Skip to main content

Isten számára különleges vagyok

P. Pavel

Szeretnék röviden a szentség ékességéről beszélni.

Préd 7:13-14   Tekintsd meg az Istennek cselekedetit; mert kicsoda teheti egyenessé, a mit ô görbévé tett?  14 A jó szerencsének idején élj a jóval; a gonosz szerencsének idején pedig jusson eszedbe, hogy ezt is, épen úgy, mint azt, Isten szerzette, a végre, hogy az ember semmit abból eszébe ne vegyen, a mi reá következik.

Azért jöttünk, hogy megismerjük Istent. Volt valami amit Jób mondott a próbái után: hallottam rólad a füleimmel, de most szemeimmel látlak. Lehet egész életünkben hallunk róla. De láttuk Őt a szemeinkkel? Isten azt szeretné ha látnánk Őt. Nem azt akarja, hogy halljunk róla.

Van valami csodálatos a mi életünkkel Istennel. Csak akkor vagy erős, ha Isten tett azzá. De Isten senkit sem tehet erőssé ha előtte el nem gyengíti. Sok minden van ami elgyengít az életünkben. Egy rossz hír, egy baleset, egy hiba amit elkövetünk. Amikor Ésaiás látta Isten szentségét, Ésa 6:5, azt kiáltotta: jaj nekem. Amikor látta Isten dicsőségét gyengének érezte magát. De hacsak nem látta volna meg Isten dicsőségét az Ő szentségében, nem lehetett volna erős utána. Isten tudja, hogy tisztítsa meg az életünket. Mi csak összekuszálni tudjuk. De Isten tudja hogyan tisztítsa meg.

Lehet, hogy amit Isten tesz, ellentmondásosnak tűnik. Ezért mondja Préd 7-ben, tekintsd meg Isten cselekedeteit, mert nem hasonlítható semmihez a világban. HA gyümölcsöt akarok teremni, Ján 15:2 ha arra vágysz, hogy több gyümölcsöt teremjünk, akkor Isten megteszi.

Ha gyümölcsöt akarunk teremni, akkor meg kell, hogy nyessenek. Más módon nem teheti. Isten annyira más. Teljesen nem tudjuk Őt kitalálni. Lehet, hogy az egyik problémám, hoyg szeretnék mindenre rájönni, de annyit kell tennünk, hogy az Ő munkájára tekintünk. Vannak dolgok amiket Isten egyenesnek vannak amiket görbévé tett. De nem tudunk rajta változtatni.

Szeretnénk ha az életünk kiszámítható lenne, világos tervünk lenne. De amikor az élő Istennel kerülünk kapcsolatba, akkor az életünk kiszámíthatatlanná válhat. Valaki azt mondta a törvény kiszámítható, de Isten nem. Isten nem előre kiszámítható módon működik. Ezt nagyon is látjuk amikor a gyermekeinket neveljük. Mi a kiszámítható dolgokat várjuk tőlük, de ennek az ellenkezője történik: Isten arra vezet, hogy benne bízzunk és neki adjunk át minden irányítást.

Szülőként szeretnénk irányítani a gyermekeinket, de ők kibújnak ezalól. Istennek meg van a hatalma, hogy irányítson, de nem teszi. Ő minket akar. Azt akaraj, hogy a szeretet kapcsolat irányítson ami köztünk van. Megengedi, hogy átmenjünk küszködéseken, mert ezen keresztül megtaláljuk Isten hűségét. Lehet nehéz végignézni a gyermekinket amint bajokon mennek keresztül. De ha azt akarjuk, hogy megismerjék Isten hűségét akkor engednünk kell, hogy átmenjenek ezen. Isten személyes kapcsolatot akar mindannyiunkkal. Isten ismeri a küszködéseinket, de tudja, hogy ennek eredménye a személyes kapcsolat lesz.

Akár jó akár rossz történik, Isten tette, hogy senki ne mondhasson semmit Isten ellen. Izrael panaszkodott Isten ellen, Mózes kérte őket, hogy ne szóljanak semmit rosszat az ÚR ellen. Mert Isten visz át minket ezeken.

Jób mondhatta: hallottam rólad a füleimmel, de most látlak a szemeimmel. AZ első reakciója az volt, hogy „Isten te nem vagy igaz." De a végén azt mondta: becsukom a szám, nem mondhatok semmit ellened. Erre tanít minket ezekben a napokban Isten. Igazából a mi reakciónk azzal szemben ami történik, nem számít. Ha megtanuljuk, hogy ne a helyzetre reagáljunk, hanem Istennek válaszoljunk akkor növekedni fogunk.

Isten azt mondja, hogy legyünk hálásak mindenkor, örüljünk. Ő egy beszélgetségre hív, hogy minden helyzetbe ránézzek, ahol a természeti ember azt mondaná: Isten nem lehet itt. De Isten itt van és megenged dolgokat, mert azt akarja, hogy Őt ismerjük meg. Isten célja a kapcsolat. És ő sokszor furcsa dolgokon keresztül teszi ezt. Amikor a keresztre nézünk és látjuk menyit szenvedett értünk, a szenvedés mélyén meglátjuk a szeretete mélységét. Nézzünk Isten munkájára, mert gyönyörű.  

P. Stan Collins

Mi tesz minket mássá? Miért gondolja a világ furcsának, hogy imádjuk a teremtőnket? Hogy felemeljük ak ezünket, térdre borulunk, tűz van a szívünkben. A világ azt gondolja furcsák vagyunk.

Jak 1:22  Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.

Másként hallunk. Istentől hallunk. Ezért nem csapjuk be magunkat. Ha csak hallunk de nem tesszük azt akkor becsapjuk magunkat és nem féljük az Urat.

Jak 1:23  Mert ha valaki hallgatója az ígének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, a ki tükörben nézi az ô természet szerinti ábrázatát:

Természeti arcú ember. Hall és aztán nem hagyja, hogy áthassa a lelkét. Csak az elméjében van. Lehet a tudatában, a tudata vagy gyötri őt vagy kiengedi. Lehet Péter keserű könnyeket ejt, és nincs benne szellemi.

Jak 1:24  Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt.

Jak 1:25  De a ki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sôt cselekedet követôje lévén, az boldog lesz az ô cselekedetében.

A természeti arcú ember ugyanazokat a szavakat hallja, mint a szellemi, az alázatos Zsolt 51:17. Ha szellemi vagyok, akkor alázatos vagyok. Az alázat a szellemi ember jellemzője. Amikor nem vagyok szellemmel betöltve nem vagyok alázatos. A feleségem tudja ezt. A szellemi ember hallja az igét és az ige bemegy és létrehoz valamit. Nem csapja be magát, hanem benne van Isten félelme.

Péld 15:15 minden napjai a szegénynek nyomorúságosak, de a vidám elméjűnek szüntelen lakodalma van.

A vidám szív, azt jelenti: jó, gyönyörű, új szív. Ezék 36:26 szív. Kiváló szív, örömteli szív. Miért kellene egyet választanunk ezek közül? Mindegyiket jelenti. Gyümölcsöző szív. Drága szív Istennek. Kincs van benne. Jézus Kr. szíve. Egy egészséges szív, egész szív és igaz szív. Amelyben benne van Jézus Kr. igazságossága.

Ezért borulunk térdre, imádjuk Istent, dicsérjük Őt, az új szív miatt.

Péld 15:16  Jobb a kevés az ùrnak félelmével, mint a temérdek kincs, a hol háborúság van.

Ott van benne az Úr félelme, és az Úr félelme Isten munkáját hozza létre. Jobb a kevés, ha olyanok vagyunk mint Isten. Mint a sok háborúsággal.

Zsolt 34:7-11  Az ùr angyala tábort jár az ôt félôk körûl és kiszabadítja ôket.  8 (34:9) Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az ùr! Boldog az az ember, a ki ô benne bízik.  9 (34:10) Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert a kik ôt félik, nincs fogyatkozásuk.  10 (34:11) Az oroszlánok szûkölködnek, éheznek; de a kik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.  11 (34:12) Jôjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az ùr félelmére!

Zsolt 34:17   Ha igazak kiáltnak, az ùr meghallgatja, és minden bajukból kimenti ôket.

Zsolt 34:18  Közel van az ùr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.

El tudsz képzelni valakit akinek a lelke háborog? Ha háborog a lelkem, akkor nem imádom Istent. Nem gondolunk az Úr dicsőségére, hogy dicsőséget adjak neki, hanem arra, hogy mim nincs vagy milyen rossz nekem.

2Kir 18-19 Ezékiásról szól.

2 Kir 18:5   Egyedûl az ùrban, Izráel Istenében bízott, és ô utána nem volt hozzá hasonló Júda minden királyai között, sem azok között, a kik ô elôtte voltak.

2 Kir 18:6   Mert az ùrhoz ragaszkodott, és el nem hajlott ô tôle, és megôrizte az ô parancsolatait, a melyeket az ùr Mózesnek parancsolt vala.

Ott volt a könyvben. Isten félelme benne volt, mert a könyvben volt.

2 Kir 18:7  És vele volt az ùr mindenütt és a hova csak ment, elômenetele volt. És elszakadt Assiria királyától, és nem szolgált néki.

Nem vagyok a világból, nem vagyok odakötözve, hogy a bűnöm szolgáljam. Én a mindenható Istent imádom. Ez gyönyörű.

Néhány évvel később, Ezékiás látta, hogy Izraelt fogságba viszik. És ezt mondta:

2 Kir 18:12  Azért, mert nem hallgattak az ùrnak, az ô Istenöknek szavára, hanem megszegték az ô szövetségét, mindazokat, a melyeket Mózes, az ùr szolgája parancsolt vala; sem nem hallgattak rájok, sem nem cselekedték azokat.

Nem hallgattak Isten igéjére. Olyanok voltak, mint Jak 1:23-ban a természeti ember. Ezékiás látta. A királyságának 4-7 esztenedjében. 7 évvel később asszíria Ezékiás ellen jött. Ő korábban elszakadt asszíriától és nem szolgált neki. De valami történt Ezékiás királlyal.

2 Kings 18:14  Akkor elküldött Ezékiás, Júda királya Assiria királyához Lákisba, ezt izenvén: Vétkeztem, térj el én rólam; a mit rám vetsz, elviselem! És Assiria királya Ezékiásra, Júda királyára háromszáz tálentom ezüstöt és harmincz tálentom aranyat vetett ki.

Hova lett a lázadása? Elvesztette azt ami különválasztotta. Ezékiás nagy bajban van. A bajok csak nőnek. Az asszír király szavai nagyon rosszak. Ezékiás bajban van.

2 Kir 19:1  Mikor pedig ezeket hallotta Ezékiás király, megszaggatta az ô ruháit, és zsákba öltözék, és bement az ùr házába.

Ez jó. Még mindig az Úr házába megy.

2 Kir 19:2  És elküldte Eliákimot, a király házának gondviselôjét, és Sebnát, az íródeákot, és a papoknak véneit, a kik zsákba öltöztek, Ésaiás prófétához, az Åmós fiához;

Ésaiás volt a pásztora. Ésaiás válasza: ne félj az asszír király hazug szavaitól.

2 Kir 19:7   ìmé én oly lelket adok belé, hogy hírt hallván, visszatér az ô földjére és fegyverrel vágatom le ôt az ô földjében.

2 Kir 19:34  És megoltalmazom e várost, hogy megtartsam azt, én érettem és Dávidért, az én szolgámért.

Amikor a pásztor gondoskodk a juhairól, nem arra képzi őket, hogy farkasok legyenek vagy tigrisek.  Hanem tanítja a juhokat, hogy mindig a pásztorra támaszkodjanak. Ez a tanítványság. Amint a pásztor tanítja a juhokat: támaszkodhatsz rám. Jézus a pásztorunk, számíthatok rá. Mi mások vagyunk. Nem akarunk erősek lenni. Csak azt akarjuk, hogy Istené legyen a dicsőség.

P. Scibelli

Titus 2:11  Mert megjelent az Isten idvezítô kegyelme minden embernek,

A megváltás igeként szerepel. Soterion.

Titus 2:12  A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon;

Képez minket az ige.

Titus 2:13  Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsôsége megjelenését;

Múlt, jelen és jövő.

Titus 2:14  A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezôt.

Ha körülnéznél akkor nem találnál olyan embereket akik úgy néznek ki mint más.

Hallottad, hogy emberek azt mondják egyik emberre, hogy szép a másikra hogy nem. A világ, az RBT és az ördög határozza meg az emberek mércéjét. Isten határozza meg, hogy kik vagyunk, az Ő szemében gyönyörűek és különlegesek vagyunk, mindennyian.

A kiváltképpen való szó 8 helyen található a Bibliában, 2Móz 19:5 különleges kincsről beszél. 5Móz 7:6, 14:2,26:18. Zsolt 135:4. Különleges ember, kincs, nép. Mal 3:17 Isten drágakövei vagyunk. Tit 2:14 kiváltképpvaló, 1Pét 2-ben is ezt mondja, ahol leírja a gyülekezetet. Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép, különleges nép, akik a sötétségből az Ő csodálatos világosságára lettünk elhívva, hogy hirdessük az Ő csodálatos dolgait. Parapolesis: nagyon különleges vagy Istennek, egyedi.

Ez egy nagyon hatalmas szó. Egy bizonyos meghatározást olvastam: Isten személyesen megszerzett, magántulajdonsa vagy és gondosan őriz és megtart. Különlegesek vagyunk és szokatlanok. Sok szokatlan ember van Kr. testében. Jópár meglepő ember fordult elő a kereszténység történetében. Illés. Azt mondták rá: torzonborz. Szokatlan volt. David Livingston, C.T. Studd, különlegesek voltak. Nagyon. Néha kellemetlen helyzeteket okoztak embereknek, mert egyediek voltak.

A kereszténység történetében mennyire különlegesnek lát minket Isten. A világ, az RBT és az ördög szeretne berakni egy 6.3 milliárdos kategóriába. Nagy néptömegek. Népességközpontok. Ghánában 6 millió, Moszkvában 25 millió. A világ természete szerint az ember csak tömeg. De Istennek mindenki egyedi. A hajad számon tartja. Milyen egyedi ez?

A feleségem mindig azt mondja: szokatlan ember vagyok, édesanyám is ezt mondta. Kérdezték: mikor hagyod már abba az utazgatást? Amikor a mennybe leszek. Anyám azt mondta, hogy nem lesz állása mert ez a gyerek (én) felér egy teljes állással. Szeretem őt nagyon.

Szokatlan emberek vagyunk, különlegesek, egyediek, Isten saját,magántulajdonai. Jézus Kr. így lát minket. Az Ő teste annyira egyedi, szokatlan, mindegyikünkkel személyes. Az ördög nem személy, tehát a világot személytelenné teszi és a kereszténységet is. EZ az ő fő támadása. Hogy legyen egy személytelen kereszténység, gyülekezet, evangéliumok, kapcsolatok. A technológia veszélyes lehet. Folyton találkozok emberekkel akik mintha nem is lennének emberek. Olyanok mint a gépek. Egész nap a számítógép előtt ülnek, este meg a TV-t nyomogatják.

Személytelenné válik a világ. A Kr. teste ezért rejtély sokak számára. Kérdezik: tényleg szerettek együtt lenni? Szoktalanok vagytok. Ki akarná ezt csinálni? Szeretnék elmenni vakációzni, nézni a vizet. Mennyire unalmas. 2-3 napnál nem tudok tovább lenni sehol. Nem szeretek aludni, mert úgy érzem kihagyok valamit. De szeretjük egymást, Isten különleges népe vagyunk, az Ő magántulajdona. A kereszténységben múlóban van ez. Olyasvalami amit nagyra kell értékelnünk. A személyes kapcsolatok egymással és Istennel. Dolgozhatsz a világrendszerben és megfertőzheti az elméd. A gyülekezetek sokszor csak olyanok, hogy az emberek bemennek, kimennek és vége. Nem ismernek senkit. Miért látogatnál meg? Nem értem.

Ez zajlik manapság. De Isten azt mondja egyediek vagyunk. Szeretné ha a gyülekezet közel lenne és imserjük fel, hogy az Ő tulajdona vagyunk. Az ember másként látja ahogy Isten. Gondolj a 11 szokatlan galileaia. Aki nem volt galileai, egy tanult ember volt, Júdás az Iskariótes. Vigyázz az oktatással. Mert egy másik gondolkodásra klónozza az embereket. Öt egyetemre jártam, okos ördög lett belőlem.

Mát 26-ban az asszony aki felkente Jézust. A tanítványok felháborodtak, hogy mit csinál. „Eladhadtuk volna a szegényeknek." Találkoztál már törvényeskedő emberekkel? „Edd meg az összes kajád mert az emberek éheznek Afrikában."

Jézus válasza: hagyjátok békén. Valami szokatlant tett. Mát 28-ban már nem tudták felkenni Jézust, mert addigra már feltámadt. Miért bántjátok őt, különleges asszony? Amit tett azt mindenütt ahol az evangéliumot prédikálják, megemlítik. Mindent amit teszel a szellem vezetésével tedd. Isten magántulajdona vagy. Közösséged vagy Istennel .Bármit mondan a világ nem érdekel.

Néha azt gondoljuk, hogy a szellemi dolog az ami kívülről annak látszik. Szellemi dolog az amit Isten dicsőségére teszel. Része vagy a szolgálatnak, bizonyságtevő vagy. Szokatlan emberk vagyunk, egyediek, különlegesek és annyira szeretettek és elfogadottak Isten által.

Mindgi hazudnak nekünk a világban. Amit mondasz nem számít, kivel vagy nem számít, semmi nem számít. Csak egy vagy az embertömegből semmit nem számítasz. Isten pedig nyilván tartja még a hajunk számát is. Különleges vagy. Egyedi vagyok, személyesen Istené. Ebben élünk. Nem elemezgetjük magunkat, nem méregetjük magunkat. Nem engedjük meg, hogy a világ próbálja megmondani kik vagyunk. Ne engedd, hoy a kezdeményezés a sötétség királyságából meghatározza ki vagy.

Különleges vagy. Péter, János, Jakab, András, Mária, Tamás a kételkedő. Mennyire különlegesek. Egyediek. Amikor felneveljük a gyermekeinket, akkor egyedi vagy. Drága vagy. Isten magántulajdona. Mert a bizonytalanság elpusztítja az emberek életét. Befelé fordulóvá válnak.

Tudod ki győz meg? A vigasztaló. Nem nagyszerű? Ő végzi el a bátorítást és megerősítést. „Rendben meg van a listám  mit csináltam jó és rosszul." De Isten nem csinál listát. El vagy fogadva a szerelmesben. Személyes vagy, egyedi.

Dorkás Csel 9-ben, Jézus Kr. tanítványa volt. A leprás Simon házában volt Jézus. Különlegesek voltak Jézus számára, a szegények, írástudatlanok. A vak Bartimeus kiáltott Jézus után. Zákeus a fán különleges volt Istennek. Isten személyes magántulajdona. Az asszony a kútnál, a férfi a síroknál. Ezsdrás és a 3%, 600 vitéz férfi Dáviddal, a barlangban. Szokatlan emberek voltak. AZ egyikük megölt 300 ember egy lencseföldön. Különleges emberek voltak. Szokatlan emberek. Ahogy mi is. Isten szemében.

Amikor valami mást hiszünk, akkor elkezdünk a hazugság szerint élni, azt mondani: egy vagyunk a millióból, a sok közül és nem számítunk, mi vagyok én, milyen sok ember között, hova tudnék elmenni, számít-e az életem! Habár Isten volt Jézus mégis ember volt, mássá tett mindent. Elutasították, megvetették őt, a világ rendszere elvetette. De nem számít mit gondol róla a kormány, az újságok, a szomszédok. Különleges vagyok Istennek. Az Ő egyedi magántulajdona vagyok és Ő szeret és törődik velem.