni teljes szívedből, minden utadban elismered őt, akkor ő igazgatja utadat, Isten mélységei a te mélységeiddé vállnak.

1Kor 2:10  Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

Két teológia elképzelés van az emberi szellemről. Az egyik szerint nem létezik, amíg meg nem tértünk. A másik, hogy létezik, de nem működik, míg nem nem térünk. Én a másodikat vallom. A Szent Szellem lakik a testünkben, mert mi Isten temploma vagyunk 1kor3, 16 körül. Az Ószövetségben volt a templomnak az udvara, a közepén volt a Szentek Szentje, Isten lakhelye. A Naosz a legszentebb része a templomnak, senki nem mehetett oda be, évente egyszer mehetett be a főpap a vérrel. Ez az a szó, amit a te testedre használ az Ige. Isten saját maga lakik a mi testünkben, melyik részünkben lakik? Hát a szellemünkben. Nagyon is működik, bár az orvosok nem tudják megtalálni. Nagyon is valós. A hit cselekedetek nélkül halott, a test is a szellem nélkül. Egy ember meghalt a kórházban felment a kórház tetejére. Látott tenisz cipőket. A lelkedben ott van a személyed, aki te valójában vagy, amitől emberi lény vagy, nem csak egy gépezet. 1Kor2, 10. Isten kijelentette az ő szelleme által ezeket a dolgokat. Meg fog történni Veled is, ahogy személyesen jársz Istennel. Nem élhetsz bűnben, nem lehet keneted. Nem élhetsz a világban testi módon, annak a vágyaival. Nem lehet egyszerre a sötétségben és a világosságban is járni, ezért kell a világosságban járni, erre tanít minket az írás. A Szent Szellem kijelenti Isten mély dolgait. A szellem mindeneket vizsgál, még Istennek mélységeit is. 10. vers.

Mik Istennek a felszínes dolgai? Láthatjuk a teremtésben az ő hatalmát, de ismerjük Istent? Én hiszem, hogy Salt Lake city ott van Jutah államban. Hát hallottam már róla, de ott még nem voltam. Ismered Obama elnököt? Tudom, hogy van, de nem ismerem igazából. Ismered, tényleg ismered Istent? A Biblia azt mondja, vannak olyan emberek, akik hisznek őbenne, de ami az ismeret illeti, azt mondja, senki nem ismeri az Atyát, kivéve a fiút, az, akinek az Atya kijelenti Istent a szellem által. Az elmém által, az intellektusom által nincs ott a kapcsolat. 1Kor6, 17 aki az Úrral egyesül egy ővele. Ez egy szexuális kapcsolatra utal.

1Mózesben a tanítás. Amikor a férfi, nő egyesül, egy testté lesznek. Mikor az ember az Úrral egyesül, eggyé lesz vele. Isten fia. Így van Isten saját magával közösségben. Az ember mélységeivel ott van az egyesülés. Kicsoda tudja az embernek dolgait, ha nem az embernek szelleme?

Lehet, hogy valaki jó a kapcsolatokban, vezető, de ezek nem az ember mélységei. Az ember mélységei az ember szelleme. Isten az, aki keresi az emberrel való mély közösséget. Az abban van, hogy bízunk az Úrban teljes szíveddel, azt találod, teljesen benned lakik, Isten mélységeit leplezi le számodra, ezek odakerülnek a szívedbe, erre alapozzuk az életünket. És Isten imádóivá vállunk. Az ember mélysége, ami nem volt ismeretes eddig, és Isten mélysége. Az életnek pontosan ez a lényege. Az élet lényege, hogy az ember mélysége egyesüljön Isten mélységével. Azt találom, ez egyszerű, szabadságot ad. Isten mibennünk. Nem a külső dolgok a rétegek. pl. az ember a holdra tekint, azt mondja, csodálatos a holdfény. Az ember a lelkével Isten kifejeződésével találkozott, de meddig tart ez az érzés? 3 másodpercig. A kozmikus hatásokra való rácsodálkozás. Bámulja a holdat, mert valami megérintette belül.

Jn1, 1 -18 -ig Krisztusról olvasunk, azt olvassuk, a világ nem ismeri fel Krisztust, habár a világot ő teremtette.

Ján 1:5  És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.

Ott volt a világban, ő teremtette, mégsem ismerte őt. A világ csak a felszínes dolgokban él. Krisztust a Szent Szellem által lehet megismerni. A keresztény ember számára Istent nem ismerni, hogy lehetséges-ez. Krisztus egy új dolog volt számomra, ebben a fejezetben 3 személy van.

  1. Krisztus, akit a világ nem ismer.
  2. Keresztelő János, a világ őt sem ismerte. Ján 1:21  És kérdezék őt: Kicsoda tehát? Illés vagy-é te? És monda: Nem vagyok. A próféta vagy-é te? És ő felele: Nem. Ján 1:22 Mondának azért néki: Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, a kik minket elküldöttek: Mit mondasz magad felől? Ján 1:23  Monda: Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, a mint megmondotta Ésaiás próféta. Választ kerestek. Később Jézus is kérdezte. A világ nem ismerte Keresztelő Jánost, Krisztust.
  3. Nátánel. 48. vers. Ján 1:48  Látá Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Ímé egy igazán Izráelita, a kiben hamisság nincsen. Ján 1:49  Monda néki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda néki: Mielőtt hítt téged Filep, láttalak téged, a mint a fügefa alatt voltál. Senki nem ismer téged, egyedül Krisztust.

Senki nem ismerte Krisztust, egyedül a Szelleme. Az elhívásunk a világunk megnyíljon egy teljesen új dolgoknak. Betöltsön a Szent Szellem, megértsük, hogy a Biblia ihletett valós, az embereknek szükségük van szolgálatra.