Skip to main content

05.31 Király az Egész Földön

Dátum: 
2019.05.31

Zakariás 14,1-9

KIRÁLY AZ EGÉSZ FÖLDÖN

   Az emberek évszázadokon keresztül globális uralomra vágytak. A bűneset óta, és annak a tekintélynek az elveszítése óta, amellyel az első ember rendelkezett, a bukott embernek az volt az ambíciója, hogy visszaszerezze a teljes ellenőrzést. Nóé új világát beszennyezték Nimród kegyetlen hadjáratai, és a közben eltelt századok viselik azokat a véres jeleket, amelyeket a mohó kapzsiság hagyott hátra szomorú bizonyságul az ember hatalom utáni vágyának kegyetlenségéről, ugyanakkor hiábavalóságáról.
   Az ember múltban való törekvéseinek hiábavalósága ellenére Istennek az a szándéka, hogy a Föld feletti uralmat teljesen egy ember kezébe helyezi. Már tudjuk, ki ez az ember, 1Kor 15,25.
   A Király kijelölése isteni dolog. Mások tülekedtek a hatalomért, némelyek erőszakkal és némelyek fondorlattal, de ezt a Királyt maga Isten nevezi ki. Úgy, ahogy Dávid prófétálta: "Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon!" Zsolt 2,6. Dániel megjövendölte, hogy a menny Istene támaszt "egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át", Dán 2,44.
   A király tekintélye azon a napon vitathatatlan lesz. Az uralkodásra való igényét számos jog támasztja majd alá, amelyek pozícióját megingathatatlanná teszik. Királyi őseinek joga; bűntelen jellemének erkölcsi joga; engesztelésének megváltói joga; a prófétai jövendölések királyi joga mind összetevődik, hogy biztosítsa az igazi királyi kormánypálcát a kezében, és az uralkodói diadémot a fején.
   Ennek a királynak a kormányzása rendelkezni fog a tökéletes uralkodás minden ismérvével. Nem lesz benne semmiféle gyengeség, mint a demokráciákban, sem kegyetlenségek, amelyek annyira jellemzőek a diktatúrákban. Az Ő szuverén uralma alatt lesz tökéletes igazság, gazdasági jólét, politikai béke és szellemi gazdagság.
   Uralmának területe univerzális lesz. Minden nemzet és törzs, minden ország és kontinens, minden szárazföld és sziget az Ő ellenőrzése alatt lesz. Királyságának földrajzi központja Jeruzsálemben lesz, kormányzási kiindulópontja a helyreállított Izráel. Az újjáépített millenáris templom lesz az imádat központja, és a pogányok valamennyi nemzete élvezni fogja az Ő egész világra kiterjedő uralkodásának előnyeit.

Zak 14. 1 Íme, eljön az ÚR napja, amikor a tőled szerzett zsákmányt szétosztják. 2 Mert minden népet ütközetre gyűjtök Jeruzsálem ellen, és megszállják a várost, kirabolják a házakat, meggyalázzák az asszonyokat. A város fele számkivetésbe megy, de a nép maradékát nem irtják ki a városból. 3 Mert eljön az ÚR, és harcol azok ellen a népek ellen, ahogyan harcolt azon a napon, a harc napján. 4 Azon a napon az Olajfák hegyére helyezi a lábát, amely Jeruzsálemmel szemben van, kelet felől. Az Olajfák hegye pedig középen kettéválik kelet felé és nyugat felé, és igen nagy völggyé lesz, mert a hegy egyik fele észak felé, másik fele pedig dél felé húzódik. 5 Ti pedig meneküljetek az én hegyem völgyébe, mert a hegyek közötti völgy Ácalig nyúlik. Úgy fussattok, ahogyan a földindulás elől futottatok Uzzijjának, Júda királyának napjaiban! Bizony, eljő az ÚR, az én Istenem, és vele együtt minden szentje. 6 Azon a napon nem lesz világosság, a fénylő testek összezsugorodnak. 7 De lesz egy különleges nap, amelyet csak az ÚR ismer: nem lesz se nappal, se éjszaka, és világosság lesz az este idején. 8 Azon a napon élő víz fakad Jeruzsálemből. Az egyik fele a keleti tenger felé, a másik pedig a nyugati tenger felé folyik; így lesz télen-nyáron. 9 Az ÚR lesz az egész föld királya. Azon a napon az ÚR lesz az egyetlen, és neve az egyetlen név.
1Kor 15. 25 Mert addig kell uralkodnia, amíg minden ellenségét lába alá nem veti.