Skip to main content

14. A mennyei Atya ajándéka az emberiség számára

Igehely (történet): Ézs 9,1-5:A Messiás uralkodása; Luk 4,16-21: Jézus szolgálatának kezdete

Aranymondás/kulcsige:  Ézs 9,5: "Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!"

Fő üzenet, központi igazság: Jézus Krisztus hatalmas úr és király, főpap, a megígért fejedelem

Üzenet/téma/óracél: Legyenek tisztában azzal, hogy Karácsonykor nem egy erőtlen kisbaba születését ünnepeljük, aki ajándékokat osztogat, hanem Isten Fiának születését, aki erős Isten, úr és király mindenek fölött az Atya Isten dicsőségére.

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Hangulatkeltő játék:

2. Dicsőítés – énektanítás:

3. Ima:

4. Igevers-kincsgyűjtés: Ézs 9,5

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

Történet:

Lk.4.16 Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. 17 Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: 18 „Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, 19 és hirdessem az Úr kedves esztendejét.”(Ézs.61.1-) 20 Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött; 21 ő pedig szólni kezdett hozzájuk: „Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára.”

Beszélgetés: Miért kételkedünk?

Mindig megvan a hajlandóság arra, hogy az emberek kételkedjenek egy jó és szép hírben.

-„Az nem lehet igaz”, halljuk sokszor. Tudnak erre a gyerekek példákat mondani? Próbáljuk meg! Sokan nem hisznek az örömhírben, az evangéliumban sem. Elutasítják. Kérdezzük meg, hogy miért!

-Vajon azért utasítják el, mert emberek intézményesen tanítják, és kételkedni kell abban, hogy Isten „jót akar az emberekkel”?

- Talán azért kételkednek az emberek, mert nem értik, mit jelent számukra az evangélium?

- Miért ostobaság elutasítani az üdvösség hírét?

Valóban, ez az örömhír csak kegyelemből lesz a mienk. A beszélgetésnek tulajdonképpen oda kell eljutnia: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” (ApCsel 16,31).

Jézus Úr:

Aki még kételkedik az Úr Jézus hatalmában, ebben az elbeszélésben megszégyenül. Ki tud egy nagy tömeg gonosz embertől megmenekülni? Csak Õ.

Ez nagyszerű tanulság a gyermekek számára. Az Úr Jézus hatalmából ad azoknak is, akik bíznak benne.

-Mit is jelent a „hatalom”. A gyermekek bizonyára tudnak erre példákat mondani, személyeket is ismernek, akik ezt a hatalmat gyakorolják. Azt különösen kérdezzük meg, vajon tudják-e, hogy lehet a hatalmat jól is és rosszul is gyakorolni!

Miért jó nekünk rábízni magunkat az Úr Jézus hatalmára?

 

Jegyzetek:

Eljön a kegyelem ideje

Ézs.61.1 Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Ézs.61.2 Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót.

A Messiás uralkodása

Ézs.9.1 A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Ézs.9.2 Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Ézs.9.3 Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján. Ézs.9.4 Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. Ézs.9.5 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Ézs.9.6 Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt! Ézs.9.7 Egy igét küldött az Úr Jákóbnak, eljutott Izráelhez,

-      Zsinagóga: „összegyülekezés”-t jelent; azt az épületet, ahol a zsidó vallásos összejöveteleket

tartották. A Jeruzsálem felé tájolt hátsó falnál állt a Tóra-szekrény (1), melyben a Tóra-(törvény-) tekercseket őrizték. A belső üres tér közepén helyezkedett el a faemelvény, melyen a Szentírás felolvasásához a Tóra-tekercsek elhelyezésére szolgáló olvasópult (szószék) állt (2). A Tóra-szekrény előtt tiszteleti helyül karosszékek lehettek félkörívben felállítva a tekintélyes vagy hivatalos személyek számára (3), melyek közül az egyiket „Mózes székének” nevezték (Mt 23,2). A belső központi teret ülőpadok vették körül. A nők a férfiaktól elkülönítve, rendszerint a karzaton ültek. A zsinagógai istentisztelet így zajlott: Hitvallás, imádság és áldás után a tanító rész következett. Ezen először felolvastak egy részt a Tórából (Mózes öt könyvét háromévenként folytatólagosan végigolvasták a szombati istentiszteleteken). Ezután a prófétai iratokból olvastak, melyhez írásmagyarázat, tanító, vigasztaló beszéd kapcsolódott. Erre az istentiszteleten résztvevő valamennyi férfi vállalkozhatott, a zsinagóga elöljárója jelölte ki a személyét. Beszédét ülve mondta el. Gyakran az elöljáró, a rabbi maga tartott beszédet. Befejezésül a gyülekezet felállt, és a tekercseket visszavitték a Tóra-szekrényhez. Az istentisztelethez zsoltárok, himnuszok éneklése is hozzátartozott. Péntek este mentek először a zsinagógába. Aztán otthon megtartották a szombat kezdete kori étkezést. Szombaton is volt néhány istentisztelet.

-      Az Úr kedves esztendeje – Ez az örömünnep évére (jubileumi év) utal, melyet az Úr rendelt el, minden ötvenedik év ez. Ennek a kezdetét kürtök megfújásával jelezték (innen az „örömünnep éve” elnevezés). Mindenkit és mindent, aki vagy ami a szabadságát elvesztette, szabadon kellett engedni: zsidó rabszolgákat, földeket és más vagyontárgyakat, mint pl. házakat. Krisztusban jött el a legnagyobb szabadság! Minden hetedik év szombatév (szombat = nyugalom), amikor a földet parlagon kellett hagyni, és mindent, amit akkor a szántóföldek teremtek, összegyűjthettek a szegények. Az örömünnep éve volt a tetőpont, és az új 7 x 7 szombatév kezdete.

-      Názáret: