Skip to main content

13. Jézus születése, a pásztorok, a bölcsek látogatása

Igehely (történet): Lk 2,1-20; Mt 2

Aranymondás/kulcsige: 1Ján 4,15: "Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben"

Fő üzenet, központi igazság: Jézus Krisztus az Isten Fia, aki képes megszabadítani a bűnökből, a rossz érzésekből, félelmekből, szorongásokból.

Üzenet/téma/óracél: Legyenek tisztában azzal, hogy Karácsonykor nem egy kisbaba születését ünnepeljük, aki ajándékokat osztogat, hanem Isten Fiának születését, aki élete végén az emberek bűneiért halt meg.

1. Átvezetés, dalismétlés: Jézus születésének körülményei (istállóban, szegényes körülmények között) Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy napjainkban hogyan történik egy gyermek születése! Hogyan viselkedtek a bölcsek? A bölcsek leborultak Jézus előtt, mert tudták ki ő. Kincseiket odaadták neki. Hogyan viselkedtek a pásztorok? A pásztorok is elmentek hozzá, mert angyalok jelentették nekik a nagy eseményt.

    Hangulatkeltő játék: Két csoportra osztjuk a gyerekeket. Az egyik csoporttól azt kérdezzük, hogy mire van ma szüksége egy kisbabának, mikor megszületik. A másik csoport azt sorolja föl, mi jutott az Úr Jézusnak születésekor.

2. Dicsőítés – énektanítás: Igazi ajándék (Pintér Béla: Benn a bárány album), Eljött hozzánk (Mesés valóság cd)

3. Ima:

4. Igevers-kincsgyűjtés:

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

Történet:

Lk.2.1 Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Lk.2.2 Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Lk.2.3 Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Lk.2.4 Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, Lk.2.5 hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Lk.2.6 És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, Lk.2.7 és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Lk.2.8 Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. Lk.2.9 És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Lk.2.10 Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Lk.2.11 Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk.2.12 A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” Lk.2.13 És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: Lk.2.14 „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” Lk.2.15 Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.” Lk.2.16 Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Lk.2.17 Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, Lk.2.18 és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Lk.2.19 Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. Lk.2.20 A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.

 

Mt.2.1 Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, Mt.2.2 és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” Mt.2.3 Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Mt.2.4 Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Mt.2.5 Azok ezt mondták neki: „A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: Mt.2.6 Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.” (Mik.5.2) Mt.2.7 Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, Mt.2.8 majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: „Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!” Mt.2.9 Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Mt.2.10 Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Mt.2.11 Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mt.2.12 Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.


 Ismétlő játék, ismétlés: Életút-játék. Két sorba állítjuk a gyerekeket, ők egy utat jelképeznek. Az út elejére egy bölcsőt helyezünk. A sor végére egy keresztet. Választunk egy tanulót, aki Jézusként elindul az úton a bölcsőtől a keresztig lassan haladva. Közben a sorban álló gyerekek egyenként megszólalnak (segítségül kártya a kezükben): Jézus Isten Fia,  - csecsemőként jött  a világra - emberré lett, - magatartásában is embernek bizonyult, - emberi természetet vett fel, - megalázta magát, - engedelmeskedett mindhalálig, - teljesen Isten maradt, - éhezett, - elfáradt, - bűntelenül élt, - szeretetből elszenvedte a bűn büntetését, - önként meghalt a kereszten , feltámadt, legyőzte a halált, legyőzte a Sátánt..

Jegyzetek:

-      Bölcsek – nem tudni hányan, házba mentek (nem istálló)

-      A teljes megváltáshoz és Jézus személyéhez mindhárom ajándék üzenete hozzátartozik. Az arany annak a királynak jár, aki uralkodni fog, és az uralmat nem önkényesen, katonai haderővel ragadta magához, hanem a szeretetével nyerte meg az alattvalóit. A tömjén a főpapé, aki engesztelést végzett értünk egyszer és mindenkorra, és a lelkünknek bebocsátást szerzett Isten országába. A mirha pedig a szenvedő Messiást illeti meg, aki vállalta a kínhalált azért, hogy mi élhessünk. Nem tudom, hogy a bölcsek tudták-e, mit adnak Jézusnak. Akár tudták, akár nem, az ajándékok üzenete az evangélium magvát foglalják össze.

-      Krisztus földre jövetele: Az Atya Isten Fia emberként jött a földre. Ez már magában is a legnagyobb megalázkodás. Megalázkodását hangsúlyozzák:

-       Az ember önként alávetette magát a bűn által a halálnak. Az élet fájához vezető utat elzárta Isten (lásd 1Móz 3,24). A szent Isten elhatározta, az emberiségnek lehetőséget kell adni, hogy ismét kegyelembe fogadtassék, és ismét Ővele járhasson.

-      Ezért kellett Jézus Krisztusnak emberekhez hasonlóvá lennie, kivéve a bűnt. Így alá kellett magát vetnie mindannak

-      az emberi gyöngeségnek, ami a bűn következménye. Semmitől sem kíméltetett meg, úgyhogy végül a fájdalmak útján a keresztfáig kellett elmennie. A kereszt után azonban a halálon való diadal következett, ami által népe örök életet örökölhetett az üdvösségben.

-      A Fiú megalázkodása volt, amikor születése előtt felvette az emberi természetet. Milyen nagy szeretete volt Istennek, hogy ezt az emberekért vállalta!

-      Egy másik megalázkodás, hogy József és Mária egy földi uralkodó, Augustus római császár rendeletének kellett engedelmeskedjen. Egy ember parancsára kellett, hogy útnak induljon az ég és föld még meg nem született Királya.

-      Emberré lételével Krisztus dicsőségét az Atyánál hagyta. Fil.2.7 hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; Fil.2.8 megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.

-      Teljesen Isten maradt. Ugyanakkor emberi testet vett fel, annak minden gyöngeségével. Éhezett, elfáradt és meghalt.

-      Miért vállalta Krisztus mindezt? Hogy népe helyett, szeretetből, elszenvedje a bűn büntetését.

-      Ő a második Ádám, egy új emberiség feje, ezért helyreállította az Istennel való megszakadt közösséget. Földre jövetelével, mely halálával végződött, de a feltámadással folytatódott, legyőzte a halált és az ördögöt. Az embernek, aki a bűn szolgájává lett, Általa, ha hit által Krisztus tulajdona lesz, nem kell többé a Sátánnak szolgálnia, hanem közösségben élhet Istennel. Ez már itt a földön elkezdődhet, s a halál után örök és tökéletes lesz.

 

Jézus = Jahve megszabadít

Jn.1.14 Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

Názáret – Betlehem  kb. 130 km, de Samáriát kikerülve mentek, kb.150 km-t (4-5 nap vándorlás)