Skip to main content

06.01 A Szövetség Követe

Dátum: 
2019.06.1

Malakiás 3,1-3

A SZÖVETSÉG KÖVETE

   Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az ÚR, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok."
   Ezek a szavak a szövegösszefüggésben Isten válaszát jelentik arra a kérdésre, hogy "hol van az igazságos Isten?", Mal 2,17. Némelyek számára a szövetség követe hozza a megtisztító ítéletet. Azok számára viszont, akik félik az Urat, ezek a reménység szavai lesznek. Izráel már hallotta a szövetségek üzeneteit. Az ábrahámi szövetség azt ígérte nekik, hogy nagy nemzet lesznek, és áldást jelentenek a Földön minden nemzetnek. A mózesi szövetség nemzeti és szellemi kiváltságokat ígért nekik. A próféták által szentesített új szövetség jövőbeli békét és irgalmat ígért nekik, Ézs 55,3; Jer 31,31-34; Ez 37,26. Most azonban az üzenetnél több, maga az üzenetküldő, az Úr fog eljönni.
   Az Újszövetség azonosítja az 1. vers első követét, aki elkészíti a "szövetség követének" útját, ő Bemerítő János, Mt 11,7-15. János azonosította a szövetség követét, "az Urat", Ő Jézus, Jn 1,29-34. Az új szövetség üzenete csodálatos: "Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom; bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg", Zsid 10,16-17, vö.: Jer 31,33-34. Egy belső munka és egy külső eltávolítás: megtisztulnak és megváltoznak. Micsoda üzenetet hoz ez a követ: az élet, reménység, kegyelem és bűnbocsánat szavait - mégpedig szövetség formájában, amelyek Isten hivatalos ígéretei és nem érzések. Nemcsak új ígéretekről van szó, hanem az adás elve is új: nem az emberi teljesítéstől függ, mint a mózesi szövetségnél volt, hanem Isten hűségétől és azok felé, akik elhiszik.
   Még ennél is csodálatosabb, hogy a szövetség követe egyben a szövetség eszköze is. Sokan hoznak üzenetet, de semmit sem tesznek azért, hogy az üzenetet valaki megtapasztalhassa. Az Úr Jézus saját áldozati vérét ontotta ki, mint a bűneinkért járó teljes fizetséget, és így nevezte: "ez új szövetség az én vérem által", Lk 22,20.
   Mivel az Atya színe előtt él, Ő az "új szövetség közbenjárója", mi pedig általa jöhetünk Istenhez, Zsid 12,24. Malakiás ezt is mondja: "Hamar eljön".

Mal. 3.1 „Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már! - mondja a Seregek Ura. 2 De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. 3 Ahogyan leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak.”
Ézs 55. 3 Fordítsátok ide fületeket, és jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, hogy éljen a lelketek! Örök szövetséget kötök veletek Dávid iránt való változhatatlan hűségemért.
Jer 31. 31 Íme, eljönnek majd a napok – ezt mondja az ÚR –, és új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. 32 Nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről, de megrontották szövetségemet, noha én férjük maradtam – így szól az ÚR. 33 Hanem olyan lesz az a szövetség, amelyet e napok után kötök Izráel házával – ezt mondja az ÚR –, hogy törvényemet a bensőjükbe helyezem, a szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. 34 És nem tanítja többé senki a felebarátját és senki a testvérét ekképpen: Ismerjétek meg az URat! Mert ők mindnyájan ismernek majd engem, kicsinytől a nagyig – ezt mondja az ÚR –, mert megbocsátom bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem meg.
Ézs 37. 26 Hát nem hallottad, hogy régtől fogva elhatároztam, kezdettől elterveztem ezt, most pedig véghezviszem, hogy puszta kőrakássá, rommá legyenek a megerősített városok?
Zsid 10. 16 Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok után – azt mondja az Úr –, törvényemet a szívükbe adom, és elméjükbe írom be azokat, 17 bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.
Zsid 12. 24 az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábelé.