Skip to main content
ÓRAIGECÍMÓRACÉLKÖZPONTI ÜZENETALKALMAZÁSBESZÉLGETÉS v. JÁTÉK
1  A nyár eseményeinek a felidézése. Közösség erősítő játékok. Minden gyermeknek legyen saját Bibliája, amelyet a hittan órákra hozni kell magukkal. Bátorítsuk őket arra, hogy az órán tanult történeteket otthon is olvassák el újra.Átismételjük játékos formában vagy kérdez-felelettel a tavalyi év anyagát. (Mózes történte, parancsolatok, az Úr imádsága, Jézus tanítványi köre). A gyerekek egymásnak is készíthetnek feladványokat: rajzokkal, találós kérdésekkel, állóképekkel.
2"Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme!" (Zsolt118,1)Józs 1,1-11(Józsué a fővezér) Józsuét félelemmel töltötte el a nagy feladat. Isten bennünket is nagy feladatok elé állít, de tudnunk kell, hogy erőt ad hozzá és végig velünk van.Bízd magad Istenre!Hogyan tudjuk Istenre bízni magunkat? Reggeli imáinkban mindig bízzuk magunkat Isten szeretetére. A feladatainkat végezzük el hűséggel, a lehető legjobb tudásunk szerint. Vannak olyan feladataink, amelyeket nem szívesen végzünk el? Ha van ilyen, akkor a héten Istennek ajánlva ezt is próbáljuk örömmel elvégezni."Király mondja" A gyerekek kijönnek a padok elé. Parancsok hangoznak el: pl. guggolj le,állj fél lábra, vakard meg a fejed, mosolyogj a melletted állóra,…stb. Ha az utasítás előtt elhangzik az, hogy „király mondja”, akkor végre kell hajtani, ha csak az utasítás hangzik el, akkor az, aki megmozdul vagy végrehajtja a feladatot: kiesik. Sokkal több a „király mondja” utasítás kell ebben a játékban: 3-4 mozdulat után kell csak egy kiesős részt beletenni. A feladat után megbeszéljük, hogy Isten parancsának engedelmeskedünk. Isten az Úr az életünk felett. Felolvashatjuk az óra zárásaként:Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját (Lk 7,1-10) Ebben a történetben a százados hite párhuzamba vonható Józsué történetével.
3"Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél." (Lk18,27)Józs 3,1-17(Átkelés a Jordánon) Isten újra megismételte a kivonulás csodáit, hogy az új generáció is átélhesse a hit csodáját. Saját tapasztalatunknak kell lennie Istentől, a szülők, testvérek hite nem elég az üdvösséghez.A hit csodáját személyesen kell megtapasztalnia mindenkinek.Imádkozzunk a személyes megtérésünkért! Imádkozzunk a szüleink, barátaink megtéréséért! A beszélgetésben megfogalmazott "szokások" közül melyik az, amelyiket én is megteremthetek otthon? Mindenki a saját családjára vonatkoztassa a terveit. Van, ahol az étkezések előtti imádság; van, ahol már egy közös szolgálat a rászorulók felé lesz a cél. Apró lépéseinkről számoljunk be a következő órán, sőt ezekre később is mindig visszatérhetünk.Beszélgessünk arról, hogy milyen a családunk, szüleink hite? Milyen példákat kaptunk az életünkben? Milyen szokások vannak a családunkban: bibliaolvasás, közös imádság az étkezések előtt és után, gyülekezetbe járás, betegek meglátogatása...? Beszélgessünk arról is, hogy milyen szokások lehetnének egy keresztyén családban. Melyek azok, amelyeket én is szorgalmazhatok?
4"Legyen néktek a ti hitetek szerint." (Mt9,29)Józs 6.(Jerikó bevétele) Ha Isten harcol értünk, a győzelemben biztosak lehetünk. Bízhatunk benne.Ne keseregj! Bízz az Úrban!Kérdezzük meg a szüleinket, hogy voltak-e már olyan nehéz helyzetben, amelyet teljesen reménytelennek láttak, de az Úr kivezette őket és győzelemre vitte az ügyüket. (Azért érdemes a szülőkkel beszélgetni, mert a szüleik története hozzátartozik a gyerekek személyes életéhez, viszont a saját életükből még nem nagyon tudnak példát hozni, hiszen gyermekként még a szülők védőbástyája alatt élnek.Bibliai honfoglaló játék (forrás: http://www.kateteka.hu/3838-honfoglalas-felsos-oravazlat-kanaan-elfoglalasarol)
A térképhasználat játékos gyakorlására alkalmas a Honfoglaló társasjáték Izrael törzsi területeinek térképére alkalmazva. A játék során feleletválasztós és tippelős kvízkérdésekre kell válaszolni, amellyel a térképen területeket lehet szerezni, és harcban elfoglalni/megvédeni. A műveltségi játék bibliai ismeretanyaggal is jól játszható, csak el kell hozzá készítened a kérdéseket, és egy játéktáblát csinálni a térkép segítségével. A kérdések nehézségi fokát érdemes a gyerekek ismeretszintjéhez igazítani. Játszhatjátok a bibliai honfoglalót a közismert játékszabállyal, de kitalálhattok hozzá új szabályokat is, amelyek a törzsek szövetségét, együttműködését erősítik. Itt a játékosok nem egymás ellen, hanem összefogva egy a közös ellenség ellen küzdenek. A közös ellenség eleve meglévő pontjaiból kell minél többet ledolgozniuk, vagy a korongokkal jelölt városaikat kell elfoglalniuk. A gyerekek csoportfeladata lehet a megfelelő játékszabály kidolgozása.
5Az eddigi aranymondások ismétlése.Józsué története. Az eddig tanult textusok.(Ismétlés és témazárás) Józsué történeteinek átismétlése és témazárása. Készüljenek a gyerekek a témazáróra, olvassák el otthon újra a történeteket.Az ismétlésbe játékos elemeket is bevihetünk. Például állóképekben megjeleníthetjük a bibliai történéseket. Az állóképekben gondolatkihangosítással megkérdezhetjük, megpróbálhatjuk megközelíteni, hogy egy-egy személy a bibliai történetben mit érezhetett, mire gondolhatott. (A gondolatkihangosítás segít a történetek mögé nézni és meglátni benne azokat az érzéseket, amelyeket mi is érezhetünk egy-egy élethelyzetben.)
6"És amit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek." (Mt21,22)Bír 4,1-24(Debóra vezeti a harcot) Az Istenre hagyatkozó hit a bátorság igazi forrása. Isten a nőket is használja a szolgálatban.Legyél bölcs, hogy csatát nyerhess!A történetben két asszony is kitűnik férfiakat megszégyenítõ bátorságával, Debóra és Jáél. Beszélgessünk ennek kapcsán a „gyöngébbik
nem” erejéről, helytállásáról rendkívüli és hétköznapi helyzetekben! Elbeszélő fogalmazás írása egy mai nõi „hős”-rõl.
Akkoriban másképp terjedtek a hírek, mint ma, de bizonyára eljutott a csata híre mindenhová az országban. Képzeld el, hogy te vagy a hírvivõ! Fogalmazd meg szóban vagy írásban, hogyan mondanád el a győzelem/vereség hírét– az otthon maradt izráelieknek;– Jábínnak, Kánaán királyának! Megfogalmazhatod a hírt egy mai hírműsor vagy napilap számára is.
7Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd Ő teljesíti.(Zsolt37:5); Én küldelek téged! (Bírák 6,1)Bír 6-7.(Gedeon elhívása és győzelme) Kérdéseinkre választ ad, bizonytalanságainkra megerősítéssel felel Isten. Győzhetünk, ha Istenre hagyatkozunk.Isten néha jobban használja a keveset, mint a sokat.Isten szeretne személyes kapcsolatba kerülni velük, Jézus Krisztus szeretne az életed középpontja lenni, hív, hogy vele élj!Képeket mutatok egy csapat vagány és erős gyerekről, van köztük egy kicsi, gyenge is.Ti melyik gyerekeket választanátok be a csapatotokba? Isten mi alapján választ?
8"Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek
tőle?!" (Mt7,11) vagy..."a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta." (1Móz 4,7)
Bír 16,4-21(Sámson és Delila) A csábítás mindenki életében előfordul más-más formában, de le lehet győzni. Tanuljunk Sámson hibájából. A gyerekek értsék meg, hogy a bűn súlyos következményekkel jár.Az önfejűség eltávolít Istentől.Milyen bűnök lehetnek a csábítás következményei? Mivel fegyverezheted fel magadat a csábítás ellen? Imádkozzunk védelemért!Hasonlítsuk össze a történetet a bűnbeesés történetével! Mik a közös, és mik az eltérő vonások? Mely szereplőket lehet párhuzamba állítani egymással? Hogyan lehet védekezni a csábítással szemben? (Mit mond errõl az 1Móz 4,7) Nemcsak a szerelem, a barátság is válhat hamissá. Hogyan éreznéd magad, illetve mit tennél, ha kiderülne, hogy a legjobb barátod elárul téged? Láttál-e már ilyen hamis barátságot (vagy hallottál-e róla)? Milyen következményei lehetnek ennek a másikra? (Talán senkiben sem fog többé megbízni, bosszút akar állni stb.) Hogyan viselkedjünk egymással, hogy az ilyen csapdákat elkerüljük?
9"És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem." (Zsolt50,15) vagy "Senkit sem tesz hõssé a maga ereje." (1Sám 2,9b)Bír 16,22-31(Sámson utolsó hőstette) Sámson utolsó hőstette bűnbánatának és Isten kegyelmének köszönhető.Isten az engedelmeseket használja.Sámson nem volt tökéletes a cselekedeteiben, de Istené volt az élete. Hogyan teljesítette be Isten akaratát Sámson? Hogyan teljesítheti be azt a hívő ember? Te milyen „hőstettet” hajthatsz végre Isten gyermekeként?1. Sámson jellemzése: külső és belső tulajdonságok gyűjtése, csoportosítása. (Lerajzolhatjuk Sámsont egy nagy csomagolópapírra, ahogyan elképzeljük. A gyerekek mondják, hogyan képzelik és egy valaki rajzol. Lehetőség szerint a tanító. A külső tulajdonságokat is írjuk össze, a rajz köré sorakoztassuk. 2. Találkozás Sámsonnal: dramatizálás vagy párbeszéd fogalmazása, majd eljátszása.)
10"Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; a miképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az Ő szeretetében." (Ján15,9-10) vagy "...ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem,és Istened az én Istenem. (Ruth 1,16bc)Ruth 1-2.(Ruth hűsége) Ruth Izráel Istenét választotta népe bálványai helyett.Légy hűséges!A Betlehem név jelentése: "kenyér háza". Ami azt jelenti, hogy a város környéke termékeny terület  volt. Mekkora éhínség lehetett a bírák korában, ha sokak számára a  kenyér házában is kifogyott a kenyér?  A foglalkozás végén elővehetünk egy cipót, és hálát adva szétoszthatjuk a gyerekek között. Becsüljük meg a mindennapi kenyerünket, figyeljünk otthon arra, hogy ne dobjunk ki ennivalót.Látják-e rajtad, vagy hallják-e tőled más gyerekek, hogy te jársz gyülekezetbe? Vagy azt mondják rólad, hogy egyáltalán nem úgy viselkedsz, mint egy keresztyén? Ugye, az előbbi igaz rád? Hogyan élhetünk hűségesen az Úrhoz?
11"Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében." (Zsolt 84,6)Ruth 3-4.(Ruth és Boáz) Ruth lett Krisztus egyik őse.A kicsinyből nagy lesz. A hűség jutalma.Isten „védő-szárnyai” sokszor emberi karokat jelentenek. Hogyan gondoskodott Boáz Ruthról, egy „jövevényről”? Milyen lelkület kellett ehhez? Szerinted van-e szükség erre a lelkületre a mai világban is? Hogyan lehetsz te is egy kicsit „Boázzá”? Ki a te „jövevényed”, akin segíteni tudsz?Gondoskodó, segítő lelkületre szükség van a mai világban. Egy mai Boáz-történet dramatizáljunk. Keressünk vagy gondoljunk ki együtt egy mai történetet a segítő lelkületről és játsszuk el! A játékot kövesse megbeszélés. Választhatunk azokból a történetekből, amelyeket a gyerekek az óra eleji beszélgetésben elmondtak.
12"Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal." (Jn 1,14)Jézus születése. A bibliai történet feldolgozása az egyik evangélium alapján.(Karácsony 1.) Karácsonyi énekek és egy rövid színdarab betanulása.Jézus születése örömünnep.A betlehemi történet ma is megszólít bennünket. Az otthoni készülődésben vegyük ki a részünket és segítsünk minél többet a szüleinknek.A színdarab lehet betlehemes történet, amely a születéstörténetet dolgozza fel. Párbeszédek és narráció helyett lehet csak mozgásokban gondolkodni. (Egy szép karácsonyi zenét kell keresnünk ebben az esetben aláfestésnek) A gyerekek bábokkal is eljátszhatják a történetet, paraván mögött. Választhatunk egy olyan darabot is, amely a szeretetről szól és illeszkedik karácsony hangulatához. Mi is írhatunk a gyerekek képességeihez alkalmazkodó kis jelenetet, de könyvtárban, interneten is rengeteg lehetőséget találunk. (A gyerekek életkorának megfelelő egy 15 perces darab lehet, de fél óránál semmiképpen ne legyen hosszabb!) Egy énekes, hangszeres összeállítást is készíthetünk versekkel, igékkel egybefűzve.
13"Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!" (Jn 13, 34)A születés története.(Karácsony 2.) Karácsonyi énekek és egy rövid színdarab betanulása.Jézus születése örömünnep.A jelenetünk szövegeit, énekeit otthon is gyakorolják a gyerekek, hiszen az órákon kevés idő lesz begyakorolni.Szövegtanulás, jelenetek próbája.
14"Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba." (Jn 1, 9)A születés története dramatizált formában.(Karácsony 3 ) Az énekek és a színdarab előadása akár a szülőknek, akár az iskolai karácsonyi ünnepségen.ElőadásVigyük haza a szívünkben az evangélium örömhírét: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne,el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3, 16)Előadás, éneklés.
15-Bírák könyve tanult részei.(Ismétlés és témazárás) A Bírák korának átismétlése és témazárása.Légy hűséges! Isten a pajzsod, Ő harcol érted!A gyerekek otthon olvassák át a bibliai történeteket!Ismétlés játékosan. Kvíz szerűen, jelenetekben, rajzokkal, egymást kérdezve, vetélkedőszerűen...stb.
16"És amit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek." (Mt21,22)Lk 18,9-14(A farizeus és a vámszedő) Amikor imádkozunk, legyünk alázatosak! Ne mentegessük magunkat, és ne fogjuk másra a bűneinket. Legyünk őszinték, hiszen Isten úgyis mindent tud rólunk.Legyél alázatos!Minden nap imádkozzunk, töltsünk időt az Úrral! Olvassuk az Igét, Isten élő szavát és üzenetét!"Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével" (Gal 6,14a) Beszélgessünk a farizeus és a vámszedő példázatáról. Mit jelent ez az ige a Galatákhoz írt levélből? Hogyan értelmezhetjük mindezeket a saját életünkben? Mit jelent az 'alázat' fogalma a hitéletben? Mondjunk példát a mai világban az alázat gyakorlására.
17"És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, a melyeket kértünk ő tőle." (1Jn5,14-15)Mt 6,25-34(Ne aggodalmaskodj!) Szeretnénk mindent egyedül megoldani, de ez nem megy. Tanuljuk meg az Úrra bízni magunkat és a dolgainkat, mert ő tudja a legjobb megoldást rájuk.Ne aggodalmaskodj, mert Jézus pontosan tudja, hogy mire van szükséged!Beszélgessetek róla, mi mindent kaptok a gondviselő Istentől egy napon? Hogy fér bele mindez egy napba? Te hogyan gazdálkodsz az időddel? Hogyan osztod be egy napodat? Istennek milyen lehet az időbeosztása? Mivel telik egy napja?Olvassuk el a Bolond gazdag történetét a Bibliánkból. (Lk 12,12-21) Jézus arra mutat rá, hogy Isten gyermekeinek nem kell félniük vagy aggodalmaskodniuk. Õ gondoskodik róluk,és értékesek a szemében. Beszélgethetünk erről a gyermekekkel. Korunkban sok gyermeknek van szüksége erre a vigasztaló üzenetre. A megbeszélés után el is játszhatjuk ezt a történetet. (Az improvizációs történetjátszást nem kell instruálnunk. Ha a gyerekek számára érthető a történet, akkor azt nagy örömmel maguk is megrendezik és eljátsszák pár perc alatt. A produktum nem lesz művészi, de a megértés szintjén mélyítheti a gyerekek igéhez való viszonyát, hiszen belehelyezkednek a saját szintjükön a bibliai történetbe. Ez a cél és nem egy kerek, pontosan érthető és kívülről is érthető szerepjáték. Számunkra érdekes lehet, hogy melyik gyerek milyen szerepet vállal, hogyan működik együtt a többiekkel.)
18"Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét: Békesség, békesség közel és távol! Ezt mondja az Úr: Meggyógyítom őt!"(Ézs 57,19)Lk 17,11-19(A tíz leprás) Tanuljunk meg segítséget elfogadni, és azt meg is köszönni.Mit jelent hálásnak lenni?Adj hálát az egészségedért! Adj hálát a családod egészségéért!A gyerekek készítsenek egy rajzot arról, amikor betegek voltak. Ezt a rajzot előzze meg egy kis beszélgetés arról, hogy milyen érzés betegnek lenni: mi a jó és mi a rossz benne. Voltak-e igazán súlyos betegek? Volt-e már a családban súlyos betegség? Milyen érzés orvoshoz menni? Milyen érzés kórházban lenni? Kik látogattak meg, amikor beteg voltál? Ki küldte el a leckét? Milyen érzés meggyógyulni?
19"A pusztában is láttad, hogy úgy vitt téged Istened, az Úr, ahogyan fiát viszi az ember, az egész úton, amelyen jártatok, míg el nem érkeztetek erre a helyre." (5Móz 1,31a)Mt 7,13-14; Lk 13,23-34(Szoros kapu, keskeny út) Ismételjük át az előző évben tanult példázatokat is. Terheinket, bűneinket tegyük le Jézus lábánál, és figyeljünk a vezetésére.Isten mindenkinek felkínálja a a hozzá vezető utat.Imádságban adjuk át örömeinket és bánatunkat az Úrnak. Ezt az átadást minden nap megtehetjük. Úton lenni, Jézus útját járni csak úgy lehet, ha naponta odaadjuk az életünket Jézusnak.Életút-térkép játék. A csoporttagok feladata: „térképet” kell készíteniük eddigi életükről. Minden térképnek tartalmaznia kell valamilyen formában a „jó helyeket” (a csúcsokat, a látványos pontokat, a nyílt utakat stb.), a „rossz helyeket” (betegség, kórház, nagy kudarcok, bukások stb.), az akadályokat, a kerülőutakat, a sorompókat valamint a jelenlegi haladás fő irányát is. Tartalmazhatja a térkép a jövõ tervezett útjait is. A térképeink elkészülte után bemutathatjuk azokat párokban vagy kiscsoportokban (10-15 fõs csoportlétszám esetén az egész társaságnak). Használhatjuk úgy is a térképeket, hogy összegyűjtjük (teljes) csoportunk számára miféle események jelentették a legnagyobb akadályokat, milyen sorompókkal állták utunkat stb. Ez a feladat segít összegezni, ránézni az eddigi életünkre, szolgálatainkra, a gyerekek örömeire és bánataira. Jó, ha a tanító is részt vesz ebben a játékban és ha mindenki bemutatja a saját életút-térképét, akkor ő kezdi a sort.Mély beszélgetéseket indíthat el ez a gyakorlat. Fontos, hogy helyezzük ezt a játékot az Ige fényébe. Zárjuk le imádsággal, amelyben letesszük mindezt az Úr lába elé.
20"Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. " (Jn8,12)Mt 5,13-16(Só és világosság) A só átjárja az ételt, ízesíti, tartósítja azt. Így kell nekünk, mint Jézus tanítványainak is szavainkkal, cselekedetinkkel átjárni az életet, óvni a világot a romlástól. Krisztust képviselhetjük, aki azt mondta magáról, hogy ő a „világ világossága”.Jézus követőinek feladata van.Házi feladatként adjuk fel a gyerekeknek elolvasásra: A hegyi beszéd Mt 5-7. részt. Mindenki írjon ki a textusokból öt igeverset, amelyik megérintette. Szorgalmi feladatként meg is lehet tanulni.Beszélgessünk arról, hogyan lehetünk Jézus nagykövetei a világban? Hol van szükség ránk? Miből fogjuk megtudni, hogy Jézus követői vagyunk? És a világ? Melyek a külső jelek és melyek azok, amelyek láthatatlanok, a belső szobánkban történhet meg.
21-Eddig tanult példázatok, igehelyek.(Ismétlés) Az imádkozásról és Jézus példázatairól tanultak átismétlése.Küldetésünk van! Nem véletlen születtünk erre a világra!Készüljünk fel otthon is a témazáróra.Olvassuk át a tanult igehelyeket. Az ismétlő óra nyugodtan telhet "csak" Biblia olvasással.
22-A fejezetben tanult példázatok.Témazárás-A tanult példázatokat a mindennapi életünkben kell élővé tenni.A témazáróban már kérdezhetünk igehelyeket, aranymondásokat. A témazáró fő irányvonala a példázatok értelmezése legyen. Értsék a gyerekek a példázatok üzenetét. Ezért ez a témazáró szóban is történhet, önálló feleletekben.
23"Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása?" (1Kor 15,12)Mt 27,51-56(Húsvét 1. - Jelek Jézus halálakor) Isten ma is ad jeleket és csodákat számunkra, hogy a hitünket egyre jobban megerősítse.Jézus halálát jelek követték a hit megerősítésére.A gyerekek kapcsolódjanak be a gyülekezetükben a húsvéti ünnepkörbe. A keresztyén ünnepeket a gyülekezetben lehet élővé tenni, az egész év körforgásában élő hitté formálni.Olvassuk el közösen a Bibliánkból a húsvéti történetet. Hangozzon el az egész szenvedéstörténet a hittan órán. Nagyon halkan hallgathatunk az olvasás alatt klasszikus zenét pl. Bach Máté passióját vagy bármilyen elcsendesítő szép harmóniákat. Fontos, hogy mindenki a saját Bibliájában kövesse a felolvasását, az Ige minden szavára figyeljünk.
24Jézus Krisztus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él." (Jn 11,25)Jn 20,1-31; Mk 16,14-18(Húsvét 2. - Az üres sír; Jézus megjelenik magdalai Máriának, a tanítványoknak, Tamásnak; Az apostolok kiküldése) Jézus ma is találkozni akar az emberekkel.Jézussal ma is lehet találkozni.Jézus bennünket is megszólít minden nap. Keressünk ki a Bibliából olyan történeteket, amelyben az Úr megszólít valakit és feladatot ad neki. Nekünk mi a feladatunk a mostani élethelyzetünkben? Otthon rajzokkal próbáljuk átgondolni és a következő órán megbeszéljük.A bibliai textusok elolvasása után játszhatjuk a Helyzet kulcsa játékot. Egy játékost kiküldünk a teremből. A bent maradók feladata az, hogy rövid tanácskozás után beálljanak egy olyan állóképbe (tablóba), amelyben egy fontos szereplőnek a helyét üresen hagyták (például az üres sír állóképéből az angyal, a tanítványok kiküldéséből Jézus hiányzik). A kiküldött játékos feladata: megtalálni a helyét. „Nála van a helyzet kulcsa”, amint elfoglalta a helyét, megmozdulhat az állókép. Ha mindenki megtalálta a helyét az állóképben, akkor egy-egy mondatot kihangosíthatnak, mire gondolhattak, hogy mit érezhettek abban a helyzetben?
25"És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki." (Jak5,15)Lk 7,1-10(A kapernaumi százados szolgájának meggyógyítása) Jézus mindenkit személyválogatás nélkül szeret, legyen az bármilyen nemzetiségű, foglalkozású, kinézetű. Minden ember egyformán szeretheti Jézust és hihet benne.Istennél nincsen személyválogatás.Megtörtént-e az, hogy te magad méltatlannak tartottad?1. Dramatizáljuk a történetet. Segítsük a gyerekeket szerepbe lépni személyes interjúkkal. A gyerekek szerepeket választanak, de ezek a szerepek lehetnek olyanok is, akik nem szerepelnek a történetben, de szerepelhetnének. (szolgatárs, írástudók, vének, egy orvos, aki próbálta már gyógyítani a szolgát...stb.) A jelenetet, ha a csoport nem szeret jeleneteket improvizálni, állóképekben is megcsinálhatjuk. Ha bátrak a gyerekek és szeretnek szerepjátékokban önkifejezni, akkor bátran rájuk bízhatjuk a bibliai történet megjelenítését párbeszédekkel és mozgásokkal.  vagy 2. Írjanak a gyerekek rövid cikket, naplórészletet különböző nézőpontokból a feldolgozott textusból.
26 "Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért!" ( 2Kor 9 ,15)Mk 10,46-52(A vak Bartimeus) Legyenek hálásak, hogy egészségesek, de merjenek kérséssel fordulni Istenhez, amikor betegségben vannak.Jézus gyógyító hatalma a te életedben is működhet.Bartimeus felismerte, hogy Isten ereje gyógyította meg, és dicsõítette Õt ezért. Jézus minden gyógyítása azért történt, hogy az Atyát dicsõítse. Jó, ha Istent magasztaljuk és dicsõítjük szabadító tetteiért ma is.A bibliai történet dramatikus feldolgozása. Dicsõítõ ének beépítése a játékba. vagy Beszélgessünk Bartimeusról! Miért kellett koldulnia? Mit jelent az, hogy koldus? Mit kért Bartimeus az Úr Jézustól? Hogyan fogalmazta meg kérését?Jézus megszánta a vakot (vö. Mt 20,34), és segített neki. Hogyan? Mi kellett még ehhez? Bartimeus szilárdan hitte, hogy Jézus tud rajta segíteni. Enélkül koldulhatott volna tovább.Így viszont követte Jézust, dicsõítve az Istent.Te mit mondtál volna a helyében? Vagy inkább énekeltél volna? Énekeljetek el egy dicsõítõ éneket! Siklós József: Bartimeus c. versének megismerése, feldolgozása. rajtad!  Milyen lehetõséget akar a vak koldus megragadni? Minek és kinek a közelségét érzi? Miért tartja Bartimeust akadálynak a sokaság? Milyen királyságot akarnak õk megszervezni? Mi a célja Jézus királyságának? Hogyan alakul át Jézus szájában Bartimeus kérése? Mi a jelentõsége a versben (és az életünkben) ennek az ismétlésnek?
A pillanatot: Azt kell megragadni!
Mikor vakságunkhoz közel jár a fény,
a világosság most lehet enyém,
A Nagy Vándor most közeleg felém.
-Ne hagyj porban, nyomorban, bajban!
Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!
 
Hallgass nyomorult!
Te koldus, te senki!
Épp elég belőletek már három éve,
országutak nyomorult csőcseléke,
-A királyságot szervezzük eg végre!
Jeruzsálem vár, nincs szükség ma rád!
Kushadj a porba, tűnj el, fogd be a szád!
 
Jöjj Bartimeus!
 Várlak, meggyógyítlak,
 Mert nincs itt tervem, célom semmi más.
 Királyságom:szeretet, gyügyulás.
Nyíljon szemed, világ, hogy végre láss!
S hálaszóra nyílik boldog ajkad,
 -Csak Dávid Fia könyörülhet
27"Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. (Apcsel2,38)ApCsel 2,14-36(Pünkösd - Péter pünkösdi beszéde) Az óra elején játékosan ismételjük át az előző évben tanultakat pünkösd kapcsán.A Szentlélek erőt és bátorságot ad, amikor Jézusról teszünk tanubizonyságot.Általában rossz egyedül lenni. Szoktad magad egyedül érezni? Jézus elküldte a Szentlelkét a tanítványaihoz, hogy ha ő már nem lesz velük testben, bátorítsa őket, legyen valaki, aki láthatatlanul mindig velük/velünk van.Milyen jelei voltak a Szentlélek megérkezésének? Mit mutatnak ezek a Szentlélekről? Péter apostolt mire tette képessé a Szentlélek? Hogyan tett tanúbizonyságot Jézusról? Mi lett az eredménye? Mit jelent az „egy szívvel, egy lélekkel”? – Ezt is a Szentlélek csodájának tekinthetjük.
28"Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek" (Jn15,7)Lk 5,17-26(Jézus meggyógyítja a bénát) Fontosak a barátok. Becsüljük meg őket, és segítsünk nekik, amikor bajban vannak, mert közös erővel sok mindent le lehet győzni.A szeretet és a közös hit előtt nincsennek akadályok.Az Úr Jézus a béna embert elõször bûnbocsánattalajándékozta meg, és csak aztán a gyógyulással. Fontosabb sokkal a bűnök megbocsátása, mint a test meggyógyulása. Ha veszélyben,betegségben és más nyomorúságban segítségért imádkozunk, sohasem szabad imádságunkból kifelejteni ezt a kérést: „bocsásd meg vétkeinket”.Beszélgessünk a testi fogyatékosságról. Mit jelent az elõzékenység, tapintat, segítõkészség a fogyatékosokkal szemben. vagy Játsszunk szituációs játékokat: bocsánatkérés, megbocsátás különbözõ élethelyzetekben. Viselkedésünkkel, szavainkkal, tetteinkkel gyakran megbántjuk társainkat. Néha szándékosan,néha úgy, hogy észre sem vesszük. Tapasztalataik alapján mondjanak erre példákat a gyerekek! Beszéljük meg, hogy melyik esetben mi okozott sértést a másiknak, s mi a feltétele a kibékülésnek! Könnyû-e bocsánatot kérni a másiktól? Ha elég érett rá a csoport, néhány élethelyzetet el is játszhatnak a gyerekek, mely mindenesetben bocsánatkéréssel fejezõdjön be. Írásban is megfogalmazhatnak egy ilyen történetet,melynek címe: Bocsánatot kérek!
29"És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki." (Jak5,15)Mk 5,21-43(A vérfolyásos asszony meggyógyítása és Jairus lányának feltámsztása) A hit Isten ajándéka, mely hozzá nyit utat.Jézusnak hatalma van a betegségeken és a halálon.Mind az asszony, mind Jairus számára feltétel nélküli hitre volt szükség a gyógyuláshoz. Imádkozzunk ezért a hitért!Ki érintett meg engem? játék. Kiválasztunk valakit a gyerekek közül, aki középre áll, és két szemét eltakarja a két tenyerével. A többiek közül is kijelölünk valakit, úgy, hogy rámutatunk. Fontos, hogy ezt a középen álló ne vegye észre. A játékosok körülötte tolonganak, de nem érhet hozzá más, csak az, akit kijelöltél. Amikor a középen álló megérzi az érintést, elkiáltja magát: „Ki érintett engem?” Elkapja szeme elől a tenyerét, és körülnéz. A többiek a kiáltásra megállnak, megmerevednek. A középen állónak ki kell találnia, ki érintette meg őt.Ha sikerül kitalálnia, helyet cserélnek, és aki megérintette, az lesz a középen álló. Ha nem sikerült kitalálni, a régi középen állóval folytatódik a játék tovább. Néhány sikertelen kísérlet után érdemes középen állót váltani.
30-A témakörben tanult történetek.(Ismétlés) A húsvéti témakör és Jézus gyógyításainak az ismétlése.-Otthon is olvassuk el újra a bibliai történeteket.Az ismétlés történhet játékos formában. Egymásnak feltett találós kérdések, állóképek. (Az állóképekben a gyerekek a tanult történetekből
mutatnak meg egy-egy mozzanatot. A többieknek ki kell találni, hogy melyik bibliai textusról van szó.)
31--(Témazárás) A húsvéti témakörből és Jézus gyógyításaiból témazárás.---
32--(Búcsú foglalkozás) Az év értékelése egy kis szeretetvendégség társaságában.Isten szeretetet átölel a nyári szünetben is. Minden vasárnap vár a gyülekezet, a hitben nincs szünet!Képzeletbeli ajándékok szerepeltek a játékban, imáinkban azonban vigyük el a társainkat a szívünkben és hordozzuk egymást imádságos szeretettel a nyári hónapokban.Szeretetvendégség.