Skip to main content

01.18 Örök Isten

Dátum: 
2019.01.18

5Mózes 33,27

ÖRÖK ISTEN

Istennél egyedülálló, hogy léte örök. A mi hetvenesztendõs rövid élettartamunkkal szemben, Zsolt 90,10, ugyanennek a zsoltárnak a második verse ezt mondja róla: "öröktõl fogva mindörökké vagy te, ó, Isten!" Õ az örökkévaló Isten, a "kezdet és a vég", Jel 21,6, vagyis a mindenség létrehozója és fenntartója. Ez igaz a Fiára, az Úr Jézusra is, Jel 22,13. Az Üdvözítõ elõképe volt Melkisédek, az a férfi, akinek a leírás szerint "sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs", Zsid 7,3. Az õ "megjelenése" "eleitõl fogva, öröktõl fogva van", Mik 5,2 (Rev. Károli).
Ennek az örök Istennek kegyelmes szándékai voltak velünk, "már a világ teremtése elõtt", Ef 1,4, és meg fogja mutatni kegyelmének gazdagságát "az eljövendõ korszakokban", Ef 2,7. Benne vagyunk gondolataiban "öröktõl fogva örökre"!
Mielõtt kezeddel a Napot alkottad, Mielõtt Ádámot agyagból formáltad, Ó, Istenünk, nagy szívedben Gondoltál ránk kegyelmedben.
(John Kent)
A mai versbõl származó bátorítás ebben van, hogy ilyen Isten a mi menedékünk. Mi azok között vagyunk, akik "odamenekültünk menedékért", Zsid 6,18, és van maradandó védelem abban az erõsségben, és maradandó támasz "az örökkévaló korok" részérõl. Az emberi támasz szükségszerûen ideig való. Dávid menedékhelyet talált Sámuelnél, 1Sám 19,18, de eljött a nap, amikor Sámuel meghalt, uo., 25,1. Az Örökkévaló Isten azonban még mindig menedéke volt, uo., 30,6. Az Efezusiakat elszomorította Pál végleges távozásának kilátása, de Pál Istennek ajánlotta õket, Csel 20,32, mert Õ örökre jelen volt. A zsidó hívõk elveszítették hûséges vezetõiket, de Jézus Krisztus "tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.", Zsid 18,8. Az élet változó körülményei között az a tény, hogy a három személyben egy Isten az Örökkévaló Isten, azt jelenti, hogy az Atya mindig ismeri szükségeinket, Mt 6,32, a Fiú érdekünkben végzett papsága megszakítás nélküli, Zsid 7,23-25, és a Vigasztaló örökre velünk van, Jn 14,16.
A teremtõ "örökre áldott", Róm 1,25. A Krisztus "örökre áldott", Róm 9,5. Ámen. Ez az örök Isten.

Zsolt 90. 10 Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük fáradság és keserűség, amely gyorsan elszáll, mintha repülnénk.
5Móz. 33.27
Hajlékod az örök Isten, örökkévaló karjai tartanak. Kiűzte ellenségedet, és ezt mondotta: pusztítsd!
Zsolt. 90.2 Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten!
Jel. 22.13
Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég”.