Skip to main content

04.27 Fejedelem és Parancsoló

Dátum: 
2019.04.27

Ézsaiás 55,4-9

FEJEDELEM ÉS PARANCSOLÓ

   Amikor Isten Ábrahám leszármazottait nemzetté formálta és kimentette őket Egyiptomból, az volt a szándéka, hogy Ő fogja vezetni és irányítani őket a saját szándékai szerint és az ő javukra.
   Hatalmas csodákat tett értük, és bevitte őket az Ígéret Földjére, ahol elkészített városok, szőlőskertek és kutak voltak. Szívét megszomorította, amikor királyt kívántak, hogy uralkodjon felettünk, "ahogyan az minden népnél szokás", 1Sám 8,5. Szomorúan mondta Sámuelnak: "nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg," 1Sám 8,7.
   Sok nemzedéken keresztül szenvedték választásuk következményeit. Isten időről időre irgalmasan támasztott nekik hűséges vezetőket, de a nemzet szíve ragaszkodott a bálványimádáshoz, amely végül fogságba juttatta őket. Nehémiás alatt rövid ideig volt egy bizonyos megújulás. Azonban az Úr Jézus idejére már volt, aki kész volt ezt kiáltani "Nem királyunk van, hanem császárunk", Jn 19,15.
   Hóseás próféta előre látta a mostani helyzetet; "Hosszú ideig élnek majd Izráel fiai is király és vezér nélkül", Hós 3,4. De a Szentírás bőven világossá teszi, hogy nem ez lesz végső állapotuk!
   Előre tekintve az eljövendő Ezeréves Birodalomra, Jahve hangja hallatszik a zsoltáríróén keresztül: "Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon!" Zsolt 2,6. A nemzet nagy része ezt mondta: "Nem akarjuk, hogy ez az ember uralkodjon felettünk", Lk 19,14. Azonban egy megváltott, helyreállított, újra összegyűjtött nemzet üdvözölni fogja ugyanazt, mint "vezért és parancsnokot".
   A Gyülekezet elragadtatása után a világ készségesen fogad engedelmességet annak az embernek, aki a Sátántól kapja erejét. Őket azonban legyőzi majd a dicsőségesen visszatérő "királyok Királya és urak Ura", Jel 19,20. Akkor Ő, mint "fejedelem" a tetteiben és "parancsoló" a szavaiban, abszolút tekintéllyel fog uralkodni. De nemcsak Izráel nemzete felett uralkodik, hanem minden "nép" felett, Ézs 55,4, "tengertől tengerig és a folyamtól a föld széléig", Zsolt 72,8. Ez tökéletes, igazságos és pártatlan uralom lesz, amilyet a Föld még soha nem tapasztalt azelőtt.

Ézs. 55.4-9 Ímé, bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek. Ímé, nem ismert népet hívsz elő, és a nép, a mely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izráel Szentjéért, hogy téged megdicsőített. Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr! Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!