Skip to main content

06.03 Igazság Napja

Dátum: 
2019.06.3

Malakiás 4,2-6 (3,20-24)

IGAZSÁG NAPJA

    Mai verseinkben folytatja az Úr, hogy különbséget tegyen a hamis szolgák között, és azok között, akik félik az Ő nevét. A 19. zsoltár 7. verse azt mondja, hogy semmi sem rejtőzhet el a Nap heve elől. Ez lehet jó is, rossz is. Ugyanaz a Nap, amely kellemes meleget, eligazító világosságot és dinamikus energiát biztosít az élet folyamataihoz, perzselő is lehet a föld számára, aszályt és halált hozva. A gonoszok az égető Napot fogják megtapasztalni: "az a Nap... elégeti őket", Mal 4,1. Az igazak azonban a Nap gyógyító sugarait fogják megtapasztalni, 2. v.
   Isten Fia, az Úr, a Naphoz hasonlítható. Egy bizonyos értelemben azok, akik félik az Urat, már most megtapasztalták az Ő erőit. Az Úr Jézusban, "a világ világosságában" a sátáni világ sötétsége, csalásával együtt eloszlott. Jöttünk, hogy meglássuk annak ostobaságát, és most már értünk valamit Isten igazságából és dicsőségéből. Ahogyan a Nap fénye beborítja az egész Földet, ugyanúgy a hívő ember Krisztusban tökéletesen el van fedve az igazság palástjával Isten előtt, Ézs 61,10; Róm 3,22. Az igazi keresztyén megtapasztalása lehet a bensőséges közösség is az Úrral és népével: "Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan Ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással", 1Jn 1,7. Krisztus Szellemének életadó hatalma képessé teszi a hívő embert, hogy legyőzze a bűnt, és az igazság és békesség életét élje, az életet a legmagasabb szinten, Gal 5,22-23.
   Lesz azonban még egy eljövendő nap, amikor "az igazság Napja", felkel, és beragyogja a Földet. Ahogyan a felkelő nap a Földet éjszakából nappalra fordítja, így cselekszik az Úr is. Ahogyan a sötétség eltűnik, úgy távozik el a gonoszság is, Mal 4,3. Az igazságosság és igazság be fogja borítani a Földet északtól délig és kelettől nyugatig. Úgy lesz, ahogyan a 85. zsoltár 12. verse ígéri: "Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből." Ahogyan egy kert kivirul a Nap hatására, úgy fog ez a Föld felvirágozni, amikor az Úr Jézus Krisztus uralkodik. Ez teremtő igazság lesz: az Isten szeretete, az Isten útja, méltányosság és igazság mindenki számára, Zsolt 98,9. A Nap elengedhetetlen a fizikai élet számára a Földön. Az "igazság Napja" nélkülözhetetlen a szellemi élethez.

Mal. 4.2 „És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok. 3 És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, a melyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura. 4 Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, a melyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izráelnek rendelésekül és ítéletekül. 5 Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. 6 És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal.”