Skip to main content

22. Összefoglalás

Igehely (történet): Összefoglalás

Óracél: Az eddigi órák anyagának felelevenítése

Fő üzenet, központi igazság: Lássák Jézus földi szolgálatának természetfeletti eredetét!

Üzenet/téma:

Írjuk fel egy csomagoló papírra, középre Jézus nevét, tegyük le a földre, és tollal minden gyerek írjon rá, rajzoljon rá valamit, ami leginkább tetszett neki Jézus életéből, vagy leginkább szólt hozzá! (Max. 10 perc)

Éneklés után vizsgáljuk meg a csomagolópapírra írtakat, rajzoltakat! Egészítsék ki, hogy minden történet, aranymondás hangozzék el Jézus földi szolgálatával kapcsolatosan!

–      Jézus - a megígért Messiás

 • Éva magva fejére tapos, Ábrahám -
 • Ábrahám, Izsák, Jákób, Arám, Júda, Dávid, József, Mária
 • Názáret, összeírás, efrátai Betlehem
 • Izráel – Isten harcosa (Jákób új neve: 1Móz 32.29)

Zsolt.46.11 Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld.

Ézs.61.1 Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. 2 Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót.

–      JÉZUS NEVEI, CÍMEI

 • Jézus: Jahve megszabadít (Józsué, Jósua, Jésua, Hóséa, görög alakja a Jézus)
 • Krisztus (görög Χριστός (Khrisztosz)) = Messiás (héber másíach (mósiakh)) = Felkent
 • Immánuel: Velünk az Isten
 • Jézus Krisztus: Istentől megbízott, felkent, Szentlélekkel teljes Szabadító
 • EmberFia (bar Nasa), próféta, ÚR, Isten Báránya (Agnus Dei)
 • Üdvözítő (latinsalvator), görög szótér) = Megváltó
 • Mindenható, = a Mindenség Ura = Pantokrátor, (görögül παντοκράτωρ)

Jn 3,16  "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

1Ján 4,15: "Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben"

–      JÉZUS – KIRÁLY, FŐPAP, MESSIÁS

 • arany – király, aki szeretettel kormányoz
 • tömjén – főpap, engesztelés
 • mirha – szenvedő Messiás (megváltó)

Ézs 9,5: "Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!"

–      JELENTÉSEK

 • Ámen – Bizony
 • IHS IHSOYS (Jézus görög neve)
 •  

–       Ιησους Χριστος, Θεου Υιος Σωτηρ, azaz „Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó”. •iota - Iesous  •chi (kh) Christos •theta (th) Theou (God)•upsilon (u) Huios (Son)•sigma  (s) Soter ( Savior)

 

–      KERESZTELŐ (BEMERÍTŐ) JÁNOS

 • Jézus unokatestvére (Erzsébet, Zakariás fia)
 • Bemerítkezés (zsidó gondolkodásban megtisztulás a bűnöktől, jelkép)
 • Mennyek országa elközelgett - az ország Királya hamarosan megjelenik
 • Megtérés - megfordulást, teljes fordulatot jelent (180o). A bűn uralma alatt levő eddigi élettől Istenhez fordulni.
 • farizeus – középosztálybeli, tanító, beképzelt, önelégült. Biblia és hagyomány egyforma tekintély
 • szadduceus – felsőosztálybeli, beképzelt, önelégült. Biblia a tekintély, nem engedelmeskedtek Istennek. Nem hitték: feltámadást, örökéletet, angyalokat.

Jn 14.6 „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam."

–      JÉZUS PRÓBATÉTELE

 • Változzanak a kövek kenyérré, testi kísérts, kételkedést ébreszt az Igében
 • Vesd le magad, angyalai megóvnak – dicsőség, középpontba kerülés, „Ha Isten fia”
 • Gőg, hatalom, gazdagság – a világot megkapod, csak borulj le és imádj. Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”
 • Sátán név jelentése: ellenség, üldöző, vádoló
 • - az ősi kígyó (Jel 12,9), - az egész földkerekség megtévesztője, elhitetője (Jel 12,9)
 • - a gonosz (Mt 13,19.38), - embergyilkos kezdettől fogva (Jn 8,44)
 • - a hazugság atyja (Jn 8,44), - e világ fejedelme (Jn 12,31)

Jak 4,7 "Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek."

Jn.10. 10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.

–      TANÍTVÁNYOK ELHÍVÁSA

 • Jézus szereti a bűnös embert, és hogy Jézus szereti és életközösségre hívja a magára hagyott, elutasított, megvetett embert is, hogy tanítványa legyen!
 • Jézus nem a származás alapján válogatja ki követőit. Te se legyél személyválogató!
 • tanítványság: önmegtagadás (Krisztus ügye legyen a központban), kereszt hordozás (osztozás Krisztus sorsában)
 • halász: Simon Péter, András, Jakab, János
 • Fülöp, Bertalan, Tamás, Máté (vámszedő), Jakab Alfeus fia, Taddeus, Simon a zélóta, Iskáriótes Júdás (zélóta),
 • Mátyás, Pál (sátorkészítő), Lukács (orvos), Márk, Máté, János
 • apostol: küldött, 4 evangélium (Mt, Mk, Lk, Jn)

Lk 19,10: "Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet."

Mt.9. 12 Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.

Apcsel 10, 34-35: "...nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik."

–      CSODÁK

 • Ötezer ember, 5 kenyér 2 hal - Jézus betölti szükségeidet

Fil 4,19: "Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban."

 • Jairus lányának feltámasztása – Jézusnál semmi sem lehetetlen. Ne félj, csak higgy!

Mk 11,24:"higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek."

 • Kapernaumi százados szolgájának meggyógyítása (távolról) – engedelmesség, gyógyít

Fil 2, 9-11: " Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére."