Skip to main content

Jel15, a harag poharak kiöntése. A gyülekezet és a zsidó emberek igazából pünkösd óta leírják a gyülekezet korát az elragadtatásig. A Philadelphiai gyülekezetet kiveszi a nagy nyomorúságból. Hallani, ahogy a szellem szól a gyülekezeteknek. Az elragadtatás utáni dolgokat fogjuk megnézni.

Az üvegtengernél vagyunk. Az emberek ott nyugodnak a mennyben, az üvegtengernél. Ez a gyülekezet. Kétszer nem lehet büntetni ugyanazon bűn miatt. Ha Jézus Kr. magára vállalta a gyülekezet bűneit, akkor a gyülekezetnek nem kell átmennie a nagy nyomorúságon. Sokan gondolják úgy, már a nagy nyomorúság idejében vagyunk. Akkor mennünk kellene a hegyek közé, de ezt nem látjuk. A 144 000 ember nem ránk, hanem a zsidókra utal 12 törzsből 12 ezer. Mi ott vagyunk a mennyben. Jézus Kr. megfizetett a bűneinkért, nem kell még egyszer fizetnünk. Mindegyik hívő ott van a mennyben.

Jel15, 6 ott van a hét haragpohár ítélete. Ezekben Isten haragja, ami  Jel6, 16- 17 a hitetlen zsidók felé irányul. A 144 ezer már megtért, de sokan nem fognak megtérni, hanem a fenevad jegyét imádják. Látjuk az elvet, hogy a harmadik, negyedik generációig is elhat a bűn. Isten irgalma, jelleme nem változik a különböző rendelkezési korszakok során. Itt van a generációk átka. A Biblia azt tanítja, a generációs átok 4 generációra hat el. Egyre intenzívebbé válik. Ez hitetlenekre vonatkozik. A kegyelem megtöri az átkot. Mégis azok a hívők, akik a kozmikus rendszerben élnek, alá vannak vetve az átok hatásának. 400 éven át a zsidók rabszolgák voltak. Isten használ egy embert, Mózest, hogy megszabadítsa őket. Persze saját kezével szabadítja meg, kihívja onnan őket, hogy az ő pártfogolt nemzete legyen. Szabadságuk lesz. Sajnos nem tudják majd, hogy bánjanak vele. A tízparancsolat a szabadság kihirdetése volt. Arra lett adva, hogy védelmezze a népet. Szabadságként és gondoskodásként, pl. hogy ne lopjatok egymástól, hogy viselkedsz a szomszéddal, Istennel, mind benne voltak. Isten megadta Mózesnek a helyes információt, tant, a négy generációs átkot.

2Móz 20:4  Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.

2Móz 20:5  Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.

Ez itt a kulcs, akik engem gyűlölnek. Mindig a jogos tekintély elleni lázadás eredménye az átok. Ez azok számára van, akik visszautasítják Jézus Krisztust, ezzel követik el a bűnöket.

2Móz 20:6  De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.

Én irgalmas, és kegyelmes vagyok, aki megbocsátja a bűnüket, mondja Isten. Akik viszont visszautasítják Krisztust, harmad, negyedíziglen büntetem meg őket. 40 év visszautasították Krisztust. Élnek a gyerekek, rájuk hárul a szülők bűne is. Ha hittek volna, akkor saját maguknak megszűnik az átok. Ez18, 20 Nem kell a szülők bűneiért fizetni, mert a hit megtöri az átkot. Higgyél, és ezzel megszakítod az átok láncolatát. Ez az átok soha nem hárul azokra, akik válaszolnak a kegyelemre, de Isten nem hagyja a bűnöst büntetlenül.

Péld 30:11  [Van oly] nemzetség, a ki az ő atyját átkozza, és az ő anyját nem áldja.

A szülők azok, akik elsősorban tanítják a gyerekeket a tekintélyre. Annyi szenvedés van azok között az emberek között, akik felnövekednek, mert az atyai, anyai tekintély alá lettek helyezve, de mégis fellázadnak. Ez az első jogos tekintély. Fontos, hogy engedelmeskedjenek ennek, mert csak ezután tudnak őszintén engedelmeskedni. Tekintély alá születünk. Anyukád, apukád gondoskodott rólad. A tekintélyt Isten adta nekik. A gyermekeknek alá kell vetniük magukat a szülői tekintélynek, ezért felelősek. A döntéseikért maguk a felelősek. Sok szenvedés történik emiatt. Mindenféle jó dolgokról lemarad az ember, mert visszautasítja az emberi tekintélyt, pedig azt Isten ruházta az emberre. A kiváltságuk, mint védelem, kiszállt az ablakon. Az emberi tekintélytől szenvednek az emberek. Az élet minden területén szükséges, hogy tekintélynek vessük alá magukat. Kell katonaságnak, rendőrségnek lennie. Képzeljétek el, milyen lenne, ha nem lennének törvények. Ha elveszed, akkor nem marad semmi, csak az anarchia, lázadás. Nem lenne biztonságos, még az utcára sem kimenni. Mikor a tekintélyt nem vesszük figyelembe, elveszítjük a védelmünket, elveszítjük annak a kiváltságát, hogy legyen magántulajdonunk.

Hány gyermek, tini van börtönben, vagy hányan hallnak meg emiatt, hogy nem áldják az anyukat, apjukat. Lehet, hogy már a szülők is lázadtak. Aki először lázadt a családban, nagy átok van azon.

Péld 30:12  [Van] nemzetség, a ki a maga szemei előtt tiszta, pedig az ő rútságából ki nem tisztíttatott.

Az első nemzedék visszautasítja a kegyelmet, a második meg is magyarázza, ekkor már törvénytelenség van.

Péld 30:13  [Van] kevély szemű nemzetség, és a kinek szemöldökei igen fellátnak!

Kevélységükbe lettek bezárva, mint börtönbe. Ennél a nemzedéknél. A kevélység börtönébe lázadtak be. Ez a harmadik nemzettség.

Péld 30:14  [Van] olyan nemzetség, a kinek fogai fegyverek, és a kinek zápfogai kések; hogy a szegényeket kiemészszék e földről, és az emberek közül a szűkölködőket.

Ők már egészen erőszakosak, a törvény ellen, a társadalom ellen mennek. Ez a negyedik generációs átok, ezt látjuk a nagy városokban. A negyedik generációs átoktól szenvednek nagyon sokan. A hitetlen zsidók is a negyedik generációban vannak. Mindenféle hatalomra vágynak. Mint egy keresztes hadjáratot folytatnak a büszkeségük alapján.

5Móz 7:9  És [hogy] megtudjad, hogy az Úr, a te Istened, ő az Isten, a hívséges Isten, a ki megtartja a szövetséget és az irgalmasságot ezeríziglen azok iránt, a kik őt szeretik, és az ő parancsolatait megtartják.

Zsolt 100:5  Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!

5Móz6, Az engedelmesség kapacitást épít bennem a szabadságra. Ha az ember engedelmeskedik azoknak az intézményeknek, amiket Isten adott, akkor az kapacitást növeszt benne. Nem támadod le a pásztorokat, amíg ők engedelmesek az írásnak. Nemzetek engedelmeskedjetek a kormánynak, kivéve, ha azt akarja, Isten igéjével szállj szembe. A tanárok Isten tekintélyével bírnak. Tiszteld, azonosítsd, ki az az ember! Minden probléma azért van, mert ellene megyünk az írásnak, megítéljük a tekintélyt, azt hisszük, megússzuk, de nem.

5Móz 6:4  Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!

5Móz 6:5  Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.

5Móz 6:6  És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.

5Móz 6:7  És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.

5Móz 6:8  És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között.

5Móz 6:9  És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra.

Nagyon fontos, hogy motiváld a gyermekeidet, hogy hallják. Az Úr a mi Istenünk, egy Úr. Ez határozza meg a nemzet gazdagságát. Az átruházott tekintélyt, szabadságot hoz. A szabadság tekintély nélkül káosz. A tekintély szabadság nélkül pedig diktatúra. Mózest visszautasították, nagyon sokan meghaltak. A probléma, hogy visszautasították a kegyelmet.

Jer 16:10  És hogyha tudtára adod e népnek mind e határozatokat, és ezt mondják néked: Miért határozta az Úr ellenünk mindezt a nagy gonoszt; és micsoda a mi bűnünk és micsoda a mi vétkünk, a melylyel vétkeztünk az Úr ellen, a mi Istenünk ellen?

Jer 16:11  Akkor ezt mondd nékik: Azért, mert elhagytak engem a ti atyáitok, azt mondja az Úr, és idegen istenek után jártak, és azoknak szolgáltak és azokat imádták, engem pedig elhagytak, és az én törvényemet meg nem tartották.

Jer 16:12  És ti gonoszabbul cselekedtetek, mint atyáitok; mert ímé, ti mindnyájan a ti gonosz szívetek hamisságát követitek, nem hallgatva reám.

Jer 16:13  Azért kivetlek titeket e földből arra a földre, a melyet sem ti nem ismertek, sem a ti atyáitok, és ott szolgáltok majd idegen isteneknek nappal és éjjel; mivelhogy nem könyörülök rajtatok.

Jer 31:29  Ama napokban nem mondják többé: Az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott el bele.

Jer 31:30  Sőt inkább kiki a maga gonoszságáért hal meg; minden embernek, ki megeszi az egrest, tulajdon foga vásik el bele.

Az ezer éves királyság, szövetsége megtöri az átkot.

4 lelkes állat. Szeráfok voltak, 6 szárnyúk volt, ők nagyobb hatalommal bírnak, mint a kerubok. Jel4, megkapták az angyalok, a 7 harag poharat. Nagy poharak, arany poharak ezek.

Jel8-ban is látjuk ezt, de ezek a Szentek imáival voltak tele. A Szentek Mártírok voltak, akik kiáltottak, meddig még Uram nem ítéled meg a Földet?!

Ez1, 4 Tűz és füst van. Ésa6, 4 mikor a prófétának át kellett vinni Isten üzenetét. Ellene fordultak Mózes tekintélyének. Ezért kellett Istennek igazságot szolgáltatni. Jön az ítélet.

A harag pohara itt fog kiömleni.

Két okuk van, miért történik ez? Mert visszautasították Jézus Kr.-t, lábukkal tiporták Jézus népét, és üldözték a népét. Ezért kiáltanak  a szentek.

A napnak szolgálnia kellene Földet, de 10 fokkal el lesz forgatva, így a hold hétszer jobban visszatükrözi a napot, fekélyek előjönnek. A tenger harmad része vérré változik. Jézus Kr. engesztelés után is visszautasítják Őt. Egyik lehetőséget a másik után kapták, mégis visszautasították Őt.

Összefoglalás:

Pár pont:

Mózes és a 10 parancsolat, a 4 generációs átok tanával jött. 2Móz20, 4-5, 2Móz34, 6-7 Az egyik generáció a másik után elutasítja Krisztust. Saját szabad akaratukból veszik magukra a szüleik bűneit.

5Móz24, 16 a Gyermekek nem fizetnek a fiak bűnéért. Ez18, 20 is azt mondja, a gyerekek azért fogadják el a kegyelmet, mert szabad akarattal így döntenek.

4Móz4, 18 soha nem lesznek azok az emberek átkozottak, akik válaszolnak a kegyelemre. A kegyelem megtöri az átok vonalát.

Azok a hívők, akik a kozmikus rendszerben élnek, ebben a 4 generáción tartó átok alatt vannak.

Péld30, 12 - 14 -ben 4 pontot adott meg.

  • 1. az első generáció. Ön-igaz, és elutasítja a tekintélyt
  • 2. generáció ezt megigazítja.
  • 3. Generáció. Bezárul ebbe a büszkeség szindrómába. 26 ciklusa van ennek.
  • 4. A 4. generáció felhalmozza a másik hármat.

 

5Móz7, 9 Mikor a kegyelem törvényét alkalmazzák, a generációs átok abbamarad. Személyre szabottan is abbamarad, a családra nézve is. Csak azok kerülnek átok alá, kik elutasítják a kegyelmet, engedetlenek Jézus iránt.

Adott egy példát a 4 generáció átokra.

Mt2, 15 Heródest említette.

  • 2. Mt14 Második Heródest említi benne. Ez az első fia volt.
  • 3. Agripa elutasította Krisztust, Jakabot is megölte.
  • 4. Második Agripa, hallotta az evangéliumot és azt is elutasította. Említette Jel15, 7-et ezeket a nagy poharakat. Zsolt116, 3 megbocsátásról beszél, ezek mind az Úr kezébe vannak.