Skip to main content

Leith Anderson: És ha Isten nemet mond c.könyvéből

Istenem, miért?

Istenem, tulajdonképpen sohasem akarok tőled nemet hallani. Nem kérnék, ha nem reménykednék az igenben.

Ha nem mondasz igent, legalább azt magyarázd meg nekem, miért mon­dasz nemet? Segíts, hogy megértsem útjaidat és bölcsességedet. Értesd meg velem, egyszerű ember számára felfogható módon döntéseid bonyolult útjait

Én pedig bízni fogok abban, hogy Te mindig igaz vagy, még ha nem is ér­telek. Igyekszem nem kutakodni olyan válaszok után, amelyeket titokban akarsz tartani előttem: Elismerem, hogy nincs jogom olyan dolgokat követel­ni, amiket nem akarsz felfedni.

Nem követelek én részletes magyarázatot minden megtagadott imádságra, de segíts, hogy megértselek annyira, hogy ismerjem az okaidat és higgyem, hogy minden nemre jó okod van, még ha nem is fogom sohasem megtudni. Fi­ad, Krisztus nevében. Ámen.

Engedni Istennek

Bölcsebb vagy, mint valaha is fel tudom fogni. Te sohasem késel el. Te látsz minden részletet, és tudod, azok hogy illenek legjobban egymásba. Te mindig szeretsz. Köszönöm, hogy olyan türelmesen meghallgatod az imádságaimat. A leg­képtelenebb kéréseket is végighallgatod, és még csak el sem neveted magad. Még akkor is figyelmesen bánsz velem, amikor önző vagyok és sürgetlek. Hiszem, hogy Te tudod, mi a legjobb. Még ha gyakran úgy is imádkozom, mintha mindent jobban tudnék, és úgy hangzik imám, mintha én akarnám megmondani Neked, hogy mit kell tenni, szívem mélyén tudom, hogy hozzád képest senki sem vagyok. Kérlek, ne mondj igent ostoba imádságaimra. Kérlek, védj meg a tudatlanságomtól, a türelmetlenségemtől és az önzésemtől. Engedelmeskedni akarok nagyobb bölcsességednek és az általad rendelt időnek. Amennyire tőlem telik, jó szívvel elfogadom a nemet tőled, mert töké­letesen meg vagyok győződve arról, hogy mindig gondod van rám. Nagy vagy Uram, és kegyelmes.

Köszönöm, Uram. Ámen.

Uram, te mindig hűséges vagy

Istenem, csodálatos vagy. Hogy te mindörökké ugyanaz vagy, Hozzád egyre közelebb vonsz Mi, emberek pedig milyen bonyolultak és körülményesek va­gyunk!

Köszönöm, hogy mindegyikünket másnak teremtettél. Szeretek így élni. Bár vannak problémák, örülök, hogy mindnyájan eléggé különbözünk egymástól ahhoz, hogy egyéni imádságokat terjesszünk eléd, még ha időnként ellent is mondanak egymásnak.

Nem akarok én ellentmondó imádságokat eléd vinni. Sajnálom, hogy olyan gyakran önző kéréseim vannak. Elismerem, hogy imádságaimban szeretnék másokkal szemben nyerni, akik az ellenkezőjét kérik annak, amit én kérek. Kérlek, bocsáss meg az önzésemért, légy türelmes ellentmondásaimmal szem­ben és ajándékozz meg kegyelmeddel, hogy jobban tudjak imádkozni.

Ám érzem, hogy a legtökéletlenebb imádság is kedvesebb neked, minthogy többé ne imádkozzam attól való félelmemben, hogy hibázom. Kegyelmesen, türelmesen és együtt érző szeretettel teszed rendbe gyerekeid leglehetetlenebb imádságait is.

Bárcsak többet beszélgetnénk és szorosabb lenne a kapcsolatunk! Akkor is­merném az akaratodat, megsejteném érzelmeidet, felfognám gondolataidat, megtisztítanám imádságaimat és azt mondanám el imában, amit te akarsz, ahogyan Fiad is imádkozott. Ámen. 

Istenem, utánad vágyom

Te vagy az, akire vágyom, Istenem. Többet jelentesz nekem az összes válasz­nál, amit kéréseimre valaha is adhatnál nekem. Szeretnélek jobban megismer­ni. Napjaim során újra és újra rólad gondolkodom. Örömmel fedezem fel, ho­gyan önthetem szavakba újra és újra, ki vagy. Örömmel ismerlek meg egyre jobban.

Kérlek, bocsásd meg, amikor ki akartalak használni. Elismerem, hogy gyakran úgy bántam veled, mintha téged teremtettek volna értem, és nem for­dítva. Sok imádságra emlékszem, amelyek kizárólag velem foglalkoztak és az­zal, mit szeretnék, és alig gondoltam rád vagy arra, hogy te mit akarsz. Egy­szerűen csak ki akartam préselni belőled, amit csak tudtam. Bocsáss meg!

Mindenekelőtt legyél Istenem! Közösségünkből, ami a szuverén úr és a szolga közössége, taníts imádkozni. Mutasd meg, mikor beszéljek és mikor hallgassak. Taníts meg örülni Neked és

közösségünknek a csendben. Segíts, hogy nagyobb örömet találjak abban, ha az történik, amit Te akarsz, és nem az, amit én kérek. Taníts meg azt kérni, amit Te szeretnél adni. Találjak na­gyobb gyönyörűséget a válaszodban, mint a kérésemben.

Bárcsak imádságaim igazi imádságok lennének! Ámen.  

Istenem, szeretlek

Csodálatos Istenünk, neked a jó kapcsolatok nagyon fontosak. Gyűlölöd a bűnt, ami elválaszt tőled. Úgy szerettél, hogy elküldted a Fiadat, hogy rontsa le a minket elválasztó falakat. Hálát adok, hogy kész voltál szenvedni és meg­halni, hogy közösséged lehessen velem.

Most olyan közösséget szeretnék veled és másokkal, amilyet te akarsz.

Megvallom, hogy büszke és önző voltam. Önző kívánságaimat mások ba­jai elé helyeztem. Másokat eszközként használtam céljaim elérésére. Ez bűn. Kérlek, bocsáss meg nekem.

Mutasd meg, hol rosszak a kapcsolataim a családban, a munkahelyemen, a gyülekezetben és a városban. Segíts, hogy úgy szeressek másokat és úgy vi­szonyuljak hozzájuk, ahogyan te.

Ám a legjobban a Veled való jó kapcsolatra vágyom. Szeretlek. Bocsásd meg, ha azért akarok Veled jó kapcsolatot, hogy megkapjam Tőled, amit aka­rok. Mától kezdve Te vagy az életem és a szeretetem célja. A kéréseim teljesí­tésénél valami többért imádkozom Hozzád. Azt szeretném, ha imameghallga­tásaid barátságunk következményei, nem pedig az okai lennének.

Önmagadért szeretlek, nem csak ajándékaidért.

Szeretlek. Jézus nevében, aki az Út kettőnk között. Ámen.

Uram, ahogy te akarod

Mindenható Isten, Te teremtettél saját akarattal és tudod, hogy ez az akarat milyen erős tud lenni. Eldöntöm, hogy mit akarok és hogyan akarom. Olyan biztos vagyok abban, hogy igazam van, és megpróbállak meggyőzni, hogy azén akaratom legyen meg.               

Elméletben tudom, hogy a Te akaratod sokkal jobb az enyémnél. Szívem mélyén mindenben a Te akaratodat szeretném tenni.

Az a baj, hogy akaratom nagyon gyakran útját állja a Te akaratodnak. Nem keresem az akaratodat mindenben, amit teszek. Sokszor vak és süket va­gyok, és nem hallom meg, nem látom, amit olyan világosan kijelentettél.

Őszintén szólva az akaratom nem fog eltűnni. Te teremtettél így, mindig meglesz bennem ez az erős akarat. Ma a Te akaratodat akarom választani, szívből szeretnék engedelmeskedni Neked. Segítségeddel keresni fogom a gon­dolataidat és én is azt fogom gondolni, amit Te. Akkor is engedelmeskedni fo­gok az akaratodnak, ha azzal jár, hogy le kell mondanom arról, amit valójá­ban akarok.

Hadd tanuljam meg minden döntésnél, hogy úgy imádkozzam, mint Fiad... nem úgy, ahogyan én akarom, hanem ahogyan Te! Ámen.

Türelem és bizalom

Nem vagyok mindig biztos magamban, Uram. Kétségeim vannak. Mindig si­etnem kell. Amikor imádkozom, azt szeretném, ha rögtön válaszolnál. Az a gondolat, hogy a ma elmondott imádságomra három hétig vagy akár három­száz évig sem kapok választ, nagyon elbátortalanít. Nem vagyok biztos abban, hogy milyen sokáig tudok várakozni.

És mások? Az én helyzetem viszonylag jó. De mi lesz azokkal, akiket állan­dó fájdalom gyötör? És a magányosakkal? És a koldusszegényekkel? Ha vá­laszthatnék, azt hiszem, inkább azt kérném, hogy most add meg nekik, amit kérnek, és engem várakoztass meg. Az én fájdalmam nem olyan nagy; nekem sok mindenem van; a kérdéseim várhatnak.

Nem, egyáltalán nem vagyok biztos magamban.

De biztos vagyok Benned. Valóban hiszem, hogy tudod, mit teszel. Minden elképzelésemen felül bölcs vagy. A Te órád ezer évet mutat, amíg az enyém egy percet, vagy egy percet, amikor én ezer évet látok. Te mindent tökéletesen ter­veztél meg. Terveid nem ártanak, hanem javunkra vannak. Pontosan tudod, mikor kell a válaszaidat hallanunk, és mikor kell megkapnunk.

Hogyan békítsem össze türelmetlenségemet a te gondoskodásoddal? Kér­lek, taníts meg rá. Biztass. Tegyél türelmessé. Ajándékozz meg kegyelmeddel, amely mindenre elég, ahogy megígérted.

Már előre örülök annak a napnak, amikor minden imádságunkra megkap­juk a választ. Addig pedig 100 százalékig megbízom Benned. Annak a nevé­ben, Aki teljesen Rád bízta magát. Ámen.

Istenem, mit tervezel?

Izráel, Illés, Pál, János és Jakab anyjának Istene, újra eléd hozom a kérésemet. Minden szót ismersz, amit el fogok mondani Neked, hiszen már hallottad. Tu­dod, mit fogok kérni, mielőtt még elmondanám. Mégis újra Hozzád jövök vele.

Lehet, hogy amit kérek, Neked nem lesz olyan fontos, mint nekem, de ezt nehezen tudom megérteni és elfogadni.

Amennyire tőlem telik, engedelmeskedem a döntésednek. Meg vagyok győ­ződve arról, hogy a legfontosabbat fogod megtenni, még akkor is, ha várnom kell, vagy el kell fogadnom a végleges nemet.

Uram, mi a célod, amikor nemet mondasz nekem? Mi az a nagyobb cél, amit el akarsz érni? Kérlek, adj olyan szemet, amely meglátja, amit Te látsz. Segíts, hogy én is azt kívánjam, amit Te. Taníts imádkozni azokért a dolgokért, amelyek listád tetején szerepelnek.

Nagyon szeretnék olyan alázatos lenni, mint Jézus. Arra kérlek, hogy te­gyél hasonlóbbá Krisztushoz. Jézus nevében. Ámen.

Istenem, látod a szívemet

Tiszta és tökéletes Istenem! Harcolok az indítékaimmal és nem mindig jól is­merem magam. Gyakran imádkozom úgy, hogy nem tudom, vajon a szívem tiszta vagy önző. Szükségem van a segítségedre.

Vizsgáld meg a szívemet. Fedj fel minden rossz indítékomat. Leplezd le a bűnömet és segíts, hogy mindent megvallják. Kérlek, bánj velem gyengéden. Adj bátorságot, hogy úgy lássam magam, ahogy te látsz.

Igazat adok neked abban, hogy nem kellett volna megtennem, amit tettem, és igazat adok abban, hogy meg kellett volna tennem, amit nem tettem meg. Indítékaim nagyon sokszor nekem kedveztek, és nem Neked akartam velük tet­szeni. Megvallom vétkemet és kérlek, bocsáss meg.

Elfogadom a bocsánatodat. Elhiszem, amikor azt mondod, hogy a kapcso­latunk jó és újra beszélhetnék veled. Tudom, hogy jót adsz, és ez minden mást jóvá tesz.

Most, Uram, teljes szívből hozom eléd kéréseimet azzal a kívánsággal, hogy tetszésedet találod bennem, és azzal a hittel, hogy meghallgatod az imádságaimat, ahogyan Jézus mondta. Ámen.

Uram, változtass meg!

Istenem, Te, aki nem változol, változtass meg!

Csodálom a következetességedet. Hálás vagyok azért az igazságért, hogy mindig ugyanaz vagy. Csak ámulok azon, hogy ugyanaz tudsz maradni, még­sem untatsz. Gazdag és sokoldalú vagy. Több oldalad van, mint bármely gyé­mántnak. Minden fénysugártól szebben ragyogsz. Te vagy a világ horgonya és életem erőssége.

Uram, olyan szeretnék lenni, mint amilyen Te vagy. Nem, inkább mégsem, nem akarok én Isten lenni. Csak azt szeretném, ha bennem a Te hasonlatossá­god válna láthatóvá. Változtass meg, űzz ki belőlem minden bűnt, és a Te jó­ságoddal tölts meg. Segíts, hogy mindent a Te szemszögedből lássak. Formálj át, hogy azt kívánjam, amit Te. Tegyél olyan eszközzé, amellyel eléred céljai­dat.

Ha addig várok, amíg minden szükséges változás végbemegy az életemben, mielőtt másokért imádkozom, ajkamról sohasem fogsz egyetlen közbenjáró imádságot sem hallani. Ezért most irgalmadat és kegyelmedet kérem a csalá­dom, a gyülekezetbe járók, a felelős vezetők, a szegények és nyomorultak, a betegek és szenvedők, az elveszettek és a lázadók és mindenki más életében, akiket a Szent Szellem eszembe juttat és a szívemre helyez.

Sohasem fogom teljesen megérteni, hogyan változtatsz meg emberi élete­ket, de mindenkit és mindent átadok neked, akinek változásra van szüksége. Tovább imádkozom, akár teljesülnek az életemben ezek az imádságok, akár nem. Bízom benned, hogy nagy jót teszel azoknak az életében, akiket ismerek és szeretek ... abban a meggyőződésben, hogy sokkal jobban ismered őket, mint én, és abban a hitben, hogy szeretteimet sokkal jobban szereted, mint ahogy én valaha is szeretni tudnám őket.

Krisztus nevében, aki átformálódásomat lehetővé teszi. Ámen.

Uram, újra hozzád jövök

Istenem, újra Hozzád jövök kérésemmel. Már sokszor hallottad tőlem ezt az imádságot. Minden elképzelhető módon kértelek már rá. Minden egyes alka­lommal nemet mondtál vagy csak hallgattál. Mégis ugyanazzal a kéréssel ho­zakodom elő. Nem adom fel. Újra és újra kérni foglak.

Kitartó imádságom nem hitetlenségből fakad, hanem a Beléd vetett hitem­nek a legnagyobb bizonyítéka.
Hiszem, hogy Isten vagy.
Hiszem, hogy bármit meg tudsz tenni.
Hiszem, hogy minden imádságomat hallod.
Hiszem, hogy a legjobbat akarod nekem.
Hiszem, hogy egyszer majd meghallgatsz.
Ám mégsem ezek a fő okaim arra, hogy imádkozzam. Azért kérlek újra és újra, mert Jézus mondta, hogy legyek állhatatos az imádságban. Azt mondta, hogy ne adjam fel, és én nem is adom fel.
Amíg világosan azt nem mondod, hogy hagyjam abba, minden nap kérni foglak.
Szeretlek és örömmel várom, mit fogsz tenni.
Jézus nevében. Ámen.

Uram, gyógyíts meg!

Atyám és Uram! Az Úr Jézus Krisztus nevében fordulok Hozzád, amely név minden név fölött való.

A Biblia rendelkezései iránti engedelmességből fordulok Hozzád. Beléd ve­tett hittel jövök Hozzád - teljes meggyőződéssel vallom, hogy meghallod, van hatalmad gyógyítani és csodákat tenni, és a végtelen szeretet és irgalom Iste­ne vagy.

Ismered minden ember problémáit és reményeit. Tudsz minden fájdalom­ról, daganatról, sebről, fogyatékosságról, feszültségről, betegségről, félelem­ről. Tudod, mit segíthet a gyógyszer és azt is tudod, mit akarsz tenni.

Jézus Krisztus nevében kérlek, gyógyíts. Állítsd talpra azokat, akik nagyon elcsüggedtek. Enyhítsd a fájdalmat, add vissza az egészséget. Gyógyítsd meg a betegséget, és bocsásd meg a bűnt.

Halld meg az imádságaimat! Halld meg gyülekezeted imádságát! Halld meg az elöljárók imádságait! Hallgasd meg azoknak a kéréseit, akik Hozzád jönnek segítségért és gyógyulásért! Hallgasd meg imádságainkat és érints meg gyógyító kezeddel!

Uram, nemcsak azt hiszem, hogy meg tudsz, hanem azt is, hogy meg fogsz gyógyítani. Megígérem, hogy nem tulajdonítom magamnak. Nem fogom azt mondani, hogy az imádságaim, egy emberi érintés vagy az olaj miatt gyógy­ultam meg. Azt fogom mondani, amiről tudom, hogy igaz - hogy egyedül Te fogsz talpra állítani és minden dicséret és dicsőség egyedül Téged illet.

Uram, gyógyítsd meg tanítványaidat. Jézus nevében. Ámen.

Miért mondtál nemet?

Hallgass meg, Uram! Az Úr Jézus nevében jövök Hozzád, hogy legfontosabb kérdésemet tegyem fel Neked. Miért? Miért mondtál nemet?

Rosszul tettem valamit? Akkor kérlek, mutass rá a bűnömre és megvallom azt. Tudom, hogy megbocsátasz. Bocsásd meg önzésemet, gőgömet, ellent­mondásaimat, hitetlenségből fakadó indítékaimat.

Megromlott a kapcsolatom valakivel? Mutasd meg, kit bánthattam meg. Segíts, hogy elmenjek hozzá. Taníts meg arra, mit tegyek, hogyan hozhatnám rendbe, gyógyíthatnám meg a kapcsolatot, és szerethetném azt az embert. Ajándékozz meg kegyelmeddel, hogy mindenkivel békességben élhessek.

Vagy Veled romlott meg a kapcsolatom, Uram? Megbántottalak valamivel?

Az bánt, milyen közömbös vagyok feléd? Vagy az, hogy olyan gyakran kiszo­rítottalak az életemből? Mit tettem, amit meg kell vallanom? Mit kellett volna tennem, amit nem tettem meg? Minden másnál jobban szeretném, hogy sem­mi se álljon közénk. Kérlek, Uram és Barátom, békíts ki minket egymással.

Vagy azt mondod nekem, hogy várjak? Akkor add nekem a türelmedet, hogy segítségével addig várjak, amíg el nem érkezik a megfelelő idő. Addig újra és újra imádkozhatok azért, amit a szívemre helyeztél?

Te valami egészen mást akarsz, Istenem? Amit én akarok, más, mint amit Te akarsz és fordítva? Engedelmeskedem az akaratodnak. Elfogadok mindent, amire azt mondod, hogy jó és helyes. Hiszek Benned, ezért azt is hittel foga­dom, bármi legyen a döntésed. Ne az én akaratom legyen meg, Atyám, hanem a Tied.

És ha nem is jön válasz, elfogadom a hallgatásod üzenetét is. Bizonyos te­kintetben ez lenne a legnehezebb, de én nem bírhatlak szólásra, vagy nem mondhatom meg Neked, mit mondj. Ha hallgatsz, még azt is hiszem, hogy ez a válasz is Tőled jön, Ámen.

Bölcs és jó Istenem!

Időnként nem könnyű kimondani, hogy bízom Benned. Nem adtad meg, amit annyira szerettem volna. Pedig olyan biztos voltam benne, hogy igent mondasz rá, mégis nemet mondtál. Amikor még reménykedtem, örökre véget vetettél neki.

Átérzed a fájdalmamat? Megérted, mit próbálok mondani neked? Figyelsz rám? Meghallgatod ezt az imádságot?

Már nincsenek szavaim sem. Hadd beszéljen a szívem a Te szívedhez!

Bízni akarok Benned. Adj több hitet. Egész súlyommal Rád támaszkodom. Ahol nem látom az utat, bízom Benned. Az életet úgy akarom megítélni, hogy ki vagy, és nem a tapasztalataim alapján. Bízom abban, hogy új reménységet és nagyobb hitet adsz.

Ha minden mást elveszítek, Te megmaradsz nekem. És tulajdonképpen egyedül Rád van szükségem.

Köszönöm, Úr Jézus. Ámen.