Skip to main content

23. Messiási próféciák beteljesedése

Igehely (történet):        Lk 19,29-44; Zak 9,9 Messiási próféciák beteljesedése

Ésa 55,8 Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR.

Óracél:                         Értsék meg, hogy Isten nem az emberek várakozása, akarata szerint cselekszik.

Központi üzenet:                     Isten nem ember szerint gondolkodik. (Földi királyság helyett mennyei királyság)

Bibliai történet:                        Lk 19,29-44; Zak 9,9 Prófécia beteljesedése

Előzmények:

Betániában az Úr Jézust Mária drága olajjal kente meg temetésére való előkészületül.

Történet:

Sok zsidó ment Betániába, nemcsak Jézus miatt, hanem a feltámasztott Lázárt is látni akarták. Ez egyáltalán nem tetszett a főpapoknak. Tanácskoztak, hogy Lázárt is megölik.

A húsvét előtti hét első napján az Úr Jézus reggel Jeruzsálembe indult a tanítványaival. Sokan csatlakoztak hozzá erre a rövid sétára az Olajfák hegyén át.

Lk 19. 28 Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. 29 Amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: 30 „Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember: oldjátok el, és vezessétek ide. 31 Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért oldjátok el? - mondjátok ezt: Az Úrnak van szüksége rá.” 32 Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. 33 Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: „Miért oldjátok el a szamárcsikót?” 34 Ők így feleltek: „Mert az Úrnak van szüksége rá.” 35 Azután elvezették azt Jézushoz, felsőruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust.

 Zak 9. 9 Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.

 

  36 Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felsőruhájukat.* 37 Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, 38 és ezt kiáltották: „Áldott, a király, aki az Úr nevében jön!** A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!”

A Jézust körülvevők felsőruháikat és a fákról vágott ágakat terítették az útra, hogy Jézus azon haladjon. Így tisztelték Jézust királyként* Közben ünnepi zarándokok érkeztek, akik meghallották, hogy Jézus közeledik. Pálmaágakat lengettek, ahogy azt a zsidók a lombsátor-ünnepen szokták tenni. A pálmaág a győzelem, a felszabadulás jelképe.

A két csoport lelkesülten üdvözölte egymást a „messiási köszöntéssel”*

Jn 12. 13 pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: „Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izráel Királya!” 14 Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva: 15 „Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.”

 Lk.9.39 A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: „Mester, utasítsd rendre tanítványaidat!” 40 De ő így válaszolt: „Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.”*** 41 Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, 42 és így szólt: „Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemeid elől. 43 Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak; 44 földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét.”

Bárcsak a város lakói, a sok zarándok, akik húsvét ünnepére feljöttek, elismernék Üdvözítőjüknek! Ehelyett a nép cserben hagyja majd, és segít elítélésében.

Nagyon szánta a templomvárost. Megjövendölte, hogy sok év múlva (Kr. u. 70-ben) el fogják pusztítani.

*2Kir 9. 13 Akkor mindnyájan nagy sietséggel fogták a ruhájukat, és leterítették alája a lépcső felső részére, megfúvatták a kürtöket, és kikiáltották: Jéhú a király!

** Zsolt 118. 25 Ó, URam, segíts meg! Ó URam, adj szerencsét! (Hozsánna) 26 Áldott, aki az ÚR nevében jön! Megáldunk titeket az ÚR házából.

***Józs 24. 27 És ezt mondta Józsué az egész népnek: Ez a kő lesz a tanúbizonyság ellenünk, mert ez hallotta az Úrnak minden mondását, amikor beszélt velünk. Ez lesz a tanúbizonyság ellenetek, ha megtagadjátok Isteneteket!

 

Amikor a körülötte lévők látták, hogy Jézus sír, és hallották a szomorú jövendölést, elszállt az ünnepi örömük. Megértették, hogy ilyen királytól semmit sem várhatnak. Csalódtak benne.

Jeruzsálemben szétoszlott a menet. Nagy volta nyugtalanság a városban. Sokan megkérdezték azoktól, akik Jézussal érkeztek: „Ki ez?” „Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta” — hangzott immár lelkesedés nélkül.

A nagytanács tagjai pedig háborogtak a történtek miatt: „Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni: íme, a világ őt követi!”

Jézus tanítványaival egész nap csaknem észrevétlenül a városban maradt, és tanította a népet. Estefelé ismét Betániába ment. Így töltötte a szenvedése és halála előtti utolsó napokat.

Jegyzetek:

Betfagé — „Éretlen fügék háza.” A zsidó hagyomány (Halacha) szerint ez a falucska még Jeruzsálemhez tartozott, úgyhogy ott is lehetett a húsvétot ünnepelni.

Zakariás 9,9 — „Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.” A „Sion leánya” elnevezés utalás a messiási népre.

Királyként tisztelték — Manapság a magas hivatalú személyek elé vörös szőnyeget terítenek, hogy ne lépjen a piszkos földre. Az Ószövetségben hasonló példát találunk a 2Kir 9,13-ban. Amikor a vezérek megtudták, hogy Jéhú Izráel királyává kenetett fel, ruhájukat leterítették alája a lépcsőre.

Messiási köszöntés — A zsidó hagyomány előírja, hogy húsvétkor a „Nagy Hallél”-t kell énekelni. Ez a Zsolt 113-118. A Mt 26,30-ban és Mk 14,26-ban azt olvassuk Jézusról és tanítványairól: „miután elénekelték a zsoltárokat…” A messiási köszöntés tehát ennek az éneklésnek a része.

Hozsánna — Ez a héber szó azt jelenti: „Segíts!”, „Ments meg!”, „Üdvözíts!” Ezt itt úgy is lehet érteni: „Ő segít, megment, üdvözít minket!”

Kr. u. 70. — A rómaiak ekkor elpusztították Jeruzsálemet; a templom is megsemmisült, úgy, ahogy azt Jézus megjövendölte. A pompás templomot tűz emésztette meg.

Megjegyzések:

Jézus Király — Meglepő, hogy az Úr Jézus nem tiltotta meg a sokaságnak, hogy Őt királyként fogadja. Elfogadta a tiszteletet, habár ismerte az emberek ingatag természetét. Tudta, hogy az Ő királysága egészen más. Vigyázzunk, hogy Jézust ne csak földi vezérünknek tekintsük, hanem főleg mennyei királyunknak. Ne kívánjuk, hogy csak földi kívánságainkat teljesítse! Szívünk Királya akar lenni! Jeruzsálem pusztulásáról szóló jövendölésével Jézus azok számára, akik Őt tisztelték, elvágta az utat Dávid földi királyságának helyreállításához.

 

Beszélgetés / játék:      Tegyünk fel kérdéseket a gyerekeknek, melyek arra irányulnak, hogy megértették-e a szöveget. Hova és miért küldte el Jézus a kettő tanítványt? Jézus az Olajfák hegyére ért. Mit tettek ekkor: az őt körülvevő emberek, a tanítványok, a farizeusok? Mit tett Jézus, amikor meglátta Jeruzsálem városát? Mit mondott?

Alkalmazás:     A Zakariás próféta által megjövendöltek teljesedtek be akkor, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe. Olvassuk el a próféciát az Ószövetségből, és beszélgessünk arról, hogy Jézus az előre megígért Messiás, a Király. Több ószövetségi igehelyet is megnézhetünk, beszéljük meg, hogyan teljesedtek be a bennük megírt dolgok Jézus életében. Beszélgessünk arról, hogy a Jézust üdvözlő tömeg milyen királyt várt? Jézus megfelelt ezeknek a váradalmaknak? Beszélgessünk arról, hogy lesz olyan időszak a földön, amikor Jézus Királyként visszajön és uralkodni fog a földön.

 

 

 

Jövendölés

Beteljesedés

Származása

1.

Asszonytól fog születni (I. Móz. 3:15)

(Mt. 1:20; Lk. 1:31)

2.

Sém utóda lesz (I. Móz. 9:19-29)

(Lk. 3:36)

3.

Ábrahám utóda lesz (I. Móz. 22:18)

(Mt. 1:2; Lk. 3:34)

4.

Jákob utóda lesz (I. Móz. 28:13-14)

(Mt. 1:2; Lk. 3:34)

5.

Júda törzséből származik (II. Móz. 49:8-10)

(Mt. 1:2; Lk. 3:33)

6.

Dávid nemzetségéből származik (II. Kir. 7:12-14; Zsolt. 132:11; Ésa. 11:1)

(Mt. 1:6; Lk. 3:31)

 

 

Születési helye és körülményei

 

7.

Betlehemben fog születni (Mik. 5:2)

(Mt. 2:1; Lk. 2:4:15)

8.

Szűztől (fiatalasszonytól) (Ésa. 7:14)

(Mt. 1:18-25; Lk. 1:26-38)

9.

Gyermekeket gyászolnak Betlehemben és környékén (Jer. 31:15)

Heródes gyermekgyilkossága (Mt. 2:16-18)

10.

Amikor a "fejedelmi pálcát", a vallási és törvényhozó jogot elveszik Júdától (I. Móz. 49:10)

A zsidósági királyi trónján az idumeai Nagy Heródes volt az első idegen, aki az előbbieket beteljesítette (Lk. 2:1-3; Jn. 19:15)

11.

A másodszor felépített templomot fogja megdicsőíteni jelenlétével (Ag. 2:7-9)

Jézus többször is megfordult a második templomban

12.

A Jeruzsálem újraépítésére (az utcákról és városfalakról van szó!) kiadott rendelet után 69 évhéttel - ami (69x7) egyenlő 483 évvel - fel fog lépni (Dán. 9:24). A jövendölésekben egy nap egy évet jelent (IV. Móz. 14:34; Ezék. 4:6)

Artaxerxes Longimanus i. e. 457 októberében adta ki az említett rendeletet. Ettől számítva 483 évre, i. sz. 27 októberében fellépett Jézus a "betölt az idő" (Mk. 1:15) üzenetével. Ez a dátum egybeesik Tibérius császár 15. évével (Lk. 3:1) és a templom felújításának 46. esztendejével is (Jn. 2:20). (Lásd: Gerhard Kroll: i. m. 199. és 248. o.)

 

Hírnök és útkészítő előzi meg fellépését

 

13.

Az Úr követe ad hírt róla (Mal. 3:1)

Keresztelő János fellép

(Mt. 3:1-2; Mk. 1:2; Lk. 3:2; Jn. 1:6-7; Mt. 11:10)

14.

Előkészíti az ő útját (Ésa. 40:3-5)

(Mt. 3:3; Mk. 1:3; Lk. 3:4; Jn. 1:23)

 

Kettős természete van

 

15.

"Emberfia" (Dán. 7:13)

(Mt. 8:20; Mk. 8:31; Lk. 7:34; Jn. 1:52 stb.)

16.

Isten fia (Zsolt. 2:7) "Erős Isten: örökkévalóság atyja, békesség fejedelme" (Ésa. 9:6; Zak. 6:12-13); Általa "velünk az Isten" (Ésa. 7:14)

Az Atya ezt megerősítette keresztségekor: (Mt. 3:17; Mk. 1:11; Lk. 3:22), és színeváltozásakor: (Mt. 17:5); Jézus is állította (Mt. 16:16-17; Mt. 26:63-64; Jn. 3:16-18; 5:23; 8:58; 10:30-17:5, 23 stb.)38; 14:10;

17.

Szentlélekkel teljes, és az igazság királya (Ésa. 11:1-5; Zsolt. 45:7-8; Ésa. 42:1; Ésa. 63:1)

(Jel. 19:2)

 

Próféta, király és főpap egy személyben

 

18.

Próféta (V. Móz. 18:18)

(Jn. 16:4; Csel. 3:22)

19.

A Szentírás ihletője (I. Pét. 1:11)

(II. Pét. 1:20-21; II. Tim. 3:16)

20.

Király (Zsolt. 2:6 Zak. 9:9; Ésa. 9:6; IV. Móz. 24:17)

Az angyal is hangoztatja (Lk. 1:32). Királyként hódolnak néki (Mt. 2:2). Pilátus előtt maga is vallja (Jn. 18:37). A kereszt felirata is hirdeti (Mt. 27:37)

21.

Főpap (Zsolt. 110:4; Zak. 6:12)

Egyetlen közvetítő Isten és ember között

(Zsid. 4:14-10, 29)

22.

A bűntől megszabadít és üdvösségre vezet (Ésa. 42:1-7)

(Jn. 1:29)

23.

Új szövetséget alapít (Jer. 31:31-33)

(Mt. 26:28; Mk. 14:24; Lk. 22:20; Zsid. 10:16)

 

Bevonulása Jeruzsálembe

 

24.

Örvendezés lesz e napon (Zsolt. 118:24-26)

(Mt. 21:9)

25.

Szamárháton vonul be a városba (Zak. 9:9)

(Mt. 21:7; Mk. 11:7; Jn. 19:30; Jn. 12:14)

 

Isten szenvedő szolgája

 

26.

A nép fejedelmei (főpapjai és írástudói) megvetik (Zsolt. 118:22)

Halálra adják és keresztre feszítik

27.

Egyik asztaltársa árulja el (Zsolt. 41:10)

(Jn. 13:26)

28.

Harminc ezüstpénzért (Zak. 11:12)

(Mt. 26:15)

29.

A pénzt a "fazekas elé vetik" (Zak. 11:7)

Egy fazekastól telket vettek temetőhelyül az idegenek számára (Mt. 27:7-8; Csel. 1:19)

30.

Az áruló helyét más foglalja el (Zsolt. 109:8)

(Csel. 1:17-20)

31.

Tanítványai elhagyják (Zak. 13:7)

(Mk. 14:50)

32.

"Fájdalmak férfia"-ként fog szenvedni (Ésa. 53; Zsolt. 22:1-7; Zsolt. 69:1-5, 15-21). Megverik, köpdösik, szidalmazzák, csúfolják, kínozzák (Ésa. 50:6; 53:7)

(Mt. 27:26-31; Mk. 15:16-20; Jn. 19:1-5)

33.

Türelmesen szenved és önként feláldozza életét, hogy a bűnösöket üdvözítse (Ésa. 53:4-8): Mindezt némán viselte (Ésa. 53:7)

(I. Pét. 2:23-24)

34.

Köntösére sorsot vetnek (Zsolt. 22:19)

(Mt. 27:35; Mk. 15:24; Jn. 19:23-24)

35.

Átlyukasztják kezeit és lábait (Zsolt. 22:17)

(Mt. 27:35; Mk. 15:24-28; Lk. 23:33)

36.

Gonosztevők között szenved (Ésa. 53:9:12)

(Mt. 27:38; Mk. 15:27-28; Lk. 23:33; Jn. 19:18)

37.

Méreggel és ecettel kínálják (Zsolt. 69:22)

(Mt. 27:34; Mk. 15:23)

38.

Csúfolják a kereszten (Zsolt. 22:8-9)

(Mt. 27:39-44; Mk. 15:29-32; Lk. 23:35-39)

39.

Szomjazik (Zsolt. 22:15-16)

(Mt. 19:28)

40.

Az Atya elhagyja őt

(Mt. 27:46; Mk. 15:34)

(Zsolt. 22:2-7; Zsolt. 31:23; Zsolt 69:21)

41.

Atyja kezébe helyezi életét (Zsolt. 31:6)

(Lk. 23:46)

42.

Csontjait nem törik meg (II. Móz. 12:46)

(Jn. 19:31-36)

43.

Oldalát átszúrják (Zak. 12:12)

(Jn. 19:37)

 

Jézus halálának ideje

 

44.

A fellépést követő hét (= 7 év) közepén hal meg. "Kiirtják a Messiást" (Dán. 9:26-27)

pénteken a kereszten meghal Jézus

 

Temetése

 

45.

Sírját a gonosztevők között jelölik ki, de gazdagok mellé fogják eltemetni (Ésa. 53:9)

(Mt. 27:59-60; Lk. 23:50-54)

 

Feltámadása

 

46.

Fel fog támadni (Zsolt. 16:9-11)

vasárnap hajnalban

 

Megdicsőülése

 

47.

Isten jobb keze felől ül dicsőségben (Zsolt. 16:8; Zsolt. 110:1:5)

(Mk. 16:19; Mk. 14:62; Lk. 22:69; Csel. 7:55-56; Róm. 8:34 stb.)

 

 

 

A Szentlélek elküldése

 

48.

Onnan kiárasztja a Szentlelket (= korai esőt) (Joel 12:23-29; Ésa. 44:3)

(Csel. 1:4-8; 2:16-17)

 

49.

Közvetlen második eljövetele előtt a "késői esőt" (Zak. 10:1; Joel 2:23; Hós. 6:3)

(Mt. 24:14)

 

Jézus Krisztus második eljövetele

 

50.

Ítéletet hirdet (Ésa. 66:15-16; Mal. 4.)

(Jelei Mt. 24; Mk. 13.; Lk. 21.;

II. Thessz. 2. és Jelenések könyve próféciái)