Skip to main content

A görög eüangelion -ból származik és azt jelenti: győzelmi hír, örömüzenet, jó hír, örömhír. Ma Jézus Krisztusról és az Ő golgotai kereszten véghezvitt váltságművéről szóló híradást nevezik így.

Az ember a természeténél fogva nem tud Isten törvényeinek engedelmeskedni teljes mértékben, ezért a bűn uralja a hitetlen embereket, amiből a saját erejükből nem tudnak kikeveredni. 1 Mivel Isten szent, ezért a bűnös emberrel nem tud közösséget vállalni.2 Isten igazságos is, és mivel meg van írva, hogy a "bűn zsoldja a halál" 3, ezért minden embernek a pokolba kellene, hogy menjen. Hacsaknem valaki elhordozza ezeknek a bűnöknek a büntetését... 

Isten a végtelen szereteténél fogva azt szeretné, ha minden ember elkerülné a halált 4, és Ő minden embert elhalmozhatna az áldásaival. Itt lép be Istennek a kegyelme.

Isten kegyelmes, és ezért elküldte az Ő Fiát, hogy magára vegye a világ minden bűnét, hogy bűntelen lévén mégis elhordozza ezeknek a bűnöknek az összes büntetését 5. Jézus teljesen tiszta, tökéletes véráldozata alkalmas volt arra, hogy tökéletes váltságul szolgáljon minden ember büntetésének az elhordozására. Aki elfogadja ezt a váltságáldozatot, az Istentől bűnbocsánatot, örök életet kap 5,6,7, és beléphet Isten szent környezetébe. Eltűnik a választófal Isten és ember között, mindennapi kapcsolatban lehetünk Istennel. Azok az áldások, amiket Isten megígért az Őt tisztelőknek, szeretőknek, azok innentől kezdve hozzáférhetők lesznek, és amit Jézus az engedelmességével megszerzett, azt a hatalmat Isten a keresztény embereknek adja, hogy helyreálljon az Isteni rend, és az ember uralkodjon a gonoszságon, uralkodjon az egész világon szeretetben és békességben az Úr Jézus nevében. Ez az örömhír.

A keresztény ember egyik legfontosabb feladata, hogy ezt az örömhírt megossza másokkal is, hogy minden ember megismerhesse Isten végtelen szeretetét, kegyelmét, és megmenekülhessen a pokoltól, a kárhozattól.   

Mert minden embernek VAN KIÚT !! De ne felejtsük el, az útra nekünk kell rálépni, szabad akaratunk van, így a döntés és a felelősség a miénk!

Versek a Bibliából:

1 Mert nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. (Róma 3.23)
2 Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba (Ádám), és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. (Róma 5.12)
3 Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Róma 6.23)
4 Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. (Róma 5.8)
5 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3.16)
6 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. (Róma 10.9)
7 amint meg van írva: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Róma 10.13)

Evangelium