Skip to main content

Fogalmak - hittanórán

 • Alázat = meghajolni az igazság előtt (elfogadni, hozzá igazítani a gondolkodásomat, cselekedeteimet)
 • Add a szíved = engedem, hogy kijavítson/irányítson Isten
 • Áldani = jót mondani
 • Állhatatosság = kitartás bizonyossággal, hogy megtörténik
 • Boldog = áldott
 • Béketűrés = türelem a nehézségben/szenvedésben
 • Biblia = az élő Isten élő beszéde
 • Bölcsesség = jól alkalmazni az ismeretet
 • Bűn = céltévesztés, a jó elrontása, Nem ismerni Jézust (Jn 16.9), eredeti elrontása
 • Bűnvallás = egyetérteni Istennel (be/elismerni az igazságot)
 • Büszkeség = ragaszkodás a saját elképzelésemhez, védelmezem a hazugságot
 • Dicsőség = nagyszerűség megnyilvánulása
 • Dicsőíteni = a dicsőséget elismerni, kinyilvánítani
 • Ellenségünk = világ, Ördög, (hús)testünk / saját magunk
 • Elsőszülött  = megkülönböztetett, felsőbbrendű
 • Engesztelés = jóvátétel
 • Érettség = maga akaratát aláveti egy magasabb tekintélynek, a valóság rendjének - végső szintje a szeretet.
 • Evangélium = Isten ajándéka az üdvösség (Kr. kereszthalála a fizetség)
 • Feddhetetlen = nem vádolható (mert megvallotta)
 • Fenyítés, nehézség, baj = próba, edzés, nevelés
 • Felelősség = elismerem gondolataimnak, tetteimnek, mulasztásaimnak következménye van
 • Félelme = alávetni magam az igazságnak
 • Félni Istent = tisztelet + bizalom, követés, szeretetkapcsolat, alávetni magamat
 • Gonoszság = Isten nézőpontját nélkülöző, Isten nélküli
 • Gyönyörködni = nagyra értékelni, tekintélyt adni neki
 • Hála = számba venni/nagyra értékelni amim van
 • Hit = meggyőződés a láthatatlanról + bizalom + cselekedet
 • Hosszútűrés = eltűrni valamit hosszan megtorlás nélkül
 • Hozsánna  = segíts, ments meg, üdvözíts, Ő megment
 • Irgalom = nem azt adom/kapom, amit megérdemel(nék)
 • Ima = beszélgetés Istennel
 • Isten nevei = legbensőbb lényege
 • Járni = cselekvés és előrehaladás
 • ·          Jézus = Jahve megment, Krisztus = Felkent (király, főpap, messiás)
 • Jóság = erkölcsi kiválóság
 • Kegyelem = Meg nem érdemelt ajándék (irgalom + Jézus Krisztusban mindent megkap)
 • Kegyesség =Istenfélelem, helyed adni, tisztelni, követni
 • Kijelentés = ismeret közlése (Istentől a Szent Szellem által)
 • Kísértés = kívánságaink általi próba, edzés
 • Kitartás = eltűrni valamit panaszkodás nélkül
 • Megbékélés/békéltetés = helyreállítani a kapcsolatot
 • Megbocsátás = döntés, hogy nem emlékezem a sértésre/bántásra
 • Megigazítás = igaznak nyilvánítani (ettől nem lesz igaz!) – Én Kr-ban
 • Megismerni = tapasztalati tudás, megélés
 • Meggyűlölni = sorrendben hátrább tenni
 • Megszentelődés = elválasztani, elkülöníteni (Kr énbennem (halálig tart)
 • Megtartani = észben/szívben tartani, emlékezni rá, igazodni hozzá, viszonyítási rendszerré tenni, ráépíteni a gondolkodásomat
 • Megtérés = 180 fokos fordulat a gondolkodásban (Isten felé fordulás)
 • Megtörtség = megadni magad a tényeknek, az igazságnak, kapitulálsz Isten előtt. A teljes igazodás a valóság tényeihez és értékeihez.
 • Megvallás = egyetérteni az igazsággal (Istennel)
 • Önigazság (becsapottság) = valóság félreértelmezése, igaznak hinni, ami nem az
 • Parancsolat (Tóra) = tanítás
 • Remény = A jövőben biztosan bekövetkező (mert Isten mondta)
 • Szelídség = alázatosság helyének elfoglalása (szenvedély hiánya) Önérvényesítés ellentéte
 • Személyes kapcsolat (Istennel, Jézussal): helyet kap a mindennapi életünkben
 • Szent = különválasztott, nem hétköznapi, egy célra félretett
 • Szent Szellem = Isten, bölcsesség, értelem, tanács, erő, Úr ismerete, Lelke
 • Tóra = tanítás, parancs (Móz 1-5 könyve)
 • Tökéletes = érett
 • Úr napja = Nagy nyomorúság

Krisztus halálának és feltámadásának jelentősége

-      Helyettes áldozat = Krisztus helyettünk halt meg: Jn 11.50, Róm 5.8, 2Kor 5.21, 1Pt 3.18

-      Megváltás a bűntől = Kifizette a váltságdíjat értünk: 1Kor 6.19, Gal 3.13, 1Pt 1.18, 2Pt 2.1 Jel 5.9

-      Kiengesztelés = Elfordította Isten haragját rólunk: Róm 3.25, Zsid 2.17, 1Jn 2.2, 1Jn 4.10

-      Megbékélés Istennel = Isten barátaivá tett bennünket: Róm 5.10, 2Kor 5.18, Ef 2.16, Kol 1.19

Bölcs szabályok:

 1. Kincs szabály. Hol van a kincsünk: Mt. 6 19 „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön
 2. Aggodalmaskodás szabálya. Senki nem hosszabbíthatja meg életét.
  Mt. 6 31 „Ne aggódjatok tehát,
 3. Ítélkezés szabálya: Ne. Mt. 7 1 „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!
 4. Ima szabálya: Kérjetek és adatik: Mt. 7 7 „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek
 • Aranyszabály: Mt.7.12 „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a Alázat = meghajolni az igazság előttEgyedül
 1. Sōla Scriptūra (egyedül a Szentírás); sōlā fide (egyedül hit által);
 2. sōlā grātiā (egyedül kegyelemből); sōlus Christus (egyedül Krisztus);
 3. sōlī Deō glōria (egyedül Istené a dicsőség).

  Nyomtatható formában letölthető innen