Skip to main content

07.09 Isten Választottja

Dátum: 
2019.07.9

Lukács 23,33-38

ISTEN VÁLASZTOTTJA

   Noha a kiválasztás erőteljes vita tárgya lehet, a mai címünk Urunk szívéhez visz közel bennünket. Figyeljük meg a Szentírásban az Úr Jézust, mint a Választottat, három szempontból.
   Ézsaiás próféta könyve 42. fejezetének 1. versében úgy látjuk az Urat földi életében, mint a Választott Szolgát. Noha Ő Isten létformájában létezik, és így természetében Istennel egyenlő, felvette egy szolga természetét, Fil 2,6-7. Az, aki egyben a hatalmas Isten, megtanulta az engedelmességet, Ézs 9,6; Zsid 5,8. Isten a Szentírásban sokakat nevezett "szolgám"-nak, de tökéletes szolga nem volt köztük. Ábrahám, 1Móz 26,24, hazudott a feleségére vonatkozóan; Mózes 4Móz 12,7, haragban tört ki és megütötte a kősziklát; Jób 2,3, túl sokat próbált beszélni Istennek a saját védelmében, Jób 40,2. De Krisztus életében a tökéletes Szolgát látjuk, akiben Jahve gyönyörködött, akit kiválasztott és kedvel hűségéért, Ézs 42,1-2, és gyengéd erejéért, 2-3. v. Általában nem volt nagyhangú, 2. v., a gyengét nem taposta le és nem törte össze, 3. v. Krisztus nem úgy keresi az igazságot, mint a világi forradalmak, amelyek rendszerint az erőszakban bíznak, hanem szelídséggel változtatja meg az embereket - egy szolga szívével.
   Mai igeszakaszunkban az Urat a Választott Fiút halálával összefüggésben látjuk. Egész életében, különösen szenvedésében, amely halálában érte el csúcspontját, a zsidó vezetők rettenetesen felháborodtak azon állításán, hogy Ő Isten Fia, Isten szeretettje. A kereszten függve sem tagadta meg ezt az igényét, imádkozva Atyjához, hogy bocsásson meg keresztre feszítőinek. Így aztán a vezetők kárörvendően gúnyolták, hogy ha ilyen közel áll Istenhez, mutassa meg hatalmát, és szálljon le a keresztről. Végül is számukra elképzelhetetlen volt, hogy Isten választottját keresztre lehetett feszíteni, átkozottá tenni. Ha eltűnődünk rajta, bizonyára számunkra is hihetetlen - mire volt kiválasztva Ő, a szeretett Fiú, hogy a kegyetlen kereszten szenvedjen! Ez az a csodálatos szeretet, amely meghozta üdvösségünket.
   Péter első levele 2. fejezetének 6. versében Jézus a Választott Kő, feltámadását tekintve. A zsidó építők, akiknek Isten számára kellett volna építeniük, nem tudták meglátni Krisztusban Isten gondolatainak lényegét, kijelentésének csúcspontját, Gyülekezetének alapját. Halálra adták. De Isten feltámasztotta, és megmutatta, hogy ez a "megvetett kő" az Ő választásának legfontosabb és legdrágább köve.

Lk. 22.33 „Ő erre így válaszolt: „Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is!” 34 Jézus azonban ezt felelte: „Mondom neked Péter: nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem.” 35 Azután ezt kérdezte tőlük: „Amikor elküldtelek titeket erszény, tarisznya és saru nélkül, volt-e hiányotok valamiben?” „Semmiben” - válaszolták. 36 Majd ezt mondta nekik: „Most azonban, akinek van erszénye, vegye elő, ugyanúgy a tarisznyát is; és akinek nincs kardja, adja el felsőruháját, és vegyen. 37 Mert mondom nektek, hogy be kell teljesednie rajtam annak, ami meg van írva: És a bűnösök közé sorolták. Mert ami felőlem elrendeltetett, az most beteljesedik.” 38 Erre így szóltak: „Uram, íme, van itt két kard.” Ő pedig azt felelte: „Elég!””