Skip to main content

11. Összefoglalás

MEGTANULANDÓK 7.o.

–      Anna imája

 • Isten meghallgatja az őszinte imádságokat és válaszol azokra.
 • Anna = kegyelembe fogadott – imádkozik fiúért – názírnak adja (Istennek szenteli)
 • Éli (főpap) gyenge, fiai (Hofni, Fineás) gonoszok
 • Ima: kapcsolat, beszélgetés Istennel (dicsőítés, kérés)

Mt 7,7-8 Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.

–      Sámuel elhívása  1Sám 3

 • Isten hallható, érthető módon szól hozzánk – meghallani (imában, elmélkedésben, beszélgetésben, Biblián keresztül, …)
 • „semmit sem engedett földre hullani az Úr igéiből”
 • Sámuel bíra, főpap, próféta

Zsolt 50,1 A hatalmas Isten, az ÚR szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig.

–      A nép királyt akar, Saul király lesz   1Sám 8; 1Sám 10,1-8

 • mit jelent, hogy Jézus az Úr az életünkben?
 • Isten téged személyesen akar vezetni, nem más által.
 • Teokrácia – Isten uralkodik, Királyság- ember uralkodik

Róm 10, 9 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.

–      Saul bűne és elvetése 1Sám 15

 • az emberektől való félelem rossz döntésekhez vezet.
 • Istennek kell inkább engedelmeskedni, sem mint embereknek.
 • Amálékot kiirtani – Saul nem teljesíti (azóta is tüske az oldalukban)
 • Bűnbánat helyett tekintélyféltés

1Sám 15,22 Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél!

–      Dávid elhívása  1Sám 16,1-13

 • Istennek nem az előnyös külső számít, hanem az, hogy kicsoda az ember a szívében.
 • Sámuel felkeni Betlehemben Isai legkisebbik fiát – Dávidot
 • Ki vagy? Mennyit érsz?
 • Mit értékelsz nagyra?
 • Szeresd Istent, magadat, másokat!
 • Hála - értékkeresés

1Sám 16,7 Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van.

Mt 6.21  Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.”

Ef. 5.20 és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.

Róm. 8.28 Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.

–      Dávid és Góliát 1Sám 17,20-58

 • Isten a hitünkre válaszol és cselekszik.
 • A győzelem, a szívünkben lévő, Istenbe vetett hittől függ.
 • Góliát hatalmas filiszteus,
 • Dávid parittyával és kővel
 • A hit nem jellembeli tulajdonság, hanem Isten ereje.
 • Az a legnagyobb győzelem, amikor legyőz engem Isten.

1Sám 17,45 én a seregek Urának, Izráel csapatai Istenének a nevébenmegyek ellened, akit te kicsúfoltál.

Ézs 40,31 De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

–      Dávid és Jonatán barátsága 1Sám 20 

 • A barátok közötti szeretet is cselekedetekben nyilvánul meg.
 • Az igazi barátok kiállnak egymásért.
 • Saul irigységből, féltékenységből üldözi, meg akarja ölni Dávidot
 • Jonatán (Saul fia) kiáll Dávidért apjával szemben is
 • Ígéret betartása

Péld 17,17 Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik.

–      Dávid és Betsabé 2Sám 11

 • Az őszinteség és a bűnvallás fontossága mind az Istennel, mind az emberekkel való kapcsolatokban.
 • Isten nem kivételezik senkivel, ha bűnről van szó. (Istennél nincs protekció)
 • A kívánság nagy bűnre visz
 • A bűntudat, a lelkifurdalás még nem bűnvallás
 • Bűnvallás: egyetérteni Istennel, néven nevezni a bűnt, kimondani és elhagyni.
 • tudom, hogy miből, és tudom, hogy Kihez térek meg
 • ha megvallottuk, Isten megbocsátotta, és nem hivatkozik rá többé. (mert bűneink büntetését Jézus elszenvedte a kereszten.)
 • Megtérés mozzanatai: A magunk megalázása és az őszinte, konkrét bűnvallás, a bűnök elhagyása, és egyedül az Isten kegyelmében való reménykedés 

Róm 6, 23 Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

–      Salamon bölcs ítélete 1Kir 3

 • Bölcsesség:  hogyan alkalmazzuk az ismeretet a hozzáértéssel együtt. Az "értelem" azt jelenti, hogy ismerjük a dolgok alapvető és lényegi természetét, valamint a közöttük lévő különbséget. 
 • Napi harc az önzéssel és bűnös kívánságokkal – (melyiket eteted – az nyer)

1Kir 3. 9 Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet?!

 • Kérj te is bölcsességet az Úrtól!

Péld 9,10 A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet

Péld 3. 5 Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!