Skip to main content

04.18 A Pogányok Világossága

Dátum: 
2019.04.18

Ézsaiás 42,6-8

A POGÁNYOK VILÁGOSSÁGA

   Amikor Isten ígéretet tett, hogy megáldja Ábrahámot, annak hatásai nem korlátozódtak közvetlen leszármazottaira, a zsidó nemzetre, hanem általa "nyer áldást a Föld minden nemzetsége".
   Istennek azt a szándékát, hogy áldását eljuttatja a pogányokhoz is, Világosan tanítja az Ószövetség, a zsidók azonban nem mindnyájan tudják ezt. Sokan közülük sohasem számoltak ezzel a lehetőséggel, és a pogányokat "kutyáknak" nevezték, mint akik kitaszítottak és alsóbbrendűek. Simeon nem így gondolkodott. Lukács evangéliuma 2. fejezetében, amikor a csecsemőt a karjaiban tartotta, prófétált, hogy a csecsemő világosságul lesz a pogányoknak, 32. v. Szavai világosan mutatják, hogy a pogányok megáldása nem Isten utólagos gondolata volt; nem valami olyasmi, ami kitölti majd az űrt, ha Izráel elutasítja a Messiást!
   Nem kétséges, hogy a pogányoknak szükségük volt világosságra. Helyzetüket és állapotukat Pál jól fejezte ki. Krisztus nélkül, idegenként, reménység nélkül és Isten nélkül éltek, Ef 2,12. Az üdvösség egyetlen reménysége számukra azon keresztül volt, aki úgy jött, mint "a világ világossága", Jn 8,12.
   Ézsaiás írásait helyesen nevezték "prófétai evangéliumnak". Ismételten beszél az ember szükségleteiről és Isten üdvözítéséről - arról az üdvösségről, amely a 7. fejezetben megígért eljövendőhöz kötődik, aki az 53. fejezet Szenvedőjévé lesz, mielőtt felmagasztaltatik, mint a 60. fejezet Uralkodója. Az egész könyvön végig hangsúlyozza Isten kegyelmes szándékait, amely minden nemzetet magában foglal. Ő biztosítja az alapot mai olvasmányunkban ahhoz az alkalmazáshoz, amelyet Máté tett a 4. fejezet 15. versében, hogy hangsúlyozza az Úr Jézus kegyelmét, amellyel lakóhelyét a kozmopolita "pogányok Galileája" területén létesítette, hogy a szükséges Világosságot elvigye azoknak, akik "sötétben ültek", és a "halál árnyékában" voltak.
   Ebben a jelenlegi időben a Gyülekezet a nemzetekből tevődik össze, mindazokból, "akik távoliak (pogányok), mind azokból, "akik közeliek" (zsidók), Ef 2,17. Az Ezeréves Birodalom napjainak eljövetelével az Úr Jézus meg fogja kapni igazi elismerését, amikor "világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez", Ézs 60,3.

Ézs. 42.6-8 „Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává. Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöczből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak.”