Skip to main content

01. Aháb uralkodása Izraelben

Igehely (történet):

Aháb uralkodása Izraelben 1Kir 16,29-33 

Aranymondás:

1Kor 15,33 A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság!

Óracél:

Értsék meg, hogy milyen nagy hatással vannak az emberre a kapcsolatai.

Központi üzenet:

Nem mindegy, milyen házastársat választasz.

Bibliai történet:

1Kir 16,29-33 Aháb uralkodása Izraelben

 

Előzmények:

(1Kir 11.26-12) Salamon halála után Roboám lett a király Izráel felett. Tíz törzs elpártolt tőle, mert nem akarta csökkenteni a nép terheit. A tíz törzs vezetőjét, Jeroboámot királlyá választották „Izráelen” (tíz törzs országa). Roboám „Júda” királya lett (két törzs országa).

Jeroboám király első nagy problémája volt a jeruzsálemi istentisztelet, hiszen ott állt az Úr temploma. Ha népe oda járna, hatása alá kerülnének a pompás templomnak, Salamon palotájának, és fiának, Dávid unokájának. Szívük visszafordulna Roboámhoz, Júda királyához, őt pedig megölnék. A 2Krón 11,13–17-ből kiderül, hogy nem alaptalan a félelme. Saját istentiszteleti hely kell tehát, ahol imádkozni lehet, és áldozatot bemutatni.

Korábban ismert kultuszhely volt északon Dán, középen pedig – Jeroboám országának déli részén – Bétel (Isten háza). Egyiptomi menekülése idején Jeroboám látta az Ápis-bikát (borjút) imádó embereket. A pusztai vándorlás idején, a Sínai-hegy mellett Áron aranyborjúja előtt táncoltak (2Móz 32). 

1Kir 16. 29 Aháb, Omri fia Ászának, Júda királyának a harmincnyolcadik évében lett Izráel királya. Huszonkét évig volt Aháb, Omri fia Izráel királya Samáriában. 30 Aháb, Omri fia azt tette, amit rossznak lát az Úr, még inkább, mint valamennyi elődje. 31 Nemcsak folytatta Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jezábelt, a szidóniak királyának, Etbaalnak a leányát, és a Baalt kezdte tisztelni és imádni. 32 Oltárt is állított a Baalnak a Samáriában épített Baal-templomban. 33 Készíttetett Aháb Asérá-szobrot is, és még inkább bosszantotta tetteivel Aháb az Urat, Izráel Istenét, mint Izráel valamennyi királya őelőtte. 34 Az ő idejében építette újjá Jerikót a bételi Híél. Elsőszülött fián, Abirámon vetette meg annak alapját, és legkisebb fián, Szegúbon állította fel a kapuját, az Úr szava szerint, amelyet megmondott Józsué, Nún fia által.

Beszélgetés / játék:

Hogy hívták az új izraeli királyt? Ki volt az apja? Ki lett a felesége? Mit tett Aháb az uralkodása alatt? Térkép segítségével nézzük meg, hogy hol volt ekkor Izrael és Szidón. Magyarázzuk el a fiataloknak, hogy mi a Baal, Asera, mi volt Jeroboam bűne.

Alkalmazás:

Aháb bálványimádásba vitte az országot, még nagyobb gonoszságba, mint az elődei. Köze van ehhez annak, hogy kit választott magának feleségül. Jézabel, egy bálványimádó, pogány nő volt, aki erősen manipulálta Ahábot. A történet üzenete: nem mindegy, hogy milyen házastársat választasz! Ezt ebben az életkorban ki lehet bővíteni a barátokra is! Beszélgessünk el a fiatalokkal arról, hogy milyen hatással vannak egymásra az emberek. "Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok." A negatív oldalról vezessük át a beszélgetést a pozitív példák felé. Milyen jó hatással lehetnek egymásra az emberek? Miért fontosak a kapcsolatok? Beszéljünk arról, hogy a jó kapcsolatok lényege a kölcsönös szeretet-adás és elfogadás.

Kézművesség:

Végezzünk el egy kísérletet: Tiszta vízbe csöppentsünk erősen piros folyadékot, ami oldódik vízben! Hagyjuk, hadd áradjon szét benne! Ezzel szemléltethetjük az aranymondást!

Megjegyzések:

Király: Istennek engedelmeskedve áldás, Istennel ellenkezve, átok – családja, népe számára.

Aháb: 875-ben király, istenfélő, Omri fia. Bűnre adja fejét, mélyre süllyed – de Isten kegyelme ott van.

Nábót szőlője, meg akarja venni (de Izraelben ezt nem lehet). Felesége (Jezabel) – ki az úr? Megöleti Nábótot és rokonait (öl, lop, hamis tanúzás, más birtokának megkívánása – 6., 8., 9., 10. pcs). "Bűnre adta magát" – tudatosan, készakarva, Isten-elleni dolgot tenni. Pogány vallások visszatértek Kánaánba.

Illés próféta intette, de Jezabel elfordította Ahábot a prófétától, Istentől.

Intés, figyelmeztetés nem használ, jön a büntetés.

Egy dologban engedetlenség – eltántoríthat Istentől – vigyázzunk!

Aháb – Isten kegyelme vele volt (ennek ellenére is): próféta figyelmeztetése,  eső, győzelem az arámokkal (túlerő), Isten súlyos ítélete –Aháb megalázza magát – ítélet elhalasztva (ítélettől ijedt meg).

Minálunk – nincs elhalasztva – Jézuson végrhajtva.

Államvallás – Jeroboám bálványimádását úgy vehetjük, mint a felsőség beavatkozását a nép vallásába. A bálványimádás ezzel államvallássá lett, célja, hogy Jeroboám királyságát biztosítsa. Sok példát látunk arra a történelemben különböző népeknél, hogy az istenséget és az istentiszteletet az állam védelmére használják. Akadt kötelező vallás, és akadt tiltott vallás is. Gondoljunk csak rá, mi történt a kommunista uralom idején az egyházakkal. Vagy gondoljunk a régi Római Birodalom államvallására, ahol mindenkinek a római császár képét kellett évente néhány alkalommal imádni. S mivel ezt a keresztények megtagadták, emiatt sokukat oroszlánok elé vetették.

Izráelben Saul királlyá választásáig a teokrácia volt az „államforma”, ahol Isten uralkodott, és az Ő imádása állt a középpontban. Azzal, hogy Isten uralma helyett a nép királyt akart vezetőként, Izráel súlyos terhet vett a nyakába.

Bűnre csábítás Jeroboám állandó példája az olyan személynek a Bibliában, aki a népét bűnre csábította. Izráel és Júda más vezetői bálványokat imádtak, de nem tették a bálványimádást kötelezővé. Aháb és Jezábel kivételek voltak. Aki bűnre csábít, Isten haragját vonja magára, de másokat is – Jeroboám esetében a népet – bűnbe visz magával. Érdemes észrevenni azokat, akik nagy pátosszal és hamis tanítással, vagy meghatározott bűn propagálásával magyarázzák ki magukat. Gyerekek között is előfordul ilyen.

Jeroboám nem hitetlenségből ragadta magához a hatalmat. Ehhez kreált kultuszhelyet, aranyborjúkat. Őrizkedjünk attól, hogy bálványra cseréljük az élő Istent. Jézus mondta: „Én vagyok a jó pásztor… az enyéim ismernek engem (hallgatnak a hangomra)” (Jn 10,14.16). Emberi megbízhatatlanság helyett inkább az Úrra hallgassunk!

Isten szavait gyakran csodajelek erősítik meg – Gyakran történik így. Gondoljunk Mózesre és Áronra a fáraónál, a tüzes kígyókra a pusztai vándorláskor, Illésre a Kármel hegyén. Az Úr Jézus is elmondta az üzenetét, ő is tett csodákat. Feltűnő, hogy a csodajelek nem adnak hitet. Sok zsidó hallotta hírét Jézus csodáinak, vagy látta, mégsem adta át a szívét. Sokan gondolkoznak így: „Hogyha valami csoda történne…” Úgy a fáraó, mint Jeroboám magatartásán látszik, hogy a csoda nem segít.

Baal – A Baal-oltárhoz Maceba és Aséra tartozott, mint férfi és női szimbólum; hasonlítsuk össze a jin-jang-jellel. 

Baal – „Úr, tulajdonos”. Kánaánban tisztelt pogány isten, akit egyes városok urának, védőistenének is tartottak (lásd Baal-Meón, Baal-Támár stb. városnevek). Őslakói szerint Kánaán országa is Baal tulajdona volt. Baal egyébként termékenység isten, a vihar és zivatar istene, amivel megtermékenyíti a földet.

Asérá – A Macceba, avagy Baal „szent oszlopa” mellett Asérát is tisztelték. A Macceba hímnemű, az Asérá nőnemű kiábrázolás volt.

 

Köv.órára:  2Krón 20 Jósafát

 

Az egységes királyság

1050-1011

Saul királysága

1011-970

Dávid királysága

971-931

Salamon királysága

967/66 - 960/59

A jeruzsálemi templom építése

A megosztott királyság kora

I Z R Á E L

J Ú D A

Próféták

Királyok

Királyok

Próféták

Isten embere

931-910

I. Jeroboám

931-913

Roboám

Sémája

Ahija

910-909

Nádáb

913-911

Abija

Iddó
Azáriás

 

909-886

Baása

911-869

Asa

Obed

886

Elah

 

Hanáni

885-884

Zimri

Jéhu

885-874

Omri

Jaháziel

Illés
Mikeás

874-853

Akháb

872-848

Josafát

Eliézer

3 névtelen

853-852

Akházia

854-841

Jorám

 
 

852-841

Jorám

 

Elizeus

841-814

Jéhu

841

Akházia

841-835

Athália királyné

  

835-796

Joás

Zakariás

814-798

Joakház

Jóel(?)

Jónás

798-782

Joás

796-767

Amásia

2 névtelen

Hóseás

793-753

II. Jeroboám

Ámos

790-739

Uzziás (Azária)

Zakariás

 

753-752

Zakariás

 

752

Sallum

752-742

Menáhem

750-736

Jótám

Ésaiás

742-740

Pekája

Mikeás

740-732

Pekah

735-715

Akház

 

Odéd

732-722

Hóseás

729-697

Ezékiás

 

722

asszír hódítás

 

697-641

Manassé

Habakuk

641-639

Amon

Náhum(?)

639-608

Jósiás

Jeremiás

608

Joakház

Hulda

608-597

Joákim

Sofóniás

606/5

első fogolycsapat Babilóniába

Dániel

597

Joákin
második fogolycsapat

Ezékiel

597-586

Sedékiás

Abdiás(?)

586

Jeruzsálem teljes megsemmisítése

 

606/5-536/5

a babiloni fogság

536/5

Círusz rendelete

519/8

Darius Histaspes rendelete

457

Artaxerxes Longimanus rendelete

A hazatérés utáni próféták:
Aggeus
Zakariás
Malakiás