Skip to main content

26. Jézus kiküldi 12 tanítványát

Igehely (történet): Jézus kiküldi 12 tanítványát Mt 10; Mt 28,18-20 

Aranymondás:       Mk 16,15 Menjetek el szerte az egész világba,

hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.

Óracél:                 Értsék meg, hogy Jézus minden hívőt elhívott az evangélium hirdetésére.

Központi üzenet:    Jézus mindenkire bíz feladatot.

Bibliai történet:     Mt 10; Mt 28,18-20 Jézus kiküldi 12 tanítványát

Mt 10. 1 Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. 2 A tizenkét apostol neve pedig ez: az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére, András; Jakab, a Zebedeus fia, és testvére, János; 3 Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámszedő; Jakab, az Alfeus fia és Taddeus, 4 Simon, a Kananeus, és Júdás, az Iskáriótes, aki el is árulta őt.

Mi a közös bennük? Nem a személyük, nem az, hogy mik – hanem mivé lesznek, hogyan tud bennük munkálkodni Jézus.

1Kor 1. 27 Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket: 28 és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket;

Mi előzte meg a kiküldésüket? Mt 9.

Arról, hogy Jézus dolgozik, járja a városokat, a falvakat. Gyógyítja a betegeket, erősíti az erőtleneket, vigasztalja a gyászolókat. Bejárja a falvakat, a városokat, és egyszer csak azt mondja: kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat az Ő aratásába. Jézus Krisztus itt munkatársakat választ. Azt mondja: testben nem tudok ott lenni mindenütt. Olyan sok az erőtlenség. Látta az erőtlenséget, látta, hogy olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. Látta az elveszett állapotot és azt mondja: kérjétek az Urat, hogy küldjön. És akkor Ő kiküldi a tizenkét tanítványt. Ki az aratás Ura? Hát Ő. És magához hívja a tizenkét tanítványt és kiküldi a munkamezőre.

Nem nyakkendős ügynökök, nem íróasztal melletti tudósok – munkamezőn fáradozó munkások. Ő is megy (Mt 11). Ő mondja meg hova, hogyan, mit csináljanak. Szoros kapcsolat szükséges ehhez.

Vajon vágysz-e a Jézus Krisztussal való közösségre? Vajon örülsz-e annak, hogy a te életed beoltatik a Krisztusba? Vajon te örülsz-e annak, hogy benne élsz. Ahogy Pál apostol mondja: Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ez a legnagyobb örömünk. Ez az evangelizáció. Erre hív ma este téged az Úr Jézus Krisztus. A mennyei követek az Ő védelme alatt vannak. Név szerint ismeri őket – téged is.

5 Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik: „Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, samaritánusok városába ne menjetek be, 6 inkább menjetek Izráel házának elveszett juhaihoz. 7 Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa! 8 Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. 9 Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt az övetekbe, 10 se tarisznyát az útra, se két felsőruhát, se sarut, se botot: mert méltó a munkás a kenyerére.”

A csodák célja: az Igét erősítsék, megmutatni Isten dicsőségét, és hogy ez hitet ébresszen az emberekben. Márpedig élő hitet ébresszen az emberben. Még nem állt össze a kijelentés (Biblia).

Hatalmat adott nekik. Feladatot, életcélt. Alkalmassá teszi őket.

Ha úgy látod, hogy alkalmatlan vagy – ez jó kezdet!

Felhatalmazást kapnak: az örömhír, az evangélium hirdetésére

11 Ha pedig egy városba vagy faluba mentek be, tudjátok meg, hogy ki méltó ott erre, és maradjatok annál, míg csak tovább nem mentek. 12 Amikor beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét, 13 és ha méltó rá az a ház, szálljon reá békességetek, ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza rátok. 14 Ha pedig valaki nem fogad be titeket, meg sem hallgatja szavaitokat: menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról. 15 Bizony, mondom néktek: elviselhetőbb sorsa lesz Sodoma és Gomora földjének az ítélet napján, mint annak a városnak.”

Jó tudni ezt mindnyájunknak, hogy ez nem a mi munkánknak az eredménytelensége. Mert Isten a statisztikát nem reánk bízta. Mi magvetők vagyunk. Én is, te is, minden hívő. Mert minden hívőnek a jó magot, az evangéliumot kell hirdetni. Isten nem azt mondta, hogy majd te leszel az arató. Hanem azt mondta: lehet, hogy más a vető, más lesz az arató.

16 „Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. 17 Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban, 18 sőt helytartók és királyok elé hurcolnak énmiattam, tanúbizonyságul nekik és a pogányoknak. 19 Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. 20 Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok. 21 Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és megöletik őket, 22 és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. 23 Ha pedig üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikba. Bizony, mondom néktek: még végig sem járjátok Izráel városait, mire eljön az Emberfia.”

Akkor inkább …. de, akkor te sem hallottad volna!

Róm 10. 14 De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? 15 És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva: „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!”

Jutalom

24 „A tanítvány nem feljebbvaló a mesterénél, sem a szolga az uránál. 25 Elég a tanítványnak, hogy olyanná legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Belzebubnak nevezték el, mennyivel inkább háza népét?” 26 „Tehát ne rettenjetek meg tőlük! Mert nincs olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. 27 Amit a sötétségben mondok nektek, azt a világosságban mondjátok el; amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. 28 Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában.” 29 „Ugye, a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudtán kívül? 30 Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. 31 Ne féljetek tehát: ti sok verébnél értékesebbek vagytok.” 32 Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, 33 aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” 34 „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. 35 Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, 36 és így az embernek ellensége lesz a háza népe. 37 Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám; aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám; 38 és aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. 39 Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét énértem, az megtalálja azt.” 40 Aki titeket befogad, az engem fogad be, és aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem. 41 Aki befogad egy prófétát azért, mert az próféta, prófétának járó jutalmat kap; aki pedig egy igaz embert fogad be azért, mert az igaz, igaz embernek járó jutalmat kap. 42 Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni egynek e kicsinyek közül, mert az tanítvány: bizony, mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát.”

 

Mt 28. 18 Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. 19 Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 20 tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

Beszélgetés / játék:        Milyen parancsolatokat adott Jézus a 12 tanítványnak mielőtt kiküldte őket? Mire figyelmeztette őket? Mire tanította őket?

Alkalmazás: Beszélgessünk a bizonyságtevésről. Mit jelent bizonyságot tenni Jézusról? Mi mindent foglal ez magába? Nem csak az Úrról való beszédet, hanem az életmódunkkal való bizonyságtételt is. Bátorítsuk a fiatalokat arra, hogy felvállalják mások előtt a Jézus Krisztusba vetett hitüket. A hitoktató elmondhatja a saját bizonyságtételét, illetve a diákok is elmondhatják az övékét.