Skip to main content

12. Péter vallástétele

Igehely (történet):   Péter vallástétele Mt 16,13-20; Gal 4,1-7

Aranymondás:         Róm 10,10 Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.

Óracél:                   Értsék meg, kicsoda Jézus és azt, hogy ma is lehet vele találkozni és Őt megismerni.

Központi üzenet:      A mi szívünkben is megszülethet Jézus. Krisztus által Isten fiai lehetünk

Bibliai történet:       

Mt 16. 13 Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?” 14 Ők így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” 15 Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti kinek mondotok engem?” 16 Simon Péter megszólalt, és így felelt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” 17 Jézus így válaszolt neki: „Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám. 18 Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. 19 Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is.” 20 Azután megparancsolta tanítványainak: ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus.

Gal 4. 1 Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek, 2 hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. 3 Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. 4 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, 5 hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. 6 Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atya!” 7 Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.

Róm 8. 16 Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. 17 Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.

Jegyzetek

Véget ért a három éves tanítványi iskola, Jézus mellett láthatták csodáit, hallhatták bölcs szavait, közelről figyelhették Mesterük életét. Jézus pedig szeretné látni hosszú fáradozásának gyümölcsét.

Felteszi nekik a kérdést: Kinek mondanak engem az emberek? Nem az őt hallgató tömeg véleményére volt kíváncsi, hanem ezzel a kérdéssel készítette elő a legnagyobb kijelentést, azt, hogy kicsoda Ő.

Nem elismerést, nem dicséretet várt tanítványaitól, hiszen neki angyalok szolgáltak 40 napos pusztai böjtje után.

A tanítványok különféle válaszokat adnak: Van, aki őt Keresztelő Jánosnak tartja, van aki Illés prófétának, megint más Jeremiás prófétának.

De kinek mondotok engem ti? – szegezi nekik a kérdést.

Ekkor hangzik el Péter nagy vallásétele: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.

A Biblia mindig akkor nevezi Istent élő Istennek, amikor Istent aktívan, cselekvő, teljes hatalmának gyakorlásában mutatja be.

Péter vallástétele azt jelenti, - Jézus az, akiben maga Isten beszél, cselekszik, testesül meg.

Pétert boldognak nevezi, mert felismerte benne a Messiást.

Péter hitvallása fordulat Jézus életében, Izrael történelmében és az emberiség sorsában.

Döntően fontos, hogy hogyan fordítjuk a 18. verset.

A helyes fordítás ez lehetne: Te Kéfa (arám szó, jelentése: kő) , görögül petros vagy, azaz egy kődarab vagy, de én a kősziklára (petra) építem fel egyházamat.

Tehát Péter nem az alapkő, nem fundamentum, hanem legfeljebb csak az első kő, aki először ismerte fel, kicsoda Krisztus.

Ef 2. 20 Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus,

A keresztyén egyház alapja, fundamentuma Krisztus.

Különös módon, a qumráni iratok Ábrahámot, a hívők atyját nevezik így: kőszikla. Bizonyára rendíthetetlen hite miatt. Péterről ez nem mondható el.

Római katolikus testvéreink Pétert nevezik kősziklának, és ezzel, a 18. verssel igazolják a pápaság intézményét, és Péternek adják a kulcsok hatalmát, az oldást és kötést.

Az ige szerint a kulcsok hatalma Jézusé és a gyülekezeté. A kulcs: az ismeret, tanítás, igehirdetés.

A megkötözés és a feloldozás nincs kapcsolatban sem a bűnbocsánattal, sem az üdvösséggel.

Bűneink bocsánatát és üdvösségünket egyedül Krisztustól kaphatjuk.

A Krisztusban hívő embernek nincs szüksége papi közvetítőre Isten felé, nekünk Krisztus az egyedüli és egyetlen Közbenjárónk Istenhez. Emberi közvetítő nélkül olvashatjuk a Szentírást és imádságunkban közvetlenül fordulhatunk Krisztushoz.

1Tim 2. 5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

Összegezve: A Kőszikla Krisztus, a mi Megváltónk. Nekünk, hívő embereknek pedig az a lehetőségünk és feladatunk, hogy mint élő kövek, épüljünk be a Krisztus egyházába.

–      JÉZUS NEVEI, CÍMEI

  • Jézus: Jahve megszabadít (Józsué, Jósua, Jésua, Hóséa, görög alakja a Jézus)
  • Krisztus (görög Χριστός (Khrisztosz)) = Messiás (héber másíach (mósiakh)) = Felkent
  • Immánuel: Velünk az Isten
  • Jézus Krisztus: Istentől megbízott, felkent, Szentlélekkel teljes Szabadító
  • EmberFia (bar Nasa), próféta, ÚR, Isten Báránya (Agnus Dei)
  • Üdvözítő (latinsalvator), görög szótér) = Megváltó
  • Mindenható, = a Mindenség Ura = Pantokrátor, (görögül παντοκράτωρ)

 

Beszélgetés / játék:    

-      Mit kérdezett Jézus a tanítványaitól?

-      Kinek tartják az emberek Jézust?

-      Péter számára kicsoda Jézus?

-      Hogyan ismerte fel Péter Jézusban a Krisztust?

-      Mit mond Jézus Péternek?

Alkalmazás:       Beszéljük meg a gyerekekkel a következőket:

-      mit jelent a Krisztus szó, az akkori zsidó embereknek

-      mit jelentett a Messiás személye,

-      miért hatalmas dolog Péter hitvallása.

A történetben benne vannak a megtérés legfontosabb mozzanatai: Jézussal való találkozás, kijelentés Jézus személyéről, a Jézus Krisztusba vetett hit megvallása.