Skip to main content

05.22 Jákób Istene

Dátum: 
2019.05.22

Mikeás 4,1-5

JÁKÓB ISTENE

   Ez az Istenség emberekre utaló címeinek egyike. Néha az örökkévaló Isten kapcsolatba lép valamilyen személlyel a történelemben, és találunk Ilyen címeket, mint a "Dániel Istene", Dán 6,26. Nagyon bátorító azonban, hogy Isten neve sokkal gyakrabban van összekapcsolva Jákób nevével, mint bárki máséval. Előfordul a híres hármas részeként, mint "az Ábrahám Istene, az Izsák Istene és a Jákób Istene", 2Móz 3,6. Ettől a kombinációtól függetlenül, valamint a Mózes 1. könyvén kívül az, hogy "Ábrahám Istene", csak egyetlenegyszer fordul elő az Ószövetségben, Zsolt 47,10. A "Jákób Istene" azonban 14-szer fordul elő. Ez a mikeási utalás az utolsó. Ezeknek az előfordulásoknak a legtöbbjében a "Jákób" név kollektív értelemben vonatkozik a nemzetre, amely ágyékából származik, a nemzet hibáira és bukásaira utalva, amelyek annyira hasonlatosak ősükére önfejűségük miatt.

   Az "Ábrahám Istene" cím a kijelentés Istenére emlékeztet bennünket, aki dicsőségében jelent meg Ábrahámnak, aki azelőtt bálványimádó volt. Az Izsák Istene a feltámadás Istenére emlékeztet, aki Izsák születésében úgy jelentette ki magát, mint aki életet támaszthat a halálból. A "Jákób Istene" a helyreállítás Istenét juttatja eszünkbe, aki a tévelygő hívő embert vissza tudja hozni a közösség helyére, akár évekig tartó kóborlás után is. Milyen gyakran van szükségünk az ilyen Isten megbocsátó irgalmára! Bukásainkban és tévedéseinkben úgy bánik velünk Isten, ahogyan Jákóbbal tette. Szól a lelkiismeretünkhöz, megalázza gőgünket, megilleti csípőcsontunkat, megtanít arra, hogy Tőle függjünk, és megváltoztatja járásunkat. Micsoda bátorító történeteit idézi az irgalomnak, fenyítésnek, hosszútűrésnek, áldásnak és helyreállításnak ez a kifejező cím, hogy "Jákób Istene"!
   Mikeás beszél "Jákób bűnéről", 1,5; 3,8. Ez a nemzet, amely annyira romlott és önfejű, meg fog tisztulni, "Jákób maradékaként" fennmarad, 5,7-8, és az Ő hűségét Jákóbnak, és kegyelmét Ábrahámnak biztosítani fogja, 7,20. Minden szívben van egy Jákób, és vigasztaló számunkra tudni, hogy van a mennyben "Jákób Istene". Mi is felkiálthatunk Mikeás-sal: "Kicsoda olyan Isten, mint Te, aki megbocsátja a bűnt?" 7,18.

Mik. 4.1-5 És lészen: az utolsó időben az Úr házának hegye a hegyek fölé helyeztetik, és felülemelkedik az a halmokon, és népek özönlenek reá. Pogányok is sokan mennek, és mondják: Jertek, menjünk fel az Úr hegyére és a Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útaira, és járjunk az ő ösvényein! Mert Sionból jő ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből. És sok népek között ítéletet tészen, és megfedd erős nemzeteket nagy messze földig és fegyvereiket kapákká kovácsolják, dárdáikat pedig sarlókká; nép népre fegyvert nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak. És kiki nyugszik az ő szőlője alatt és fügefája alatt, és senki meg nem rettenti őket, mert a Seregek Urának szája szólott. Mert minden nép a maga istenének nevében jár, és mi is a mi Urunk Istenünk nevében járunk örökkön örökké.