Skip to main content

06.08 Fejedelem

Dátum: 
2019.06.8

Máté 2,1-7

FEJEDELEM

   "Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt."
   Logikus, hogy olyan valaki legyen Isten uralkodója vagy fejedelme az Ő népe fölött, aki "a Dávid Fia". Ézsaiás próféta együtt hozta a két elképzelést a próféciájában: "Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk: és az uralom az ő vállán lesz... a Dávid trónján", Ézs 9,5-6. Mintegy hétszáz évvel később Gábriel angyal ezt mondta Máriának az Úr Jézusra vonatkozóan: "az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, Ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége", Lk 1,32-33.
   Ő azonban nem közönséges uralkodó lesz, aki néhány évre hivatalba kerül királyi születés, vagy népi választás által. Máriának azt mondta az angyal, hogy Királyságának nem lesz vége. Mai olvasmányunkban Máté visszautal a Mikeás 5,2-re, ahol az uralkodó vagy fejedelem "származása eleitől fogva, öröktől fogva van" (Rev. Károli). Ez a gyermek, aki a Fejedelem lesz, nem más, mint "a hatalmas Isten", az örök "Vagyok", az Úr Jézus Krisztus.
   A"fejedelem" név nem azt a gondolatot hordozza, hogy "velünk az Isten", ahogyan az Immánuel, hanem inkább azt, hogy felettünk az Isten. Azonban ez elvezet bennünket a probléma lényegéhez. Olvasnivalónk azt mutatja, hogy egy fejedelem születése nem volt jó hír Heródes király számára! Különösen nem olyané, aki őfelette, vagy őhelyette fog uralkodni. Ezért a halálára törekedett. Izráel az Urat nem a csodái miatt utasította el, hanem, ahogyan fel van jegyezve a Lk 19,14-ben: "Nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk."
   Ma is sokan tisztelettel adóznak az Úr Jézusnak tökéletes erkölcsi magatartása miatt. Elbűvöli őket alázatos életmódja és kedves szelídsége. Fellelkesíti őket a hatalmon lévők képmutatásának elítélése. Buzdítja őket a nagy parancsolat példájával, és csodálják bátor tűrését fizikai szenvedéseinél. Ő, akit elvetettek a "Gyülekezet feje"; ma is uralkodik népe felett, majd pedig eljövendő Királyságában, mint ítélő Fejedelem Izráel és a nemzetek felett.

Mt. 2.5 „Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta: 6 És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt.”
Mik. 5.2 „De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.”