Skip to main content

24. Júdás elárulja Jézust

Igehely (történet): Lk 22,1-6; Jn 13,21-30: Júdás elárulja Jézust

Aranymondás/kulcsige: Jel 2,23 "megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint."

Óracél: Értsék meg, hogy bármit tesznek, bármit gondolnak, Isten tisztában van a cselekedeteikkel, motivációikkal, előle nem lehet semmit eltitkolni

Fő üzenet, központi igazság: Jézus tudja, mi van a szívedben! Előle semmit sem titkolhatsz el!

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Hangulatkeltő játék: Barkochba játékot játszunk pár percig, utána beszélgessünk arról, hogy könnyű volt-e kitalálni azt, amire a másik gondolt? Miért?

2. Dicsőítés – énektanítás:

3. Ima:

4. Igevers-kincsgyűjtés:

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

Történet:

Lk.22.1 Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek. Lk.22.2 A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől. Lk.22.3 Akkor bement a Sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a tizenkettőnek. Lk.22.4 Elment, és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség parancsnokaival, hogyan adja őt a kezükre. Lk.22.5 Azok megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Lk.22.6 Ő elfogadta az egyezséget, és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a kezükre adhassa őt, amikor nincs jelen a sokaság.

 Jn.13.21 Miután ezeket elmondta Jézus, megrendült lelkében, és bizonyságot tett e szavakkal: „Bizony, bizony, mondom néktek, közületek egy elárul engem.” Jn.13.22 Zavartan néztek egymásra a tanítványok: vajon kiről beszél? Jn.13.23 Jézus mellett telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Jn.13.24 Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél?” Jn.13.25 Az ráhajolt Jézus keblére, és megkérdezte tőle: „Uram, ki az?” Jn.13.26 Jézus így felelt: „Az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom.” Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, a Simon fiának; Jn.13.27 és akkor a falat után belement a Sátán. Jézus pedig így szólt hozzá: „Amit tenni szándékozol, tedd meg hamar!” Jn.13.28 Az ott ülők közül senki sem értette, hogy miért mondja ezt neki. Jn.13.29 Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, azt mondja neki Jézus: „Vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre”, vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit. Jn.13.30 Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment. Már éjszaka volt.

 

Jegyzetek:

-      Árulkodás, beárulni, beköpni, besúgni valakit

-      Kik akarták megölni Jézust? Miért nem nyíltan fogták el? Ki volt, aki elárulta Jézust? Jézus tudta, hogy ki fogja elárulni? Megakadályozta? Miért nem? (Mert azért született a földre, hogy helyettünk, értünk, bűnösként, de bűntelenül meghaljon, hogy aztán feltámadjon)

-      Mi indíthatta Júdást arra, hogy elárulja Mesterét? Elégedetlenség? Megsértődött valamiért? Másra számított, mint ami kijutott neki? Vagy egyszerűen szüksége volt a pénzre? (30 ezüstpénz kb 15 dollár, 1 rabszolga ára)

-      Ha tudod, hogy néz téged apa vagy anya, teszel-e rosszat? Mikor szoktak a gyerekek olyat tenni, amit a szülők megtiltottak? (amikor nem látják)

-      Vajon Jézus látja-e a cselekedeteinket? Vajon Jézus tudja-e, hogy mi van a mi szívünkben? Fontos-e, hogy ezt figyelembe vegyük? Tudatosítsuk bennük, hogy nincsen semmi rejtett dolog, amit ne tudna Isten, és amit egyszer számon ne kérne rajtunk!

-      Jel.2.23 – Thiatira VI-XVI. századi gyülekezetek

-      Vasárnap: virágvasárnap, bevonul, Hozsánna Dávid Fiának!

-      Hétfő: fügefa megátkozása (megvolt az Írás, János – mégsem teremtek gyümölcsöt, nem ismerték fel a Messiást

-      Kedd, Szerda: konfrontálódás: Mt 21-23 szadduceusok, Heródes-pártiak, farizeusok, próféciák az utolsó időkről (Mt24-25)

-      Szerda: Júdás árulása (Lk.22)

-      Csütörtök: Utolsó vacsora (Mt 26), Lábmosás (Jn13), Újszövetség, Tanítás a SzSz-ről, főpapi ima (Jn 14-17), vívódás és ima a Gecsemánéban

-      Péntek:Jézus elítélése, szenvedése és halála.