Skip to main content

05.04 Orcájának Angyala

Dátum: 
2019.05.4

Ézsaiás 63,7-9

ORCÁJÁNAK ANGYALA

   Amikor Izráel nagyon sokáig távol volt az Úr jelenlététől (Károli), könnyen elfelejtette, hogy milyen is ez a jelenlét. De orcájának angyala az a követ, aki alaposan ismeri a szentek szentjét, eljön Izráelhez, és ismeretessé teszi ezt a jelenlétet oly módon, hogy az önfejű és tartózkodó ember is visszajöjjön. Ugyanaz az Üdvözítő, Aki az egyiptomi szolgaságból kihozta őket, "védte és hordozta őket a régi napokban", ismét Izráel Üdvözítője lesz eljövendő nyomorúságaikban. Az indítékként szereplő alapelv ez lesz: "sok jótéteményét Izráel háza iránt, mert irgalmasan bánt velünk", Ézs 63,7.
   Figyeljünk erre a furcsa kifejezésre: "Minden szenvedésüket Ő is szenvedte", Ézs 63,9! (Rev. Károli). Az Örökkévaló együtt érez velük, úgy tekinti, mintha az igazságtalanság Ővele történt volna. Ez az a teher, amely Mózes szavaiban érződik: "Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat", 2Móz 3,7. Kiáltásuk megindította Őt. Fájdalmaikat Ő is szenvedte. Az Úr jogosan kérdezheti: "Saul, Saul miért üldözöl engem?" Csel 9,4.
   Így olvassuk: "orcájának angyala megszabadította őket, szerelmében és kegyelmében váltotta Ő meg őket", Ézs 63,9. (Rev. Károli). Orcájának angyala. Ez a "felmagasztalt" valaki az Atya jelenlétében van, dicsősége trónjának jobbján. De lássuk, mennyire hajlandó ügyeinket magáévá tenni, hogy oda üljön, ahol mi ülünk, és belenézzen beszennyezett arcunkba. Orcájának angyala hozzánk jön, és így cselekedve az Ő jelenlétébe visz minket.
   Az Úr Jézus beszélt a gyenge kisgyermekekről, akiknek angyalai mindig látják az Atya arcát, Mt 18,10. Az Úr azért beszélhetett erről, mert Ő volt az. Jézus Krisztus, az örökkévaló Ige, az "angyal", akiről Isten beszélt Mózesnek. Hasonlítsuk össze a 2Móz 23,20-21-et, a 2Móz 13,21-et, valamint a 14,21-24-et.
   Nevezték Jahvénak, a szövetség angyalának, Isten követének a világhoz, Mal 3,1. Mint Isten arcának angyala, Személyének képét mutatja be.

Ézs. 63.7-9 Az Úrnak kegyelmességeiről emlékezem, az Úr dicséreteiről mind a szerint, a mit az Úr velünk cselekedett; az Izráel házához való sok jóságáról, a melyet velök cselekedett irgalma és kegyelmének sokasága szerint. És ő mondá: Bizony az én népem ők, fiak, a kik nem hazudnak; és lőn nékik megtartójok. Minden szenvedésöket Ő is szenvedte, és orczájának angyala megszabadítá őket, szerelmében és kegyelmében váltotta Ő meg őket, fölvette és hordozá őket a régi idők minden napjaiban.
2Móz 23. 20 Íme, én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton, és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem. 21 Vigyázz magadra előtte, és hallgass szavára! Ne bosszantsd föl őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat, mert az én nevem van őbenne.
2Móz 13. 21 Az ÚR pedig nappal felhőoszlopban ment előttük, hogy vezesse őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, hogy éjjel és nappal mehessenek.