Skip to main content

01.24 Csodálatos

Dátum: 
2019.01.24

Bírák 13,1-20; Ézsaiás 9,6

CSODÁLATOS

A mai cím a 18. versben jelenik meg, amit titoknak is fordítanak. Ez világosan azonosítható az Úr angyalával, aki Mánoának úgy jelent meg, mint az Ézs 9,6-ban a "Fiú". Az ilyen megjelenéseket krisztophaniáknak nevezi, vagyis az Úr Jézus testté létele elõtti megjelenésének.
A név mindkét fordítása nagyon odaillõ, mert az Õ személyéhez titok és csoda kapcsolódik. A Szentírásban személyének titka szemléletes módon látható. Amikor Izráel népe elõször meglátta a mannát, azt kérdezte: "Mi ez?", 2Móz 16,15. A "kis gömbölyû dolog" minden mástól különbözött, amit valaha láttak, ahogyan Õ is, akinek örök lénye el volt fátyolozva embervoltának megaláztatásában.
Személyének titka történetileg is látható, amikor például a tanítványok így szóltak: "Ki ez?" Mk 4,41. Személyének titka látható tantételszerûen, amikor ezt mondja: "Senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya", Mt 11,27. Egyetlen dicsõséges Személyben egyesült istensége és embersége zavarba ejti az emberi értelmet!
Az Atyát csak (dicsõ állítás!) A Fiú értheti meg. (Josiah Conder)
Személyének csodája útjának minden állomásán látható. Ahogyan mindenki, "aki hallotta, elcsodálkozott azon", amit a pásztorok a kisgyermekrõl mondtak a jászolnál, Lk 2,18. Akik tanúi voltak hatalmas tetteinek, "csodálkoztak" vagy "megdöbbentek nagy megdöbbenéssel", vagy "álmélkodtak", így tehát ezek a csodálatos dolgok úgy vannak leírva, mint "csodák", Csel 2,22. Az emberek megfigyelték bölcsességét, amikor a tudósokkal beszélgetett, és mindenki "csodálkozott értelmén és feleletein", Lk 2,47. Amikor szóbeli támadásokkal nézett szembe, "csodálkoztak" és "meglepõdtek", Mt 22,22-23. Halálának körülményei között "sokan csak iszonyodtak tõle", amint rátekintettek elcsúfított ábrázatára, Ézs 52,14. Péter elhagyta az üres sírt, "és csodálkozott magában a történteken", Lk 24,12. Látva az Atyától kapott igazolását és felmagasztaltatását, hirdessük: "csodálatos a mi szemünkben", Zsolt 118,23.
Bármikor is szemléljük Õt, sohasem meglepõ, hogy a neve "Csodálatos".

Bír. 13.18 "És monda néki az Úrnak angyala: Miért kérdezõsködöl nevem után, a mely olyan csodálatos?"
Ésa. 9.6 Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!