Skip to main content

Imádjátok az Urat szent ékességben

P. Scibelli

 

Zsolt 29:2  Adjátok az ùrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben.

Zsolt 48:1-2  Nagy az ùr és igen dicséretes a mi Istenünknek városában, az ô szentséges hegyén.  2 (48:3) Szépen emelkedik az egész föld öröme  (gyönyörű a helyzetekben)

Ján 1:5  És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.

Ján 1:10-11  A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg ôt.  11 Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be ôt.

Három dolgot mond itt Jánosban.

A sötétség nem fogadta be őt. Mikor a világosság ragyogott a sötétség nem fogadta be. A befogadni szó többről szó, mitn a befogadás. Igazán azt jelenti, hogy a sötétség nem tud elfogadni Istentől. A Sátán, gonosz, soha nem foghatják fel, és nem tudják magukat alávetni, elfogadni.

A világban volt és a világ nem ismerte Őt. A sötétség ami a világ rendszere mögött van. Az egész világ gonoszságban, sötétségben lakozik. El tudod képzelni, hogy Isten vagy és a világ amit teremtettél nem ismer meg? Soha ne engedd, hogy megfélemlítsen, hogy ha nem ismernek meg. Isten ismer téged. A világ nem ismerte meg. A világra a szó, azt jelenti, hogy valami idegen és szembenálló Istennel. Ne engedd, hogy halálra ölelgessen és csókolgasson. A világ ellene megy Istennek. De nekem ez a legfájdalamasbb kijelentés. Mennyire megtörhette ez Isten szívét?

Az övéihez jött. Azokhoz jött, akik személyesen az Ő birtoka. Az övéihez jött és nem fogadták be őt. Gondolj erre most. A söttéség nem tudaj befogadni, a világ nem ismeri fel, az övéi nem fogadták el.

De hála Istennek a :12 versért:

Ján 1:12  Valakik pedig befogadák ôt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ô nevében hisznek;

Ján 1 hihetetlen bevezető János evangéliumához. Sok név írja le Istent. Istent soha senki nem látta, csak az Isten egyszülött fia, aki az Atyaa kebelében van az jelentette ki, vagyis kihozta oda ahova látható. Ján 1-ben ahogy leírja Jézust, elképesztő. Ő a teremtő, Ő hozta létre a világot, az Ige. A világ világossága. Isten báránya. Isten Fia. Jézus a Krisztus. A Messiás. Názáreti Jézus. Az ember fia. Az egyszülött. János az igén és a szellem kijelentésén keresztül megmutatja számunkra. A világ nem fogadta be őt. Sőt az övéi sem.

Nekünk van egy lehetőségünk, nyitott ajtó a mennybe, miénk a Biblia, miénk Kr. teste, imádhatjuk Istent és dicsőséget adhatunk neki, leleplezhetjük, szolgálhatunk Ővele és Őrajta keresztül. Látjuk Kr. szépségét az életünkben. Vannak dolgok amik megpróbálják elrabolni Kr. szépségét, helyzetek, próbák, nehézségek, még a szolgálat is. Sok minden történhet, ami megpróbál elvonni a szentsége szépségétől.

János nagyon világossá akarja tenni a Sz.Sz. vezetésén keresztül,ho gy Jézusra kell nézni.

Az egyszülött fiú kifejezés - monogenész - ötször van használva az írásban. Ő az egyetlen, egyedi, aki személyes. Nincs senki olyan mint Jézus nekem - van egy ilyen dal Ghánában. AZ Uramhoz megyek aki a trónon ül, mert nincs senki olyan mint Jézus. Amint ránézek eltűnnek a problémáim. Így szolgálni ŐT könnyű és nyugtató. A sötétség nincs rám hatással. Ránézek, akkor örök célom van, tudom, hogy szeretnek, békességem van, megismerem, hogy az Ő hosszútűrése velem van, tudom, hogy egy nap vele leszek a mennyben bűnös természet nélkül.

Az Ő szentségének szépsége. János felemelte Őt, Ján 1-ben. Ahogy Isten ihlette és kijelentette, hogy ki Ő. Senki nem látta Istent, az egyszülött, aki az Atya meghitt jelenlétében van, Ő hozta ki, oda ahova láthatóvá válik. A konferencián tekints rá. Fogadj el tőle. Ebben az időszakban az életünkben, tiszteljük Őt. Legyen hitünk benne, nap, mint nap, engedjük, hogy Ő motiváljon bennünket.

 P. Schaller

Egy dolgot szeretnék megosztani veletek, nagyon egyszerűen. Néhány hívő megkérdőjelezi, ha ez valóban működik-e az életben. Megkérdőjelezik, hogy Krisztus tényleg él az életemben. Való Krisztus? Néhány hívő - én is közülök való vagyok - kérdései vannak a hitről és az életben tapasztalható nyomásról. Működik ez? Valós, igazi? Amikor az ember elveszíti a munkáját, vagy a házát, vagy amikor rákos, elveszít egy gyermeket, amikor megöregszik, gondjai lesznek - ez működik akkor is, valódi?

Szeretném azt mondani, hogy az írás szól és bátorít. Szeretnélek figyelmeztetni, hogy sok hívő van aki azt mondják: hiszek Jézusban, egy nap majd a mennybe megyek, hiszem ezt. De éppen most, az életemben az én életem élem, úgy ahogy én akarom, az én gondolataimmal, az én szívemmel, az én döntéseimmel, mert így gondolkodom, így élek. Az én életem, az én útaim.

Mi nagyobb kegyelem keresztények vagyunk, lehet másik gyülekezetből jöttél, de hívők vagyunk, akik hiszik valóban, hogy ez egy csoda, hogy ez a könyv szól hozzánk és mi növekszünk valóban. Olyan hívők vagyunk akik találtak valamit. Nem csak az, hogy „egy nap majd a mennybe megyek." Hanem hiszünk, hogy most itt a valóságban Jézus hatással van a szívemre, a gondolataimra, hogy hogyan beszélek, hatással van a kapcsolataimra, a küldetésemre, a célomra.

Luk 8:11  A példázat pedig ez: A mag az Isten beszéde.

Ez a könyva annyria hatalmas, Isten igéje. Vannak hívők, akik nem olvassák Isten igéjét, nincs pásztor tanítójuk, nem járnak gyülekezetbe, sem konferenciákra, de hívők. Mi hangsúlyt fektetünk Isten igéjére. Isten szava az Ő ajkairól, Mát 4:4.

Jézus egy embernek azt mondta: fogd az ágyad és járj. ÉS az ember járt. Isten szava miatt. Ez a mi Bibliánk, tanuljuk, szeretjük, ezen gondolkodunk, olvassuk és hallgatjuk és valami történik velünk amikor hallgatunk.

Luk 8:12  Az útfélen valók pedig azok, a kik hallják; aztán eljô az ördög, és kikapja az ígét az ô szívökbôl, hogy ne higyjenek és ne idvezûljenek.

Hallanak, de jön az ördög. Hallanak és aztán jön az ördög. Sokszor elmondhatjuk. Hallanak és jön az ördög. Nem látjuk az ördögöt, de Jézus azt mondja, hogy jön. Hallják Isten igéjét az emberek.

Az ige rendszerezett, stabilizáló, hatalommal bíró gondolkodásmód. Ez Isten elméje, gondolatai. Amikor halljuk, akkor az ördög ellene van és jön, hogy lopjon az elménkből, gondolatainkból. Érdekes ez. Az ember elméje és a kapcsolat Isten és az ember elméje között és az ember elméje és az ördög közötti kapcsolat.

Luk 8:13   És a kôsziklán valók azok, a kik, mikor hallják, örömmel veszik az ígét; de ezeknek nincs gyökerük, a kik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak.

Nincs gyökerük. Hallunk, de nincs gyökér. Nincs halál, nincs elrejtett élet, nincs belső befogadóképesség. Hallanak, de nincs ár, nincs áldozat, nincs hajlandóság, hogy elfogadják és higgyék. Nincs bűnbánat, hallanak, de nem csinál velük semmit.

Luk 8:14   És a melyik a tövis közé esett, ezek azok, a kik hallották, de elmenvén, az élet gondjaitól, és gazdagságától és gyönyörûségeitôl megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek.

Ez is lehetséges, hogy egy ember hallja az igét a gyülekezetben. Aztán hazamegy, vitatkozik a feleségével, dühösek egymásra, érzelmiek és nem kedves dolgokat mondanak egymásnak. Megtörtén már veled? Igen. Én vagyok a pásztor, a prédikátor, de 5 perc veszekedés után rájövök, hogy ez nem építő és nem Isten természete. Ez nem a Szent Szellem, nem Isten igéje, nem építő. Nem épít, nem Isten gondolatai. Úgyhogy elcsendesedek és figyelek és emlékszem arra, amit hallottam az igéből, az utasítás, a tanítás.

Luk 8:15  A melyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, a kik a hallott ígét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketûréssel.

Hogy őrzöd meg? Az egyik szó kapcsolódik a másikhoz. Olyan mint építeni egy házat. Az ige hozzápasszol az igéhez és minden rész összeillik, és ez Isten elméje, gondolatai. Erre felé haladunk a hitünkben. Figyelünk, hallgatunk, Márk 4:24 ha hallunk akkor többet fogunk hallani és több adatik nekünk. Halljuk az igét és megőrizzük és gyümölcsöt termünk béketűréssel.

Gondolkodjunk el ezen: hallunk és megtartjuk. Hol? Isten őrzi meg. Isten a Szent Szellem megőrzi az igét. Isten felépít minket az Ő gondolataiban. A Biblia olyan könyvé válik amire azt mondom: most már értem, látom. Ez gondolkodásmód lesz bennünk. Sok hívő soha nem alakítja ki ezt az Isten szerint való gondolkodást. Ha kimondjuk a szót, hogy szenvedés, mire gondolsz? Uh, nem, nem jó. De mit mond Isten a szenvedésről? Mi a szenvedés? Mi a szenvedés értéke? Miért van szenvedés? Hogyan gondolkodom amikor szenvedek. Mi Isten terve a szenvedéssel?

2Pét 2-ben szó van egy keresztényről, Lótról. Lót hívő, de hol van a tan a lelkében? Lót hívő, de jár Bibliaiskolába, elmegy három Istentiszteletre? Járt repekre, imaösszejövetelekre? Elment evangelizálni, elért embereket? Mi volt Lót? Keresztény, de milyen fajta? Ismerte Isten kegyelmét? Tudta ki volt Jézus? Tudta, hogy mit tesz Isten igéje valós módon? Egy olyan ember volt, aki tudta, hogy egy nap a mennybe megy, de ezen a világon úgy él ahogy akar. Nem fogok szenvedni, van családom, Szodomában és Gomorrában élek, de gyakorlatinak kell lennem, mert ezek valódi emberk. A gyerekeimnek igazi oktatásra van szüksége Szodomában és Gomorrában, itt van az állásom. Hiszek Jézusban, de minden igével élni, ami Isten szájából származik? Istennel gondokodni? Ezt nem értem. Nem tudom mit jelent. Nem tudom, én ilyen ember vagyok. P.Scibelli másmilyen. De néhányan azt mondják: én művész vagyok, író, orvos, üzletember. Ti csodálatos emberek vagytok, de én élem az saját életem.

Érdekes. Lót! Hogy vagy?

2 Péter 2:7   És ha megszabadította az igaz Lótot, a ki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt;

Ez a szó azt jelenti, hogy ki volt merülve a Szodomában lévő emberekkel való beszélgetés miatt. Kataponeó - az istentelenek forgolódása túlment minden képességén. „Fáradt vagyok, ki vagyok merülve." Lót hazaér a munkából. „Ki vagyok merülve, fáradt vagyok, fizetnem kell az adót, az emberek mindig ostoba dolgokról beszélnek. Van itt valaki, aki beszélne és felépítene engem? Van valaki akinek meg van Isten igéje?  Van itt valaki aki el tudaj mondani? Nem tudom mit keresek, de amikor megtalálom tudni fogom. Nem tudom mit keresek, de az nem egy film, nem pénz, nem szórakozás, nem kedves emberek, nem a rossz emberek. Nem tudom mit keresek, de ki vagyok merülve, elbátortalanodva, érzelmileg üres. Nem vagyok boldog."

2 Péter 2:8  (Mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról-napra gyötri vala az ô igaz lelkét):

Gyötörte a lelkét. Lót azt mondja: kínozzák, fáj neki. De ő hívő. De szenved. Jézus szereti ŐT és megváltotta, hívő. Miért olyan olyan üres az élete és miért szenved ennyire? Mert nincs tekintély a lelkében.

Négy dolog van amit az Ige ad nekünk.

1Pét 4 az a fejezet, amit Lótnak gyakorolnia kellett volna. HA gyakorolta volna Lót 1Pét 4-et, akkor megismerte volna Isten, megtanulta volna mit jelent Istennel járni. De annyi kifogással jövünk elő és nem figyelünk Istenre. Annyi tanácsot kérünk, de nem Isten tanácsát. Annyi vélemény van. De szólhatna hozzánk Isten? Átvághatná Isten a hústestünket és azt mondaná: nincs kifogás, kövess engem.

Jézus azt mondta: engedd, hogy a halottak eltemessék a halottaikat. Kinek mondta? Egy lehetséges tanítványnak. „Követlek téged, de először hadd temessem el az apám." Mit mondott Jézus? Engedd, hogy a szellemi halott emberek, eltemessék a fizikai halottakat.  Hagyd, hogy a szellemileg halottak így éljék az életüket, de a szellemi emberek követnek és használni foglak, velem fogsz gondolkodni. Lehet nem tudod befizetni a jelzálogot, lehet rákos leszel, lehet fájdalmas dolgok vannak az életedben, de amikor megtanulunk Istennel járni akkor ezek történnek.

1.       Kegyelmi irányultság. Hallgatjuk az igét, kegyelmi irányultságunk van. Isten előléptet minket az Ő gondolataival. Olyan problémáink vannak mint másoknak, de van különbség: mi vagyunk azok, akik figyelnek Isten igéjére. Hiszünk. Apránként. Nagyon kicsiben kezdődik, mint egy mag és nagyon apró, de növekszik. Mert Isten életet ad nekünk és növekszünk. Kegyelmi irányultságunk van. Tanulunk a kegyelemről.
Amikor ott vagyok a feleségemmel és feszültség van, akkor az egész elmém kegyelemben van, hogy Isten megbocsátott nekem úgyhogy én is megbocsátok neki. Isten szeret engem úgyhogy én is szeretem őt. Isten szól hozzám, törődik velem úgyhogy én is szólhatok hozzá kegyelmi szavakat. Egymás közt.

2.       Isteni nézőponttal rendelkezünk az élet részleteit illetően. Pl. a munkám. Aggódok a munkám miatt. Egy hívő is mondhatná ezt. Igen, Isten tudja, megérti, de neki isteni nézőpontja van. Az emberi nézőpont az az, hogy aggódok. AZ isteni nézőpont, hogy imádkozok, bízok, elfelejtem, hitben járok. Ha Isten gondoskodott Ábrahámról, Izsákról és Jákobról akkor rólam is tud. HA Jézus azt mondta ne aggódjatok ezek felől, hanem keressétek Isten országát -ez Isteni nézőpont, hogy hogyan gondolkozok az élet részleteiben.
A Biblia választ ad a halálra, a félelemre, a szegényes önképre, a házasságomra. Isteni nézőpont. Tudom, hogy mindenki érti miről beszélek. De mégis. EZ valós? Ez igazi? Működik? Lót nem hitte, hogy ez igaz, hogy valóság. Több bajba keveredett és elborították a bajok. Valószínűleg, voltak időszakok amikor imádkozott: Istenem, nem vagyok boldog, nagy nyomás alatt vagyok, a feleségem nem érti a hitet, a gyermekeim nem értik, mi történt velem Istenem? Az Úr azt kérdezné: nézted az én nézőpontomból a dolgokat? Megtanultad ezt?
Egy üzletember azt mondta: köszönöm, hogy azt mondtad hogy egy férfi, egy feleség az életedben. A legjobb iskolákba járt, de ezt soha nem hallotta. Nagyon magas szinten van, de ezt nem hallotta. Megmentette az életét amit hallott a Bibliából. Úgy érted a Biblia irányít mutatott, utat mutat? Azt mondta: abszolút.

3.       Ez fog történni: nyugodt elmebeli hozzáállás. Ezt adja a Biblia. Amikor nyomás alatt vagyunk, Isten tanítani akar nekünk valamit. Nagyon egyszerű, meg akarja tanítani, hogyan növekszünk a nyomás alatt, hogy gondolkodjunk Istennel. Muszáj megtanulnunk ezt. A természetünk szerint nem történik meg. A stresszes emberek nem tudják irányítani az érzelmeiket. Ez az elméjük miatt van. Mi van elméjükben? Feszültség, konfliktus, félelem, tehát stresszes emberek. „Mit fog Jézus tenni értem? Működik ez? Ő ad nekem békét? Nem hiszem, mert nézd meg hogy érzem magam, hogy viselkedem." De van mondanivalónk számodra ha ilyen vagy: Isten igéje valóság. Jézus ott van az igében, Ő az ige. Amikor az ige beléd kerül, és az Ő nézőpontjából nézed a dolgokat kegyelmi irányultsággal, akkor felépülsz, még akkor is ha szenvedsz, érted és van szolgálatod. 1Pét 4.

4.       Képes leszel használni az ajándékaid. Képesség a szeretetre. Amikor Isten igéje ébredés van az emberek elkezdik használni az ajándékaik: szeretet, hit, irgalom, békesség, ima, remény, bátorítás, építés. De az ilyen fajta gyülekezetek nem történnek meg automatikusan, hanem az odafigyelés eredménye arra amit Isten mond és az emberek elhiszik amit Isten mond, odafordulnak és Isteni nézőpontból tekintenek a dolgokra. Látják, csendesek, de hatalommal bírnak amikor beszélnek. A szavaik hatalommal bírnak.
El tudsz képzelni valakit aki megy haza a feleségéhez, és érti a feleségét, szereti őt, beszél hozzá szereti őt. Azt mondja: van valami a szívemben, most nem mondom el. El szeretném mondani, de van valami a szívemben és szeretlek. És az ember annyira nyugodt. Az összes kapcsolata ilyen nyugodt kapcsolat lesz. Az emberek vele vannak. Békesség van. Csendes, bölcs, hatalommal bír. Isten igéjéből származik. Tudom, hogy egy pásztor sem lenne itt pásztor, hacsak nem Isten igéje miatt. Isten adott nekik egy ajándékot.  És ott van Krisztus. TI és én, nem lenne az a miénk ami a miénk, ha Isten nem adta volna az Ő igéjét.
Most már szeretet van. Mi a szeretet? Mi a szeretet gondolata? Jézus azt mondta: szeressétek egymást. „Igen, de... te nem érted..." Isten azt mondja: hús test, régi bűnös természet. „Isten te nem tudod... Hadd beszéljek veled." Isten azt mondja: hústest. „De ez a személyiségem, bárcsak éreznéd amit én..." Jób azt mondta: bárcsak látnám Istent, jól megmondanám neki. Értitek miről beszélek? Azt mondom, hogy kiváltságos emberek vagyunk. Nem csak mert újjászülettünk,hanem mert vannak füleink, miénk a Sz.Sz., vannak pásztoraink akik tanítottak. És engedték, hogy beleszeressünk ebbe a könyvbe. Hányan szerettek bele ebbe a könyvbe Európában? Hányak hiszik? Hányak vannak tudományosan meggyőződve? Hányan vannak az USA-ban? Sokan mondják? De Isten tudja. AZ ember hogyan tudhatná? A gyümölcséről lehet megismerni a fát. Innen lehet tudni. Van szeretet? Akkor kell, hogy legyen Istenre figyelés. Nyugodtak? Akkor Istenre kell, hogy figyeljenek. Rendelkeznek Isteni nézőponttal? Akkor kell, hogy Istent hallgassák. Kegyelmi irányultságuk van? Akkor ennek Istentől kell lennie.

Lót, szükséged van egy elmére. 1Pét 4:1. Ott kell hagynod a hústested. 1Pét 4:3. Hagyd el a régi barátokat. Ott kell hagyni a bulikat. Miért? Nehéz, hogy  Isten szerint való gondolkodásod legyen, miközben a testi érzelmeidben élsz. Amikor elhagyod a régi barátaid, akkor a barátok csodálkoznak. 1Pét 4:4. Furcsának tartják. A görögben az van és a magyarban: hogy csodálkoznak. A sörözőben csodálkoznak: hol van János? Nem tudom. Azt mondták János belekeveredett valami vallásos dologba. Vallásos lett. Nem, nem vallásos.

Fájdalmai voltak, mint ember, üres volt tehát elment a sörözőbe. De Jézus beköltözött az életébe és most valami mély dolog történ az életében. Jézus tette ezt. Találkozott Jézussal, Jézus eljött. Most már nem megy a sörözőbe. Hanem Isten házába. János elmegy és hallgat. A barátok csodálkoznak. De Lótnak is ezt kellett volna tennie, de nem tette. Vannak hívők, akik nem teszik. Nem szánják rá az időt, nem érdekli őket, nem jönnek rá, hogy ez fontos. Nem jönnek rá, hogy egy ébredés a Szellem által, amikor a Biblia szól, nem jönnek rá a hitbeli engedelmességre és amit Isten végez az életükben.