Skip to main content

12. Jézus születésének előzményei

Igehely (történet): Mt 1,18-25; Lk 1,26-38: Isten elküldte a megígért szabadítót.

Aranymondás/kulcsige:  Ján 3,16: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

Fő üzenet, központi igazság: Isten elküldte a megígért szabadítót

Üzenet/téma/óra célja: Lássák meg Isten mindenhatóságát, szeretetét, amely abban nyilvánult meg, hogy Isten az Ő Fiát küldte el értünk a földre, hogy megszabadítson a bűneinkből.
Legyen tisztában azzal, hogy Karácsonykor nem egy kisbaba születését ünnepeljük, aki ajándékokat osztogat, hanem Isten Fiának születését, aki élete végén az emberek bűneiért halt meg.

1. Átvezetés, dalismétlés: Mit gondoltok Jézusról? Ki az édesanyja? Ki az édesapja? József ki volt Jézusnak? Miért kisbabaként született erre a földre? Mit gondoltok, Mária mit érezhetett, amikor az angyal megjelent neki? Józsefnek sem lehetett könnyű engedelmeskedni. Beszélgessünk az akkori társadalmi szokásokról, az izraeli törvényekről!

    Hangulatkeltő játék:

2. Dicsőítés – énektanítás:

3. Ima:

4. Igevers-kincsgyűjtés:

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

Történet: A megígért Messiás:Éva utóda a kígyó fejére tapos – ki lesz ez? Isten hatalmas ígérete.

Évszázadokon át, attól fogva, hogy Isten Ádámnak és Évának megígérte, az emberiség várta a Szabadítót. Próféták jövendöltek eljöveteléről. Az egész templomi szolgálat az Õ eljövetelére és munkásságára mutat. A legtöbb zsidó azt várta, hogy a Messiás olyan király lesz, aki fel fogja szabadítani őket az idegenek, a rómaiak uralma alól, majd ismét visszaállítja Dávid és Salamon birodalmát.

1Móz.3. 15 Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.

1Móz.12 Ábrahám (Abrám) elhívatása 1Az Úr ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! 2 Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. 3 Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. (-1875)

4Móz.24. 17 Látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közel. Csillag jön fel Jákóbból, királyi pálca támad Izráelből. Bezúzza Móáb halántékát és Sét összes fiainak a koponyáját.

1Móz.49. 10 Nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Siló, akinek engednek a népek.

Ézs.11. 1 Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. 2 Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke.

Ézs.9. 5 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! 6 Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt! (~ -710)

Jer. 23.5 Eljön majd az idő - így szól az Úr -, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban. (~ -600)

Mik.5. 1 Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba.

Dán.9. 25 Tudd meg azért, és értsd meg: Attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, hét hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig. Azután még hatvankét hét, és újjáépülnek a terek és a falak nyomorúságos időkben. 26 A hatvankét hét eltelte után megölik a felkentet, senkije sem lesz. Egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentélyt. Elvégzett dolog, hogy pusztán álljanak a háború végéig. De a fejedelemnek is vége lesz, ha jön az áradat.  

Mt 1.1. Jézus származása: Ábrahám – Izsák – Jákób – Júda – Fáresz – Heszrón – Arám –Amminádáb – Nahson – Szalmón – Boáz (Ráháb) – Óbéd (Ruth) – Isai – Dávid – Salamon – Roboám – Abijjá – Ászá – Jósafát – Jórám – Uzzijjá – Jótám – Áház – Ezékiás – Manassé – Ámón – Jósiás – Jekónjás (babiloni fogság) – Sealtiél – Zerubbábel – Abihud – Eljákim- Azzur – Cádók – Jákin –Elihud – Eleázár – Mattán – Jákób –József(Mária férje) – Jézus  (14 – 14- 14 nemzedék)

Mt.1. 18 Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. 19 Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. 20 Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. 21 Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.” 22 Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: 23 „Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek” - ami azt jelenti: Velünk az Isten. 24 József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, 25 de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.

Lk.1. 26 A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, 27 egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. 28 Az angyal belépve hozzá így szólt: „Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!” 29 Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. 30 Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! 31 Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. 32 Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, 33 ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.” 34 Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?” 35 Az angyal így válaszolt neki: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. 36 Íme, a te rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, 37 mert az Istennek semmi sem lehetetlen.” 38 Ekkor így szólt Mária: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!” S ekkor eltávozott tőle az angyal.

 Jegyzetek:

-      Van-e valaki közöttetek, aki nem az édesapjával él, hanem a nevelőapukájával? Mit gondoltok, Jézus hogy találkozott az édesapjával (Istennel)? Azt írja a biblia Lukács evangéliumának 2. részének végén, hogy engedelmeskedett szüleinek, és gyarapodott bölcsességben, testben, és Isten és emberek előtt való kedvességben. Kitanulta József mellett az ács szakmát, és abban tevékenykedett 30 éves koráig. Jézus példát adott nekünk ebben is.

-      A karácsony ünnepének dátuma nem a Bibliából, hanem csak a negyedik század elején a római pogány kultúrából került a kereszténység gyakorlatába.

-      A Nagy Konstantin türelmi rendelete utáni időben az Egyház inkább a kiegyezés és a megalkuvás útját választotta a pogányokkal.

-      “Elfogadta a pogány ünnep külsőségeit, de azokat saját tanaiból vett tartalommal és jelentéssel látta el és fiatalította meg. Általában úgy, hogy saját hittitkaira való vonatkozásokat magyarázott bele a pogány természetimádást jelentő szertartások és szokások közül mindazokba, amelyek ilyen értelemcserére alkalmasak voltak. Így lett a Dies natalis Solis invicti (a legyőzhetetlen Nap születése, ill. újjászületése napja) a világ lelki napjának, az emberiség Üdvözítőjének születése ünnepévé Rómában.”

-      A Biblia valószínűleg azért hallgat a Messiás születésének időpontjáról, mert Isten nem azt akarja, hogy mi a gyermek Jézuskával foglalkozzunk. Nekünk már felnőtt Jézusunk van, akiben mi a személyes Megváltónkat kell lássuk. Erről a Megváltó Jézusról viszont nagyon részletes tájékoztatást ad Isten a Bibliában.

-      Jézus: Jahve megszabadít (Józsué, Jósua, Jésua, Hóséa görög alakja a Jézus)

-      Angyal: angelosz- követ, küldött

-      Názáret: város Galileában

-      Ároni áldás: 4Móz. 6.24 Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! 25 Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! 26 Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!