Skip to main content

A hűséges Krisztus követés és a karizmatikus tévelygés

Pál apostol: "Vajha elszenvednétek tőlem egy kevés balgatagságot! Sőt szenvedjetek el engem is. 2. Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztetek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé. 3. Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. 4. Mert hogyha az, aki jő, más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más szellemet vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek." (2Kor. 11,1-4)
A szerző, Rudolf Ebertshäuser 1953-ban született. Sok éven át marxista volt, majd később az alternatív életstílusban és az ezoterikus tanokban kereste az élet értelmét. 30 éves korában tért meg Jézus Krisztushoz, és mint fiatal hívő, ún. karizmatikus körökbe került, ahol négy éven át aktívan dolgozott. 1992-ben következett be a teljes elszakadása ettől a mozgalomtól. 1995-ben megjelent németül a "Karizmatikus mozgalom a Biblia fényében" c. leleplező könyve. 1995-2003 között az ún. Schlachter-Biblia (német) revízióján dolgozott. Évek óta előadásokat tart az ún. karizmatikus mozgalomról a Biblia megvilágításában.

AHusegesKrisztusKovetesEsAKarizmatikusTevelyges