Skip to main content

06. Összefoglalás 1.

 

MEGTANULANDÓK

–      ISTEN

 • Teremtő (semmiből)
 • Mindenható (mindent meg tudna tenni)
 • Szent (nincs hozzá hasonló)
  • Igazságos, ígéreteit megtartja, nem személyválogató, gondviselő, megváltó, irgalmas, gyűlöli a bűnt, szeretet,
  • Úr, Király, Örökkévaló, Jahveh (Vagyok Aki Van), Atya

–      ISTEN KIJELENTÉSEI

 • Teremtés
 • Biblia - Az élő Isten élő szava,  Isten beszéde hozzám
 • Jézus Krisztus

–      TEREMTÉS (tökéletes, szavával teremtett a semmiből)

 • Kezdetben: (am = anno mundi)
 • 1. Menny és Föld, világosság
 • 2. boltozat
 • 3. szárazföld, tenger, növények
 • 4. Nap, Hold, csillagok
 • 5. tengeri és repülő élőlények
 • 6. szárazföldi állatok, EMBER
 • 7. megpihent
Tökéletes volt minden, szavával teremtett

–      EMBER

 • Isten képmása
 • Isten Gyermeke lehet - megtéréssel
 • Van:
  • Beszéd, gondolkodás képesség, önkép, jövőkép, Istenkép
  • Erkölcsi tudata (felelősség)
  • Szabad akarata, szabad választás
  • Részei: test, lélek, szellem

1Móz.1. 27 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

–      SÁTÁN (ÖRDÖG), DÉMONOK

 • Angyalok – szolgáló lelkek (előbb teremtve, mint a világot)
 • Lucifer fellázadt -> Sátán (ellenség), Ördög (vádló), E világ fejedelme
 • Démonok – bukott angyalok
 • Gyűlölik Istent, és az embert.
 • Gyilkosok. Pusztítók. Kegyetlenek, erősebbek az embernél
 • Pokol – létezik, az a hely, ahol nincs Isten
 • Mennyország is létezik

 

–      BŰN

 • Gonosz állapot (függetlenség Istentől)
 • Céltévesztés (elszakadtunk Isten céljától)
 • Törvényszegés, jó elrontása

Hatalom, törvény – uralkodik rajtunk. Szellemi állapot. Nem választjuk, örököljük.

Bűn-ből származnak: bűnök (gondolattal, szóval, tettel, mulasztással)

Következmény: jogos ítélet, fizikai, szellemi halál.

Jn.16.9 A bűn az, hogy nem hisznek énbennem;

Róm.6.23 Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

2Kor.5.21 Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.


–      MEGVÁLTÁS

 • Jézus (Jeshua – Szabadító, Messiás) megfizette halálával a bűn árát énértem
 • Krisztus (Felkent)
 • Megtéréskor
  • Kiszabadulás a bűn rabságából
  • Kegyelem alá kerültem
  • Örökélet már mostantól, Mennyország (jövőben)
  • Isten gyermeke lettem, Ő az Atyám, Királyom, Uram lett.

2Kor.5.21 Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.

Gal.3.13  Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk - mert meg van írva: „Átkozott, aki fán függ” 

–      HIT  (Meggyőződés a láthatatlan valóságban)

 • Bizalom, rábízás, ráhagyatkozás
 • Engedelmesség, cselekvés
 • Hinni Istenben
  • Elfogadni, amit mond (Biblia)
  • Jellemét ismerni, eszerint gondolkodni
  • Engedelmesség Neki

Róm.10.17 A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.

Zsid.11.1 A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.

–      IMA

 • Beszélgetés Istennel
 • Közösség, kapcsolat Istennel
 • Szabadon, Ige verseivel
  • Bűnvalló, Hálaadó, Dicsőítés, Imádat és hódolat
  • Kérés, közbenjárás, könyörgés, áldás

–      ELSŐ EMBERPÁR

 • Ádám (ember) – Isten formálta (porból), élet leheletét lehelte belé (930 év)
 • Asszony (emberből) – Éva (minden élők anyja)

 1Móz.2.7 Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé.

 

–      Az ember BUKÁSA

 • Bizalmat, engedelmességet várt Isten (1 parancs: ne egyél arról a fáról)
 • Édenkert:  (Tigris, Eufrátesz folyók, ma Irak)
  • kapcsolatban Istennel
  • Jó és rossz tudásának fája , (Élet fája)
 • Büszkeség > bizalom visszavonás > Engedetlenség > lázadás
  • Következmény: elszakadás Istentől (gonoszság)
  • bűn és halál törvénye (hatalmában tart, nem tudunk szabadulni ettől)
  • Lelkiismeret (ellenségeskedés a bűnnel szemben), ítélkezünk
  • Bűnszörnyeteg (legfőbb bűn): büszkeség

–      A bukás következménye - BÜNTETÉS

 • Kígyó (Sátán) – ellenségesség, véglegesen leszámol az asszony utóda vele (evangélium, Messiás ígérete)
 • Asszony – nehéz szülés, uralkodni vágyás
 • Férfi – Föld átok alá kerül, kemény munka, fizikai halál (porrá leszel)
 • Éva (minden élő anyja)
 • Bőrruha (bárány halála) – Isten gondoskodása
 • Kiűzetés az Édenből

–      KÁINelső gyilkosság

 • Elszakadtunk Istentől, jó/rossz megítélése ember által
 • Gondolat, keserűség, irigység, harag, gyűlölet, gyilkosság
 • Uralkodj az érzelmeiden!
 • Áldozat a bűnért: halál (tökéletes bárány), élet a vérben van

1Móz.4.7 Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.

Péld.28.13 Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer.

–      NOÉözönvíz

 • Noé (sz:1056am, 950év) 
 • Fiai: Sém, Hám, Jáfet (sz:1556am)
 • Özönvíz (1656am) kb 4500 éve, boltozat feletti, föld alatti vizek
 • Góferfából bárka, 300 láb hosszú, 50 széles, 30 magas (1 könyök = 45 cm).

Lehetetlen felborulnia, 9000m2 rakfelület:20kosárpálya, 569 vagon, 40000m3 térfogat)

Péld.4.23 Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!

–      ÖZÖNVÍZ – SZÖVETSÉG

 • 40 napig esik + 110 napig emelkedik
 • 371 napig (1év 1hét) bárkában
 • 600 éves Noé, felesége, 3 gyermeke és azok felesége menekül meg
 • Ararát hegyen feneklik meg a bárka
 • Minden élőlénnyel szövetséget köt Isten (jelképe: szivárvány)
 • Ígéret – Isten mindig megtartja
 • Sém (sémiták, zsidók … Messiás)
 • Jáfet (Európaiak ősatyja)
 • Hám (Kánaán – megalázott, négerek, rabszolgák)

1Móz.9.11 Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására.

-      Özönvíz - Következmények:
 • évszakok megjelenése (1Móz.8.22)
1Móz.8.22 Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.
 • étrend kibővülése
1Móz.9.3 Minden, ami mozog, ami csak él, legyen a ti eledeletek. Nektek adom mindezt éppúgy, mint a zöld növényt.
 • igazságszolgáltatás– polgári hatalom, állam megjelenik
1Móz.9.5 A benneteket éltető vért pedig számon kérem. Minden élőlénytől számon kérem azt, az embertől is. Számon kérem az ember életét: egyik embertől a másikét.
1Móz.9.6 Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert.
 • életkorok drasztikus csökkenése  (nemzetségtáblák)
 • A földfelszín átrendeződése
Zsolt.104.8 A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik.

–      BÁBEL

 • Hám > Kús > Nimród (nagy vadász)
 • Egy nyelv a Földön, együtt laktak, egy birodalom
 • Bábel (zűrzavar) - nagy város (Babilon) – égig érő torony – olyan lenni, mint Isten
 • Isten összezavarja a nyelveket

1Móz.9.7 Ti azért szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, sokasodjatok rajta!

Zsolt.96.10 Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az ÚR! Bizony, szilárdan áll a világ, nem inog. Igazságosan ítéli a népeket.

–      ABRÁM ELHÍVÁSA

 • Engedelmesség, bizalom (2018am-ban, Kr.e. ~1875) Abrám 75 éves,  nincs gyereke

1Móz.12.1 Az Úr ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked!

2 Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel.

3 Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.

1Sám.15.22 Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél!

–      ÁBRAHÁM – SZÖVETSÉG

 • Isten egyoldalú szövetsége (Ábrahámnak nem kell teljesítenie semmit)
 • Nagy néppé teszi őket
 • Öröklik a földet (Kánaán)
 • (400 évig rabszolgák lesznek, de a fogvatartó népet – Egyiptom- is megítéli)
 • Nagy vagyonnal jönnek ki

1Móz.15.6 Abrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.

Zsolt.55.23 Vesd az ÚRra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz.

–      IZSÁK – ÍGÉRET GYERMEKE

 • Izmáel (egyiptomi Hágártól) – nem bíznak Istenben (arabok)
 • Abrám 100 éves   - Abrám (magasztos atya) -> Ábrahám (sokaság atyja)
 • Száraj (az én hercegnőm) -> Sára (hercegnő)
 • Sára nevet, mikor meghallja – Izsák = nevetés

Péld.30.5 Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzá menekülőknek.

–      ELSŐ EMBEREK

 • Ádám (sz: 6.nap, 930év), Éva
 • Káin, Ábel
 • Sét (szül:130, 912év) > Énos > Kénán > Mahalalé > Jered
 • Énok (sz:622, 365évesen elragadva) > Metuselah (969év) > Lámek >
 • Noé (sz:1056am, 950év) > Sém, Hám, Jáfet (sz:1556am)
 • Özönvíz (1656am) ---

-     ŐSATYÁK

  • Ábrahám (Abrám) (sz:1948am, 175év) - Sára
  • Izsák (sz:2048am) - Rebeka
  • Ézsau, Jákob (sz:2088an) – tál lencse – elsőszülöttség  
   • (Lea) Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Isakkár, Zebulon;
   • (Bilha) Dán, Náftalin;
   • (Zilpa) Gád, Ásér;
   • (Ráhel) József, Benjámin