Skip to main content

01.25 A Mindenható

Dátum: 
2019.01.25

Ruth 1,1-22

A MINDENHATÓ

Amikor Isten megjelent Ábrahámnak az 1Móz 17,1-ben, elõször jelentette ki magát El-shaddajnak, aki a Mindenható Isten. A megelõzõ szövegben Hágár úgy írta le Õt, mint El-roi, az Isten, aki lát, és ennek a két jellegzetességnek a kombinációja bátorítást fog jelenteni népének. Az Istennek, aki azt mondta, hogy "megláttam népem nyomorúságát", megvolt a hatalma ahhoz, hogy ezt is mondhassa: "Le is szállok, hogy kimentsem õket", 2Móz 3,7-8. Annak, aki látta, hogy "veszõdnek az evezéssel", hatalma volt arra, hogy hozzájuk menjen, "járva a tengeren", Mk 6,48. (Az El-roi az El-shaddaj.)
A Mindenható "örök hatalma" a teremtés munkájában lett nyilvánvaló, Róm 1,20. "Hatalmának rendkívüli nagysága" kifejezésre jut rajtunk, hívõkön, munkálva szellemi megelevenedésünket, és ez a hatalom azonos azzal a hatalommal, amely feltámasztotta Krisztust a halálból, Ef 1,19-20! Ugyanaz az isteni hatalom "tart meg" minket, miközben végsõ áldásunkra várunk, 1Pt 1,5. Végül pedig nyilvánvalóvá lesz mindenki elõtt, hogy "uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Jel 19,6.
Naomi megtapasztalása arra tanít bennünket, hogy a Mindenható hatalma kifejezésre juthat népének megbüntetésében is. A Ruth könyve egy sziporkázó drágakõ, amely beékelõdött a Bírák lehangoló története, valamint a Sámuel 1. könyvének elsõ része közé. Sajnos, az elsõ fejezet szomorú olvasnivalót nyújt. Naomi volt az egyetlen túlélõje egy Moábba történõ tragikus menekülésnek, és tíz évi távollét után az Úr visszahozta õt Betlehembe. Jahve mint a szövetségmegtartó Isten, hazavezette õt, 21. v. Õ azt akarja, hogy népe élvezze az örökségét! Mindenható Istenként gyakorolta hatalmát, hogy megvalósítsa azt a célt és körülményeket, amelyeket Naomi keserûeknek talált, 20. v. A Mindenható "megtöri a csontokat", Zsolt 51,10 és segíti az elesetteket, Zsolt 116,6, azért, hogy elérje a szándékát népénél. "A Mindenható fenyítését ne vesd meg!" Jób, 5,17
A hívõ ember biztonsága és menedéke "a Mindenható árnyékában" lakni, Zsolt 91,1. A "lakni" szót a Ruth 1,16-ban a "megszállni" szóval fordították. Naomi ismét megszállt a Mindenható árnyékában, és Ruth is megtalálta a maga oltalmát az Õ szárnyai alatt, Ruth 2,12.

Ruth. 1.19-21 Így mentek együtt ketten, amíg Betlehembe nem értek. Amikor Betlehembe értek, az egész város megmozdult miattuk, és azt kérdezték: Nem Naomi ez? Ő azt mondta nekik: Ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserített engem a Mindenható. Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr. Miért hívnátok engem Naominak, hiszen megalázott engem az Úr, és bajba döntött a Mindenható.