Skip to main content

25. Jézus kereszthalála

Igehely (történet): Mk 15,20 - Mk 16,1-8: Jézus keresztre feszítése, halála, eltemettetése és feltámadása

Aranymondás/kulcsige: Ézs 53,5:"a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg."

Óracél: Ismerjék meg húsvéti ünnepkör valódi tartalmát

Fő üzenet, központi igazság: Jézus helyettünk vállalta a kínzást, a halált, mert nagyon szereti az embert.

Üzenet/téma:  

Átvezetés, dalismétlés:      

Hangulatkeltő játék:

2. Dicsőítés – énektanítás:

3. Ima:

4. Igevers-kincsgyűjtés:

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

Történet: Mt.27, Lk.23, Jn.19

Jézus megcsúfolása Mk.15. 16 A katonák elvitték őt a palota belsejébe, a helytartóságra, és összehívták az egész csapatot. 17 Felöltöztették bíborba, tövisből font koronát tettek a fejére, 18 és elkezdték köszönteni: „Üdvözlégy, zsidók királya!” 19 Nádszállal verték a fejét, leköpdösték, és térdhajtással hódoltak előtte.

Jézus megfeszítése 20 Miután kigúnyolták, levették róla a bíborruhát, felöltöztették saját ruhájába, és kivitték, hogy megfeszítsék őt. 21 Kényszerítettek egy arra menő embert, cirénei Simont, Alexander és Rufusz apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. 22 Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami ezt jelenti: Koponya-hely, 23 és mirhás bort adtak neki; de ő nem fogadta el. 24 Ekkor keresztre feszítették, és megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. 25 Kilenc óra volt, amikor megfeszítették. 26 Felirat is volt a kereszten az ellene emelt vádról, amely így szólt: A ZSIDÓK KIRÁLYA. 27 Vele együtt feszítettek keresztre két rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől. 28 (És így teljesedett be az Írás, amely ezt mondja: „És bűnösök közé számlálták.”) 29 Az arra járók fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: „Nosza te, aki lerombolod a templomot, és felépíted három nap alatt, 30 mentsd meg magadat, szállj le a keresztről!” 31 Hasonlóan csúfolódtak a főpapok is maguk között az írástudókkal együtt, és így szóltak: „Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. 32 A Krisztus, az Izráel királya, szálljon le a keresztről, hogy lássuk, és higgyünk.” Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve.

Jézus halála 33 Amikor tizenkét óra lett, sötétség támadt az egész földön három óráig. 34 Három órakor Jézus hangosan felkiáltott: „Elói, elói, lámá sabaktáni!” - ami ezt jelenti: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” 35 Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak: „Nézd, Illést hívja.” 36 Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nádszálra tűzte, inni adott neki, és így szólt: „Lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye?” 37 Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte lelkét. 38 Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt. 39 Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta: „Bizony, ez az ember Isten Fia volt!” 40 Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték; köztük a magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Salómé, 41 akik követték őt, és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe.

Jézus temetése Mk.15. 42 Amikor beesteledett, mivel az előkészület napja, vagyis szombat előtti nap volt, 43 eljött arimátiai József, a nagytanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát; bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. 44 Pilátus csodálkozott azon, hogy már meghalt, ezért hívatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már. 45 Amikor ezt megtudta a századostól, kiadatta a holttestet Józsefnek. 46 Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette őt, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé. 47 A magdalai Mária és Mária, a József anyja pedig figyelte, hova helyezték őt.

Jézus feltámadása 1 Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus testét. 2 A hét első napján, korán reggel, napkeltekor, elmentek a sírbolthoz, 3 és erről beszéltek egymás között: „Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?” 4 Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt. 5 És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. 6 De az így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. 7 De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek.” 8 Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket; és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek.

Jézus többeknek megjelenik 9 (A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki.

Jegyzetek:

Előzőleg szerezzünk be egy nagyobbacska keresztet, amit a fiatalok hordanak, vagy töltsünk le a netről ilyen képet. Vajon mit jelképez a kereszt? Tudják-e ezek a fiatalok? (A kereszt a keresztény kultúrkörben Jézus megváltó szenvedésének és Isten tökéletes szeretetének a jele.) Ezután beszélgessünk Jézus kínzásairól, a szenvedéséről, és kitartásáról. (Megtehette volna, hogy véget vet a szenvedésének, de nem tette, mert a fájdalmánál nagyobb volt a szeretete az Atya felé és felénk, emberek felé.) Tegyük, vagy írjuk fel a táblára az aranymondást! Vasárnap reggel mi történt? Beszélgessünk velük a feltámadás jelentőségéről! (Jézus legyőzte a halált, felemelkedett a mennybe, és ígérete szerint követőivel is ez történik majd)

Vegyük elő újból a bűnökkel teleírt csomagolópapírt (amit az 5. órán írtak tele)! Kérjük meg őket, hogy mutassák fel az ujjukkal, hogy hány bűnt követtek már el ezek közül eddigi életükben?  Kiről szól az aranymondás? (rólunk, vagyis minden emberről) Ha valakit megérint a Szentlélek, akkor imádkozzunk vele!

-      Vasárnap: virágvasárnap, bevonul, Hozsánna Dávid Fiának!

-      Hétfő: fügefa megátkozása (megvolt az Írás, János – mégsem teremtek gyümölcsöt, nem ismerték fel a Messiást

-      Kedd, Szerda: konfrontálódás: Mt 21-23 szadduceusok, Heródes-pártiak, farizeusok, próféciák az utolsó időkről (Mt.24-25)

-      Szerda: Júdás árulása (Lk.22)

-      Csütörtök: Utolsó vacsora (Mt.26), Lábmosás (Jn.13), Újszövetség, Tanítás a SzSz-ről, főpapi ima (Jn 14-17), vívódás és ima a Gecsemánéban

-      Péntek: Jézus elítélése, szenvedése és halála.

-      3 zsidó vallási tárgyalás, 3 polgári tárgyalás, amelyek mind törvénytelenek voltak. (Annás, Kajafás, Nagytanács; Pilátus, Heródes, Pilátus) Mt.26-27; Jn.18, Lk.23

-      Megkorbácsolás (Jn.19), kálvária (viszi a keresztet)

-      Péntek reggel megfeszítik (Jn.19.17-22)

-      12 órakor teljes sötétség, magára veszi a világ minden bűnét

-      15 órakor: Elvégeztetett! (Mt.27.27-54)

-      kárpit kettéhasad, szabad az út az Atyához

-      szentek támadnak fel, földrengés

-      naplemente előtt eltemetik

-      Szombat: sírban

-      Vasárnap: feltámadt

Jézust a katonák a Golgota dombjára kísérték, melyet Koponyák hegyének is neveztek. Ez a hely akkor a városfalon kívül volt.

Jézus először maga vitte a keresztjét, de meggyötört teste összeroskadt alatta. A katonák egy bizonyos cirénei Simont kényszerítettek, hogy vigye a keresztet.

Jézussal együtt két másik gonosztevőt is vittek megfeszíteni*.

Virágvasárnapon a tömeg nagy örömmel kísérte Jézust Jeruzsálembe, most viszont egészen más indulat töltötte el őket. A sokaságban ott volt néhány jeruzsálemi asszony is. Siratták a szenvedő Jézust, de Õ elhárította a szánakozást: „Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok.” Majd arról beszélt, hogy boldogok azok az asszonyok, akiknek nincsen gyerekük, mert jön olyan idő, amikor a hegyeknek azt mondanák: „Essetek ránk!”, és a halmoknak: „Borítsatok el minket!” Jézus itt Jeruzsálem elpusztítására gondolt (mintegy harminc esztendővel később, 70-ben következett be), ahogyan Jeruzsálembe vonulása alkalmával is tette.

A Golgotára érkezve a katonák Jézusnak mirhával elegyített bort* kínáltak. Megízlelte, de a bódító fájdalomcsillapító italból nem kért. Ezután felszegezték a keresztre. Jézus imádkozott a katonákért: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” 

A másik két gonosztevőt az Úr Jézus mellett feszítették meg jobbról és balról. Ezzel teljesedett be az Ézs 53,12 próféciája: „hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják”.

A katonák elosztották ruháit. Ám varrás nélkül szövött köntösét sajnálták volna széthasogatni, ezért kisorsolták maguk közt. A 22. zsoltár 19. versének próféciája teljesedett be ezzel: „Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek.”

Ezután őrséget álltak a keresztnél.

Pilátus föliratot készíttetett Jézus keresztjére zsidó, görög és latin nyelven, e szavakkal:

„A Názáreti Jézus, a zsidók királya” (I.N.R.I.  - Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum).

Ezt látva a főpapok Pilátushoz siettek tiltakozni: „Ne azt írd: A zsidók királya! – hanem ahogyan ő mondotta: A zsidók királya vagyok” – követelték. Pilátus azonban elutasította őket: „Amit megírtam, megírtam.” A határozott elutasítás jót tett a helytartó önérzetének a korábbi kudarc után.

A bámészkodók gúnyolták Jézust: „Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten Fia vagy, és szállj le a keresztről!”

A főpapok, írástudók, vének és farizeusok is hasonlóan gúnyolták: „Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izráel királya (Krisztus), szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne.” (Ez volt a sátán utolsó kísértése, mert az Úr Jézusnak lett volna hatalma ezt megtenni; vö. Zsolt 22,9.) (Zsolt.22.9 Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte! )

A vele együtt megfeszített gonosztevők közül is káromolta az egyik. A másik magába szállt. Megrótta társát: „Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy! Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el.”

Aztán Jézust kérte: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba.”  Jézus így válaszolt: „Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban.” A Király haldokolva is kegyet osztott: a gonosztevő hitét látva bűneit megbocsátotta, és biztosította őt az örök élet dicsőségéről.

A kereszt alatt ott voltak az asszonyok, akik követték Galileából, hogy szolgálják: az édesanyja, nővére, Mária, Klópás (Alfeus) felesége, a kis Jakab és József édesanyja, Salomé, Jakab és János  édesanyja, Zebedeus felesége, és Mária Magdaléna. János, a szeretett tanítvány is ott volt az asszonyokkal. Amint Jézus az édesanyját és Jánost látta, mondta: „Asszony, íme, a te fiad!” Jánosnak pedig: „Íme, a te anyád!” Így gondoskodott Máriáról. Ettől kezdve János Máriát a házába fogadta.

Délre járt (hatodik óra). Hirtelen besötétedett, és du. 3-ig (kilencedik óra) sötétség borította a földet. Amikor Jézus született, mennyei fény ragyogta be a tájat. Halálakor minden elsötétült.

A teljes sötétségnek eme óráiban Jézus úgy érezte, teljesen elhagyta Isten. Hangosan kiáltotta:

„Éli, Éli, lamá sabaktáni!”, azaz: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” (vö. Zsolt.22.2 Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok! )

Később ezt mondta: „Szomjazom.”

Egy katona szivacsot dugott egy ecetes edénybe, majd egy nádszálon felnyújtotta neki (vö. Zsolt.69.22 Ételembe mérget tettek, szomjúságomban ecettel itattak.). Miután elfogadta, ezt mondta: „Elvégeztetett!”

E pillanatban a templom kárpitja a tetejétől az aljáig kettéhasadt. Jézus felkiáltott: „Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!” Az Üdvözítő ezzel kilehelte lelkét (meghalt).

Megjegyzés: A sátán úgy gondolta, hogy most távol marad Jézustól. Jézus meghalt, de éppen halálával győzte le őt („fejére taposott”; lásd 1Móz 3,15). Ekkor eszmélt rá a sátán, hogy megnyílt a szabadulás útja, ahol az emberi lelkek megmenekülhetnek. Ezért mindmáig „mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el” (1Pt 5,8).

Flow lehetőségek:

  1. 1.    Előkészítés (Jézus keresztrefeszítése): Gyűjtsd össze az alábbi tárgyakat, egyik se legyen túl nagy, az egész férjen el egy asztalon: bíbor ruhadarabka / tövises ág, nádszál / koponya-szerű, domb / szeg lécben / dobókocka / INRI / elemlámpa / szivacs darabka / kárpit / dárda / gyolcs / hengeres kő
  2. 2.    Előkészítés (Jézus kihallgatásához): Gyűjtsd össze az alábbi tárgyakat, egyik se legyen túl nagy, az egész férjen el egy asztalon.

bicska (becsukva) és/vagy bot (ágdarab), szakadt fehér/világos szövetdarab,   kötéldarab vagy vastag madzag ,   pénzérmék, pl. százforintosok,    szappan,   tövises ág, nádszál,   lécdarab, szögek,  dobókockák, bíbor színű lepelanyag,       szivacsdarab,   mintás kárpitdarab, tépésnyommal a szélén

Rendezd el az asztalon a fenti tárgyakat, olyan kompozícióban, mintha egy modern festmény lenne. Kissé szétszórt, összevissza módon. Mégis olyan hatást keltve, hogy összetartoznak ezek a tárgyak. A gyerekeket már ez a látvány fogadja, amikor belépnek a terembe.

Motiváció:

Emlékeztető tárgyak: Beszélgessetek: Mire emlékeztet benneteket ez a kompozíció? Milyen címet adnátok neki? Milyen tárgyakat ismertek fel külön-külön? Mi jut róluk az eszetekbe? El tudjátok képzelni, hogy ez a sok tárgy mind Jézus utolsó napjához kapcsolódik? Hallgassátok meg most így a történetet: mire emlékeztetnek ezek a tárgyak. (Feladat forrása: http://www.tamasimisszio.eu/?paged=16 )

 Jézus maga is tárgyakat vett elő, hogy emlékezzenek rá a tanítványai. Az utolsó vacsorán fogta a kenyeret és a poharat, és mintha az életét adta volna át vele. Azóta is így emlékeznek rá a tanítványai.

Történetmondás: A búcsúvacsora után a Gecsemáné-kertben töltötték az éjszakát. Jézus itt gyötrődött és imádkozott, kérte az Atyát, hogy ne kelljen szenvednie. De aztán elfogadta, ami történni fog. Akkor a sötétben sokaság közeledett, Júdás vezette őket?

Az alábbi vázlat szerint folytasd a történetet. Mindig vedd el az asztalról az emlékeztető tárgyat/tárgyakat, és hozzájuk kapcsolódva beszélj, összefoglaló módon.

1.       Bicska és/vagy bot - Jézus elfogatása

2.       Szakadt fehér/világos szövet - tárgyalás, a főpap megszaggatja ruháját

3.       Kötéldarab vagy vastag madzag - Jézust megkötözve átadják Pilátusnak

4.       Pénzérmék - az áruló Júdás visszadobja a pénzt

5.       Szappan - az ítélet előtt Pilátus megmossa a kezét

6.       Tövises ág, nádszál - Jézus megcsúfolása

7.       Fadarab, szögek - keresztre feszítés

8.       Dobókockák, lepelanyag - sorsvetés a köntösre

9.       Szivacs - Jézus szenvedése a kereszten

10.   Mintás kárpitdarab - halála után a templom kárpitja meghasad

 Elmélyítés - alkalmazás: Hogy mi is történt, járjatok utána alaposabban. Mindenki válasszon egy tárgyat (tárgycsoportot), és nyomozzon egy kicsit, mire is emlékeztet ez a tárgy. Nagyobb létszámú hittancsoport esetén 2-3 fő is választhat egy tárgyat, és dolgozhatnak együtt. Olvassák el a Bibliából a megadott igeszakaszt, és válaszoljanak a kérdésekre. (Kis cédulákon, kinyomtatva kezükbe adhatod az alábbi feladatokat, kérdéseket.)

1.       Bicska, bot - Olvasd el: Máté 26,47-56

Mit mondott Jézus a kardokról? Miért kellett Péternek eltennie a kardját?

2.       Szakadt fehér/világos szövet - Olvasd el: Máté 26,57-68

Miért szaggatta meg a főpap a ruháját? Mit jelentett ez a tárgyalás kimenetelében?

3.       Kötéldarab vagy vastag madzag - Olvasd el: Máté 27,1-2.11-14

Miért kötözték meg Jézust? Miért kellett átadni Pilátusnak? Hogyan viselkedett Jézus a helytartó előtt?

4.       Pénzérmék - Olvasd el: Máté 27,3-5 és 26,69-75

Mit tett az áruló a jutalmával és magával? Miért nem tudott ő is sírni, mint Péter?

5.       Szappan - Olvasd el: Máté 27,15-26

Miért akarta Pilátus Jézust szabadon bocsátani? Miért nem tette meg? Miért mosta meg ehelyett a kezét?

6.       Tövises ág, nádszál - Olvasd el: Máté 27,27-30 és Lukács 23,36-38

Hogyan gúnyolódtak Jézussal a katonák? Mit jelentett a bíbor köpeny, töviskorona, nádszál? Hogyan gúnyolódtak a katonák később, a kereszt alatt?

7.       Fadarab, szögek - Olvasd el: Máté 27,31-44

Mi minden okozott Jézusnak szenvedést a Golgotán?

8.       Dobókockák, lepelanyag - Olvasd el: János 19,23-24

Mit tettek a katonák Jézus köntösével? Minek a jele ez? Olvasd el a 22. zsoltár 19. és azt megelőző verseit is.

9.       Szivacs - Olvasd el: Máté 27,45-49

Mit kellett Jézusnak a kereszten átélnie? Mire volt jó az ecetes szivacs?

10.   Mintás kárpitdarab - Olvasd el: Lukács 23,44-49

Milyen jelek kísérték Jézus halálát? Milyen szavakkal halt meg Jézus? Kire hogyan hatott mindez?

Az egyéni/csoportos munka után mindenki számoljon be röviden, milyen választ talált a kérdésekre. Moderátori jelenléttel segítsd és irányítsd a beszélgetést.

Végül szintézisként végezzétek el a következő feladatot:

Rendezzétek el újra a tárgyakat az asztalon egyetlen képpé, kompozícióvá. A kép Jézus kereszthalálára emlékeztessen. Címet is adjatok neki.