Skip to main content

A tanítás alapjai 10. - Célkitűzések a tanításban

Keresztény oktatás célja: Istenhez vigye a hallgatót
Minden tanítás legyen:
1.Legyen bibliai alapú
(igazságot tanítjuk - nem liberális teológiát),
  az igazság megszentel-Jn. 17.17 Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.
  az igazság szabaddá tesz - Jn. 8.32 megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.”

2 Krisztus-központú
  - Mert Ő a kezdet és a vég - Jel. 21.6 És ezt mondta nekem: „Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.
  - Ő az alap és a sarokkő - Ef. 2.20 Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus,
  - Ő a mi kősziklánk - 1 Kor. 10.4 és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt.
  - Ő az engesztelő áldozat a mi bűneinkért - 1 Jn. 2.2 mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is.
  - Üdvösségünk szerzője - Zsid. 5.9 és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.
  - Békességünk - Ef. 2.14 Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést,
  - Ahogy Ő van , úgy vagyunk mi is a világban -1 Jn. 4.17 Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban.
 
3. Tanilag helyes (kategorikus tant tanítjuk Mt.4.4- Isten teljes tanácsát)
4. Tanuló-irányultságú (nem öntjük ki a gyereket a vízzel) - adottságaik, koruk, képességeik - mennyit tud befogadni

Tanításhoz alapvetően szükséges:
- tanár (hívő, szelemmel betöltött, Igének és tekintélynek alávetett)
- tanuló (befogadó , elérni a megtérést, mert addig nem érti a szellemi dolgokat 1Kor 2.14)
- környezet (meghatározza a lehetőségeket)
- tanmenet (tanterv)
- cél (oktatás irányát ez szablya - rövid és hosszú távú célra)
  megváltozzon az életük (megtérés)
- módszer (ahogyan eljutok a célig)
- értékelés (elbírálás, visszacsatolás)

Mi a cél, mi a módszer, hogyan tudunk egy tanmenetet felállítani:
Ha nincs célod, bármerre mész úgy érzed jó irányba mész, ...
Mit akarunk tanítani, mit akarunk hogy a tanuló megtanuljon, milyen eredményt várunk tőlük?

Pozitív elvárást kell támasztanunk, mert ennek fognak megfelelni.
Világi iskolában: beskatulyázás már az első órán - ebből nehezen szabadul ki a diák.
A diák egy idő után meg akar felelni az elvárásnak ! Fontos, hogy mi az elvárás!

történet: Amerika,kisváros, különleges kísérlet, ki fogják válogatni a legkiválóbb tanárokat, diákokat. Elkezdődött a tanév, és év végére hihetetlen magas eredményeket értek el. Bevallották, hogy senkit nem a képességeik alapján válogatták ki,hanem véletlen alapján.
 
Mindig a lehetőségeiben nézzem meg a diákot. Isten sem a bukdácsolásunkat nézi!

Minden órára cél és felkészültség!

Curriculum (latin) - előírt pálya, átadandó tudás programja, tanterv, tanmenet (szemeszterre)
Meg kell feleljen:
- intézmény filozófiájának (keresztény iskolában keresztény elvek)
- pedagógiailag helytálló: tanítható legyen (ne elvont)
- gyakorlatba átültethető, hatékony legyen
Óravázlat: Curriculum  felosztása órákra

CÉL --> MÓDSZER -->ÉRTÉKELÉS --> CÉL
Cél: milyen területen mit akarok átadni,
 melyik szinten: tudás szintjén, értelem szintjén, viselkedés, képességet sajátítson el
Módszer (foglalkozások): az órán belül milyen módszer
  - foglalkozások, ének, probléma megoldás , stb...
  - olyant követelni, amit meg is tudnak csinálni
Értékelés: mennyit sikerült átadni, visszaellenőrzés (óránként, időközönként)
Visszacsatolás:

Óra menete:
 - áttekintés (eddig mit tanultunk)
 - bevezetés
 - új anyag
 - összefoglalás

Megfelelő tanítási módszerek kiválasztása és elvei
Figyelembe venni a módszer kiválasztásához:
 - legyen célunk
 - létszám (4 fő vagy 200)
 - terem adottságai
   -nagysága (játékokat bevonhatok? megmozgatás?)
   -zajszintje (fizikai, szemantikai, pszichológiai)
 - rendelkezésre álló idő
 - eszközök és felszereltségek
 - milyen forrásanyagokból dolgozom
 - milyen korosztályt tanítok
 - csoport hőfokát (milyen az összetétele, motiváltságuk, figyelmük, aktívitásuk, közös          munkában való részvételük)
 - egyedüli tanár vagyok-e (vagy sokan tanítják az osztályt- konzultálni velük) - egyedül fontos a kreativitás
 
Kreativitás fontossága:
  hogyan rázod fel őket?
 Miért fontos:
  - szeretet miatt (mert el akarom érni őket, hatással akarok rájuk lenni, eljussanak Istenhez)
  - mert mindnyájan egyedi alkotásai vagyunk Istenhez (Zsolt 139)
    Zsid 11.3, Zsid 1.3, Szólt és lett, de az embert a kezével alkotta.
    Alkotás: a semmiből valami értékeset létrehozni
    Nincs csúnya ember, mert I azt mondta: így vagy jó. Hogyan bírálhatnám felül Istent? 1Moz 1.31
  - nem alkalmazhatunk sémákat
  - diák is élvezze a tanítást
  - kreativitásra tanítjuk a mi kreativitásunkkal

Ösztönzés, motiválás

  5 Móz. 30.11-19 Mert e parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt? Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt? Sőt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót: a halált és a gonoszt. Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útain, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt. Ha pedig elfordul a te szíved, és nem hallgatsz meg, sőt elhajolsz és idegen isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz; Tudtotokra adom ma néktek, hogy bizony elvesztek: nem éltek sok ideig azon a földön, a melyre a Jordánon általkelvén, bemégy, hogy bírjad azt. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod; 

Választási helyzetről beszél: elétek adtam a jót és a rosszat. Válaszd a jót!
A tanárnak kell először választania a jót.

A diákok figyelik a tanárokat. Látványosság vagy. Figyelik az életedet, öltözködésed, stb... tudatosan, tudatalatti módon.
 Meg kell mutatnom, mi a különbség az élet és a halál között .
   Péld. 14.12 Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út.
   Az igazságra, a helyreállásra tanítani. Van helyreállás. Visszapattanás. Elbuksz, de visszapattansz.
   Ez ad lehetőséget a fejlődésre...
 Motiválás miért nyomják ennyire előtérbe:
  - figyelmi ciklus lerövidült : az optimális 45 helyett 7-12 perc 
  - megváltozott az erkölcs (eltűnt a tisztelet), dr.Pálhegyi Ferenc: Van-e keresztény oktatás könyv.
    tekintélyt mesterségesen megnyirbálták (Sátán projektje, sikeresen alkalmazza)
  - személytelenné vált az oktatás
  - információt tanítanak főleg
  - tanárként versenyezni kell a show-világgal (a TV-vel)
  - nagy a nyomás a diákon(magas követelmény, rengeteg a tananyag)
  - családi problémák
  - rossz önkép
    Nem kapnak szeretetet, figyelmet, törődést - értéktelennek tartja magát.
    (amivel sokat foglalkozik a szülő az az értékes  a szemükben)
 Motiválós módszerek:
  - büntetéssel ösztönzés: üzenete: meg kell csinálnod, különben...
    hogyan hat: kényszer, gátlás, fenyegetettség
  - jutalommal ösztönzés, üzenete: csináld mert a sikert jutalmazzák
    hogyan hat: hajtóerőként , elszántságként (képes vagyok rá), előnyszerzési vágyként
  - kevésbé elterjedt, de ez a JÓ: szeretetösztönzés, üzenete: nem kell megfelelned, mert elfogadott vagy.
    hogyan hat:
    - fontosság érzetet kelt,a személyem már fontos és amit teszek az is fontos
    - bátorításként (
    - biztonság érzetként (tévedhetek)
    Fil. 3.12-14 Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyámfiai, én enmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: De egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.

    Pál egy motivált ember volt.
    Belső késztetés hajt arra, hogy megtegyek dolgokat.
    2 Kor. 5.14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt;

    Nem a múltra nézek (nem engedhetem meg: régi bukás, sérelem befolyásoljon) - visszapattanás
    Előre nézni (ne a múltban élj), nekidőlni..