Skip to main content

06.09 Názáreti

Dátum: 
2019.06.9

Máté 2,19-23

NÁZÁRETI

   Jeruzsálem "a nagy Király városa", hirdeti a Biblia a Zsoltárok 48,2-ben és a Máté 5,35-ben. Júda királyai rendszerint Jeruzsálemből, Isten földi teokráciájának dicsőséges vallási és politikai fővárosából származtak, 1Kir 9,3-6. De ez a Dávid Fia, a Fejedelem, nem Jeruzsálemben fog születni és nem is itt fog élni, és nem fogják befogadni, sem megkoronázni benne. Ehelyett ott elítélik, és meghal a város falain kívül, mint megvetett.
   Ez a "Fejedelem" Názáret alázatos és ismeretlen falujából jön; olyan helyről, amely messze esik Jeruzsálem politikai, oktatási és vallási elitjétől. Nátánaél ezt kérdezhette: "Származhat-e valami jó Názáretből?" Jn 1,46. Máté, aki nem valamelyik prófétát idézi, mint számos más alkalommal, hanem a messiási próféciák lényegére utal, Urunk Názárettel való alázatos kapcsolatát úgy látja, mint a prófétai leírás teljesedését arról, aki "emberektől elhagyatott", "féreg" és "alázatos" volt. Ézs 53,3; Zsolt 22,7; Zak 9,9.
   Érdemes megfigyelni, hogy Jézus, az ifjú gyermek hogyan jött Názáretbe, hogy ott éljen. Noha Mária és József eredetileg názáretiek voltak, Urunk Betlehemben született. József három álmot kapott az Úrtól, amelyekben vezetés volt a gyermek helyét illetően. Az utolsó két álom van olvasmányunkban.
   A vezetésként Istentől kapott első álom, Mt 2,13, azt mondta Józsefnek, hogy vigye a gyermeket Egyiptomba, hogy megvédje Heródes királytól. Ő engedelmeskedett. A második vezetési álom, 2,19, azt mondta Józsefnek, hogy térjen vissza Izráel országába, mert meghalt Heródes. Ő engedelmeskedett. A harmadik vezetési álom, 2,22, arra figyelmeztette Józsefet, hogy ne telepedjen le júdai területen, mert ott most Heródes fia uralkodik. Ő ismét engedelmeskedett, és a galileai Názáretben telepedett le. József nem kapott meg minden vezetést egyetlen kijelentésben. Isten lépésről lépésre adta meg neki. Miután engedelmeskedett, Isten további utasítást adott neki.
   Mai szövegünkben azt látjuk, hogy az Atya megvédi Fiát egy földi királytól és annak fiától. Milyen figyelemre méltó tehát, hogy érted és értem az Üdvözítő keresztre feszítésének órájában távol volt minden védelem! Mt 27,46.

Mt. 2.19-23 Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelenék álomban Józsefnek Égyiptomban. Mondván: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izráel földére; mert meghaltak, a kik a gyermeket halálra keresik vala. Ő pedig felkelvén, magához vevé a gyermeket és annak anyját, és elméne Izráel földére. Mikor pedig hallá, hogy Júdeában Arkhelaus uralkodik, Heródesnek, az ő atyjának helyén, nem mert vala oda menni, hanem minthogy álomban meginteték, Galilea vidékeire tére. És oda jutván, lakozék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, a mit a próféták mondottak, hogy názáretinek fog neveztetni.