Skip to main content

Eurocon 2010.03.16.du - Krisztus valóban él az életemben?

P. Tom Schaller:

Krisztus valóban él az életemben?!

Ez valós? Működik ez?

 

Amikor rákos leszel, vagy elveszíted a gyereked, vagy az állásod, akkor is bátorít ez, működik?

Sok olyan hívő van, aki hisz és a mennybe megy, de a földi életét az ő saját szívével, a saját döntéseivel éli, a saját útján.

Olyan hívők vagyunk, akik hiszik, hogy a Biblia Isten szava és hogy a Biblia szól hozzánk, növekszünk.

Hisszük, hogy most, ma, az életünkben Jézus hatással van a céljainkra, a döntéseinkre.

 

Lk. 8.11-15 A példázat pedig ezt jelenti: A mag az Isten igéje. Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük: ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal.”

 

A Biblia Isten Igéje.

 

Van sok hívő, akik hallják az Igét, de jön az ördög és ellopja tőlük:

Lk. 8.12 Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek.

 

Az ördög jön, hogy lopjon a gondolatainkból.

 

Van sok olyan hívő, aki örömmel hallgatja az Igét, de nincs gyökér, nincs miben megragadjon. Nincs hajlandóság, hogy alkalmazzák, amit hallottak.

Lk. 8.13 Akiknél a sziklás földre esett, azok amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük: ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak.

 

Harmadik fajta ember:

Lk. 8.14 Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést.

Hallja az Igét, de amikor hazamegy, veszekedni kezd a házastársával. Nem szép dolgokat mondanak egymásnak.

Ez velünk is megtörténhet. Vegyük észre, hogy ezek nem Isten gondolatai, ez nem a Szent Szellem.

 

A negyedik:

Lk. 8.15 Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal.”

Hogyan tartod meg az Igét?

Hallani és utána megtartani. Isten, a Szent Szellem megőrzi az igét bennünk.

 

Mi Isten terve a szenvedéssel?

Ki volt Lót? Hívő volt, de nem járt gyülekezetbe, nem érdeklődött az Úr dolgai iránt, nem evangélizált.

2 Pt. 2.7-9 Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. Mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük gonosz cselekedeteiket látva és hallva. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára.

 

Lót hívő volt. De nem gondolkozott együtt Istennel. Nem élt minden szóval, ami az Úr szájából jött ki. Lótnak Sodomában volt az állása, a gyerekeit oda járatta iskolába.

Hogy vagy Lót? „Szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől”.

Szenvedett = katakameo = szenved, kifárad

 

 

Lót így gondolkozott: Nem tudom mit keresek. De nem mozi, nem film, nem valaki ember.

Lót hívő volt, de gyötörték.

2 Pt. 2.8 Mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük gonosz cselekedeteiket látva és hallva.

 

 

Lótnak 1 Pt 4 fejezetét kellett volna meghallgatnia, és eszerint élnie, akkor nem gyötrődött volna:

1 Pt. 4.1-19 Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. Bizony, elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Azért haragusznak rátok, sőt káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába. De számot fognak adni annak, aki készül ítélni élőket és holtakat. Mert a holtaknak is azért hirdettetett az evangélium, hogy testben, emberi mértékek szerint ítéltessenek meg, de éljenek Isten szerint lélekben. Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség Lelke, az Isten Lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki mint keresztyén szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? menekül meg: Azt eredeti szó másik jelentése: üdvözül.; Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is - jót cselekedve - ajánlják lelküket a hű Teremtőnek.

 

 

Jézus ezt mondta az egyik lehetséges tanítványának:

Lk. 9.59-60 Egy másikhoz pedig így szólt: „Kövess engem!” De ő ezt kérte: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat.” Jézus így válaszolt neki: „Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát!”

Mit jelent ez? Jézus azt mondta, hogy:

Szellemileg halott emberek, hadd temessék el a fizikailag halott embertársaikat. A szellemileg élő emberek kövessenek engem.

És lehet, hogy fájdalmas dolgok vannak az életedben és a számlákat is be kell fizetni, akkor is éljünk Istennel.

 

Nekem is, nekünk is megvannak a saját bajaink, mint minden más embereknek, de nekünk megvan a biblia és hiszünk Jézusban. Isten életet ad nekünk a bajok közepette. Tanulunk a kegyelemről.

Amikor feszültség van köztem és a feleségem között, akkor emlékeztetem magam, hogy Isten szeret engem és megbocsátott nekem, és tőrődik velem és szól hozzám, és ezért én is ezeket tehetem a feleségemmel.

 

Próbáljuk felvenni Isten nézőpontját az életünk részletei miatt.

Pl.: aggódhatok az állásom miatt.

De jusson eszembe, hogy Isten tud róla.

Természetileg aggódhatnék. De ha Istennel gondolok, akkor imádkozok, hitben járok.

Ha Jézus maga mondta, hogy ne aggódjunk a ruha és a kaja miatt, hanem keressük először Isten országát, akkor minden rendben lesz.

 

Mi lesz a halállal, a félelemmel, a szegényes önképpel, a rossz házasságra?

A Biblia választ ad ezekre a kérdésekre!

És benne van a valóság, Isten szavai.

 

 

Lót nem hitt Isten szavaiban, és ezért sok bajba került emiatt. Biztos volt amikor imádkozott: „Istenem, sok bajom van, feszültségem, baj van a feleségemmel, stb…”

És az Úr azt kérdezte biztos: „Nézted valaha a dolgokat az ÉN nézőpontomból?”

 

Volt egy sikeres üzletember.

Magas iskolákba járt, jó munkája volt, de azt sose hallotta, hogy:
„Egy férfi és egy nő egy életre”

És hálás volt ezért nekem, hogy én ezt mondtam neki annak idjén. Azt mondta, hogy az életét mentettem meg. Ezek is Isten szavai, és benne vannak a Bibliában.

 

Igaz, hogy Jézus az Ige, Jézus benne van az igében. És amikor az Ige beléd jut, befogadod, akkor lesz nyugalmad, és Életed! Lesz szolgálatod, gyümölcsöd és békességed.

Lesz képességed a szeretetre.

 

Amikor ébredés van valahol, akkor a hívők elkezdik használni az ajándékaikat.: Irgalom, békesség, bátorítás, felépítés. Isteni nézőpontból kezdik nézni a dolgokat. Hatalommal bírnak bölcs szavaik. A kapcsolataik nyugodtabbak lesznek. A házastársával is. Béke lesz.

 

Mi a szeretet?

Jézus mondta: „Szeressétek egymást!”

De mi emberek ezt mondjuk: „Jó jó, de Isten te nem tudod, hogy bla bla bla…”

 

Nem csak azért vagyunk áldottak, mert meg vagyunk váltva és a mennybe megyünk, hanem mert vannak füleink, és miénk a Szent Szellem, és vannak pásztoraink, akik által Isten tanít minket.

 

Honnan tudhatnánk hány hívő van, aki szereti a Bibliát és Istent?

Nem tudhatjuk. Csak Isten tudja. De a gyümölcséről ismerhetjük meg a fákat.

Ha van szeretet, akkor ott kell, hogy legyen Istenre figyelés.

Kegyelmet gyakorolnak? Akkor ott Isten van.

 

Vannak hívők, akik nem jönnek rá, hogy a Biblia beszél, és nem veszik észre az értékét Isten beszédének. Nem veszik komolyan.